تدوین الگوی ارتباط اثربخش دانشگاه فنی و حرفه‌ای با بخش خدمات صنعت ورزش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه تربیت بدنی دانشگاه فنی و حرفه ای

2 رئیس آموزشکده

3 گروه علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

4 مدیر کل فرهنگی و اجتماعی

10.48301/kssa.2021.304788.1748

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی ارتباط اثربخش دانشگاه فنی و حرفه‌­ای با صنعت ورزش به‌صورت موردی فدراسیون ورزش‌­های همگانی بود؛ پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوۀ گردآوری داده­‌ها کیفی از نوع نظریۀ داده بنیاد بود که به‌صورت کدگذاری در دو مرحله به اجرا درآمد. پس از مطالعۀ ادبیات نظری، کمیته‌­ها و انجمن­‌های فدراسیون ورزش­‌های همگانی، با انجام مصاحبه با 16 متخصص و صاحب­نظر در حوزۀ صنعت ورزش، فدراسیون ورزش‌­های همگانی و دانشگاه فنی و حرفه­‌ای مفاهیم اولیه کشف و پس از دو دور تکنیک دلفی به اشباع نظری رسید. یافته‌­های پژوهش حاضر در 41 مفهوم و 5 محور اصلی عوامل علی، زمینه­‌ای، راهبردها، پیامدها و مداخله­‌گرها مطرح گردید. با توجه به ماهیت دانشگاه فنی و حرفه‌­ای مبنی بر پرورش نیروی ماهر به منظور رفع نیازهای جامعه و به‌طور خاص صنایع مختلف، فدراسیون ورزش­‌های همگانی به‌واسطۀ گسترۀ فعالیت خود می­‌تواند با ارائه اتاق فکر مشترک بسیاری از نیازهای خود را از تولیدات داخلی این دانشگاه مرتفع نماید. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Qualitative Model of Relationship between Technical and Vocational University and the Sports Industry (Case Study: Sport for All Federation)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Shariati Feizabadi 1
  • fatholah havil 2
  • Mohsen Poor menati 3
  • Mehdi Dastigerdi 4
1 Sport Sciences Department
2 manager
3 Department of Human Sciences Technical and Vocational University , Tehran, Iran
4 TVU
چکیده [English]

The purpose of this study was to design an effective model of the relationship between the Technical and Vocational University and the sports industry on a case-by-case basis with the Sport for All Federation. The present study was qualitative in terms of applied purpose and in terms of data collection method. After studying the theoretical literature, the committees and associations of the general sports federation, the basic concepts were discovered by conducting interviews with 16 experts in the sports industry and the general sports federation and technical and vocational university. Following two rounds of the Delphi technique, theoretical saturation was reached. The findings of the present research were presented in 41 indicators and five main axes of causal factors, contextual factors, strategies, consequences and interventionists. These findings showed that paying attention to the development strategies of the Technical and Vocational University's relationship with the service sector of the general sports industry can solve many problems and problems related to the connection between science and implementation in the Federation of Public Sports and the Technical and Vocational University.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical and vocational university
  • Federation of public sports
  • Quality
  • Sports industry
Aryana, A., & Daneshfard, K. (2020). Explaining the empowerment indicators of the Technical and Vocational University based on the characteristics of the Entrepreneurial University (Case Study: Bandar Abbas Technical and Vocational University). Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(3), 41-61. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.124678
Aslam, M., & Anwar, S. M. (2020). An improved Bayesian Modified-EWMA location chart and its applications in mechanical and sport industry. PLoS One, 15(2), e0229422. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229422
Bagheri, M., & Nowrozi, R. A. (2015). A Comparative Study of the Critical Thinking Skills among the Students of Accounting and Software in the Female Technical and Vocational University in the City of Borojerd. Journal of Education and Practice, 6(13), 43-46. https://eric.ed.gov/?id=EJ1080601
Baghersad, V., Zali, M. R., Razavi, S. M., & Saeed Bonadaki, S. (2013). The Effects of Entrepreneurship Education on Technical and Vocational Students' Entrepreneurial intention (Case Study: Technical and Vocational University, the college of girls in Karaj). Journal of Entrepreneurship Development, 6(4), 21-36. https://doi.org/10.22 059/jed.2013.50796
Bakhshandeh, H., Jalaee, S. A., Esmaeili, M., & Rasuli, M. (2020). Estimating the Economic Growth Model of Iran Sport Industry. Sport Physiology & Management Investigations, 12(2), 9-23. https://www.sportrc.ir/article_115106_en.html?lang=en
Dastoom, S., Ramzani Nezhad, R., & Sadeghi Boroujerdi, S. (2020). Designing a Quadruple Helix model of Government, University, Industry and Society for development of a knowledge-based economy in the Iran's sport. Iranian journal of management sciences, 15(58), 81-107. http://journal.iams.ir/article_331.html?lang=en
Elyasi, A. A., Salehi, M., & Uosefi, R. (2021). Explaining the aspects of entrepreneurial university in Technical and Vocational University Area 8. Technology of Education Journal, 15(2), 351-364. https://doi.org/10.22061/tej.2020.4875.2130
Fazelikebria, H., Noormohammadi, M., & Noormohammadi, G. (2018). The role of Technical and Vocational University in the development of skill training and job creation. Karafan Quarterly Scientific Journal, 15(1), 11-32. https://karafan.tvu.ac.ir/article_100511. html?lang=en
Gaeini, A. A., & Rajabi, H. (2007). Physical fitness (4 ed.). Samt. https://www.gisoom.com/b ook/1426532
Ghahari Bidgoli, S., & Torbatinezhad, H. (2020). The Effect of Information and Communication Technology on Innovation, Creativity, and Knowledge Sharing among Faculty Members of Shahid Rajaee Technical and Vocational University in Kashan. Teacher Professional Development, 5(3), 1-11. https://tpdevelopment.cfu.ac.ir/article_1484_en.html?lang=en
Hemmati Afif, A., Nikooye, M., Mozaffari, M., & Keshavarz Turk, E. (2020). Investigating the Impacts of Organizing Processes Changes on Strategic Foresight Implementation Framework in Sport Industry. Future study Management, 30(4), 89-107. https://jmfr .srbiau.ac.ir/article_16496.html?lang=en
Jalali, T., & Enayati, T. (2017). The relationship between competitive intelligence and organizational entrepreneurship in Technical and Vocational University (Case study: Al-Zahra Technical & Vocational College). Karafan Quarterly Scientific Journal, 14(1), 87-103. h ttps://karafan.tvu.ac.ir/article_100502.html?lang=en
Khosromanesh, R., Khabiri, M., Khanifar, H., Alidoust Ghahfarokhi, E., & Zarei Matin, H. (2019). Designing the Conceptual Model of Iran's Sports Industry. Sport Management Studies, 11(57), 17-38. https://doi.org/10.22089/smrj.2017.4384.1843
Mohajerani, F., Hajipour, B., Azizi, S., & Alem Tabriz, A. (2018). Designing and Explaining the Model of Factors Affecting Performance in Market Orientation in the Technical and University of the Iran. Interdisciplinary Studies in the Humanities, 11(1), 199-228. https://doi.org/10.22035/isih.2019.3207.3486
Mohammadi, F., Kalateh Seifari, M., Razavi, M. H., & Farsijani, M. (2019). Designing Qualitative Model for Economic Development of Iran's Sports Industry with World-Class Manufacturing Approach. Applied Research in Sport Management, 8(1), 69-84. http s://doi.org/10.30473/arsm.2019.5846
MohammadPoormir, M. M., Shojaei, S., Samiei, R., & Ashrafi, M. (2020). Investigating the underlying factors affecting the commercialization of technological research achievements A Mixed Approach (Case Study: Technical and Vocational University of Iran). Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(2), 33-50. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105312_ en.html
Rezaei, S., & Salehipour, M. (2018). Analysis of Effective Factors in Development of Iran Sport Industry using Grounded Theory Approach. Human Resource Management in Sports, 6(1), 89-107. https://doi.org/10.22044/shm.2019.7342.1790
Rossi, F. (2010). The governance of university‐industry knowledge transfer. European Journal of Innovation Management, 13(2), 155-171. https://doi.org/10.1108/14601061011040230
Seyed Javadin, S. R., Barari, M., & Saatchian, V. (2014). Relationship Marketing in Sport Industry. Sport Management Studies, 6(23), 15-34. https://smrj.ssrc.ac.ir/article_15 2_en.html?lang=fa
Shariati Feizabadi, M., Havil, F., Poor Menati, M., & Dastigerdi, M. (2021). Designing an effective model of communication between the Technical and Vocational University and the services department of the sports industry(Case Study: Sport for All Federation). Karafan Quarterly Scientific Journal, -(-), -. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.30 4788.1748