نویسنده = محمد رحیمی
مقایسه پایداری ناحیه مرکزی تنه و نمره کلی آزمون غربالگری عملکردی در دختران دانش آموز با و بدون سندرم متقاطع فوقانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400

10.48301/kssa.2022.304267.1721

محمد رحیمی؛ رضیه شریفی؛ هاشم پیری؛ مهدی دستگردی


بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران کارخانه یوتاب و ارتباط آن با پاسچر حین کار، سابقه کار و شاخص توده بدنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401

10.48301/kssa.2022.340560.2089

محمد رحیمی؛ فائزه شاه محمدی؛ آمنه قاسمی