مقایسه پایداری ناحیه مرکزی تنه و نمره کلی آزمون غربالگری عملکردی در دختران دانش آموز با و بدون سندرم متقاطع فوقانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، گروه تربیت بدنی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

4 عضو هیات علمی، گروه علوم انسانی، دانشگاه فنی وحرفه ای، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2022.304267.1721

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه ثبات مرکزی تنه و نمره آزمون غربالگری عملکردی در دختران با و بدون سندروم متقاطع فوقانی بود. تحقیق حاضر از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه آماری تحقیق را دختران دانش آموز با دامنه سنی 12 تا 16 سال تشکیل دادند که بر اساس ملاک های ورود به تحقیق دختران در دسترس متوسطه اول و دوم شیراز غربالگری شدند و از میان این افراد 35 نفر با ناهنجاری سندروم متقاطع فوقانی و 35 نفر بدون ناهنجاری سندروم متقاطع فوقانی به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای اندازه گیری UCS از روش تصویر برداری، استقامت ناحیه مرکزی به وسیله آزمون های مک گیل و سورنسون و از کیت FMS برای ارزیابی حرکت عملکردی استفاده شد به‌منظور مقایسۀ میانگین متغیرهای پژوهش بین دو گروه از آزمون تی مستقل و یو من ویتنی در سطح معناداری 05/0>P استفاده شد. نتایج آزمون تی مستقل نشان دهنده تفاوت معنی داری بین گروه های پژوهش در پلانک (001/0=P)، پلانک از طرفین سمت راست (017/0=P)، پلانک از طرفین سمت چپ (001/0=P)، آزمون سورنسن (001/0=P) و نمره کلی FMS (001/0=P) بود اما دو گروه در نشستن به شکل V در زاویه 60 درجه (172/0=P) تفاوت معناداری را نشان ندادند. با توجه به نتایج بدست امده به مربیان و متخصصین حرکات اصلاحی پیشنهاد می گردد در برنامه های اصلاحی خود برای درمان این گروه از افراد، این موارد را مدنظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of core stability, functional movement screen total score in girl student with and without upper crossed syndrome

نویسندگان [English]

 • Mohammad Rahimi 1
 • raziyeh sharifi 2
 • Hashem Piri 3
 • Mahdi Dastgerdi 4
1 Assistant Professor of Corrective Exercises and Sport Injuries, Faculty of Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 MSc student of sports injuries and corrective exercises, Department of physical education, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Corrective Exercises and Sport Injuries, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
4 Faculty Member, Department of Human Sciences, Technical and Vocational University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study was the comparison of core trunk stability and functional movement screening test score in girls with and without upper crossed syndrome. The present study is a causal-comparative study. The statistical population of the study consisted of female students aged 12 to 16 years who were screened according to the inclusion criteria of girls available in the first and second secondary schools of Shiraz. Among these people were randomly selected 35 people with UCS and 35 people without UCS. To measure UCS, imaging method, core area endurance by McGill and Sorenson tests and FMS kit were used to evaluate functional movement. In order to compare the mean of research variables between the two groups, independent t-test and Mann-Whitney test were used at a significance level of P<0.05. The results of independent t-test showed a significant difference between the research groups in Plank (P=0.001), Plank on the right side (P=0.017), Plank on the left side (P=0.001). ), Sorensen test (P=0.001) and total FMS score (P=0.001) but the two groups did not show a significant difference in sitting in a V shape at a 60 degree angle (P=0.172). According to results, it is recommended that educators and corrective exercise specialists to consider these cases in their corrective programs to treatment this group of people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Upper Crossed Syndrome
 • Core Stability
 • Functional movement Screening Test
 • Female Students
 • Movement pattern

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 04 بهمن 1400
 • تاریخ دریافت: 07 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 29 آبان 1400
 • تاریخ پذیرش: 04 بهمن 1400