بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران کارخانه یوتاب و ارتباط آن با پاسچر حین کار، سابقه کار و شاخص توده بدنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی کرج، کرج، ایران.

10.48301/kssa.2022.340560.2089

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در کارگران کارخانه یوتاب و ارتباط آن با پاسچر حین کار، سابقه کار و شاخص توده بدنی بود. 60 نفر از کارگران کارخانه یوتاب بر اساس معیارهای ورود و خروج در تحقیق شرکت کردند. اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از پرسشنامه نوردیک و سابقه کار توسط پرسشنامه و پاسچر حین کار نیز بوسیله آزمون REBA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. شاخص توده بدنی کارگران نیز بوسیله ترازو و قد سنج و با استفاده از فرمول (2(قد (m))/ وزن (kg)) بدست آمد. برای بررسی شیوع اختلالات از آزمون توصیفی و گرایش به مرکز و برای بررسی رابطه بین متغیرهای مورد نظر از آزمون همبستگی اسپیرمن و در سطح معنی داری 95/0 استفاده شد. نتایج آزمون توصیفی نشان داد در 12 ماه گذشته کمر با 55 درصد، مچ دست با 48 درصد و قسمت فوقانی پشت با 45 درصد، در هفته گذشته مچ دست با 6/45 درصد و قسمت فوقانی پشت با 4/40 درصد و در حال حاضر ناحیه گردن با 7/39 درصد و ناحیه کمر و گردن هر کدام با 3/ 37 درصد بیشترین شیوع اختلالات را داشتند. آزمون همبستگی اسپیرمن نشان داد رابطه معنی داری بین تمامی متغیرهای پاسچر حین کار (آزمون REBA)، سابقه کار و شاخص توده بدنی با شایع ترین اختلالات اسکلتی مشاهده شد (در تمامی متغیرها 001/0=P). نتیجه می گیریم اقدامات اصلاحی و تمرینات ورزشی و مداخلات ارگونومیک و وهله های استراحتی حین کار برای بهبود اختلالات اسکلتی عضلان کارگران کارخانه یوتاب اعمال شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of musculoskeletal disorders in Yutab factory and its relationship with postural at work, work experience and body mass index

نویسندگان [English]

  • Mohammad Rahimi 1
  • Faezeh Shahmohammadi 2
  • Ameneh Ghasemi 2
1 Assistant Professor of Corrective Exercises and Sport Injuries, Faculty of Sport Sciences, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 Master of Corrective Exercises and Sport Injuries, Faculty of Sport Sciences, Islamic Azad University Karaj Branch, karaj, Iran.
چکیده [English]

The purpose of the present study was to investigate Prevalence of musculoskeletal disorders in Yutab factory and its relationship with posture at work, work experience and body mass index. 60 workers of Yutab factory participated in the research based on inclusion and exclusion criteria. Musculoskeletal Disorders analyzed by the Nordic Questionnaire, Work experience analyzed by a questionnaire and work related posture analyzed by REBA test. Workers' body mass index was also obtained by scale and height gauges using the formula (weight (kg)/ (height (m)) 2). Descriptive test were used to investigate the prevalence of disorders and Spearman test was used to investigate the relationship between the variables at a significance level of 0.95. The results of descriptive test showed that in the last 12 months lumbar region with 55%, wrist with 48% and upper back with 45%, in last week wrist region with 45.6% and upper back with 40.4% and in present the neck area with 39.7% and in the waist and neck area with 37.3% each had the highest prevalence of disorders. Also, the results of Spearman correlation test showed a significant relationship between all variables of postural at work (REBA test), work experience and body mass index with the most common skeletal disorders (P = 0.001 in all variables). Based on the results, we conclude that corrective measures, sports exercises, ergonomic interventions, and rest periods during work should be applied as soon as possible to improve the musculoskeletal disorders of the workers of the Yutab factory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Musculoskeletal Disorders
  • REBA Test
  • Work Experience
  • Body Mass Index

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401
  • تاریخ دریافت: 13 اردیبهشت 1401
  • تاریخ بازنگری: 15 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1401