دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 1-150 (کشاورزی) 

مقاله پژوهشی (کاربردی)

3. بررسی حساسیت ده رقم انگور ایرانی به کرم خوشه خوار

صفحه 33-50

محمد شجاع الدینی؛ رقیه امیری؛ سکینه بابایی


5. شناسایی و تبیین شاخص‌ها و راهکارهای تولید پاک‌تر در کارخانه تخته فیبر دانسیته متوسط (MDF)

صفحه 65-79

فاطمه حسنی خورشیدی؛ مجید عزیزی؛ حمید زارع حسین آبادی؛ مهدی فائزی پور