دوره و شماره: دوره 17، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 1-311 (فنی و مهندسی) 
11. بررسی تجربی کوپلینگ موتور استرلینگ گاما برای تبدیل انرژی حرارتی به سرمایشی در شرایط مختلف آزمایشگاهی

صفحه 181-207

عزت اله حسن زاده؛ مهدی علی احیایی؛ سعید جعفری مهر آبادی؛ آرش محمدی؛ حسین مظاهری