اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

ابراهیم صالحی عمران

برنامه ریزی آموزشی استاد/دانشگاه مازندران/رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

edpes60hotmail.com
021-42350100

سردبیر

نعمت‌اله عزیزی

برنامه ریزی آموزشی استاد/عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~nazizi/
n.aziziuok.ac.ir
09188704551
0000-0002-8637-397x

دبیر تحریریه

محسن جهانشاهی

مهندسی پتروشیمی، نانوتکنولوژی استاد/معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

nano.nit.ac.ir/
mjahannit.ac.ir
021-42350400
0000-0003-3905-2791

مدیر داخلی

آذرچهر صحت

دکتری مدیریت آموزشی استادیار/ مدیر کل دفتر اسناد، کتابخانه و منابع علمی دانشگاه فنی و حرفه ای

tvu.entesharatgmail.com
021-42350406

اعضای هیات تحریریه

ابراهیم صالحی‌عمران

برنامه ریزی آموزشی استاد/رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

edpes60hotmail.com
021-42350100

محسن جهانشاهی

مهندسی پتروشیمی، نانوتکنولوژی استاد/معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه ای کشور

nano.nit.ac.ir/
mjahannit.ac.ir
021-42350400
0000-0003-3905-2791

نعمت‌اله عزیزی

برنامه ریزی آموزشی استاد/عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

research.uok.ac.ir/~nazizi/
n.aziziuok.ac.ir
09188704551
0000-0002-8637-397x

مسعود شفیعی

مهندسی برق-کنترل استاد/دانشگاه صنعتی امیرکبیر

www.aut.ac.ir/official/main.asp?uid=mshafiee
mshafieeaut.ac.ir
09122990703

سیدعلی‌اصغر قریشی

مهندسی شیمی استاد/ دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل

ostad.nit.ac.ir/home.php?sp=370342
aa_ghoreyshinit.ac.ir
09111123408
0000-0002-2206-8802

حسن مسلمی نائینی

مهندسی مکانیک - ساخت و تولید استاد/دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/moslemi
moslemimodares.ac.ir

سیدحیدر میرفخرالدینی

مدیریت صنعتی دانشیار/معاون آموزشی دانشگاه فنی و حرفه ای

mirfakhr.drgmail.com
021-42350501

ویدا تقوائی

مهندسی معماری-مبانی نظری دانشیار/دانشگاه فنی و حرفه ای

taghvaeishariaty.ac.ir
021-42350510

اکبر جعفری

مهندسی مکانیک دانشیار/دانشگاه فنی و حرفه ای

montazeri.tvu.ac.ir/
jafarisirjantech.ac.ir
09125147570

احمدرضا حقیقی

دینامیک محاسباتی دانشیار/دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای

scholar.google.com/citations?user=LilOalMAAAAJ&hl=en
arhaghighitvu.ac.ir
09193996782
0000-0002-1851-2456