دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 1-246 (مدیریت و کارآفرینی) 

مقاله پژوهشی (کاربردی)

1. شناسایی عوامل و شاخص‌های ارزیابی عملکرد سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور

صفحه 13-27

حمیده قنبری؛ محمد حسن ابراهیمی سرو علیا؛ مقصود امیری؛ قاسم بولو؛ وجه الله قربانی زاده


مقاله پژوهشی (نظری)

2. ارائه الگوی حکمرانی آموزش‌های مهارتی در سطح فروملی با رویکرد نظری داده‌بنیاد

صفحه 29-40

عبدالله قاسمی خیرآبادی؛ عباس خورشیدی؛ لطف الله عباسی؛ پرستو خسروی؛ یلدا دلگشایی


7. بررسی تأثیر هوش چندگانه بر عملکرد فردی کارآفرینان برتر

صفحه 109-121

مهدی حسین پور؛ حسین کریمی؛ میلاد بخشم؛ عطیه خدایی


8. الگوی کارآفرینی استراتژیک مبتنی بر توسعه مالی با رویکرد AHP فازی

صفحه 123-137

طیبه امینی؛ مجید نصیری؛ پرویز سعیدی؛ ابراهیم عباسی


12. نقش میانجی نوآوری بر تأثیر بازارگرایی بر عملکرد باشگاه‌های خصوصی

صفحه 187-201

سیدحسین علوی؛ فروغ محمدی؛ ابوالفضل درویشی؛ نریمان رحمانی