تأملی بر نظام مدیریت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای ایران بر مبنای آینده‌پژوهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت آموزشی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2023.389399.2479

چکیده

این پژوهش با هدف بازاندیشی در الزامات و ویژگی‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای؛ الگوی آینده پژوهی در حوزه مدیریت آموزشی آن را در راستای خلق آینده مطلوب، مورد تدقیق نظر قرار داده است. چرا که در توسعه کیفی نظام‌های آموزشی لزوم بهره جستن از مدیریت آموزشی مترقی در بستر رخدادهای انتزاعی آن جزو اصول ساختاری می‌باشد. بدین منظور با استناد به روش کیفی ضمن مرور و تحلیل برخی اسناد آینده پژوهی هم‌سو، بر مبنای درک نظام‌مند از رویدادها، روندها، تصویرها و اقدامات، با رویکرد نظریه داده بنیاد و سه مرحله کدگذاری(باز، محوری و انتخابی) رایج در این رویکرد به همراه اخذ مصاحبه از 18 نفر از خبرگان و متخصصان امر با کاربست نمونه‌گیری هدفمند(اشباع نظری پس از انجام 18مصاحبه) در دانشگاه فنی و حرفه‌ای انجام شد. ساختار مصاحبه‌ها به صورت نیمه ساختار یافته عمیق بوده که هم از نظر روایی صوری و هم از دیدگاه پایایی مورد تائید بود. بدین ترتیب تحقیق حاضر به صورت آینده پژوهانه مترتب گشته و از نظر داده بصورت اکتشافی(کیفی) با تحلیل شبکه مضامین به روش پیمایشی مقطعی است. با تکیه بر مدل سه شاخگی ساختاری، محتوایی و زمینه‌ایِ مورد استفاده در پژوهش، نتایج نشان می‌دهد که الگوی آینده پژوهی مورد انتظار در مدیریت آموزشی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در سایه سیاست‌ها و راهبردهایی همچون الگوی دانشگاه ارزش‌مدار و بازارگرا با اتخاذ رویکردی حمایت‌گرا از نوآوری ضمن ارتقا ظرفیت انطباق‌پذیری بر کارایی، در حوزه ساختاری متضمن اصلاح امور سازمانی، نیازسنجی آموزشی و جهت‌گیری اشتغال(بازارگری) بوده، در حوزه مفهومی و محتوایی شامل اصلاح

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Reflection on the Educational Management System of Technical and Vocational University of Iran Based on Future Research

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Fatahi 1
  • Mehdi Shariatmadari 2
  • Fereshteh Kordestani 2
1 PhD Student, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Educational Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The current research aimed to reconsider the requirements and characteristics of technical and vocational universities; the future research model in the field of educational management was examined to create a desirable future because in the qualitative development of educational systems, the need to use progressive educational management in the context of its abstract events is one of the structural principles. For this purpose, the qualitative method was simultaneously used with reviewing and analyzing some parallel future research documents based on a systematic understanding of events, trends, images and actions, with the approach of foundational data theory and the three stages of coding (open, central and selective). In this approach, interviews with 18 experts and specialists in the field were conducted and using purposive sampling (theoretical saturation after conducting 18 interviews) was carried out at the Technical and Vocational University. The structure of the interviews was semi-structured in depth, which was confirmed both in terms of formal validity and reliability. In this way, the present research was arranged prospectively and in terms of data, it was exploratory (qualitative) with analysis of the network of themes in a cross-sectional survey method.   Relying on the structural, content and contextual three-pronged model used in the research, the results showed that the future research model expected in the educational management of the Technical and Vocational University in the shadow of policies and strategies such as the value-oriented and market-oriented university model by adopting a support-oriented approach to innovation, while promoting the capacity of adaptability to efficiency, involved the reform of organizational affairs, educational needs assessment and employment orientation (marketing) in the structural field. In the conceptual and content field, the model university should include the reform of management affairs and reflect on organizational culture and human capital management. Finally, in the field of context, reforming the social and cultural perspective was prioritized in addition to strengthening the economic and technological roles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technical and Vocational University
  • Future research model
  • Educational management
  • Educational needs
  • Higher education
Ahmadi, K. (2016). Organizational future research: needs, concepts, methods and trends. Termeh. https://www.gisoom.com/book/11203302/
Alageband, A. (2023). Theoretical foundations and principles of educational management (32 ed.). Ravan. https://www.adinehbook.com/gp/product/9648345643
Aminbeidokhti, A. A., Rastgar, A., & Nameni, A. (2015). A future study on higher education approaches in training human capital: A plausible scenario for 2030. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 21(3), 31-55. https://journal.irphe. ac.ir/article_702876.html?lang=en
Belitski, M., & Aginskaya, H. (2018). Defining Academic Spinoffs and Entrepreneurial University. In A. Presse & O. Terzidis (Eds.), Technology Entrepreneurship: Insights in New Technology-Based Firms, Research Spin-Offs and Corporate Environments. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-73509-2_11
Biglari, M., Ghorbanizadeh, V., Sharifzadeh, F., & Saidnaghavi, M. (2020). Designing a Transformational Leadership Model at the Technical and Vocational. Future study Management, 31(1), 55-68. https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_16483.html?lang=en
Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2017). Designing and conducting mixed methods research (3 ed.). Sage publications. https://us.sagepub.com/en-us/nam/designing-and-condu cting-mixed-methods-research/book241842
De Boer, H., Huisman, J., Klemperer, A., Van Der Meulen, B., Neave, G., Theisens, H., & Van Der Wende, M. (2002). An analysis of trends and perspectives in higher education and research. AWT. https://www.researchgate.net/publication/254858181_Acade mia_in_the_21st_century_an_analysis_of_trends_and_perspectives_in_higher_education_and_research
Delavar, A. (2004). Theoretical and practical foundations of research in humanities and social sciences (3 ed.). Rashd. https://www.gisoom.com/book/1281614
Elah Dadi, E., Poursabri, R., & Rahimi, M. (2012). Educational management book of educational science collection 1. Mehr Subhan. https://www.adinehbook.com/gp/product/9641 646112
Farasatkhah, M. (2013). A Conceptual framework for futurity oriented university planning. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 19(3), 1-21. htt ps://journal.irphe.ac.ir/article_702816.html
Fernández-Nogueira, D., Arruti, A., Markuerkiaga, L., & Saenz, N. (2018). The entrepreneurial university: A selection of good practices. Journal of Entrepreneurship Education, 21(3), 1-17. https://www.researchgate.net/publication/324991869_The_entreprene urial_university_A_selection_of_good_practices
Gharmani, M. (2010). Organizational training management. Shahid Beheshti University htt ps://www.gisoom.com/book/1727541/
Hajiani, I., & Ghasaa, M. (2013). future and scenario; Classification of methods and classification of scenarios. Socio-Cultural Strategy, 2(3), 33-62. https://rahbordfarhangi.csr.ir/art icle_123241.html?lang=en
Hemmati, A., Goudarzi, M. A., & Hajiani, I. (2015). Futures Studies, Necessities of Education Systems. Future study Management, 26(2), 59-67. https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_ 8751.html?lang=en
Igwe, P. A., Amaugo, A. N., Ogundana, O. M., Egere, O. M., & Anigbo, J. A. (2019). Factors affecting the investment climate, SMEs productivity and entrepreneurship in Nigeria. European Journal of Sustainable Development, 7(1), 182-200. https://doi.org/10.1 4207/ejsd.2018.v7n1p182
Jabalameli, S. (2017). Technical and Vocational University from the Perspective of Oral History. Biannual Journal of Oral History, 6(1), 354-364. https://joralh.nlai.ir/article_2517. html?lang=en
Khazaee, S., Nasresfahani, A., & Rahbar, A. (2023). an episteme reflection on futures studies. Futures Studies Of The Islamic Revolution, 4(2), 41-70. https://fsir.ihu.ac.ir/article _208427.html?lang=en
Mahdi, R. (2013). Future Studies in Higher Education: The Conditions and Features of Excelling Universities in the Future. Rahyaft, 23(55), 79-90. https://rahyaft.nrisp.ac.ir/article _13547.html?lang=en
Mahdi, R. (2023). The Technical and Vocational University in the position of entrepreneurial university; In search of a transformational scenario. Iranian Higher Education, 14(2), 1-17. http://ihej.ir/article-1-1924-en.html
Márquez-Ramos, L. (2016). Port facilities, regional spillovers and exports: Empirical evidence from Spain. Papers in Regional Science, 95(2), 329-351. https://doi.org/10.1111/pi rs.12127
McCue, M., Parikh, S. V., Mucha, L., Sarkey, S., Cao, C., Eramo, A., Opler, M., Webber-Lind, B., & François, C. (2019). Adapting the Goal Attainment Approach for Major Depressive Disorder. Neurology and Therapy, 8(2), 167-176. https://doi.org/10.1007/s40120-019-00151-w
Minocha, S., Villeneuve, D., Praz, V., Moret, C., Lopes, M., Pinatel, D., Rib, L., Guex, N., & Herr, W. (2019). Rapid Recapitulation of Nonalcoholic Steatohepatitis upon Loss of Host Cell Factor 1 Function in Mouse Hepatocytes. Molecular and Cellular Biology, 39(5), 1-20. https://doi.org/10.1128/MCB.00405-18
Mirzadeh Maragheh, K., Oladian, M., & Imani Gelepordesari, M. N. (2022). Providing a Model for Improving the Performance of Technical and Vocational Universities Based on Educational Needs Until 2030 in Iran. Karafan Quarterly Scientific Journal, 19(5), 13-42. https://doi.org/10.48301/kssa.2022.299390.1669
Modarresi Saryazdi, S. J., Abbaspour, A., & Modarresi Saryazdi, A. s. (2022). Identifying the Strategic Drivers of Entrepreneurial University by a Meta-Synthesize. Karafan Quarterly Scientific Journal, 19(2), 37-69. https://doi.org/10.48301/kssa.2022.286 292.1533
Mohammadizad, S., Azizi, N., & Salehi Omran, E. (2020). A Critical Reflection on Vocational Training Policies and Mechanisms in Consistency with Entrepreneurial University Standards: (Case Study: Technical and Vocational University). Journal of Educational Planning Studies, 8(16), 1-29. https://doi.org/10.22080/eps.2020.2514
Mousavi, S. H., Salehi Omran, E., Farasatkhah, M., & Towfighi, J. (2018). Providing a model for development of entrepreneurial university in Iran. Iranian Engineering Education Quarterly, 19(76), 1-28. https://doi.org/10.22047/ijee.2018.98838.1481
Naqdi, M., Shah Talebi, B., & Nadi, M. (2019). Identifying the components of the future university and providing a suitable model for universities using a mixed method. Educational Leadership & administration, 13(4), 149-170. https://edu.garmsar.iau.ir/article_67 4642_c036b36217f81dd409678140eed54dea.pdf
Pedram, A., & Jalalivand, A. (2014). An introduction to future research(volume 2). Defense Industries Educational and Research Institute. https://www.gisoom.com/book/110 01325
Pourreza, A., Rostaminya, M., Harati Khalilabad, T., Maleki, S., & Mosavi, S. A. (2018). The impact of Formal and Informal Employment of women on their Quality of Life: a study in Tehran. Health_Based Research, 3(4), 379-388. http://hbrj.kmu.ac.ir/article-1-203-en.html
Rhisiart, M., Störmer, E., & Daheim, C. (2017). From foresight to impact? The 2030 Future of Work scenarios. Technological Forecasting and Social Change, 124, 203-213. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2016.11.020
Rieckmann, M. (2012). Future-oriented higher education: Which key competencies should be fostered through university teaching and learning? Futures, 44(2), 127-135. https://doi.org/10.1016/j.futures.2011.09.005
Salimi, J. (2012). Technical and vocational education in the 21st century: UNESCO policies regarding technical and vocational education in the information age and comparing the position of technical and vocational education in Iran with those policies. Journal of Research in Educational Systems, 6(17), 25-43. https://www.jiera.ir/article_53132. html?lang=en
Siami Doodran, A., Reshadatjooh, H., & Nazemi Ashneh, A. (2022). Provide a framework for explaining the role of the Comprehensive University of Applied Sciences in the development of future careers with a futures research approach. Political Sociology of Iran, 5(7), 895-914. https://doi.org/10.30510/psi.2022.316671.2679
Taheri Demneh, M., Tayefeh Hashemi, S., & Heidari Darani, Z. (2019). Corporate Foresight in State Organizations with Scenario Planning (Case study: Isfahan Gas Company). Public Organizations Management, 7(4), 85-102. https://doi.org/10.30473/ipom.2019.471 40.3678
Turkzadeh, J., Shabani Fard, M., Muammarhour, J., & Sinai, A. (2017). Pathology of educational system in technical and professional university centers. Iranian Higher Education, 9(4), 57-77. http://ihej.ir/article-1-1189-en.html
 United Nations Development Programme. (2018). Foresight Manual Empowered Futures for the 2030 Agenda. UNDP. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/p ublications/UNDP_ForesightManual_2018.pdf
Vincent-Lancrin, S. (2004). Building Futures Scenarios for Universities and Higher Education: An International Approach. Policy Futures in Education, 2(2), 245-263. https://doi.org /10.2304/pfie.2004.2.2.3