تعیین اثربخشی سامانۀ مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه فنی و حرفه‌ای در آموزش دروس نظری–عملی رشتۀ گرافیک (مطالعۀ موردی: دانشگاه فنی و حرفه‌ای دخترانه شهرضا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار گروه هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد پژوهش هنر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2023.349772.2193

چکیده

باشیوع پاندمی کرونا و جایگزینی شیوه آموزش مجازی به جای شیوه حضوری در دانشگاهها ،مبحث سنجش اثربخشی آموزش مجازی بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت.بدیهیست این موضوع درزمینه رشته های هنری که مبنای آموزش در آنهاعموما بصورت عملی و صرفا از طریق روش حضوری صورت میگیرد، از حساسیت و اهمیتی دوچندان برخورداراست که متاسفانه همچنان تحقیقات زیادی در این خصوص انجام نشده است .درهمین راستا پژوهش حاضر، با هدف بررسی میزان اثربخشی آموزش مجازی سامانه مدیریت یادگیری الکترونیکی دانشگاه فنی و حرفه‌ای دخترانه شهرضا انجام پذیرفت. جامعه این پژوهش را دانشجویان و اساتید رشته هنری گرافیک این دانشگاه در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادندوبرای اندازه‌گیری پژوهش،از ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، آزمون کیزر-میر-الکین، آزمون بارتلت، تحلیل عاملی تأئیدی مرحله اول و دوم، آزمون ضریب همبستگی، کوواریانس، تحلیل مسیر و مدل‌یابی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد؛ رغبت اولیه دانشجویان به آموزش مجازی، اثربخشی آموزش مجازی نسبت به شیوه حضوری، ویژگی‌های فنی و ساختاری سامانه سمیاد، توانایی سامانه سمیاد درانتقال مفاهیم و مهارت های درسی رشته گرافیک ونهایتا کیفیت ارزشیابی تحصیلی درسامانه سمیاد، عوامل سازنده اثربخشی این سامانه محسوب میشوندکه ازاعتبارلازم نیز برخوردارند. این سامانه دارای اثربخشی است ومدل‌ ساختاری اثربخشی آن از برازش مطلوب برخوردار است.همچنین بین عوامل سازنده اثربخشی سامانه رابطه دوسویه معنی‌دار حاکم است؛ و کوواریانس عوامل سازنده اثربخشی آن معنی دار است. بنابراین، با توجه به اثربخش بودن سامانه سمیاد،استفاده از آن در جهت بهینه‌سازی فرایند یاددهی-یاگیری دانشجویان مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Determining the Effectiveness of the E-Learning Management System of the Technical and Vocational University in Teaching Theoretical-Practical Courses in the Field of Graphics (Case Study: Girls’ Technical and Vocational University of Shahreza)

نویسندگان [English]

  • Majid Akhshabi 1
  • Nilofar Taher 2
1 Assistant Professor in Department of Art, Payam Noor University, Tehran, Iran.
2 Masters Student of Art Research, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

With the spread of the Coronavirus pandemic and the replacement of the face-to-face method of teaching with the virtual education method in universities, the issue of measuring the effectiveness of virtual education has received a great deal of attention. The present research was aimed at investigating the effectiveness of virtual education in the electronic learning management system of the Girls' Technical and Vocational University of Shahreza. The research population included the students and professors of in the field of Graphics at the Technical and Vocational University of Shahreza, in the academic year of 2021-2022. A researcher-made questionnaire was used as tool of research. For data analysis, Kaiser-Meir-Elkin test, Bartlett test, first and second stage confirmatory factor analysis, correlation coefficient test, covariance test, path analysis and structural equation modelling were used. The research results showed the primary desire of students for virtual education, the effectiveness of virtual education compared to the face-to-face method, the technical and structural features of the Samyad system, and the capability of the Samyad system to transfer the concepts and curricular skills in the graphics field. Finally, the quality of academic evaluation in the Samyad system was considered to be the effective factors of this system, which also had the necessary credibility. In addition, there was a meaningful two-way relationship between the factors that formed the effectiveness of the system, and the covariance of the factors that make up its effectiveness was significant. Therefore, considering the effectiveness of the Samyad system, its use was effective in optimizing the teaching-learning process of students. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual education
  • Graphic field
  • Technical and Vocational University
  • Effectiveness
  • Samyad system
  • Structural equation model
Almajali, D., Al-Okaily, M., Barakat, S., Al-Zegaier, H., & Dahalin, Z. M. (2022). Students’ Perceptions of the Sustainability of Distance Learning Systems in the Post-COVID-19: A Qualitative Perspective. Sustainability, 14(12), 7353. https://doi.org/10.3390/ su14127353
Amin, I., Yousaf, A., Walia, S., & Bashir, M. (2022). What Shapes E-Learning Effectiveness among Tourism Education Students? An Empirical Assessment during COVID19. Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, 30(6), 100337. https:// doi.org/10.1016/j.jhlste.2021.100337
Anarinejad, A., & Mohammadi, M. (2014). The Practical Indicators for Evaluation of E-Learning in Higher Education in Iran. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 5(1), 11-25. https://ijvlms.sums.ac.ir/article_46094.html
Azhari, B., & Fajri, I. (2022). Distance learning during the COVID-19 pandemic: School closure in Indonesia. International Journal of Mathematical Education in Science and Technology, 53(7), 1934-1954. https://doi.org/10.1080/0020739X.2021.1875072
Chatwattana, P., & Nilsook, P. (2017). A Web-based learning system using project-based learning and imagineering. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 12(5), 4-22. https://doi.org/10.3991/ijet.v12i05.6344
Delavar, S., & Ghorbani, M. (2011). The Role of Virtual Training on the Students Creative Learning in Universitiesof Bojnourd, Northeast Iran. Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 2(3), 17-27. https://ijvlms.sums.ac.ir/article_ 46013.html
Ghasemi, V. (2013). Structural equation modeling with applications in social research using the Amos Graphic (2, Ed.). Jameh shenasan. https://www.gisoom.com/book/1890222
Hessari, P., & Chegeni, F. (2022). Investigating the effectiveness of virtual education in practical and theoretical courses in the field of architecture. Technology of Education Journal 16(2), 281-292. https://doi.org/10.22061/tej.2021.7556.2552
Holmberg, B. (1994). Theory and practice of distance education. Routledge. https://doi.org/1 0.4324/9780203973820
Hosseini Largani, S. M., & Mojtabazadeh, M. (2021). Designing and Validation of Instructional Quality Model for Universities in Iran. Journal of Management and Planning In Educational System, 14(2), 221-258. https://doi.org/10.52547/mpes.14.2.221
Jahanian, R., & Etebar, S. (2012). The Evaluation of Virtual Education in View Point Virtual E-learning Centers in Universities of Tehran from Students. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(4), 53-65. https://ictedu.sari.iau.ir/article_63 1765.html?lang=en
Javadi Bora, M. A., Ebrahimzadeh, I., Farajollahi, M., & Sarmadi, M. R. (2011). Designing an Effectiveness Assessment Model for Distance Education System in Payame Noor University. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 2(1), 79-98. https://ictedu.sari.iau.ir/article_631375.html?lang=en
Kazemnezhadi, H., Nemat Shahrbabaki, A., & Mirnejad, S. (2021, February 17). Challenges of virtual teaching of practical course of calligraphy and letter design in the university. National Conference on Virtualization of Workshop and Practical Courses in the Field of Art, Challenges and Solutions, Ahvaz, Khuzestan. https://civilica.com/doc/1217278/
Khlaisang, J., & Koraneekij, P. (2019). Open online assessment management system platform and instrument to enhance the information, media, and ICT literacy skills of 21st century learners. International Journal of Emerging Technologies in Learning, 14(7), 111-127. https://doi.org/10.3991/ijet.v14i07.9953
Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610. https://doi.org/10.11 77/001316447003000308
Kuhpayehzadeh, J., Khoshnevisan, M. H., & Beyranland, A. (2016). Comparison of the two Virtual and Traditional teaching methods in learning the course of the "Introduction to Dental equipment and their maintenance" for the students of the PhD General dentistry at Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Razi Journal of Medical Sciences, 23(143), 63-70. http://rjms.iums.ac.ir/article-1-3571-en.html
Maatuk, A. M., Elberkawi, E. K., Aljawarneh, S., Rashaideh, H., & Alharbi, H. (2022). The COVID-19 pandemic and E-learning: challenges and opportunities from the perspective of students and instructors. Journal of Computing in Higher Education, 34(1), 21-38. https://doi.org/10.1007/s12528-021-09274-2
Mahdy, M. A. A., & Sayed, R. K. A. (2022). Evaluation of the online learning of veterinary anatomy education during the Covid-19 pandemic lockdown in Egypt: Students' perceptions. Anatomical Sciences Education, 15(1), 67-82. https://doi.org/10.1002/ ase.2149
Mardaninezhad, A., Farhadi, I., Khanjani, T., & Amirimoghadam, M. (2013). Evaluating the Qualities of Virtual Websites of the Medical Science Universities. Strides in Development of Medical Education, 9(2), 179-190. https://sdme.kmu.ac.ir/article_90242.html
Mobaser Azad, A. M., & Akhlaghi Nia, A. (2021). Evaluation of the quality of the education management system of the Technical and Vocational University of Iran during the Covid-19 epidemic (Case Study of Shamsipour University, Tehran). Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(5), 165-185. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.128443
Moore, M. G. (2013). The theory of transactional distance. In Handbook of distance education. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203803738.ch5
Moradi, R., Aliabadi, K., & Mohammadimehr, M. (2015). Pedagogical Principles of the Theories of Interaction in Distance Learning: The Study of Interaction Anderson Model in Web-based Environments. Bi-quarterly Journal of Educational Studies Nama, 3(1), 29-41. http://nama.ajaums.ac.ir/article-1-117-en.html
Mushtaha, E., Abu Dabous, S., Alsyouf, I., Ahmed, A., & Raafat Abdraboh, N. (2022). The challenges and opportunities of online learning and teaching at engineering and theoretical colleges during the pandemic. Ain Shams Engineering Journal, 13(6), 101770. https ://doi.org/10.1016/j.asej.2022.101770
Naveh, G., Tubin, D., & Pliskin, N. (2010). Student LMS use and satisfaction in academic institutions: The organizational perspective. The Internet and Higher Education, 13(3), 127-133. https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2010.02.004
Nsairat, N., Fakhouri, H. N., Alsawalqa, R. O., & Hamad, F. (2022). Music Students' Perception Towards Music Distance Learning Education During COVID-19 Pandemic: Cross-Sectional Study in Jordan. International Journal of Interactive Mobile Technologies, 16(6), 135-158. https://doi.org/10.3991/ijim.v16i06.27193
Pallavi, D. R., Ramachandran, M., & Chinnasamy, S. (2022). An empirical study on effectiveness of e-learning over conventional class room learning–a case study with respect to online degree programmes in higher education. Recent trends in Management and Commerce, 3(1), 25-34. https://doi.org/10.46632/rmc/3/1/5
Parlakkilic, A. (2013). E-learning change management: Challenges and opportunities. Turkish Online Journal of Distance Education, 14(4), 54-68. https://dergipark.org.tr/en/pub/ tojde/issue/16898/176091
Rabiei, M., Mohebi Amin, S., & Rashid Haji Khajelo, S. (2010). The evaluation of curriculum internal quality of virtual courses in Ferdowsi University of Mashhad. Horizon of Medical Education Development, 4(1), 29-36. https://doi.org/10.22038/hmed.2010. 13694
Radad, I., Jafari, S., & Ahmadi, E. (2013). Measuring the satisfaction of students of Imam Reza University on the quality of educational design of virtual training courses. printing and publishing, 3(6), 61-73. https://www.noormags.ir/view/en/articlepage/1409334
Ramadhani, R., Rofiqul, U., Abdurrahman, A., & Syazalİ, M. (2019). The Effect of Flipped-Problem Based Learning Model Integrated With LMS-Google Classroom for Senior High School Students. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 7(2), 137-158. https://doi.org/10.17478/jegys.548350
Saputro, B., & Susilowati, A. T. (2019). Effectiveness of Learning Management System (LMS) On In-Network Learning System (SPADA) Based on Scientific. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 7(3), 481-498. https://doi.org/10.17478/jegys.606029
Taghavi, M., Ahanchian, M., Zalpoor Makvand, S., & Hosseini, S. N. (2021, January 20). Evaluation of effective indicators on the quality of education and virtual exam of Samiad system of Technical and Professional University in covid19. The First National Congress of the University and covid 19, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/1223309/
Technical and Vocational University. (2022, June 6). Samyad System of Technical and Vocational University. Samyad. https://samyad.tvu.ac.ir/
Turnbull, D., Chugh, R., & Luck, J. (2022). An Overview of the Common Elements of Learning Management System Policies in Higher Education Institutions. TechTrends, 66(5), 855-867. https://doi.org/10.1007/s11528-022-00752-7
Willermark, S., & Gellerstedt, M. (2022). Facing Radical Digitalization: Capturing Teachers’ Transition to Virtual Classrooms Through Ideal Type Experiences. Journal of Educational Computing Research, 60(6), 1351-1372. https://doi.org/10.1177/07356331211069424