طراحی مدل تأثیر سرمایۀ فکری بر ارتقای عملکرد مالی در صنعت هتلداری (با نقش میانجی قابلیت‌های یادگیری سازمانی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی،گروه حسابداری و مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت جهانگردی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2022.350698.2195

چکیده

امروزه سرمایه‌های فکری به‌عنوان یک دارایی راهبردی برای عملکرد مالی و افزایش رقابت پذیری سازمان‌ها شناخته می‌شوند و مدیریت کردن بر سرمایه‌های فکری موجود در سازمان به یکی از مهمترین کارهای سازمان‌ها تبدیل شده است. با این حال، این کار به خاطر پیچیدگی­های موجود درتعریف، اندازه‌گیری و ارزیابی استراتژیک سرمایۀ فکری بسیار مشکل است. از آنجا که شرکت‌های امروزی با محیطی بسیار رقابتی رو به رو هستند شناسایی و مدیریت صحیح سرمایۀ فکری، وجه تمایز اصلی بین بنگاه‌های موفق، متوسط و در حال سقوط است و این وجه تمایز همچنان در آینده پایدار خواهد بود. با توجه به اهمیت موضوع و لزوم توجه به مقولۀ سرمایۀ فکری، تحقیق حاضر به بررسی تأثیر سرمایه‌های فکری بر ارتقاء عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی­گری قابلیتهای یادگیری سازمانی می پردازد. تحقیق حاضر از نظر نوع پژوهش توسعه‌ای و از نظر روش پیمایشی تحلیلی با استفاده از ابزار پرسش‌نامه می‌باشد. جامعۀ آماری شامل 60 نفر از مدیران ارشد هتل­ زنجیره­ای می­باشد که نمونۀ آماری به‌دست آمده شامل 51 نفر است. ابزار جمع آوری اطلاعات این پژوهش پرسش‌نامه می‌باشد که داده‌ها پس از جمع‌آوری توسط نرم افزار آماری اس­پی­اس­اس و لیزرل مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش تأثیر عناصر سرمایۀ فکری بر عملکرد مالی و قابلیت یادگیری سازمانی را نشان می‌دهد، به‌طوری‌که بر کاهش تأثیر عناصر سرمایۀ فکری بر ارتقاء عملکرد مالی با ورود متغیر قابلیت یادگیری تأکید می ورزد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of the Effect of Intellectual Capital on Improving Financial Performance in the Hotel Industry (with the Mediating Role of Organizational Learning Capabilities)

نویسندگان [English]

  • Seyyedmohammad Abbasnia 1
  • Marjan Abdi 2
1 Department of Humanities, Faculty of Accounting and Management, Payame Noor University, Tehran, Iran.
2 PhD in Tourism Management, Department of Management and Accounting, Alame’ Tabatabaee University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, intellectual capital as a strategic asset for financial performance and increasing competitiveness of organizations are known, and managing the available intellectual capital in organizations has become one of the most important tasks. However, this matter is extremely difficult due to the complexity involved in definition, measurement and evaluation of strategic intellectual capital. Since today's companies are facing a very competitive environment, the identification and proper management of intellectual capital is and will be the main difference between successful, average and failing companies. Considering the importance of the issue and the need to pay attention to the category of intellectual capital, the present research examined the effect of intellectual capital on the improvement of organizational performance by considering the mediating role of organizational learning capabilities. The current research was developmental in terms of the type of research and in terms of methodology, it was an analytical survey using a questionnaire as a tool. The statistical population included 60 senior managers of chain hotels, and the obtained statistical sample was 51 people. The data collection tool of the present research was a questionnaire; data was analyzed using SPSS and Lisrel statistical software. The findings of this research demonstrated the effect of intellectual capital elements on financial performance and organizational learning ability, thus emphasizing the reduction of the effect of intellectual capital elements on the improvement of financial performance with the inclusion of learning ability variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic assets
  • Intellectual capital
  • Increasing competitiveness
  • Improving financial performance
Barney, J. (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of Management, 17(1), 99-120. https://doi.org/10.1177/014920639101700108
Bontis, N., & Serenko, A. (2009). A causal model of human capital antecedents and consequents in the financial services industry. Journal of Intellectual Capital, 10(1), 53-69. https: //doi.org/10.1108/14691930910922897
Brooking, A. (1996). Intellectual Capital: Core Assets for the Third Millenium Enterprise. Thomson Business Press. https://www.amazon.com/Intellectual-Capital-asset-third-millenniu m/dp/1861524080
Chang, S-C., Chen, S-S., & Lai, J-H. (2008). The effect of alliance experience and intellectual capital on the value creation of international strategic alliances. Omega, 36(2), 298-316. https://doi.org/10.1016/j.omega.2006.06.010
Chang, S-L. (2007). Valuing intellectual capital and firms' performance: Modifying Value Added Intellectual Coefficient (VAIC (TM)) in Taiwan IT industry [Doctoral, Golden Gate University]. San Francisco, California. https://search.worldcat.org/title/262478164
Chathoth, P. K., & Olsen, M. D. (2007). The effect of environment risk, corporate strategy, and capital structure on firm performance: An empirical investigation of restaurant firms. International Journal of Hospitality Management, 26(3), 502-516. https://doi. org/10.1016/j.ijhm.2006.03.007
Chen, J., Zhu, Z., & Yuan Xie, H. (2004). Measuring intellectual capital: a new model and empirical study. Journal of Intellectual Capital, 5(1), 195-212. https://doi.org/10.1108/14691 930410513003
Claver-Cortés, E., Pertusa-Ortega, E. M., & Molina-Azorín, J. F. (2012). Characteristics of organizational structure relating to hybrid competitive strategy: Implications for performance. Journal of Business Research, 65(7), 993-1002. https://doi.org/10.101 6/j.jbusres.2011.04.012
Dessler, G. (1980). Human behavior: Improving performance at work. Reston Publishing Company. https://www.amazon.com/Human-Behavior-Improving-Performance-Work/dp/083 5929949
Donavan, D. T., Brown, T. J., & Mowen, J. C. (2004). Internal Benefits of Service-Worker Customer Orientation: Job Satisfaction, Commitment, and Organizational Citizenship Behaviors. Journal of Marketing, 68(1), 128-146. https://doi.org/10.1509/jmkg.68.1 .128.24034
Enz, C. A. (2008). Creating a Competitive Advantage by Building Resource Capability:The Case of Outback Steakhouse Korea. Cornell Hospitality Quarterly, 49(1), 73-78. htt ps://doi.org/10.1177/1938965507311648
Farhanghi, A. A., Abbaspour, A., & Ghassemi, R. A. (2013). The Effect of Information Technology on Organizational Structure and Firm Performance: An Analysis of Consultant Engineers Firms (CEF) in Iran. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 81, 644-649. https:/ /doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.490
Garrigós‐Simón, F. J., & Palacios Marqués, D. (2004). Competitive Strategies and Firm Performance. Management Research: Journal of the Iberoamerican Academy of Management, 2(3), 251-269. https://doi.org/10.1108/15365430480000513
Ghanbari, H., Ebrahimi Sarv Oliya, M. H., Amiri, M., Bolo, G., & Ghorbanizadeh, V. (2020). Identifying the factors and indicators for evaluating the performance of the Technical and Vocational Education Organization of the country. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(3), 13-28. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.125540
Hafeznia, M. R. (2006). An Introduction to the Research Method in Humanities (G. Sarmad, Ed. 12 ed.). Samt. https://www.gisoom.com/book/1383445
Haldorai, K., Kim, W. G., & Garcia, R. L. F. (2022). Top management green commitment and green intellectual capital as enablers of hotel environmental performance: The mediating role of green human resource management. Tourism Management, 88, 104431. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2021.104431
Hejazi, R., & Fotohi, N. (2009). Investigating the simultaneous relationship between the organization's competitive strategy, organizational plan and management accounting system with the organization's performance: the contingency approach in the chemical and pharmaceutical industries and motor vehicles and automobiles. Financial Accounting and Auditing Research, 1(1), 17-32. https://faar.ctb.iau.ir/article_511174.html?lang=en
Hersey, P., & Blanchard, K. H. (1996). Managing organizational behavior: using human resources (Q. Kabiri, Trans.; 5 ed.). Academic Jihad of Isfahan Industrial Unit. https://www.gi soom.com/book/1113561
Holverson, S., & Revaz, F. (2006). Perceptions of European independent hoteliers: hard and soft branding choices. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 18(5), 398-413. https://doi.org/10.1108/09596110610673538
Hsu, Y-H., & Fang, W. (2009). Intellectual capital and new product development performance: The mediating role of organizational learning capability. Technological Forecasting and Social Change, 76(5), 664-677. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2008.03.012
Jogaratnam, G., & Tse, E. C-Y. (2004). The Entrepreneurial Approach to Hotel Operation:Evidence from the Asia-Pacific Hotel Industry. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 45(3), 248-259. https://doi.org/10.1177/0010880404266192
Jönsson, C., & Devonish, D. (2009). An exploratory study of competitive strategies among hotels in a small developing Caribbean state. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 21(4), 491-500. https://doi.org/10.1108/09596110910955721
Keong Choong, K. (2008). Intellectual capital: definitions, categorization and reporting models. Journal of Intellectual Capital, 9(4), 609-638. https://doi.org/10.1108/1469193081 0913186
Kodama, M. (2005). Knowledge creation through networked strategic communities: Case studies on new product development in Japanese companies. Long Range Planning, 38(1), 27-49. https://doi.org/10.1016/j.lrp.2004.11.011
Liu, C-H., Gan, B., Luo, B. N., & Zhang, Y. (2020). Clarifying the effect of organization learning on service innovation: the mediating role of intellectual capital. The International Journal of Human Resource Management, 31(10), 1207-1234. https://doi.org/10.10 80/09585192.2017.1396550
Mahdavi, G., & Hosseini Azan Akhari, S. M. (2008). What is the Best Measure for the Financial Performance Evaluation? Economics Research, 8(31), 121-146. https://joer.atu.ac.ir /article_3023.html?lang=en
Molaeinejad, A., Majedi, N., & Nobakht Ramezani, Z. (2021). Evaluating the Performance of Physical Education Departments of Higher Education Institutions Based on Hierarchical Analysis (AHP) and Structural Equation Modeling (SEM) - Case Study: Technical and Vocational University. Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(2), 211-227. h ttps://doi.org/10.48301/kssa.2021.131717
Obeidat, U., Obeidat, B., Alrowwad, A., Alshurideh, M., Masadeh, R., & Abuhashesh, M. (2021). The effect of intellectual capital on competitive advantage: The mediating role of innovation. Management Science Letters, 11(4), 1331-1344. https://doi.org/10.5267 /j.msl.2020.11.006
Olsen, M. D., West, J. J., & Ching-Yick, T. (2007). Strategic management in the hospitality industry (3 ed.). John Wiley and Sons. https://www.amazon.com/Strategic-Manage ment-Hospitality-Industry-3rd/dp/0131196626
Peppard, J., & Rylander, A. (2001). Leveraging intellectual capital at APiON. Journal of Intellectual Capital, 2(3), 225-235. https://doi.org/10.1108/14691930110399978
Phillips, P. A., Davies, F., & Moutinho, L. (2002). Assessing the Impact of Market-Focused and Price-Based Strategies on Performance: A Neural Network Typology. Journal of Market-Focused Management, 5(3), 219-238. https://doi.org/10.1023/A:1022942 806776
Rahnavard, F. (2009). Affective Factors on Performance enhance in the Public Sector Organizations of Iran. Journal of Humanities and Social Sciences, 8(4), 77-100. https://www.sid.ir /paper/409459/en
Rastegar, A., & Jafariyan, Y. (2013, December 26). The role of competitive strategies on business performance: with emphasis on knowledge management strategies International Conference on Managing Challenges and Solutions, Shiraz, Fars, Iran. https://civilic a.com/doc/260524/
Sainaghi, R. (2010). Hotel performance: state of the art. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(7), 920-952. https://doi.org/10.1108/09596111011066617
Senge, P. M. (1990). The fifth discipline: The art and practice of the learning organization. Doubleday/Currency. https://books.google.com/books/about/The_Fifth_Discipline. html?id=bVZqAAAAMAAJ
Seyedjavadin, S. (2021). Human resource management and employee affairs (10 ed.). Nagh Danesh. https://www.gisoom.com/book/11787767/
Sharma, A., & Upneja, A. (2005). Factors influencing financial performance of small hotels in Tanzania. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(6), 504-515. https://doi.org/10.1108/09596110510612149
Tavitiyaman, P., Qiu Zhang, H., & Qu, H. (2012). The effect of competitive strategies and organizational structure on hotel performance. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 24(1), 140-159. https://doi.org/10.1108/09596111211197845
Teare, R. E., Costa, J., & Eccles, G. (1998). Relating strategy, structure and performance. Journal of Workplace Learning, 10(2), 58-75. https://doi.org/10.1108/13665629810209048
Tovstiga, G., & Tulugurova, E. (2009). Intellectual capital practices: a four‐region comparative study. Journal of Intellectual Capital, 10(1), 70-80. https://doi.org/10.1108/146919 30910922905
Tse, E. C-Y. (1991). An empirical analysis of organizational structure and financial performance in the restaurant industry. International Journal of Hospitality Management, 10(1), 59-72. https://doi.org/10.1016/0278-4319(91)90007-5
Venkatraman, N., & Ramanujam, V. (1986). Measurement of Business Performance in Strategy Research: A Comparison of Approaches. Academy of Management Review, 11(4), 801-814. https://doi.org/10.5465/amr.1986.4283976
Yeung, A. K., Ulrich, D. O., Nason, S. W., & Glinow, M. A. V. (1999). Organizational Learning Capability: Generating and Generalizing Ideas with Impact. Oxford University Press. https://www.amazon.com/Organizational-Learning-Capability-Generating-General izing/dp/0195102045