شناسایی موانع استقرار هوش تجاری در بیمارستان‌ها (موردمطالعه بیمارستان‌های شهر کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده اقتصاد و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.48301/kssa.2022.338583.2076

چکیده

هدف اصلی این مقاله، شناسایی موانع استقرار هوش تجاری در بیمارستان‌های شهر کرمانشاه است. روش‌شناسی این پژوهش، کیفی است و از مطالعات اسنادی و مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته برای گردآوری اطلاعات استفاده ‌شده است. جامعه تحقیق شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدیران بیمارستانی و متخصصان فناوری اطلاعات در شهر کرمانشاه است که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 21 متخصص برای گردآوری داده­ها انتخاب شده‌اند. به‌منظور اعتباربخشی درونی داده‌های حاصل از مصاحبه‌ها از سه روش مثلث‌سازی، تأیید و درگیر بودن اعضا با موضوع استفاده شده است؛ پایایی پژوهش نیز با استفاده از پایایی بازآزمون و با استفاده از فرمول پایایی هولستی محاسبه شده که عدد ۸۹ درصد به‌دست آمده است که نشان از مناسب بودن قابلیت اعتماد پژوهش است. داده‌های به‌دست‌آمده در بخش مطالعات اسنادی با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل مضمون گردآوری شده است. طبق یافته‌های این پژوهش، موانع استقرار هوش تجاری در بیمارستان‌های شهر کرمانشاه شامل شش دسته عوامل زیرساختی، سازمانی، مدیریتی، انسانی، فرهنگی و آموزشی هستند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد تغییرات شتابان محیط سازمان را ناگزیر به کاربری این مهم ساخته است تا بتوانند در محیط رقابتی امروز همچنان مشتریان خود را حفظ کنند. شناخت این موانع، گام اول مدیریت و استقرار هوش تجاری در بیمارستان­ها است و دست یافتن به این مهم برای بیمارستان­های شهر کرمانشاه مستلزم حذف یا مدیریت هریک از موانع شناسایی‌شده در این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Barriers to Establishing Business Intelligence in Hospitals (Case Study of Kermanshah City Hospitals)

نویسندگان [English]

  • Mahtab Mortezaei 1
  • Mohammad Javad Jamshidi 2
  • Mahdi Hosseinpour 2
1 M.Sc. Student in Entrepreneurship Management, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

The main purpose of this article was to identify barriers to the establishment of Business Intelligence (BI) in hospitals of Kermanshah city. The research methodology was qualitative, and documentary studies and in-depth semi-structured interviews were conducted to collect information. The research population included university faculty members, hospital managers, and information technology specialists in Kermanshah. Using the purposive sampling method, 21 specialists were selected to collect data. In order to internalize the data obtained from the interviews, three methods of triangulation, verification and involvement of members with the subject were used; the reliability of the research was calculated using the reliability of the retest and using the Holstie reliability formula, which is 89%, indicating the appropriateness of the reliability of research. The obtained data were collected in the documentary studies section using content analysis and content analysis methods. According to the findings of this study, barriers to the establishment of business intelligence in hospitals in Kermanshah included six categories of infrastructural, organizational, managerial, human, cultural, and educational factors. The results of this research show that the rapid changes in the organization's environment have inevitably made it important for them to retain their customers in today's competitive environment. Recognizing these barriers is the first step in managing and establishing business intelligence in hospitals, and achieving this important goal for hospitals in Kermanshah requires the removal or management of the barriers identified in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identification
  • Barriers
  • Deployment
  • Business intelligence
  • Hospitals
Abbasi Rostami, N. (2014). Integration of Business Intelligence and Knowledge Management–A literature review. Journal of Intelligence Studies in Business, 4(2), 30-40. https:// doi.org/10.37380/jisib.v4i2.95
Aruldoss, M., Lakshmi Travis, M., & Prasanna Venkatesan, V. (2014). A survey on recent research in business intelligence. Journal of Enterprise Information Management, 27(6), 831-866. https://doi.org/10.1108/JEIM-06-2013-0029
Azeri, A., Shokouh Yari, S., & Tulayi, R. (2015, September 9). Evaluating the Challenges of Implementing Intelligent Business Management Devices in the Organization (Case Study: Telecommunication Company). International Conference on New Challenges in Management, Ardabil, Iran. https://civilica.com/doc/592738/
Bahrami, M., Arabzad, S. M., & Ghorbani, M. (2012). Innovation In Market Management By Utilizing Business Intelligence: Introducing Proposed Framework. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 41, 160-167. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.04.020
Bakhshi, S., Jamshidi, M. J., & Rezaee, B. (2022). Investigating the Impact of Information Technology, Organizational Capabilities and Personal Skills on Discovering Emerging E-Business Opportunities. Karafan Quarterly Scientific Journal, 19(2), 363-381. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.281810.1485
Daeichini, M., & Eslampanah, M. (2017). Evaluation of Business Intelligence and Entrepreneurial Skills of Innovators in the West Country. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 5(3), 213-228. https://journal.bpj.ir/article_522449.html?lang=en
Distanont, A., & Khongmalai, O. (2018). The role of innovation in creating a competitive advantage. Kasetsart Journal of Social Sciences, 41(1), 15-21. https://so04.tci-thaijo.org/index. php/kjss/article/view/234863
Hafez Nia, M. R. (2016). An introduction to research methods in humanities (23 ed.). Samt. https://www.gisoom.com/book/11335473/
Hashemi, S. A. A. (2018). Identification and Classification of Organizational Dashboard Development Factors with BI Logic To Assess Resistance Economics Strategies. Strategic Management Researches, 24(70), 45-63. https://smr.journals.iau.ir/article _545443.html?lang=en
Hendriawan, S. (2021). Business Intelligence Analysis of Blood Donor Data Management (Case Study UDD PMI Cirebon City). International Journal of Innovative Science and Research Technology, 6(2), 948-950. https://ijisrt.com/business-intelligence-an alysis-of-blood-donor-data-management-case-study-udd-pmi-cirebon-city
Howson, C. (2007). Successful Business Intelligence: Secrets to Making BI a Killer App. McGraw-Hill Osborne Media. https://www.amazon.com/Successful-Business-Intelligence-S ecrets-Making/dp/0071498516
Huang, Z-X., Savita, K. S., & Zhong-Jie, J. (2022). The Business Intelligence impact on the financial performance of start-ups. Information Processing & Management, 59(1), 102761. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102761
Kiani Mavi, R., & Standing, C. (2018). Cause and effect analysis of business intelligence (BI) benefits with fuzzy DEMATEL. Knowledge Management Research & Practice, 16(2), 245-257. https://doi.org/10.1080/14778238.2018.1451234
Kim, S-K., Kim, K-C., Kim, H-W., Jeong, W-J., & Ahn, J-G. (2021). A Self-Service Business Intelligence System for Recommending New Crops. Journal of the Korea Academia-Industrial cooperation Society, 22(3), 527-535. https://doi.org/10.5762/KAIS.2021.2 2.3.527
Mashudi, Rachmawati, N., Suranto, T., & Dwinovita, I. (2016, October 26-27). Business intelligence system for operational decision making support: A case study on lube distribution. 2016. International Conference on Data and Software Engineering, Denpasar, Indonesia https://doi.org/10.1109/ICODSE.2016.7936149
Mésároš, P., Čarnický, Š., & Mandičák, T. (2015). Key Factors And Barriers Of Business Intelligence Implementation. US-China Law Review, 12, 220-231. https://doi.org/10.17265/154 8-6605/2015.02.006
Moazami Godarzi, H., Ahmadi, S. A. A., & Vahdat, D. (2013, October 22). Measuring the level of acceptance of business intelligence in the organization based on the technology acceptance model. 1st Technical Conference on Sciences, Technology & Systems of Electrical Engineering, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/221104/
Monteiro, M. (2021). Business Intelligence systems development in hospitals using an Agile Project Management approach. [Master, Instituto Politecnico do Porto]. Portugal, Iberian Peninsula. https://www.proquest.com/openview/4e174ffd070266bab684b2 662f02614b/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y
Mortezaei, M., Jamshidi, M. J., & Hosseinpour, M. (2021, September 6). Application of Business Intelligence in Organizational Dual Power. Third National Conference on New Researches in Engineering and Applied Sciences, Borujerd, Lorestan, Iran. https://civilica.com/doc/1306576/
Muhammad, G., Ibrahim, J., Bhatti, Z., & Waqas, A. (2014). Business intelligence as a knowledge management tool in providing financial consultancy services. American Journal of Information Systems, 2(2), 26-32. https://doi.org/10.12691/ajis-2-2-1
Niu, Y., Ying, L., Yang, J., Bao, M., & Sivaparthipan, C. B. (2021). Organizational business intelligence and decision making using big data analytics. Information Processing & Management, 58(6), 102725. https://doi.org/10.1016/j.ipm.2021.102725
Olszak, C. M., & Batko, K. (2012, September 09-12). The use of business intelligence systems in healthcare organizations in Poland. 2012 Federated Conference on Computer Science and Information Systems, Wroclaw, Poland https://ieeexplore.ieee.org/doc ument/6354490?arnumber=6354490
Poba-Nzaou, P., Uwizeyemungu, S., & Saada, M. (2019). Critical barriers to business intelligence open source software adoption. International Journal of Business Intelligence Research, 10(1), 59-79. https://doi.org/10.4018/IJBIR.2019010104
Ramirez-Angulo, P. J., & Guevara, R. A. C. (2020). Business Intelligence Readiness Assessment for a Shopping Mall: Challenges and Future Directions. Journal of Cases on Information Technology, 22(2), 18-33. https://doi.org/10.4018/JCIT.2020040102
Sabokro, M., Safari Shad, F., Rahimi, E., & Abbasi Rostami, N. (2018). The effect of business intelligence on open innovation structure. Future study Management, 29(113), 21-32. https://jmfr.srbiau.ac.ir/article_13020.html?lang=en
Shafiee, S., Zareian, H., & Brakhas Ghormish, H. (2017). The Effect of Business Intelligence on Financial Performance through Innovation and Brand Success (The Case Study: Private Sports Clubs in Rasht. Sport Management Studies, 9(41), 127-146. https://do i.org/10.22089/smrj.2017.918
Shakeri, M. S., & Hassani Ahangar, M. R. (2014, January 23). RInvestigating the relationship between business intelligence and business process management. The first national conference on business management, Hamedan, Iran. https://civilica.com/doc/249527/
Shirali Kelishady, M., Naser Sadrabadi, A., & Andalib-Ardakani, D. (2022). Designing a Native Model for Identification of Strategic Bottlenecks of Utilizing Business Intelligence for Enhancing Supply Chain Agility. Karafan Quarterly Scientific Journal, 19(2), 203-223. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.293608.1604
Sjoerdsma, M., & Van Weele, A. J. (2015). Managing supplier relationships in a new product development context. Journal of Purchasing and Supply Management, 21(3), 192-203. https://doi.org/10.1016/j.pursup.2015.05.002
Stjepić, A-M., Pejić Bach, M., & Bosilj Vukšić, V. (2021). Exploring Risks in the Adoption of Business Intelligence in SMEs Using the TOE Framework. Journal of Risk and Financial Management, 14(2), 58. https://doi.org/10.3390/jrfm14020058
Tavera Romero, C. A., Ortiz, J. H., Khalaf, O. I., & Ríos Prado, A. (2021). Business Intelligence: Business Evolution after Industry 4.0. Sustainability, 13(18), 10026. https://doi.org/ 10.3390/su131810026
Verreynne, M. l., Meyer, D., & Liesch, P. (2016). Beyond the Formal–Informal Dichotomy of Small Firm Strategy‐Making in Stable and Dynamic Environments. Journal of Small Business Management, 54(2), 420-444. https://doi.org/10.1111/jsbm.12143
Wu, J., Goh, K-Y., Li, H., Luo, C., & Zheng, H. (2016). The effects of communication patterns on the success of open source software projects: An empirical analysis from social network perspectives. Journal of Global Information Management, 24(4), 22-44. https://doi.org/10.4018/JGIM.2016100102
Yang, T-H., Sun, Y. S., & Lai, F. (2011). A Scalable Healthcare Information System Based on a Service-oriented Architecture. Journal of Medical Systems, 35(3), 391-407. https://doi.org/10.1007/s10916-009-9375-5