تاثیر مولفه های هوش تجاری برتعالی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سازمانی و قابلیت‌های تحلیلی هوش تجاری درسازمان‌های آموزشی (مورد مطالعه دانشگاه‌ کاشان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی ،دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.

10.48301/kssa.2022.333070.2039

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش بررسی تاثیر مولفه های هوش تجاری برتعالی سازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی نوآوری سازمانی و قابلیت‌های تحلیلی هوش تجاری درسازمان های آموزشی بود. روش شناسی: روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و جامعه آماری پژوهش 300 نفرازکارکنان دانشگاه کاشان بودندکه بر اساس جدول مورگان 175نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گرد‌آوری اطلاعات، پرسشنامه 30گویه‌ای هوش تجاری پوپویچ و همکاران (2012) با پایایی 0.974، پرسشنامه محقق‌ساخته 17گویه‌ای نوآوری سازمانی با پایایی 0.895 و پرسشنامه 36گویه‌ای تعالی سازمانی جوکارلوس بولوسار(2005)با پایایی 0.980 بوده است. جهت توصیف داده‌ها از نرم افزار Spssو در تحلیل استنباطی، مدل‌یابی معادلات ساختاری از نرم افزار lisrelاستفاده شد. یافته‌ها: نتایج بارهای عاملی تاییدی آماره t هوش تجاری بر تعالی سازمان 21.51 و بر نوآوری سازمان به میزان 16.96 نشان می‌دهد بین متغیرها همبستگی معنادار وجود دارد . هوش تجاری از طریق مولفه‌ قابلیت‌های تحلیلی با بارعاملی 17.32 ، بیشترین همبستگی را بر تعالیو نوآوری سازمانی داشته است. بحث و نتیجه گیری: مولفه قابلیت‌های تحلیلی هوش تجاری تاثیرمستقیم بر نوآوری و تعالی سازمانی دارد مدیران با توجه به زیرساخت‌های تکنولوژی و عامل انسانی متخصص در زمینه‌ی تحلیل اطلاعات می‌توانند سازمان آموزشی را به سمت نوآوری و تعالی سازمانی سوق دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The impact of business intelligence components on organizational improvement considering the mediating role of organizational innovation and analytical capabilities of business intelligence in educational organizations (Kashan University case study)

نویسندگان [English]

  • Atefeh Jashni 1
  • Hajar Mansoori 1
  • Ali Yazdkhasty 2
1 Master Student of Educational Management, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Faculty of Humanities, Kashan University, Kashan, Iran.
چکیده [English]

Introduction: The aim of the research was to investigate the impact of business intelligence components on organizational excellence, considering the mediating role of organizational innovation and analytical capabilities of business intelligence in educational organizations. Methodology: The research method in terms of practical purpose and the statistical population of the research were 300 employees of Kashan University, 175 of whom were randomly selected based on Morgan's table. The data collection tool was the 30-item business intelligence questionnaire of Popovitch et al. (2012) with a reliability of 0.974, the researcher-made 17-item organizational innovation questionnaire with a reliability of 0.895, and the 36-item organizational excellence questionnaire of Jocarlos Bolosar (2005) with a reliability of 0.980. Spss software was used to describe the data and lisrel software was used for structural equation modeling in inferential analysis. Findings: The results of the confirmatory factor loadings of the t-statistics of business intelligence on organizational excellence of 21.51 and organizational innovation of 16.96 show that there is a significant correlation between the variables. Business intelligence, through the component of analytical capabilities with a factor loading of 17.32, has the highest correlation with excellence and organizational innovation. Discussion and conclusion: The component of analytical capabilities of business intelligence has a direct impact on innovation and organizational excellence. Managers can lead the educational organization towards innovation and organizational excellence by considering the technology infrastructure and the human factor specialized in the field of information analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational excellence
  • analytical capabilities
  • organizational innovation
  • business intelligence

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 11 مهر 1401
  • تاریخ دریافت: 28 اسفند 1400
  • تاریخ بازنگری: 02 شهریور 1401
  • تاریخ پذیرش: 09 مهر 1401