اعتباریابی وضعیت برند موفق در دانشگاه فنی و حرفه‌ای با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 استاد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

4 استادیار، گروه مدیریت صنعتی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

10.48301/kssa.2022.332137.2031

چکیده

موفقیت یک برند بخصوص در بخش خدمات مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این پژوهش شناسایی مؤلفه­های برند موفق و اعتباریابی وضعیت برند موفق در آموزش عالی است. روش این پژوهش ترکیبی است. جامعۀ آماری بخش کیفی خبرگان دانشگاه فنی و حرفه­ای هستند. تعداد 10 نفر با استفاده از روش نمونه­گیری گلوله­برفی انتخاب شد. برای گردآوری داده­ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جهت تحلیل داده­ها از تحلیل مضمون و روش کدگذاری باز استفاده شد. در بخش کمی جامعۀ آماری شامل کارکنان دانشگاه فنی و حرفه­ای است. در این بخش ابتدا به منظور تحلیل شکاف 17 خبره و سپس 67 نفر از کارکنان دانشگاه به عنوان نمونه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری با SmartPLS نسخه 2 استفاده شد. یافته­های کیفی نشان داد برند موفق از مقوله­های تصویر دانشگاه، هزینه و موارد مالی، خدمات و امکانات دانشگاهی، تبلیغات و ارتباطات برون دانشگاهی، برنامه­ریزی و موفقیت آموزشی و موقعیت دانشگاه تشکیل شده است. یافته­های تحلیل مسیر نشان داد بار عاملی سؤالات مربوط به هر متغیر بالاتر از حد استاندارد است، درنتیجه سؤالات می­توانند به‌خوبی متغیر مربوط به خود را تبیین کنند. همچنین t آماری نشان می­دهد رابطۀ معناداری بین سؤالات و متغیرهای مربوطه وجود دارد. یافته­ها نشان داد بیشترین شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مربوط به مقوله­های اعتبار دانشگاه، مشارکت دانشگاه با جامعه، برداشت افراد و جامعه از نام دانشگاه و کیفیت آموزش است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Validation of Successful Brand Status in Technical and Vocational Universities with Structural Equation Modeling Approach

نویسندگان [English]

  • Arsalan Nami 1
  • Shahnaz Nayebzadeh 2
  • Seyyed Hassan Hatami-nasab 3
  • Mohammad Taghi Honari 4
1 PhD Student, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
2 Professor, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
3 Associate Professor, Department of Business Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
4 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran.
چکیده [English]

The success of a brand, particularly in the service sector, has been considered by many researchers. The purpose of this study was to identify the components of a successful brand and to validate the status of a successful brand in higher education. The method of this research was hybrid. The statistical community in the qualitative part included experts of the Technical and Vocational University. 10 people were selected using the snowball sampling method. Semi-structured interviews were used to collect data. Content analysis and open coding method were used to analyze the data. In the quantitative part, the statistical population included the staff of Technical and Vocational University. First 17 experts were selected for analysis and then 67 university staff were selected as a sample by simple random sampling method. In order to analyze the data, the structural equation modeling approach with SmartPLS version 2 was used. Qualitative findings showed that a successful brand consists of the categories of university image, costs and finances, university services and facilities, out-of-university advertising and communication, educational planning and success, and university position. Path analysis findings showed that the factor load of the questions related to each variable was higher than the standard, so the questions could explain the relevant variables well. Statistical t also showed that there was a significant relationship between the questions and the relevant variables. The findings illustrated that the greatest gap between the current and favorable situation was related to the categories of university credibility, university partnership with society, perception of individuals and society of the name of the university and the quality of education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Successful brand
  • Higher education
  • Technical and Vocational University
Afzal, S. (2013). Factors influencing successful brand extension into related and unrelated product categories. Asian Economic and Financial Review, 3(2), 216-226. https://archive.ae ssweb.com/index.php/5002/article/view/987
Alavi, S. M., & Khodadadeh, S. (2017). Investigating the Effect of Brand Identification on Successful Brand Extension: Analyzing the Role of Brand Love, Brand Commitment, and Brand Loyalty. Sport Management Studies, 8(40), 187-208. https://doi.org/10.2 2089/smrj.2017.910
Ali-Choudhury, R., Bennett, R., & Savani, S. (2009). University marketing directors’ views on the components of a university brand. International Review on Public and Nonprofit Marketing, 6(1), 11-33. https://doi.org/10.1007/s12208-008-0021-6
Aysen, E., Yaylı, A., & Helvacı, E. (2012). A Research on the Determination of Brand Personality Perception of Universities. Journal of Business Research-Türk, 4(4), 182-204. https: //core.ac.uk/display/26078890?source=2
Azizi, S., Ghareche, M., & Barati, A. (2018). Model of Successful Branding in the Ceramic and Tile Industry Using Grounded Theory Approach. Journal of Business Management, 9(4), 807-826. https://doi.org/10.22059/jibm.2017.207508.2102
Bank, W. (2017). World development report 2018: Learning to realize education's promise. The World Bank. https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2018
Bock, D. E., Poole, S. M., & Joseph, M. (2014). Does branding impact student recruitment: a critical evaluation. Journal of Marketing for Higher Education, 24(1), 11-21. https ://doi.org/10.1080/08841241.2014.908454
Bulotaite, N. (2003). University heritage—an institutional tool for branding and marketing. Higher Education in Europe, 28(4), 449-454. https://doi.org/10.1080/03797720320 00170417
Dao, M. T. N., & Thorpe, A. (2015). What factors influence Vietnamese students’ choice of university? International Journal of Educational Management, 29(5), 666-681. http s://doi.org/10.1108/IJEM-08-2014-0110
Dawes, P. L., & Brown, J. (2002). Determinants of Awareness, Consideration, and Choice Set Size in University Choice. Journal of Marketing for Higher Education, 12(1), 49-75. https://doi.org/10.1300/J050v12n01_04
De Chernatony, L., McDonald, M., & Wallace, E. (2011). Creating powerful brands (4 ed.). Routledge. https://www.routledge.com/Creating-Powerful-Brands/Chernatony-Mc Donald-Wallace/p/book/9781856178495
Dennis, C., Papagiannidis, S., Alamanos, E., & Bourlakis, M. (2016). The role of brand attachment strength in higher education. Journal of Business Research, 69(8), 3049-3057. https: //doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.01.020
Escalada, S. M. (2019). Strategy and management, the foundations of any successful brand. Correspondencias & análisis(9), 13-35. https://doi.org/10.24265/cian.2019.n9.01
Feiz, D., Kohyari Haghighat, A., & Kohyari Haghighat, K. (2017). The Role of Quality Improvement of Services in Promoting Brand Performance in Tehran Hospitals. Payavard Salamat, 11(S1), 53-65. http://payavard.tums.ac.ir/article-1-6272-en.html
Feiz, D., Zarei, A., & Ghazvini, H. (2020). Designing a model for measuring the improvement of brand performance with the fuzzy expert system approach. Journal of Business Management Perspective, 18(40), 119-139. https://doi.org/10.29252/jbmp.18.40.119
Fetscherin, M., & Usunier, J. C. (2012). Corporate branding: an interdisciplinary literature review. European Journal of Marketing, 46(5), 733-753. https://doi.org/10.1108/03090561 211212494
Ghodeswar, B. M. (2008). Building brand identity in competitive markets: a conceptual model. Journal of Product & Brand Management, 17(1), 4-12. https://doi.org/10.1108/106 10420810856468
Hemsley‐Brown, J., & Oplatka, I. (2006). Universities in a competitive global marketplace. International Journal of Public Sector Management, 19(4), 316-338. https://doi.org/ 10.1108/09513550610669176
Hoeffler, S., & Keller, K. L. (2003). The marketing advantages of strong brands. Journal of Brand Management, 10(6), 421-445. https://doi.org/10.1057/palgrave.bm.2540139
Hosseini, M. H., & Farhadi Nahad, R. (2014). Investigating the influential factors in the creation of brand equity in higher education (A study of Payame Noor University). Modiriat-e- farda, 35(12), 1-10. http://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/24493
Ilgan, A., Ataman, O., Uğurlu, F., & Yurdunkulu, A. (2018). Factors affecting university choice: A study on university freshman students. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Dergisi(46), 199-216. https://dergipark.org.tr/en/pub/deubefd/issue/41774/415296
Iyer, P., Davari, A., & Paswan, A. (2018). Determinants of brand performance: the role of internal branding. Journal of Brand Management, 25(3), 202-216. https://doi.org/10.1057/s 41262-018-0097-1
Jomeh Pour, S., Khabiri, M., Sajjadi, N., & Jalali Farahani, M. (2021). Factors Affecting the Foreign Employer Brand of the Ministry of Sports and Youth of Iran from the Perspective of Physical Education Students. Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(2), 165-184. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.128441
Joseph, M., Mullen, E. W., & Spake, D. (2012). University branding: Understanding students’ choice of an educational institution. Journal of Brand Management, 20(1), 1-12. htt ps://doi.org/10.1057/bm.2012.13
Joseph, M., Roche, S., Bock, D. E., & Albrecht, C. M. (2014). Graduate College Selection and Its Impact on Branding: A German Perspective. Journal of Academic Administration in Higher Education, 10(2), 9-17. https://eric.ed.gov/?id=EJ1140928
Joukanen, K., Niinimäki, T., & Sundell, J. (2018). Developing Corporate Brand Identity. In N. Koporcic, M. Ivanova-Gongne, A-G. Nyström, & J-Å. Törnroos (Eds.), Developing Insights on Branding in the B2B Context: Case Studies from Business Practice. Emerald Publishing Limited. https://doi.org/10.1108/978-1-78756-275-220181003
Judson, K. M., Aurand, T. W., Gorchels, L., & Gordon, G. L. (2008). Building a University Brand from Within: University Administrators' Perspectives of Internal Branding. Services Marketing Quarterly, 30(1), 54-68. https://doi.org/10.1080/153329608024 67722
Kay, M. J. (2006). Strong brands and corporate brands. European Journal of Marketing, 40(7/8), 742-760. https://doi.org/10.1108/03090560610669973
Keller, K. L. (2006). Building strong brand: Three models for developing and implementing brand plans. University of Minnesota. http://assets.csom.umn.edu/assets/75894.pdf
Keller, K. L. (2008). Strategic brand management (3 ed.). Eastern Economy Edition. https:// www.amazon.com/Strategic-Brand-Management-Kevin-Keller/dp/8120335406
Kerin, R., Hartley, S., & Rudelius, W. (2008). Marketing: The Core (3 ed.). McGraw-Hill/Irwin. https://www.amazon.com/Marketing-Core-Roger-Kerin/dp/0073381063
Mashhadi Ramazan, S., & Yazdani, N. (2019). The Impact of Brand-Oriented Strategy on Brand Performance with Emphasis on Brand Identity Intervention. Journal of Strategic Management Studies, 10(38), 99-121. https://www.smsjournal.ir/article_95233.htm l?lang=en
Melewar, T. C., & Akel, S. (2005). The role of corporate identity in the higher education sector. Corporate Communications: An International Journal, 10(1), 41-57. https://doi.org /10.1108/13563280510578196
Mirzaie, H., Musavi, S. H., & Omran, E. S. (2020). Identifying Entrepreneurial University Indices and Providing a Model for Public Universities. Irainian Journal of Management in the Islamic University, 9(19), 165-184. https://miu.nahad.ir/article_867.html?lan g=en
Mustafa, A., Sellami, A., El-Maghraby, E., & Al-Qassass, H. (2018). Determinants of College and University Choice for High-School Students in Qatar. International Journal of Higher Education, 7(3), 1-15. https://doi.org/10.5430/ijhe.v7n3p1
Naatu, F. (2016). Brand Building for Competitive Advantage in the Ghanaian Jewelry Industry. International Review of Management and Marketing, 6(3), 551-558. https://www.ec onjournals.com/index.php/irmm/article/view/2676
Nasisri, K., Ebrahim Salehi, O., & Meimanat Abedini, B. (2019). Identifying Factors Affecting the Selection of Technical and vocational Students from the Stakeholder Perspective. Journal of Skill Training, 7(28), 35-50. https://www.magiran.com/paper/2311966
Noel-Levitz. (2009). Institutional Brand and Parental Influence on College Choice: A Noel-Levitz Benchmark Psychographic Study. Noel-Levitz. https://files.eric.ed.gov/fullte xt/ED541569.pdf
Pinar, M., Trapp, P., Girard, T., & Boyt, T. E. (2011). Utilizing the brand ecosystem framework in designing branding strategies for higher education. International Journal of Educational Management, 25(7), 724-739. https://doi.org/10.1108/09513541111172126
Proboyo, A., & Soedarsono, R. (2015). Influential factors in choosing higher education institution: A case study of a private university in Surabaya. Jurnal Manajemen Pemasaran, 9(1), 1-7. https://doi.org/10.9744/pemasaran.9.1.1-7
Rahimiyan, A. (2018). University Branding; New Necessity of Higher Education (Case Study: Karaj Branch of Payame Noor University). Journal of Management and Planning In Educational System, 11(1), 139-158. https://mpes.sbu.ac.ir/article_98453.html?lang =en
Rahimnia, F., & Zamanian, F. (2016, February 29). Investigating the moderating role of customer experience in the relationship between factors affecting brand performance. Fourth International Conference on Accounting and Management and First Conference on Entrepreneurship and Open Innovation, Tehran, Iran. https://civilica.com/l/6386/
Rashidi, H., & Rahmani, Z. (2013). Brand and its impact on customer loyalty. Economic Journal, 13(9-10), 65-80. http://ejip.ir/article-1-627-en.html
Rasooli, R., & Esfandyarpour, I. (2018). Analysis of Effective Factors on the Brand Performance in Food Industry Factories. Iranian Journal of Trade Studies, 22(86), 165-188. https ://pajooheshnameh.itsr.ir/article_31801.html?lang=en
Rastgar, A., & Amini Khiabani, G. (2019). Achievement based on Brand Performance and Market Control; Investigating the Mediating Role of Brand Management Capability. New Marketing Research Journal, 9(2), 219-236. https://doi.org/10.22108/nmrj.201 9.115861.1640
Ravichandran, K., & Devi, P. N. (2017). Effective brand building. International Journal of Management, 8(1), 160-167. https://sdbindex.com/Documents/index/00000011/00 000-40406
Santoso, A., Ratnawati, T., & Bon, A. T. (2019, November 26-28). Analysis of factors influencing students’ decisions to choose universitas Terbuka. International Conference on Industrial Engineering and Operations Management, Riyadh, Saudi Arabia. http://www.ieoms ociety.org/gcc2019/papers/205.pdf
Seturi, M. (2017, August 18-21). Brand awareness and success in the market. Economy & Business 2024 23rd International Conference: , Burgas, Bulgaria. https://www.scientific-publ ications.net/en/article/1001540/
Soltani, M., Khabaz, M., Ramshini, M., & Nazari, H. (2014). Designing and Explaining of Students' Perception Model from University Brand. Journal of Strategic Management Studies, 5(18), 201-227. https://www.smsjournal.ir/article_90740_en.html?lang=en
Stephenson, A. L., Heckert, A., & Yerger, D. B. (2016). College choice and the university brand: exploring the consumer decision framework. Higher Education, 71(4), 489-503. htt ps://doi.org/10.1007/s10734-015-9919-1
Suleymanov, T. (2019, February 14-15). University Branding in Azerbaijan: Empirical Study of Students’ Choices for Education. 37th International Scientific Conference on Economic and Social Development –"Socio Economic Problems of Sustainable Development", Baku, Azerbaijan. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3475982"
Temple, P. (2006). Branding higher education: illusion or reality? Perspectives: Policy and Practice in Higher Education, 10(1), 15-19. https://doi.org/10.1080/136031005005 08215
Wæraas, A., & Solbakk, M. N. (2009). Defining the essence of a university: lessons from higher education branding. Higher Education, 57(4), 449-462. https://doi.org/10.10 07/s10734-008-9155-z