مکان‌یابی بهینه محل کسب و کار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی شهودی (IF-AHP)، نمونه موردی: کارگاه تولید مصالح پیش‌ساخته‌ی ساختمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

2 گروه مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

3 گروه تربیت بدنی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران.

10.48301/kssa.2022.276321.1418

چکیده

مکان‌یابی مناسب برای ایجاد سایت کسب و کار یکی از عوامل موفقیت در سرمایه‌گذاری است. هدف ازانجام این مطالعه، ارائه‌ی یک روش برای مکان‌یابی بهینه محل یک کسب و کار با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی شهودی(IF-AHP) است. گزینه‌های مورد ارزیابی در این مطالعه، پنج مکان پیشنهادی در استان کردستان ایران می‌باشند. برای انتخاب معیارها از روش دلفی فازی، و برای و تعیین وزن معیارها نسبت به هم، و تعیین وزن گزینه‌ها نسبت به هر معیار، از روش دلفی فازی شهودی استفاده شده است. محاسبات لازم برای اولویت بندی مکان‌های موجود با استفاده از روش ترکیبی تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و مجموعه‌های فازی شهودی انجام شده است و در نهایت اولویت هرمکان برای ایجاد گارگاه تولید مصالح پیش‌ساخته ساختمانی مشخص گردیده است. تعیین ضریب اهمیت معیارها و تبدیل متغیرهای کلامی به اعداد فازی شهودی از ویژگی‌ها و مزایای این روش می‌باشند. همچنین با توجه به اینکه موضوع عدم قطعیت در مجموعه‌های کلاسیک و حتی مجموعه‌های فازی تعریف نشده است، به‌کارگیری مجموعه‌های فازی شهودی که در برگیرنده‌ی فاکتور عدم قطعیت می‌باشد می‌تواند به برنامه‌ریزان در فرایند برنامه‌ریزی آینده‌نگر کمک نماید. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی شهودی می‌توان برای  مکان‌یابی بهینه محل یک کسب و کار استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal Location of Business Sites Using Improved Fuzzy Analytical Hierarchy Process (IF-AHP) (Case Study: Prefabricated Building Materials Production Workshop)

نویسندگان [English]

  • Mostafa Dabiri 1
  • Mohammad sadeq Dabiri 2
  • Mohammad reza Dabiri 3
1 Faculty Member, Department of Civil Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
2 Department of Mechanical Engineering, Hamedan Technical and Vocational University, Tehran, Iran.
3 Department of Physical Education, Faculty of Humanities, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Appropriate location for a business environment is one of the major success factors in investment. This article aimed to provide a method for optimal location of a business site using intuitionistic fuzzy analytical hierarchy process (IFAHP). The options evaluated in this study include five places proposed in Kurdistan Province, Iran. The fuzzy Delphi method was used to select the criteria, and intuitionistic fuzzy Delphi method was used to measure the weight of the criteria relative to each other and to measure the option weights relative to each criterion. Necessary calculations were performed to prioritize the available site using the analytic hierarchy process (AHP) and intuitionistic fuzzy sets. Finally, the priority of each site for a prefabricated building material production workshop was determined. Measuring the importance coefficient and conversion of verbal variables to intuitive fuzzy numbers were among the advantages of this approach. In addition, since uncertainty was not defined in classic and fuzzy sets, the employment of intuitive fuzzy sets which involved uncertainty factors could help planners develop better future plans. The results of this study showed that intuitionistic fuzzy analytical hierarchy process method can be used for optimal location of business sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Business Location Prioritization Multi
  • criteria selection Intuitionistic fuzzy sets
Abdullah, L., Jaafar, S., & Taib, I. (2013). Intuitionistic fuzzy analytic hierarchy process approach in ranking of human capital indicators. Journal of Applied Sciences, 13(3), 423-429. https://doi.org/10.3923/jas.2013.423.429
Banwo, A. O., Du, J., & Onokala, U. (2017). The determinants of location specific choice: small and medium-sized enterprises in developing countries. Journal of Global Entrepreneurship Research, 7(1), 1-17. https://doi.org/10.1186/s40497-017-0074-2
Chin, J. T. (2020). Location Choice of New Business Establishments: Understanding the Local Context and Neighborhood Conditions in the United States. Sustainability, 12(2), 1-17. https://doi.org/10.3390/su12020501
Clouse, C., Dixit, A., & Turken, N. (2020). The role of place image for business site selection: a research framework, propositions, and a case study. Place Branding and Public Diplomacy, 16(2), 174-186. https://doi.org/10.1057/s41254-019-00144-4
Dabiri, M., Oghabi, M., Sarvari, H., Sabeti, M. S., & Kashefi, H. R. (2020). A combination risk-based approach to post-earthquake temporary accommodation site selection: A case study in Iran. Iranian Journal of Fuzzy Systems, 17(6), 54-74. https://doi.org/10 .22111/ijfs.2020.5601
Dubé, J., Brunelle, C., & Legros, D. (2016). Location theories and business location decision: A micro-spatial investigation in Canada. The Review of Regional Studies, 46(2), 143-170. https://espace.inrs.ca/id/eprint/5139/
Eiselt, H. A., & Laporte, G. (1995). Objectives in location problems. In Facility Location: A Survey of Applications and Methods. Springer. https://www.semanticscholar.org/pa per/OBJECTIVES-IN-LOCATION-PROBLEMS.-Eiselt-Laporte/605f3e0b29a1f5 a5184a500a968ee7f9eb1c26c0
Ejegwa, P., Akowe, S., Otene, P., & Ikyule, J. (2014). An overview on intuitionistic fuzzy sets. International journal of scientific & technology researc, 3(3), 142-145. https:// www.researchgate.net/profile/Paul-Ejegwa/publication/283120221_An_Overview _on_Intuitionistic_Fuzzy_Sets/links/562b7ddd08ae518e3480e3ac/An-Overview-o n-Intuitionistic-Fuzzy-Sets.pdf
Erdin, C., & Akbaş, H. E. (2019). A Comparative Analysis of Fuzzy TOPSIS and Geographic Information Systems (GIS) for the Location Selection of Shopping Malls: A Case Study from Turkey. Sustainability, 11(14), 1-22. https://doi.org/10.3390/su11143837
Habibi, A., Jahantigh, F. F., & Sarafrazi, A. (2015). Fuzzy Delphi technique for forecasting and screening items. Asian Journal of Research in Business Economics and Management, 5(2), 130-143. https://doi.org/10.5958/2249-7307.2015.00036.5
Indarti, N. (2004). Business location and success: the case of internet cafe business in indonesia. Gadjah Mada International Journal of Business, 6(2), 171-192. https://jurnal.ugm.a c.id/gamaijb/article/view/5543
Karakaya, F., & Canel, C. (1998). Underlying dimensions of business location decisions. Industrial Management & Data Systems, 98(7), 321-329. https://doi.org/10.1108/0263557981 0205395
Pasha, E-A., & Fatemi, A. (2006). Intuitionistic fuzzy sets clustering (IFSC) with an application in psychology. Journal of Mathematics and Applications, 28, 113-120. https://yadda .icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-article-PWA7-0007-0011
Płaziak, M., & Szymańsk, A. I. (2014). Importance of Personal Factor in Decisions on Locating Enterprises. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 110, 373-380. https://doi.or g/10.1016/j.sbspro.2013.12.881
Roig-Tierno, N., Baviera-Puig, A., Buitrago-Vera, J., & Mas-Verdu, F. (2013). The retail site location decision process using GIS and the analytical hierarchy process. Applied Geography, 40, 191-198. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2013.03.005
Saaty, T. L. (1977). A scaling method for priorities in hierarchical structures. Journal of Mathematical Psychology, 15(3), 234-281. https://doi.org/10.1016/0022-2496(77)90033-5
Saaty, T. L. (2008). Decision making with the analytic hierarchy process. International journal of services sciences, 1(1), 83-98. https://doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590
Sabat, W., & Pilewicz, T. (2019). Business location decision: the behavioural aspect in empirical research. Journal of Management and Financial Sciences, XII(37), 99-109. https://d oi.org/10.33119/JMFS.2019.37.6
Singh, J., Tyagi, P., Kumar, G., & Agrawal, S. (2020). Convenience store locations prioritization: a fuzzy TOPSIS-GRA hybrid approach. Modern Supply Chain Research and Applications, 2(4), 281-302. https://doi.org/10.1108/MSCRA-01-2020-0001
Vlachou, C., & Iakovidou, O. (2015). The Evolution Of Studies On Business Location Factors. Journal of Developmental Entrepreneurship, 20(04), 1550023. https://doi.org/10.11 42/s1084946715500235
Xu, Z., & Liao, H. (2014). Intuitionistic Fuzzy Analytic Hierarchy Process. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, 22(4), 749-761. https://doi.org/10.1109/TFUZZ.2013.2272585
Yap, J. Y. L., Ho, C. C., & Ting, C-Y. (2018, April 10-12). Analytic hierarchy process (AHP) for business site selection. The 3 rd International Conference on Applied Science and Technology, Georgetown, Penang, Malaysia. https://doi.org/10.1063/1.5055553
Zadeh, L. A. (1965). Fuzzy sets. Information and Control, 8(3), 338-353. https://doi.org/10.1 016/S0019-9958(65)90241-X
Zanjirani Farahani, R., SteadieSeifi, M., & Asgari, N. (2010). Multiple criteria facility location problems: A survey. Applied Mathematical Modelling, 34(7), 1689-1709. https://doi.org/10.1016/j.apm.2009.10.005