ارائه مدل آموزش مجازی مبتنی بر فناوری در راستای پیش‌برد برنامه-های آموزشی مدارس ابتدایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، شمال، ایران.

2 دانشیار علوم ارتباطات پایه، واحد تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 استادیار پایه 20 دانشکده حسابداری و مدیریت، واحد اسلامشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اسلامشهر، ایران.

4 استادیار دانشگاه تهران شمال، تهران، ایران.

5 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی دماوند، دماوند، ایران.

10.48301/kssa.2021.295622.1629

چکیده

پژوهش حاضر باهدف ارائه مدل آموزش مجازی مبتنی بر فناوری در راستای پیشبرد برنامه­های آموزشی مدارس ابتدایی با رویکرد ترکیبی اجرا گردید. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، روش تحقیق، آمیخته از نوع اکتشافی متوالی و شیوۀ گردآوری پیمایشی بود. جامعة آماری در بخش کیفی را خبرگان آشنا به آموزش مجازی، شامل می‌شوند که این افراد، به‌صورت هدفمند از نوع معیاری (افرادی که حداقل یک مقاله در حوزۀ فناوری و آموزش مجازی در نشریات معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسانده باشند و یا کتبی در این زمینه ترجمه و تألیف داشته­اند)، برای مصاحبه‌های کیفی در موضوع پژوهش انتخاب گردیدند (16 مصاحبه با 16 نفر و تا حد اشباع نظری ادامه یافت) و در بخش دوم (کمی) بعد از گردآوری اطلاعات حاصل از پژوهش کیفی، اقدام به ساخت پرسش‌نامه نموده و این پرسش‌نامه در بین مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران به‌صورت طبقه­ای تصادفی در هر دو گروه مدارس دولتی و غیرانتفاعی دخترانه و پسرانه توزیع گردید. تعداد اعضای جامعۀ آماری 2500 نفر می­باشد که در دو طبقه مدارس دولتی و غیرانتفاعی و در هر طبقه به‌صورت تصادفی توزیع گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسش‌نامه مستخرج از بخش کیفی بود (40 گویه و 10 مؤلفه)؛ بنابراین به‌صورت کلی مشخص گردید که مقوله­های مدل آموزش مجازی مبتنی بر فناوری در راستای پیشبرد برنامه‌های آموزشی مدارس ابتدایی، به ترتیب اهمیت شامل ساختار کلان، مالی، فرهنگ‌سازمانی، برنامۀ درسی، ماهیت آموزش مجازی، نیروی انسانی، نگرش و آمادگی، امکانات، مدیریتی و آموزش می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Providing a Technology-Based E-Learning Model to Advance Elementary School Curricula

نویسندگان [English]

  • Marjan Ebrahimi 1
  • Jafar HosienporSadatabadi 2
  • Esfandiyar DoshmanZiyari 3
  • Mojtaba Moazami 4
  • Bibisadat Miresmaeili 5
1 PhD Student in Educational Management, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, North, Iran.
2 Associate Professor of Basic Communication Sciences, Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of 20 Schools of Accounting and Management, Islamshahr Branch, Islamic Azad University, Islamshahr, Iran.
4 Assistant Professor, University of North Tehran, Tehran, Iran.
5 Assistant Professor of Islamic Azad University of Damavand, Damavand, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to provide a technology-based virtual education model in order to advance primary school curricula with a combined approach. The current study was practical in terms of purpose, and the research methods used were a combination of sequential and exploratory. Data collection method used was a survey. The statistical population in the qualitative section included experts familiar with e-learning who are purposefully of the standard type (people who had published at least one article in the field of technology and e-learning in reputable domestic and foreign publications or translated and written on the subject); they were selected for qualitative interviews on the subject of research (16 interviews with 16 people and continued to the point of theoretical saturation) and in the second part (quantitative) after collecting information from qualitative research, a questionnaire was created and randomly distributed among primary school principals in Tehran in both groups of public and non-profit public schools for girls and boys. The statistical population included 2500 people who were randomly distributed in two categories of public and non-profit schools in each category. The data collection tool used in the present study was a semi-structured interview and a questionnaire extracted from the qualitative section (40 items and 10 components). Therefore, in general, in order to advance primary school curricula, the following categories of technology-based e-learning model were found: in order of importance, macro structure, finance, organizational culture, curriculum, the nature of e-learning, manpower, attitude and preparation, facilities, management and training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manpower
  • Elementary teacher
  • School principals
  • Information
  • Technology
Ali, S. A. (2021). Financial elements in job satisfaction of special education teachers in Malaysia. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(11), 5229-5233. https://www.turcomat.org/index.php/turkbilmat/article/view/6738/5554
Asongu, S. A., Nnanna, J., & Acha-Anyi, P. N. (2020). Finance, inequality and inclusive education in Sub-Saharan Africa. Economic Analysis and Policy, 67(3), 162-177. https://doi.org/10.1016/j.eap.2020.07.006
Chang, I-H., Chin, J. M., & Hsu, C.-M. (2008). Teachers' perceptions of the dimensions and implementation of technology leadership of principals in Taiwanese elementary schools. Journal of Educational Technology & Society, 11(4), 229-245. https://www .jstor.org/stable/jeductechsoci.11.4.229
Creswell, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches (2 ed.). Sage publications. https://psycnet.apa.org/record/2006-13099-000
Grady, M. L. (2011). Leading the technology-powered school. Corwin Press. https://www.am azon.com/Leading-Technology-Powered-School-Marilyn-Grady/dp/1412949483
Hero, J. L. (2020). Exploring the Principal's Technology Leadership: Its Influence on Teachers' Technological Proficiency. Online Submission, 4(6), 4-10. https://www.researchgate.net /publication/342586278_Exploring_the_Principal%27s_Technology_Leadership_Its_Influence_on_Teachers%27_Technological_Proficiency
Jackson, D. A. B. (2009). Relationship between principals' technological leadership and their schools' implementation of instructional technology [Doctoral, Georgia Southern University]. United States state of Georgia. https://digitalcommons.georgiasouthern.edu /cgi/viewcontent.cgi?article=1287&context=etd
Rastegari, N., & Salari Chineh, P. (2020, August 4). Identification and analysis of effective factors in improving the teaching-learning process of Farhangian University students with virtual education approach using interpretive structural modeling (ISM). The second national conference on new teaching-learning findings Elementary, Bandar Abbas, Iran. https://civilica.com/doc/1115717/
Reston, V. (2015). National Policy Board for Educational Administration. Professional Standards for Educational Leaders. American Association of colleges of teacher education, 3(11), 207-212.
Safrankova, J. M., & Sikyr, M. (2018). Responsibilities and competencies in personnel management at Czech schools. Oeconomia Copernicana, 9(3), 529-543. https://www.ceeol.com/sear ch/article-detail?id=719699
Sodirjonov, M. M. (2020). Education as the most important factor of human capital development. Theoretical & Applied Science, 84(4), 901-905. https://doi.org/10.15863/TAS.2020.04. 84.161
Zeinaabadi, H., & Mohammadvand Pir al-Qar, M. (2016). Principals as technology leaders in school: Findings of a combined exploratory research in smart schools in Tehran. Journal of New Approach in Educational Management, 6(4), 1-22. https://jedu.marv dasht.iau.ir/article_1859.html?lang=en