مدلسازی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر برند کارمند محور با نقش میانجی بازاریابی درونی در باشگاه‌های بدنسازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه فنی و حرفه‌‌ای، تهران، ایران.

2 دانشیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

3 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب، تهران ایران.

10.48301/kssa.2021.290331.1571

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر برند کارمند محور با نقش میانجی بازاریابی درونی در باشگاه‌های بدنسازی استان مازندران بود. این پژوهش توصیفی- همبستگی با رویکرد مدل معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری پژوهش شامل مشتریان باشگاه­های بدنسازی شرق استان مازندران (افراد مشغول فعالیت ورزشی در باشگاه‌ها) بودند. تعداد 101 نفر به صورت روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه­های معتبر مدیریت ارتباط با مشتری، بازاریابی درونی و برند کارمند محور بود. پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ ارزیابی شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد، فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل­ یابی معادلات ساختاری) در قالب نرم افزارهای SPSS24 و AMOS24 استفاده شد. یافته­ها نشان داد که مدیریت ارتباط با مشتری دارای اثر مثبت و معناداری بر برند کارمند محور از طریق بازاریابی درونی می‌باشد و مسیر مدیریت ارتباط با مشتری به بازاریابی درونی، 14% از مقدار واریانس بازاریابی درونی و دو مسیر مدیریت ارتباط با مشتری و بازاریابی درونی به برند کارمند محور، 19% از مقدار واریانس برند کارمند محور را تبیین می‌کنند. بنابراین، پیشنهاد می­شود که مدیران باشگاه­های ورزشی سعی کنند با دراختیار گذاشتن امکانات بیشتر ارتباط مؤثرتری با مشتریان خود داشته باشند موانع روانی و مادی ارتباطی باید برداشته شود و همچنین باید فرهنگ شفاف‌سازی ارتباطی بین مشتری و اعضای داخل سازمان را تقویت کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Effect of Customer Relationship Management on Employee-Based Brands with the Role of Internal Marketing Mediator in Bodybuilding Clubs

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein َAlavi 1
  • Saeid Tabesh 2
  • Forough Mohammadi 3
1 Associate Professor, Department of Physical Education and Sports Sciences, Technical and Vocational University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor of Sports Management, Faculty of Sports Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
3 Assistant Professor, Faculty of Sports Sciences, Islamic Azad University, South Tehran Branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effect of customer relationship management on employee-oriented brands with the role of internal marketing mediator in bodybuilding clubs in Mazandaran Province. This was descriptive-correlational research with a structural equation model approach. The statistical population of the research included the customers of fitness clubs in the east of Mazandaran Province (people engaged in sports activities in the clubs). 101 people were selected by simple random sampling method. Data collection tools used were valid customer relationship management, internal marketing and employee brand questionnaires. Their reliability was evaluated through Cronbach's alpha. For data analysis, descriptive statistics (mean and standard deviation, frequency and percentage) and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and structural equation modeling) were used in SPSS24 and AMOS24 softwares. The findings showed that customer relationship management had a positive and significant effect on the employee-oriented brand through internal marketing, and the path of customer relationship management to internal marketing accounts for 14% of the variance of internal marketing and two paths of customer relationship management; and internal marketing to the employee-based brand explained 19% of the variance of the employee-centered brand. Therefore, it is recommended that the managers of sports clubs attempt to have more effective communication with their customers by providing more facilities, the psychological and material barriers to communication be removed and also the culture of clarifying communication between customers and members within the organization should be strengthened. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal marketing Bodybuilding clubs Employee
  • based brand Customer relationship management
Ahmed, P., & Rafiq, M. (2003). Internal marketing issues and challenges. European Journal of Marketing, 37(9), 1177-1186. https://doi.org/10.1108/03090560310498813
Alavi Shad, A., & Sanyaani, A. (2006, 20 December). The role of customer relationship management (CRM) in gaining a competitive advantage in service markets (case study: travel agencies). The 4th International Management Conference, Ariana Research Group, East Azerbaijan Province, Iran,  https://civilica.com/doc/40021/
Balouchi, H., Hasangholipour, T., Malaki Minbash Rozgah, M., & Siyah Sarani Kajoori, M. (2015). The effect of brand trust and brand identity on brand evangelism. Journal of Business Management Research, 7(14), 59-80. https://www.sid.ir/paper/197084/en
Bansal, H. S., Mendelson, M. B., & Sharma, B. (2001). The impact of internal marketing activities on external marketing outcomes. Journal of Quality Management, 6(1), 61-76. https://doi.org/10.1016/S1084-8568(01)00029-3
Behzadi, M., Abedi, E., & Hashemi, S. M. (2019). Investigating the Behavioral / Attitudinal Consequences of Internal Brand Management among Sales Personnel of Farmand Company. Journal of Business Management, 11(3), 505-524. https://doi.org/10.220 59/jibm.2019.266532.3254
Chang, H. H., Wong, K. H., & Fang, P. W. (2014). The effects of customer relationship management relational information processes on customer-based performance. Decision Support Systems, 66, 146-159. https://doi.org/10.1016/j.dss.2014.06.010
Dargi, P. (2016). The compass of sales managers with the attitude of the Iranian market. Marketing Publications, Tehran, Iran. https://www.iranketab.ir/book/6556-compass-of-sales-managers
Du Preez, R., Bendixen, M., & Abratt, R. (2017). The behavioral consequences of internal brand management among frontline employees. Journal of Product & Brand Management, 26(3), 251-261. https://doi.org/10.1108/JPBM-09-2016-1325
Fallahi, M. B., Tabatabai Nasab, S. M., & Sabokro, M. (2019). Investigating the effect of brand-centred human resource management on customer-based brand equity using hierarchical linear modeling (HLM) (Case study: Shiraz hotels). Journal of Tourism and Development, 8(1), 160-177. https://doi.org/10.22034/jtd.2018.138112.1451
Foreman, S. K., & Money, A. H. (1995). Internal marketing: Concepts, measurement and application. Journal of Marketing Management, 11(8), 755-768. https://doi.org/10. 1080/0267257X.1995.9964388
Fu, Y.-K. (2013). The influence of internal marketing by airlines on customer-oriented behavior: A test of the mediating effect of emotional labor. Journal of Air Transport Management, 32, 49-57. https://doi.org/10.1016/j.jairtraman.2013.06.014
Garas, S., Mahran, A., & Mohamed, H. (2018). Internal corporate branding impact on employees’ brand supporting behaviour. Journal of Product & Brand Management, 27(1), 79-95. https://doi.org/10.1108/JPBM-03-2016-1112
Hanaysha, J. R., & Al-Shaikh, M. E. (2022). An examination of customer relationship management dimensions and employee-based brand equity: A study on ride-hailing industry in Saudi Arabia. Research in Transportation Business & Management, 43, 100719. https://doi.org/10.1016/j.rtbm.2021.100719
Holmlund, M., Van Vaerenbergh, Y., Ciuchita, R., Ravald, A., Sarantopoulos, P., Ordenes, F. V., & Zaki, M. (2020). Customer experience management in the age of big data analytics: A strategic framework. Journal of Business Research, 116, 356-365. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.01.022
Iacobucci, D., & Nordhielm, C. (2000). Creative benchmarking. Harvard Business Review, 78(6), 24-25. https://hbr.org/2000/11/creative-benchmarking
Kanibir, H., & Nart, S. (2012). The Effects of Internal Relationship Marketing on Superior Customer Relations as Competitive Performance: Evidence from Healthcare Industry. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 58, 1378-1385. https://doi.org/ 10.1016/j.sbspro.2012.09.1122
Kevin, M., & Ana, F. I. (2019). Case Study - Customer Relation Management, Smart Information Systems and Ethics. The ORBIT Journal, 2(2), 1-24. https://doi.org/10. 29297/orbit.v2i2.114
King, C., & Grace, D. (2010). Building and measuring employee‐based brand equity. European Journal of Marketing, 44(7/8), 938-971. https://doi.org/10.1108/030905 61011047472
Kucherov, D., & Zavyalova, E. (2012). HRD practices and talent management in the companies with the employer brand. European Journal of Training and Development, 36(1), 86-104. https://doi.org/10.1108/03090591211192647
Maehle, N., & Shneor, R. (2010). On Congruence between Brand and Human Personalities. Journal of Product & Brand Management, 19(1), 44-53. https://doi.org/10.1108/10 610421011018383
Marticotte, F., Arcand, M., & Baudry, D. (2016). The impact of brand evangelism on oppositional referrals towards a rival brand. Journal of Product & Brand Management, 25(6), 538-549. https://doi.org/10.1108/JPBM-06-2015-0920
Mehrabi, H. (2008). Presenting a Model for Evaluating the Impact of Customer Relationship Management on the Performance of Companies and Organizations [Master Thesis, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran].
Mishra, S. (2010). Internal Marketing- A Tool to Harness Employees’ Power in Service Organizations in India. International Journal of Business and Management, 5(1). https://doi.org/10.5539/ijbm.v5n1p185
Moharamzadeh, M., & Akbari, R. (2013). Brand loyalty of customers and strengthen the relationship between professional football and volleyball league sports in Iran. Applied Research in Sport Management, 1(4), 71-78. https://arsmb.journals.pnu.ac. ir/article_265.html?lang=en
Molina-Azorín, J. F., Tarí, J. J., Pereira-Moliner, J., López-Gamero, M. D., & Pertusa-Ortega, E. M. (2015). The effects of quality and environmental management on competitive advantage: A mixed methods study in the hotel industry. Tourism Management, 50, 41-54. https://doi.org/10.1016/j.tourman.2015.01.008
Nasre Esfahani, A., Amiri, Z., & Farrokhi, M. (2013). The Effect of Internal Marketing on the Organizational Innovation with the Mediating Role of Staff Self-Efficacy (Emersan Company as a Case Study. Journal of Entrepreneurship Development, 6(3), 27-45. https://doi.org/10.22059/jed.2013.36634
Nazemi, S., Mortazavi, S., & Razavi, P. (2011). The Impact of Organizational Characteristics on CRM Adoption Process(Case of imported cars). Public Management Researches, 4(13), 25-48. https://doi.org/10.22111/jmr.2011.646
Noorullahi, S., Kafa Shapour, A., & Haddadian, A. (2013, September 05). Investigating the effect of marketing capabilities on market performance through the variable of creating superior value for the customer in the food industry of Toos Industrial Town of Mashhad. The Second National Conference on Modern Management Sciences, Gorgan, Golestan, Iran,  https://civilica.com/doc/231611
Papasolomou‐Doukakis, I. (2002). The role of employee development in customer relations: the case of UK retail banks. Corporate Communications: An International Journal, 7(1), 62-76. https://doi.org/10.1108/13563280210416053
Park, J., & Tran, T. B. H. (2020). From internal marketing to customer- perceived relationship quality: evidence of Vietnamese banking firms. Total Quality Management & Business Excellence, 31(2), 777-799. https://doi.org/10.1080/14783363.2018.1446754
Prahalad, C., & Ramaswamy, V. (2000). Co-opting Customer Competence. Harvard Business Review, 78(1), 79-87. https://www.venkatramaswamy.com/articles_files/2000-hbr.html
Rahimi, E., & Abbasi Rostami, N. (2017). The role of emotional intelligence skills in the workplace. Karafan Quarterly Scientific Journal, 14(1), 33-49. https://karafan.tvu. ac.ir/article_100499.html?lang=en
Raj, A. B. (2020). Employee Well-being through Internal Branding: An Integrated Approach for Achieving Employee-based Brand Outcomes. Global Business Review, 21(4), 1065-1086. https://doi.org/10.1177/0972150918779161
Riivits-Arkonsuo, I., Kaljund, K., & Leppiman, A. (2014). Consumer Journey from First Experience to Brand Evangelism. Research in Economics And Business: Central and Eastern Europe, 6(1). http://rebcee.eu/index.php/REB/article/view/52
Salchordh, N. (2014). Determining the Factors Affecting the Exclusive Value of Internal Brands of Organizations with the Subject of Service Activities. [Thesis Faculty of Management and Accounting, University of Tehran, Iran].
Scarpi, D. (2010). Does Size Matter? An Examination of Small and Large Web-Based Brand Communities. Journal of Interactive Marketing, 24(1), 14-21. https://doi.org/10.10 16/j.intmar.2009.10.002
Seyed Javadein, S. R., Yazdani, H. R., Aghamiri, S. A., & Rayej, H. (2010). Internal marketing: a step towards improving organizational citizenship behaviors and of services quality: A research about the Great Tehran Gas Company. Management Researches in Iran, 14(2), 68-97. https://www.sid.ir/paper/356692/en
Shah, J. R., & Murtaza, M. B. (2005). Effective Customer Relationship Management through Web Services. Journal of Computer Information Systems, 46(1), 98-109. https://doi. org/10.1080/08874417.2005.11645873
Shamsi, S., Poor Atashi, M., & Zamani, A. (2020). The Relationship between Managers Communication Skills and Leadership Style with Human Resource Empowerment in Shariaty School of Engineering. Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(2), 141-160. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105318_en.html
Teixeira, E. d. O., & Werther, W. B. (2013). Resilience: Continuous renewal of competitive advantages. Business Horizons, 56(3), 333-342. https://doi.org/10.1016/j.bushor.20 13.01.009
Tsai, Y., & Wu, S.-w. S. (2006, October 25-27, 25-27 Oct. 2006). Internal Marketing, Organizational Commitment and Service Quality. 2006 International Conference on Service Systems and Service Management, University of Technology of Troyes,  https://ieeexplore.ieee.org/document/4114677
Usakli, A., & Baloglu, S. (2011). Brand personality of tourist destinations: An application of self-congruity theory. Tourism Management, 32(1), 114-127. https://doi.org/10.10 16/j.tourman.2010.06.006
Varey, R. J. (1995). A model of internal marketing for building and sustaining a competitive service advantage. Journal of Marketing Management, 11(1-3), 41-54. https://doi.org/ 10.1080/0267257X.1995.9964328
Xiong, L., So, K. K. F., Wu, L., & King, C. (2019). Speaking up because it’s my brand: Examining employee brand psychological ownership and voice behavior in hospitality organizations. International Journal of Hospitality Management, 83, 274-282. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2018.11.006
Yaseen, S. G., Dajani, D., & Hasan, Y. (2016). The impact of intellectual capital on the competitive advantage: Applied study in Jordanian telecommunication companies. Computers in Human Behavior, 62, 168-175. https://doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.075