ارائه و تبیین مدل کاهش اضافۀ وزن سازمانی با رویکرد آزادسازی شرکت‌های دولتی استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی دهاقان،دهاقان ،ایران. ،

2 دانشیار،گروه مدیریت دولتی،دانشگاه آزاداسلامی دهاقان،دهاقان،ایران.

3 استادیار،گروه مدیریت دولتی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان،دهاقان،ایران.

10.48301/kssa.2021.292738.1598

چکیده

کاهش اضافه وزن سازمانی روشی است که سازمان‌ها برای کاهش هزینه، تمرکز بر روی فرآیندهای اصلی، بهبود خدمات و ارتقای مهارت به کار می‌برند. با اتخاذ سیاست کاهش اضافه وزن سازمانی یک سازمان می­تواند، تنها بر فعالیت‌هایی تمرکز کند که به خاطر آنها مأموریت یافته است و کارهایی را انجام دهد که دقیقاً به اهداف سازمانی‌اش مربوط است در این راستا، هدف پژوهش حاضر با هدف ارائه و تبیین مدل کاهش اضافه وزن سازماتی با رویکرد آزادسازی در شرکت­های دولتی استان چهارمحال و بختیاری بود. روش تحقیق از نوع کاربردی و اکتشافی بود.جامعۀ آماری تحقیق مدیران و معاونین شرکت‌های دولتی استان چهارمحال و بختیاری بودند که با روش اشباع نظری 10 نفر به عنوان حجم نمونه تعیین شدند. ابزار پژوهش پرسش‌نامه محقق ساخته بود که روایی توسط خبرگان و پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شد و مورد تأیید قرار گرفت. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات در بخش کیفی از تکنیک داده­بنیاد و در بخش کمی از رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری کواریانس محور استفاده شد. نتایج نشان داد ابعاد مدل شامل 14 تم اصلی کاهش و کنترل هزینۀ عملیات- دسترسی به منابع (غیر داخلی)- مدیریت وظایف مشکل یا کنترل ناپذیر- رضایت مشتری، تعاون و همکاری برای افزایش رقابت پذیری- ارتباط بسته با مشتریان و عرضه­کنندگان، گران بودن معرفی محصول جدید، غنی­سازی مشتری، نوآوری محرک مشتری، صرفه­جویی در وقت جهت انجام فرآیندهای داخلی سازمان- بهبود خدمات مشتری- کاهش ریسک از طریق شریک شدن با یک واحد دیگر در محیط تجاری نامطمئن-  ابزارهای توسعه سازمان‌ها و ارتقای بهره­وری در قالب کوچک­سازی- آزاد کردن منابع برای اهداف دیگر و در دسترس قرار گرفتن وجوه سرمایه- تزریق وجوه نقد به شرکت- اضافه وزن سازمانی- نظریۀ ‌خصوصی­سازی به مثابۀ توانمندسازی اجتماعات محلی. نظریۀ‌ خصوصی­سازی به مثابۀ کاهش بار اضافی دولت از مؤلفه­های استخراج شده از متون می­باشند با توجه به برازش مدل، یافته­ها از اعتبار بالایی برخوردار هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting and Explaining the Organizational Overweight Reduction Model with the Release Approach (Case Study: Government Companies of Chaharmahal and Bakhtiari Province)

نویسندگان [English]

  • heshmat ollah eskandari asl 1
  • alireza shirvani 2
  • mashaallah valikhani 3
1 phD Student،Department of Govermental Management،Technical and Vocational University،Dehaghan،Iran.
2 Associate Professor،Department of Govermental Management،Technical and Vocational University،Dehaghan،Iran.
3 Assistant Professor،Department of Govermental Management،Technical and Vocational University،Dehaghan،Iran.
چکیده [English]

Organizational overweight reduction is a method that organizations use to reduce costs, focus on core processes, improve services, and improve skills. By adopting an organizational overweight reduction policy, an organization can focus only on the activities for which it has been assigned and undertake tasks that are just related to its organizational goals. In this regard, the purpose of this study was to present and explain the reduction model. Organizational overweight was a liberalization approach in state-owned companies in Chaharmahal and Bakhtiari province. The research method was applied and exploratory. The statistical population of the research included the managers and deputies of state-owned companies in Chaharmahal and Bakhtiari Province; the sample size of 20 people was determined by the theoretical saturation method. The research tool was a researcher-made questionnaire, validity of which was verified by experts and reliability was verified using Cronbach's alpha. The results demonstrated that the dimensions of the model included 8 main themes: internal factors, economic factors, human factors, organizational culture, technology, software facilities, hardware, knowledge and skills and communication, organizational structure: planning, coordination and information flow, organizational culture, changing forces Competitive technology software, hardware, knowledge and skills, communications and organizational agility. Due to the model fit, the findings were highly valid.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational overweight
  • Liberalization approach
  • Organizational agility
  • Outsourcing and privatization
Bijker, A. (2019). Implementation of the general policies of Article 44 of the Constitution in the light of good governance. [Master, tehran]. Iran.
Butler, M. G., & Callahan, C. M. (2014). Human resource outsourcing: Market and operating performance effects of administrative HR functions. Journal of Business Research, 67(2), 218-224. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.09.026
Delmotte, J., & Sels, L. (2008). HR outsourcing: threat or opportunity? Personnel Review, 37(5), 543-563. https://doi.org/10.1108/00483480810891673
Ezcurra, R., & Rios, V. (2019). Quality of government and regional resilience in the European Union. Evidence from the Great Recession. Papers in Regional Science, 98(3), 1267-1290. https://doi.org/10.1111/pirs.12417
Faggian, A., Gemmiti, R., Jaquet, T., & Santini, I. (2018). Regional economic resilience: the experience of the Italian local labor systems. The Annals of Regional Science, 60(2), 393-410. https://doi.org/10.1007/s00168-017-0822-9
Farajnejad, T. (2019). Identification and Prioritization of Effective Factors in Outsourcing Management and Supervision ( Case Study: Partner Laboratories of the National Standard Organization of Iran in Guilan Province) [Master, Tehran]. Iran.
Fratesi, U., & Rodríguez-Pose, A. (2016). The crisis and regional employment in Europe: what role for sheltered economies? Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 9(1), 33-57. https://doi.org/10.1093/cjres/rsv032
Ghasemi, A. (2018). Designing an expert system for outsourcing in government organizations (Case study: Yazd University). [Master, Yazd]. Iran. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/ 651d7464b3d318ce5ec38c55dbb544f7
Giannakis, E., & Bruggeman, A. (2020). Regional disparities in economic resilience in the European Union across the urban–rural divide. Regional Studies, 54(9), 1200-1213. https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1698720
Givechian, A. (2011). Providing a model for measuring the level of excellence of government organizations active in the field of infrastructure services [Master, Tehran]. Iran. htt ps://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/cb1700d553072c14ab1437c063c11111
Lee, G. R., & Lee, S. (2020). How outsourcing may enhance job satisfaction in the US federal bureaucracy: Exploring the role of knowledge sharing. The American Review of Public Administration, 50(4-5), 387-400. https://doi.org/10.1177/02750740209139 80
Mohammadi, M. (2019). The role of innovation resulting from strategic outsourcing on organizational performance based on the four criteria of BSC ( Case study: Rural Water and Sewerage Company of Hormozgan Province). [Master, Tehran]. Iran.
Musita, D. O., Miroga, J., & Mudi, B. I. (2020). Effect of outsourced cleaning service empathy on service delivery in the county government of Kakamega, Kenya. International Journal of Academic Research and Development, 5(3), 128-136. https://www.researchg ate.net/publication/342414213_Effect_of_outsourced_cleaning_service_empathy_on_service_delivery_in_the_county_government_of_Kakamega_Kenya
Qi, C., & Chau, P. Y. K. (2012). Relationship, contract and IT outsourcing success: Evidence from two descriptive case studies. Decision Support Systems, 53(4), 859-869. https:/ /doi.org/10.1016/j.dss.2012.05.018
Rastin, A. (2019). Good governance and distribution of competencies with emphasis on citizen participation in the system of administrative decentralization in Iran. [Master, Tehran]. Iran.
Rezaei, E. (2017). The role of the State Penitentiary Organization in preventing the occurrence of economic violations such as smuggling of goods and currency, health, medicine and treatment and guilds [Master, Islamic Azad University Central Tehran Branch]. Tehran, Iran. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/d7b57eae897fc1fe97d413a4e908aba6
Shamsi, S., PoorAtashi, M., & Zamani, A. (2020). The Relationship between Managers Communication Skills and Leadership Style with Human Resource Empowerment in Shariaty School of Engineering. Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(2), 141-160. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105318_en.html