گروه‌های متناهی با گراف‌های ناجابه‌جایی یکریخت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 استادیار، گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

2 دکتری، گروه ریاضی، دانشکده علوم، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

چکیده

گروه  متادوری است هرگاه شامل یک زیرگروه دوری و نرمال  باشد به‌طوری‌که گروه خارج ‌قسمتی  نیز دوری باشد. در این مقاله، دو حدس مطرح‌شده توسط عبدالهی و همکاران( 2006) را برای خانواده‌ای از گروه‌های متناهی و نا آبلی متادوری  با مرتبۀ توان اول موردبررسی قرار می‌دهیم . برای این منظور، ابتدا این گروه­ها را به سه نوع (  خانواده) از گروه­های نایکریخت دسته‌بندی می‌کنیم، سپس با استفاده از اندازه مرکز سازهای این گروه‌ها و همین‌طور خاصیت تساوی بردارهای نوع مزدوج آنها، شرایط لازم و کافی را به دست می‌آوریم که تحت آن شرایط، گروه‌های دسته بندی شده دارای گراف‌های ناجابه‌جایی یکریخت باشند. در انتها، ثابت می‌کنیم حدس اول  عبدالهی و همکاران برای دو گروه متادوری از توان مرتبۀ اول برقرار است. همین‌طور حدس دوم نیز با اعمال محدودیت‌هایی روی پارامترهای گروه های رده بندی شده درست است. در پایان نتیجه می‌گیریم گروه­های غیر همسان با گراف‌های ناجابه‌جایی یکریخت وجود دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Finite Groups with Non-Commuting Graphs

نویسندگان [English]

  • Kayvan Moradipour 1
  • Sanaz Asadi Rahmati 2
1 Assistant Professor, Department of Mathematics, Faculty of Science, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
2 Ph.D, Department of Mathematics, Faculty of Science, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Group  is called metacyclic if it contains a normal cyclic subgroup such that the quotient group  is also cyclic. In this paper, two conjectures proposed by Abdollahi et al. (2006) for a family of finite non-abelian metacyclic prime power groups  were investigated. For this purpose, first, the metacyclic groups were categorized into three Types (families) of the non-isomorphic groups. Next, by using the size of centralizers and also equality of the conjugacy vector type ctv (G) of these groups, the necessary and sufficient conditions under which two non-abelian finite metacyclic prime power groups have the isomorphic non-commuting graphs were determined. The first conjecture of Abdollahi et al. for the three families of the classified groups was proven to be true. Likewise, the second conjecture held for some restrictions on the parameters of group . Finally, it was demonstrated that there were non-isomorphic groups with the same non-commuting graphs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non
  • commuting graphs Conjugacy vector type Graph isomorphism Power prime order Metacyclic
[1] Nikandish, R. (2021). Investigating the metric dimension of an intersection graph in a commutative ring. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(4), 35-44. https://doi.org/10.48301/k ssa.2021.128394
[2] Miraftab, B., & Nikandish, R. (2019). Co-maximal graphs of two generator groups. Journal of Algebra and Its Applications, 18(04), 1950068. https://doi.org/10.1142/s0219498 819500683
[3] Akbari, S., Miraftab, B., & Nikandish, R. (2017). Co-maximal Graphs of Subgroups of Groups. Canadian Mathematical Bulletin, 60(1), 12-25. https://doi.org/10.4153/CM B-2016-026-0
[4] Shaveisi, F. (2017). The central vertices and radius of the regular graph of ideals‎. Transactions on Combinatorics, 6(4), 1-13. https://doi.org/10.22108/toc.2017.21472
[5] Aalipour, G., Akbari, S., Cameron, P., Nikandish, R., & Shaveisi, F. (2016). On the Structure of the Power Graph and the Enhanced Power Graph of a Group. Electronic Journal of Combinatorics, 24(3). https://doi.org/10.37236/6497
[6] Aalipour, G., Akbari, S., Nikandish, R., Nikmehr, M. J., & Shaveisi, F. (2012). On the coloring of the annihilating-ideal graph of a commutative ring. Discrete Mathematics, 312(17), 2620-2626. https://doi.org/10.1016/j.disc.2011.10.020
[7] Abdollahi, A., Akbari, S., & Maimani, H. R. (2006). Non-commuting graph of a group. Journal of Algebra, 298(2), 468-492. https://doi.org/10.1016/j.jalgebra.2006.02.015
[8] Darafsheh, M. R. (2009). Groups with the same non-commuting graph. Discrete Applied Mathematics, 157(4), 833-837. https://doi.org/10.1016/j.dam.2008.06.010
[9] Neumann, B. H. (1976). A problem of Paul Erdös on groups. Journal of the Australian Mathematical Society, 21(4), 467-472. https://doi.org/10.1017/S1446788700019303
[10] Abdollahi, A., & Shahverdi, H. (2012). Characterization of the alternating group by its non-commuting graph. Journal of Algebra, 357(1), 203-207. https://doi.org/10.1016 /j.jalgebra.2012.01.038
[11] Abdollahi, A., & Shahverdi, H. (2014). Non-Commuting Graphs of Nilpotent Groups. Communications in Algebra, 42(9), 3944-3949. https://doi.org/10.1080/00927872.2 013.798414
[12] Ahanjideh, N. (2013). On the thompson's conjecture on conjugacy classes sizes. International Journal of Algebra and Computation, 23(01), 37-68. https://doi.org/1 0.1142/s0218196712500774
[13] Darafsheh, M. R., & Yousefzadeh, P. (2013). Characterization of the symmetric group by its non-commuting graph. International Journal of Group Theory, 2(2), 47-72. https://doi.org/10.22108/ijgt.2013.1920
[14] Zhang, L., & Shi, W. (2010). Recognition of some simple groups by their noncommuting graphs. Monatshefte für Mathematik, 160(2), 211-221. https://doi.org/10.1007/s006 05-009-0097-z
[15] Solomon, R. M., & Woldar, A. J. (2013). Simple groups are characterized by their non-commuting graphs. Journal of Group Theory, 16(6), 793-824. https://doi.org/10.151 5/jgt-2013-0021
[16] Abdollahi, A., Akbari, S., Dorbidi, H., & Shahverdi, H. (2013). Commutativity Pattern of Finite Non-Abelian p-Groups Determine Their Orders. Communications in Algebra, 41(2), 451-461. https://doi.org/10.1080/00927872.2011.627075
[17] Darafsheh, M. R., & Yousefzadeh, P. (2012). Some results on characterization of finite group by non commuting graph. Transactions on Combinatorics, 1(2), 41-48. https:/ /doi.org/10.22108/toc.2012.1180
[18] Beuerle, J. R. (2005). An Elementary Classification of Finite Metacyclic p-Groups of Class at Least Three. Algebra Colloquium, 12(04), 553-562. https://doi.org/10.1142 /s1005386705000519
[19] King, B. W. (1973). Presentations of metacyclic groups. Bulletin of the Australian Mathematical Society, 8(1), 103-131. https://doi.org/10.1017/S0004972700045500
[20] Moradipour, K. (2018). Conjugacy Class Sizes and n-th Commutativity Degrees of Some Finite Groups. Comptes rendus de l academie bulgare des sciences, 71(4), 453-459. http s://doi.org/10.7546/CRABS.2018.04.02