رابطه‌ی افشای گزارشگری ارزش و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن تطبیق نسبی با صورت‌های مالی یکپارچه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 عضو هیئت‌علمی ، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

10.48301/kssa.2021.132765

چکیده

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه‌ی افشای گزارشگری ارزش و عملکرد شرکت با در نظر گرفتن تطبیق نسبی با صورت‌های مالی یکپارچه است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، ازنظر روش توصیفی از نوع همبستگی و پس رویدادی است. جامعه‌ی آماری پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1394 تا 1398 هستند که با روش نمونه‌گیری حذفی، تعداد 101 شرکت برای بررسی انتخاب شدند. در این پژوهش برای اندازه‌گیری عملکرد شرکت از کیوتوبین، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، گردش دارایی‌ها، حاشیه‌ی سود، دوره‌ی نگهداشت موجودی‌ها، دوره‌ی وصول مطالبات فروش و چرخه‌ی عملیاتی استفاده شده است. نتایج پژوهش با بهره‌گیری از نرم‌افزار Eviews12  نشانگر آن است که کیفیت گزارشگری ارزش تنها با بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه‌ی معناداری داشته و با سایر متغیرها، رابطه‌ی معناداری یافت نشد. همچنین بین تطبیق نسبی گزارشگری ارزش به ‌وسیله‌ی صورت‌های مالی یکپارچه و عملکرد شرکت رابطه‌ی معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between Corporate Value Reporting Disclosure and Performance Considering Quasi-Integrated Reporting Adopters

نویسندگان [English]

  • Zahra Khorramdel Masouleh 1
  • Fatemeh Asnad 2
1 Faculty Member, Department of Accounting, Faculty of Humanities, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
2 PhD Student, Department of Accounting, Faculty of Economic and Administrative Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the relationship between corporate value reporting disclosure and performance considering quasi-integrated reporting adopters. This is applied research in terms of purpose and correlational and post-event in terms of descriptive method. The statistical population of the present study comprised of companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2015 to 2019. By elimination sampling method, 101 companies were selected for the study. In this study, Q-Tobin, return on assets, return on equity, turnover of assets, profit margin, inventory retention period, sales receivables collection period, and operating cycle were used to measure the company's performance. The results of the study using Eviews12 software showed that the quality of value reporting had a significant relationship with only the return on assets and return on equity, but no significant relationship was found with other variables. There was also a significant relationship between the relative compliance of value reporting through integrated financial statements and firm performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value reporting
  • Disclosure quality
  • Company performance
  • Quasi integrated reporting adopter
  • Integrated financial statements
Biddle, G. C., Hilary, G., & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48(2-3), 112-131. https://doi.org/10. 1016/j.jacceco.2009.09.001
Botosan, C. A. (1997). Disclosure level and the cost of equity capital. Accounting review, 72(3), 323-349. https://www.jstor.org/stable/248475
Cao, N., McGuinness, P. B., & Xi, C. (2021). Does securities enforcement improve disclosure quality? An examination of Chinese listed companies' restatement activities. Journal of Corporate Finance, 67(2), 101877. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101877
Cheng, H., Huang, D., & Luo, Y. (2020). Corporate disclosure quality and institutional investors' holdings during market downturns∗. Journal of Corporate Finance, 60, 101523. htt ps://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2019.101523
Cheung, Y-L., Jiang, P., & Tan, W. (2010). A transparency Disclosure Index measuring disclosures: Chinese listed companies. Journal of Accounting and Public Policy, 29(3), 259-280. https: //doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2010.02.001
Christensen, D. M. (2015). Corporate Accountability Reporting and High-Profile Misconduct. The Accounting Review, 91(2), 377-399. https://doi.org/10.2308/accr-51200
The International Integrated Reporting Council. (2013). The International IR Framework. Integrated Reporting. https://www.integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12 -08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf
Darabi, R., Chenari Bouket, H., & Mahmoodi Khatami, M. (2016). Disclosure Quality and Economic Consequences of Accounting Information. Management Accounting, 9(31), 51-63. https:// jma.srbiau.ac.ir/article_9726_da99b4e5e944dc4a9d57fb562097cc9a.pdf
Elfeky, M. I. (2017). The extent of voluntary disclosure and its determinants in emerging markets: Evidence from Egypt. The Journal of Finance and Data Science, 3(1-4), 45-59. https://d oi.org/10.1016/j.jfds.2017.09.005
Eskini, S., Sadeghisharif, S. J., Zarrini, M., & Safari, A. (2016). Impact of Disclosure Quality on the Behavior of Abnormal Returns: An Event Study. Quarterly Financial Accounting, 8(29), 55-78. https://qfaj.mobarakeh.iau.ir/article-1-495-fa.html
Etemadi, H., Amirkhani, K., & Rezaei, M. (2011). The value content of mandatory disclosure: Evidence from companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Stock Exchange, 4(13), 235-252. https://www.sid.ir/Fa/Journal/ViewPaper.aspx?ID=202486
Eugster, F., & Wagner, A. F. (2020). Value reporting and firm performance. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 40, 100319. https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.20 20.100319
Jafarijam, H., Aliasgari, f., &  Zarei, H. (2019). Financial Performance and Corporate Value: The Role of Sustainability Information Disclosure. Financial Accounting Knowledge, 6(3), 215-242. https://doi.org/10.30479/jfak.2019.9582.2310
Jiao, Y. (2011). Corporate Disclosure, Market Valuation, and Firm Performance. Financial Management, 40(3), 647-676. https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2011.01156.x
Kamyabi, Y., & Nikseresht, M. (2020). A Study of the Moderating Effect of Voluntary Disclosure on the Relationship between Earnings Quality and Information Asymmetry in Listed Companies on the Tehran Stock Exchange. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(3), 237-253. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.131174
Keyghobadi, A., Sedigh Behzadi, S., Tahmasbi, S., & Seyf, S. (2019). The Effect of Information Disclosure Quality and Information Asymmetry on Stock Return Volatility by Using Simultaneous Equations. The Financial Accounting And Auditing Researches, 10(40), 69-88. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=647510
Khajavi, S., &  Momtazian, A. (2014). Investigation The quality of financial information disclosure effect on current and future stock return of listed companies of Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Knowledge, 1(1), 9-27. https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1219_ 859caad6915bd9bfd4cc0a362778252d.pdf
Khodamipour, A., Khorshidi, A. R., & Shirzad, A. (2014). The Impact of Disclosure Quality on the Various Earnings Management. Accounting and Auditing Review, 20(4), 21-38. https://doi.org/10.22059/acctgrev.2014.36585
Khodapanah, M., Darzi, A., & Noravesh, F. (2019). Information Asymmetry, Cost of Capital and Disclosure Quality. Journal Of Accounting And Auditing Researches (Accounting Research), 11(42), 159-176. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=789775
Kordestani, G. R., Bahramfar, N., & Amiri, A. (2019). The Effect of Disclosure Quality on Information Asymmetry. The Financial Accounting And Auditing Researches, 11(42), 159-178. https:/ /www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=670939
Labhart, P. A. (1999). Value reporting: Informationsbedürfnisse des Kapitalmarktes und Wertsteigerung durch reporting. Versus. https://www.econbiz.de/Record/value-reporting-informationsbed%C 3%BCrfnisse-des-kapitalmarktes-und-wertsteigerung-durch-reporting-labhart-peter/1000459 4063
Leuz, C., & Wysocki, P. D. (2016). The Economics of Disclosure and Financial Reporting Regulation: Evidence and Suggestions for Future Research. Journal of Accounting Research, 54(2), 525-622. https://doi.org/10.1111/1475-679X.12115
Lys, T., Naughton, J. P., & Wang, C. (2015). Signaling through corporate accountability reporting. Journal of Accounting and Economics, 60(1), 56-72. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.201 5.03.001
McNichols, M. F., & Stubben, S. R. (2008). Does Earnings Management Affect Firms’ Investment Decisions? The Accounting Review, 83(6), 1571-1603. https://doi.org/10.2308/accr.2008.8 3.6.1571
Riahi Belkobi, A. (2002). Accounting theories. Iran cultural studies. https://www.gisoom.co m/book/1228497/
Wright, P. D., &  Keegan, D. P. (1997). Pursuing value: The emerging art of reporting on the future. Price Waterhouse. https://books.google.com/books/about/Pursuing_Value.html?id=k0V RHAAACAAJ
Wruck, K. H., & Wu, Y. (2021). The relation between CEO equity incentives and the quality of accounting disclosures: New evidence. Journal of Corporate Finance, 67, 101895. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2021.101895