بهینه‌سازی اقتصادی فرایند خشک‌کردن ورقه‌های سیب به روش سطح پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

گروه صنایع شیمیایی، دانشکده شهید چمران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران ، ایران.

چکیده

سیب یک محصول کشاورزی باارزش است که می‌توان با خشک‌کردن آن به‌صورت ورقه‌های نازک ارزش‌افزوده فراوانی را از منظر اقتصادی ایجاد کرد. در پژوهش حاضر، از یک خشک‌کن کانالی آزمایشگاهی به‌منظور بهینه‌سازی اقتصادی فرایند خشک‌کردن ورقه‌های سیب سرخ با استفاده از روش سطح پاسخ (RSM) استفاده گردید. روش سطح پاسخ با طراحی آزمایش‌هایی که در آ‌ن‌ها تمامی پارامترهای مستقل به‌صورت هم‌زمان تغییر می‌یابند، تأثیر هم‌زمان تمامی پارامترها را بر خروجی (خروجی‌های) آزمایش، تعیین می‌کند و تصویری کامل از چگونگی تأثیرگذاری پارامترها بر خروجی آزمایش‌ها را در اختیار پژوهش‌گر قرار می‌دهد. برای طراحی آزمایش به روش RSM در پژوهش حاضر، دو پارامتر دما و سرعت هوای عبوری از درون کانال خشک‌کن به‌عنوان متغیرهای مستقل و دو پارامتر زمان خشک شدن و میزان مصرف انرژی به‌عنوان متغیرهای هدف (پاسخ) به‌منظور بهینه‌سازی انتخاب شدند. به‌منظور طراحی آزمایش‌ها به روش RSM، روش طراحی مرکب مرکزی (CCD) به‌کار گرفته شد. درنهایت با انجام آزمایش‌های طراحی‌شده و استفاده از آنالیز واریانس (ANOVA)، شرایط بهینه‌ خشک‌کردن سیب سرخ به‌صورت دمای هوای عبوری برابر با 70 درجه‌ سانتی‌گراد و سرعت هوای عبوری برابر با 3 متر بر ثانیه تعیین شد که در این حالت میزان مصرف انرژی و مدت‌زمان خشک شدن در آزمون اعتبارسنجی به‌ترتیب برابر با 51/1 کیلووات ساعت (در مقابل 36/1 کیلووات ساعت پیش‌بینی شده) و 46 دقیقه (در مقابل 41 دقیقه پیش‌بینی شده) خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Economic Optimization of Drying Apple Slices by Response Surface Methodology

نویسندگان [English]

  • Kourosh Esfandiari
  • Erfan Safarzadeh
Department of Chemical Industries, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Apple is a valuable agricultural product that can be dried in the form of slices to create much added value in the economic landscape. In the present research, a laboratory hot-air channel dryer was employed for economic optimization of the drying process of red apple slices by means of response surface methodology (RSM). In the RSM technique, by designing experiments in which all independent parameters are changed simultaneously, the simultaneous effect of all parameters on the test output(s) was determined which provided a complete picture of how the parameters affect the test output for the researcher. For designing the experiment by means of RSM in this research, two parameters of temperature and velocity of air passing through the dryer channel were selected as independent variables and two parameters of drying time and energy consumption were chosen as target (response) variables for optimization. In order to design the experiments by RSM approach, the central composite design (CCD) method was used. Finally, by performing pre-designed experiments and using analysis of variance (ANOVA), the optimal drying conditions of red apple slices were determined as the passing air temperature equal to 70 °C and the passing air speed equal to 3 m/s, where the amount of energy consumption and the drying duration of validation test were 1.51 kWh (in comparison to predicted value of 1.36 kWh) and 46 minutes (in comparison to predicted value of 41 minutes), respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Drying Hot
  • air dryer Process optimization RSM Apple
[1] Yaldýz, O., & Ertekýn, C. (2001). Thin layer solar drying of some vegetables. Drying Technology, 19(3-4), 583-597. https://doi.org/10.1081/DRT-100103936
[2] Mesbahi, G. R., Zomorodian, A., Dadashzadeh, M., & Farahnaki, A. (2007). A Comparative Study Of Raisin Production By Solar Dryer And Other Drying Methods. Iranian Food Science and Technology Reasearch, 2(2), 61-74. https:// www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=162407
[3] Chin, S., Siew, E., & Soon, W. (2015). Drying Characteristics and Quality Evaluation of Kiwi Slices Under Hot Air Natural Convective Drying Method. International Food Research Journal, 22(6), 2188-2195. https://eprints.ncl.ac.uk/229101
[4] Timoumi, S., Mihoubi, D., & Zagrouba, F. (2007). Shrinkage, vitamin C degradation and aroma losses during infra-red drying of apple slices. LWT- Food Science and Technology, 40(9), 1648-1654. https://doi.org/10.1016/j.lwt.2006.11.008
[5] Krokida, M. K., & Marinos-Kouris, D. (2003). Rehydration kinetics of dehydrated products. Journal of Food Engineering, 57(1), 1-7. https://doi.org/10.1016/S0260-8774(02)00214-5
[6] Akpinar, E. K., Midilli, A., & Bicer, Y. (2005). Thermodynamic analysis of the apple drying process. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part E: Journal of Process Mechanical Engineering, 219(1), 1-14. https://doi.org/10.1243/095440805x6991
[7] Ghasemkhani, H., Keyhani, A., Aghbashlo, M., Rafiee, S., & Mujumdar, A. (2015). Improving exergetic performance parameters of a rotating-tray air dryer via a simple heat exchanger. Applied Thermal Engineering, 94, 13-23. https://doi.org/10. 1016/j.applthermaleng.2015.10.114
[8] Beigi, M. (2018). Energy and exergy analyses for drying process of apple cubes in a hot air dryer. Journal of Food Science and Technology, 15(76), 1-11. https://fsct.modar es.ac.ir/article-7-11447-fa.html
[9] Khoshtaghaza, M.-H., Sadeghi, M., & Amirichayjan, R. (2007). Study of rough rice drying process in fixed and fluidized bed conditions. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources, 14(2), 127-137. https://www.sid.ir/en/journal/ ViewPaper.aspx?id=98978
[10] Esfandiari, K., Mahdavi, A. R., Ghoreyshi, A. A., & Jahanshahi, M. (2018). Optimizing parameters affecting synthetize of CuBTC using response surface methodology and development of AC@CuBTC composite for enhanced hydrogen uptake. International Journal of Hydrogen Energy, 43(13), 6654-6665. https://doi.org/10. 1016/j.ijhydene.2018.02.089
[11] Maccurin, T., & Reilly, J. (1940). Sclerotiorine, a chlorinated metabolic product of Penicillium sclerotiorum, van Beyma. Nature, 146(3697), 335-335. https://doi.org/ 10.1038/146335b0
[12] Jalili, F., Jafari, S. M., Emam-Djomeh, Z., Malekjani, N., & Farzaneh, V. (2018). Optimization of ultrasound-assisted extraction of oil from canola seeds with the use of response surface methodology. Food analytical methods, 11(2), 598-612. https:// doi.org/10.1007/s12161-017-1030-z
[13] Hammami, C., Floris, R., & Marin, M. (2001). Process-quality optimization of the vacuum freeze-drying of apple slices by the response method. International Journal of Food Science & Technology, 34(2), 145-160. https://doi.org/10.1046/j.1365-2621.1999.00247.x
[14] Han, Q.-H., Yin, L.-J., Li, S.-J., Yang, B.-N., & Ma, J.-W. (2010). Optimization of Process Parameters for Microwave Vacuum Drying of Apple Slices Using Response Surface Method. Drying Technology, 28(4), 523-532. https://doi.org/10.1080/0737 3931003618790
[15] Yuan, Y., Zhao, Z., Wang, L., Xu, Y., Chen, H., Kong, L., & Wang, D. (2022). Process optimization of CO2 high-pressure and low-temperature explosion puffing drying for apple chips using response surface methodology. Drying Technology, 40(1), 100-115. https://doi.org/10.1080/07373937.2020.1771361
[16] Rabbi, A., Nasouri, K., Bahrambeygi, H., Shoushtari, A. M., & Babaei, M. R. (2012). RSM and ANN approaches for modeling and optimizing of electrospun polyurethane nanofibers morphology. Fibers and Polymers, 13(8), 1007-1014. https://doi.org/10.1007/s12221-012-1007-x
دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 56
کشاورزی / هنر و معماری
بهمن 1400
صفحه 111-122
  • تاریخ دریافت: 18 اسفند 1399
  • تاریخ بازنگری: 06 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 17 خرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 17 خرداد 1400