ارائه مدل کیفی همسویی راهبردهای استعدادیابی فدراسیون‌های ورزشی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران.

2 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مجلسی، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران.

چکیده

تحقیق حاضر به‌منظور ارائه مدل هم‌سویی راهبردهای استعدادیابی فدراسیون‌های ورزشی ایران به‌صورت کیفی انجام شد. روش تحقیق حاضر اکتشافی، از نوع نظریه داده‌بنیاد (گراندد تئوری) بود که در قالب مصاحبه و تحلیل محتوایی و ساختاری مصاحبه‌ها با رویکرد استقرایی به روش استراوس و کوربین انجام شد. به‌منظور گردآوری اطلاعات از افراد متخصص، کارشناسان و خبرگان مطلع در حیطه استعدادیابی به تعداد 17 نفر به‌صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی به‌عنوان نمونه انتخاب شدند و مصاحبه‌ها تا زمان رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. برای تحلیل کیفی، از نرم‌افزار MAXQDA استفاده شد و مدل نهایی گزارش گردید. بر پایه مؤلفه‌های مدل پارادایمی، 4 عامل اصلی (مدیریت منابع مالی، مدیریت تخصصی)، 6 عامل علی (نقش رسانه‌ها، نگاه علمی به ورزش)، 6 عامل زمینه‌ای و بسترساز (توسعه ورزش همگانی، ایجاد مراکز استعدادیابی)، 7 عامل مداخله‌گر (ضعف مدیریت، توجه به نیازهای ورزشکاران)، 8 عامل راهبردی (ارتقای دانش مربیان، حمایت فدراسیون‌ها)، 10 پیامد (کاهش هزینه‌ها، توسعه پایدار ورزش) شناسایی شد. براساس جمع‌بندی کلی، متولیان ورزش کشور باید ضمن مهیاسازی عوامل اصلی و مدیریت عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر، با برنامه‌ریزی و تبیین راهبردهای استعدادیابی مناسب، نسبت به هماهنگی و هم‌سوسازی راهبردهای استعدادیابی در فدراسیون‌های ورزشی تلاش کنند تا علاوه بر شناسایی و شکوفایی استعدادها در حوزه‌های تخصصی، جامعه نیز از پیامدهای آشکار فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آن بهره‌مند گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Qualitative Model of Alignment of Talent Identification Strategies of Iranian Sports Federations

نویسندگان [English]

  • Asgar Ghanbari 1
  • Majid Khorvash 2
  • Ahmadreza Askari 3
1 PhD student in Strategic Management in Sport, Department of Physical Education and Sport Science, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Majlesi Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran.
چکیده [English]

The present study was conducted to provide a qualitative framework for qualitative Model Talent Identification Strategies for Iranian Sports Federations adaptation. The research was an exploratory study carried out using Grounded Theory, in-depth interviews and content and structural analysis based on Strauss and Corbin (2008). To gather data, 17 experts were purposefully selected, and by applying the snowball sampling method, the interviews continued till reaching theoretical saturation. Qualitative data analysis was undertaken by MAXQDA software, and the final model was reported. Based on the components of the paradigm model, 4 main factors (financial resource management, specialized management), 6 causal factors (role of media, scientific view of sports), 6 contextual factors (development of public sports, creation of talent identification centers), 7 intervening factors (weak management, attention to athletes' needs), 8 strategic factors (improving the knowledge of coaches, support of federations), 10 consequences (reducing costs, sustainable development of sports) were identified. Based on the overall conclusion, the country's sports authorities should attempt to coordinate and align talent identification strategies in sports federations by providing the main factors and managing the underlying and intervening factors, planning and explaining appropriate talent identification strategies. This can be helpful not only in identifying and nurturing talented individuals in specialized fields, but also in benefiting society from its obvious cultural, social, economic, and political consequences. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent
  • Federations
  • Sport
  • Strategy
Aghaei, A. A., Bahrololoum, H., & Andam, R. (2020). Designing and Explaining the Talent Management Process Model of Physical Education Teachers. Sport Management Studies, 12(59), 177-206. https://doi.org/10.22089/smrj.2018.6339.2295
Asadi, N., & Moradi,  A. (2019, March 11). Study of Talent Barriers in in Sports in Iran. The Fifth National Conference on Sports Science and Physical Education of Iran, Tehran, Iran. https://civilica.com/papers/l-9848/
Asadi, N., Goudarzi, M., Sajadi, S. N., & Alidoust Ghahfarrokhi, E. (2017). An Investigation of the Obstacles to Talent Identification in Sports in Iran. New Trends in Sport Management, 5(18), 23-32. http://ntsmj.issma.ir/article-1-956-en.html http://ntsmj. issma.ir/article-1-956-en.pdf
Attafar, A., Akbari, N., &  Ganji Bidmashk, Ol. (2011). Strategic Alignment Gap Diagnosis between Information Technology Strategies and the Organizational Strategies in Esfahan Municipality. Journal of Strategic Management Studies, 2(6), 59-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=477680
Baker, J., Wattie, N., & Schorer, J. (2019). A proposed conceptualization of talent in sport: The first step in a long and winding road. Psychology of Sport and Exercise, 43, 27-33. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.12.016
Coutinho, P., Mesquita, I., & Fonseca, A. M. (2016). Talent development in sport: A critical review of pathways to expert performance. International Journal of Sports Science & Coaching, 11(2), 279-293. https://doi.org/10.1177/1747954116637499
Danaeifard, H., & Emami, S. M. (2007). Qualitative research strategies: Reflection on data foundation theorizing. The idea of ​​strategic management, 1(2), 69-97. https://www .noormags.ir/view/fa/articlepage/29286/93/text
Davids, K., & Araújo, D. (2019). Innate Talent in Sport: Beware of an organismic asymmetry–comment on Baker & Wattie. Current Issues in Sport Science (CISS), 4, 102-102. https://doi.org/10.15203/CISS_2019.102
Eftekhari, O., Gohar Rostami, H. R., & Darvishi, A. (2019). Analysis of Affecting Factors on the Development of Successful Talent in the First and Second Divisions of Iranian Women's Futsal League. Sport Management Studies, 11(55), 117-142. https://doi.org/10.22089/smrj.2018.6015.2206
Fallahdar, E. (2016, May 12). Culture Building with Sports. The First National Conference on Sports Science Developments in the Field of Health, Prevention and Championship, Qazvin, Iran. https://civilica.com/papers/l-6449/
Farshid, M., Goharrostami, H. R., & Ramezani Nejad, R. (2020). Analysis the amount of power and interests of Talent Management system stakeholders in Guilan province sport based on Mendelow matrix. Sport Management Studies. https://doi.org/10.22 089/smrj.2020.8709.2969
Gabrijelcic, M. K., Volmut, T., & Rajovec, N. (2021). Gifted and talented students in sports in the Slovenian primary school system. Journal for the Education of Gifted Young Scientists, 9(1), 27-36. https://doi.org/10.17478/jegys.792203
Hakemi, L. (2015, December 15). Talent Management in Sport The First International Talent Management congress, Tehran, Iran. http://shefayekhatam.ir/article-1-837-fa.pdf
Hedayian, M., & Dadkhah, R. (2016, February 27). The role of sports in preventing crime and social harm. The Second National Conference on Strategies for the Development and Promotion of Educational Sciences, Psychology, Tehran, Iran. https://civilica.com/papers/l-6555/
Hirose, N., & Seki, T. (2016). Two-year changes in anthropometric and motor ability values as talent identification indexes in youth soccer players. Journal of Science and Medicine in Sport, 19(2), 158-162. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2015.01.00 4
Kaczanowski, M. (2017). Computer based sport talent identification. Quality in Sport, 3(4), 42-56. https://doi.org/10.12775/QS.2017.022
Kalani, A., Elahi, A., Sajjadi, S. N., & Zareian, H. (2020). Developing a comprehensive model of identify talent in Iranian championship sport. Research on Educational Sport, 8(20), 33-50. https://doi.org/10.22089/res.2019.6547.1559
Keczelei, D. (2013). Talent management based on therapeutic work with a professional handball team. Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 7(1), 63-66. https://doi.org/10.1 9041/APSTRACT/2013/1/11
Khodadadi, M. (2017). The Feasibility Of Sports Provincial Teams Success In East Azerbaijan In The League And Championship Competitions. Strategic Studies On Youth And Sports, 15(34), 41-54. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/143 4047/
Luftman, J. (2003). Assessing It/Business Alignment. Information Systems Management, 20(4), 9-15. https://doi.org/10.1201/1078/43647.20.4.20030901/77287.2
Massey, W. V., & Whitley, M. A. (2020). The talent paradox: Disenchantment, disengagement, and damage through sport. Sociology of Sport Journal, 38(2), 167-177. https://doi.org/10. 1123/ssj.2019-0159
Mobini Dehkordi, A., & Tahmasb Kazemi, B. (2013). The Talents Strategic Management: An Analysis of Approaches, Problems and Features. Culture strategy, 6(22), 105-134. http://www.jsfc.ir/article_15387.html?lang=en
Mohammadi, M. (2019, June 20). Student’s sports talent identification in schools. The first national congress of science in the field of engineering sciences, Isfahan, Iran. https://civilica.com/papers/l-10139/
Mousavi Cheshmeh Kaboudi, K., Hakkak, M., Sepahvand, R., & Nazarpouri, A. H. (2020). Designing a Model of Global Talent Management in Sports Organizations based on Human Capital Development. Human Resource Management In Sport Journal, 7(1), 207-224. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=751551
Namazizadeh, M. (2003). Examining the current situation and determining talent identification indicators in basketball. https://ssrc.ac.ir/file/download/page/1572778084-.pdf
Noudehi, M. A., Dousti, M., & Razavi, S. M. H. (2019). Identification and Prioritization of Judo Talent Identification Parameters for Judo Sport in Iran. Sport Management Studies, 11(53), 99-120. https://doi.org/10.22089/smrj.2017.3932.1759
Pascual, A. Í., & Manke, A. (2014). Talent management : An illustration through sports [Master, Linnaeus]. Sweden. https://www.semanticscholar.org/paper/Talent-management-%3A-A n-illustration-through-sports-Pascual-Manke/34cfa5518e9e598874f88bbe27bb5d24c89 310d2
Pion, J., Hohmann, A., Liu, T., Lenoir, M., & Segers, V. (2017). Predictive models reduce talent development costs in female gymnastics. Journal of sports sciences, 35(8), 806-811. https://doi.org/10.1080/02640414.2016.1192669
Reza Soltani, N., & Vahdani, M. (2013). Analysis of effective factors on attracting children and teenagers in soccer schools. Research in sport Management, 2(6), 107-120. ht tps://doi.org/10.22054/qrsm.2013.489
Rezvani, A. (2020, June 10). The effect of virtual education and online talent identification on students in promoting creativity "Case study of Isfahan schools. National conference on improvement and rebuilding of Organization and Businesses, Tehran, Iran. https://ci vilica.com/papers/l-10823/
Rommers, N., & Rössler, R. (2019). Innate talent in sport: from theoretical concept to complex reality–comment on Baker & Wattie. Current Issues in Sport Science (CISS), 4(106), 1-3. https://doi.org/10.15203/CISS_2019.106
Sebera, M., & Sedlacek, J. (2012). Analyze of sport talent selection systems. Acta Facultatis Educationis Physicae, 3(1), 13-20.
Storm, L. K. (2020). Creating a Sustainable Talent-Development Culture: Context-Driven Sport Psychology Practice in a Danish Talent Academy. Case Studies in Sport and Exercise Psychology, 4(1), 58-66. https://doi.org/10.1123/cssep.2019-0034
Till, K., & Baker, J. (2020). Challenges and [possible] solutions to optimizing talent identification and development in sport. Frontiers in psychology, 11(664), 1-14. https://doi.org/10.3389 /fpsyg.2020.00664