بررسی تأثیر خوش‌بینی بر اشتیاق کارآفرینانه با نقش تعدیل‌گری هیجان‌های مثبت (موردمطالعه: کارآفرینان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دکتری، گروه علوم اداری، دانشکده فنی دکتر شریعتی، دانشگاه فنی و حرفه ای استان تهران، ایران.

2 دکتری، گروه کسب و کار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دکتری، گروه علوم اداری، آموزشکده شهید بهشتی پسران کرج، دانشگاه فنی و حرفه ای استان البرز، ایران.

10.48301/kssa.2021.129820

چکیده

خوش‌بینی، از عواملی است که بر اشتیاق کارآفرینانه افراد تأثیر می‌گذارد. ایجاد خوش‌بینی، هم‌افزایی‌های مثبت را بین فرد و کسب‌وکار به دنبال دارد و در نهایت ارتقای اشتیاق کارآفرینانه افراد را به همراه می‌آورد. خوش‌بینی، یکی از ویژگی‌های درونی تمام انسان‌هاست که در روانشناسی مثبت بر آن تکیه می‌شود. روانشناسی مثبت، در عین حال که به توانمندی‌های افراد می‌پردازد به گرایش‌ها و چگونگی تأثیرگذاری تمایلات آنها بر کارایی و مؤثر بودن نیز توجه دارد. پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر خوش‌بینی بر اشتیاق کارآفرینانه کارآفرینان انجام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری شامل کلیه کارآفرینان مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران که با محاسبه فرمول کوکران تعداد 120 نفر با ابزار پرسشنامه محقق‌ساخته با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به ‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار PLS بهره‌برداری شد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد خوش‌بینی بر اشتیاق کارآفرینانه، تأثیر مثبت می‌گذارد و از بین ابعاد خوش‌بینی که شامل تداوم، فراگیر بودن و شخصی‌سازی می‌باشد؛ شخصی‌سازی، بیشترین تأثیرگذاری را بر اشتیاق کارآفرینانه دارد. روانشناسی مثبت در عین حال که به توانمندی‌های افراد می‌پردازد به گرایش‌ها و چگونگی تأثیرگذاری تمایلات آنها بر کارایی و مؤثر بودن نیز توجه دارد. سلیگمن، خوش‌بینی را یک حالت شناختی می‌داند که به تفکر افراد درباره علت‌ها برمی‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of optimism on entrepreneurial enthusiasm with the moderating role of positive emotions (Case Study: Entrepreneurs based at University of Tehran’s Science and Technology Park)

نویسندگان [English]

 • Azarchehr Sehat 1
 • Elham Hadizadeh 2
 • Ali Abdi Jamayran 3
1 PhD, Department of Administrative Sciences, Faculty of Dr. Shariaty, Tehran Branch, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
2 PhD, Department of Business, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 PhD, Department of Administrative Sciences, Faculty of Shahid Beheshti, Alborz Branch, Technical and Vocational University (TVU), Alborz, Iran.
چکیده [English]

Optimism is one of the factors that affect people's entrepreneurial Passion. Creating optimism leads to positive interactions between the individual and the business, and ultimately promotes entrepreneurial Passion. Optimism is one of the inner characteristics of all human beings that is relied on in positive psychology. Positive psychology while addressing the capabilities of individuals; It also looks at tendencies and how their tendencies affect efficiency and effectiveness. The present study aimed to investigate the effect of optimism on entrepreneurial of Passion entrepreneurs. The research method in this research is descriptive-correlational and the statistical population including all entrepreneurs located in the Science and Technology Park of the University of Tehran, which by calculating the Cochran's formula of 120 people with a researcher-made questionnaire using simple random sampling method to analyze the data, PLS software was used. The research results show; Optimism has a positive effect on entrepreneurial Passion and is one of the dimensions of optimism that includes continuity, inclusiveness and personalization; Personalization has the greatest impact on entrepreneurial passion. Positive psychology while addressing the capabilities of individuals; It also pays attention to their tendencies and how their tendencies affect their efficiency and effectiveness. Seligman sees optimism as a cognitive state that goes back to how people think about causes.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Entrepreneurial passion
 • optimism
 • perseverance
 • inclusiveness
 • personalization
References
Alberto, J., & Joyner, B. (2008). Hope, optimism, and self-care among Better Breathers Support Group members with chronic obstructive pulmonary disease. Applied Nursing Research, 21(4), 212-217. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2006.12.005
Aryana, A., Dastyar, Z., & Tavasoli, A. (2020). Entrepreneur women’s role in the development and evolution of the country (Case Study: Hormozgan province). Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(2), 101-120. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105315_1d622d0621f 5ef9aade3dbc9249f0f41.pdf
Bradbury, T., & Graves, J. (2013). Emotional intelligence (skills and quizzes) (6 ed.). Savalan. http s://www.gisoom.com/book/1972925/
Branham, L. (2012). The 7 hidden reasons employees leave: How to recognize the subtle signs and act before it's too late (2 ed.). Amacom. https://www.amazon.com/Hidden-Reasons-Emp loyees-Leave-Recognize/dp/0814438512
Brissette, I., Scheier, M. F., & Carver, C. S. (2002). The role of optimism in social network development, coping, and psychological adjustment during a life transition. Journal of personality and social psychology, 82(1), 102-111. https://psycnet.apa.org/doiLanding?d oi=10.1037%2F0022-3514.82.1.102
Cardon, M. S., Wincent, J., Singh, J., & Drnovsek, M. (2009). The Nature And Experience Of Entrepreneurial Passion. Academy of Management Review, 34(3), 511-532. http s://doi.org/10.5465/amr.2009.40633190
Chen, X-P., Yao, X., & Kotha, S. (2009). Entrepreneur Passion And Preparedness In Business Plan Presentations: A Persuasion Analysis Of Venture Capitalists' Funding Decisions. Academy of Management Journal, 52(1), 199-214. https://doi.org/10.5465/amj.2009.36462018
Goldman, A. I. (1989). Interpretation Psychologized*. Mind & Language, 4(3), 161-185. ht tps://doi.org/10.1111/j.1468-0017.1989.tb00249.x
Harter, J. K., Schmidt, F. L., & Hayes, T. L. (2002). Business-unit-level relationship between employee satisfaction, employee engagement, and business outcomes: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 87(2), 268-279. https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi= 10.1037%2F0021-9010.87.2.268
Hills, P., & Argyle, M. (2001). Happiness, introversion–extraversion and happy introverts. Personality and Individual Differences, 30(4), 595-608. https://doi.org/10.1016/S0 191-8869(00)00058-1
Ilami, M. (2016). Studying and comparing student’s entrepreneurship spirit of students of Payame Noor University and University of Applied Science and Technology in Mashhad: (a comparative research). Karafan Quarterly Scientific Journal, 13(2), 37-48. https://karafa n.tvu.ac.ir/article_100492_432d764bfc816a36d14daae7f42547a6.pdf
Isen, A. (2010). Positive Affect and Decision Making. In Handbook of Emotions (2 ed.). Guilford. https://www.researchgate.net/publication/232509156_Positive_Affect_and_Decision_Making
Lucas, R. E., Diener, E., & Suh, E. (1996). Discriminant validity of well-being measures. Journal of personality and social psychology, 71(3), 616-628. https://psycnet.apa.org/buy/1996-01799-014
Murnieks, C. Y., Mosakowski, E., & Cardon, M. S. (2014). Pathways of Passion:Identity Centrality, Passion, and Behavior Among Entrepreneurs. Journal of Management, 40(6), 1583-1606. h ttps://doi.org/10.1177/0149206311433855
Pekrun, R., Goetz, T., Titz, W., & Perry, R. P. (2002). Positive emotions in education. In Beyond Coping: Meeting Goals, Visions, and Challenges Oxford University Press. https://doi.org /10.1093/med:psych/978019850 8144.003.0008
Peterson, C. (2000). The future of optimism. American psychologist, 55(1), 44. https://psyc net.apa.org/buy/2000-13324-005
Puskar, K. R., Sereika, S. M., Lamb, J., Tusaie-Mumford, K., & Mcguinness, T. (1999). Optimism And Its Relationship To Depression, Coping, Anger, And Life Events In Rural Adolescents. Issues in Mental Health Nursing, 20(2), 115-130. https://doi.org/10.1080/01 6128499248709
Sehat, A., Abdi Jamayran, A., & Hossein, E. (2017). Reviewing the process and utilizing entrepreneurial opportunities. Karafan Quarterly Scientific Journal, 14(1), 67-85. https://karafan.tvu.ac.ir/ article_100501_1c43aa333d26c058704688ab22ec061b.pdf
Seligman, M. E. (2011). Learned optimism: How to change your mind and your life. Vintage. https://www.amazon.com/Learned-Optimism-Change-Your-Mind-ebook/dp/B005DB6S 7K
Youssef, C. M., & Luthans, F. (2007). Positive Organizational Behavior in the Workplace:The Impact of Hope, Optimism, and Resilience. Journal of Management, 33(5), 774-800. https://doi.org/10.1177/0149206307305562
دوره 17، ویژه نامه - شماره پیاپی 51
ویژه نامه علوم انسانی
اسفند 1399
صفحه 153-165
 • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1399
 • تاریخ بازنگری: 02 اسفند 1399
 • تاریخ پذیرش: 28 اسفند 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 28 اسفند 1399