مقایسه خواص آناتومی و بیومتری چوب درون و چوب برون درخت سنجد (مطالعه موردی استان خراسان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی چوب، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی، گروه مهندسی چوب، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

چکیده

بررسی تغییرات ویژگی‌های بیومتری و آناتومی گونه‌های چوبی در قسمت‌های مختلف ساقه درخت، از جمله مواردی است که از گذشته‌های دور تا به امروز مورد توجه پژوهشگران و محققان رشته صنایع چوب و کاغذ قرار گرفته است. در این تحقیق به مقایسه خواص آناتومی و بیومتری چوب درون و چوب برون درخت سنجد پرداخته شده است. به همین منظور، یک اصله درخت کاملاً سالم سنجد بومی استان خراسان انتخاب و قطع شد. نمونه‌های آزمونی به ابعاد 2×2 سانتی‌متر و به طول 3 سانتی‌متر در محور شعاعی ساقه به صورت متوالی از ناحیه نزدیک به مغز (درون چوب) به سمت ناحیه نزدیک به پوست (برون چوب) برای انجام آزمایش‌های بیومتری و آناتومی چوب درخت سنجد تهیه گردید. ویژگی‌های بیومتری شامل طول الیاف، قطر حفره سلولی، ضخامت دیواره سلولی و قطر کلی سلول ارزیابی شدند. نتایج این بررسی‌ها نشان داد که تأثیر قسمت‌های مختلف ساقه بر ویژگی‌های بیومتری الیاف، در سطح بالایی معنی‌دار است؛ به‌طوری که با دور شدن از ناحیه مغز و نزدیک شدن به ناحیه پوست در محور شعاعی ساقه، ویژگی‌های بیومتری دارای یک روند صعودی می‌باشند. مطالعات میکروسکوپی چوب نزدیک به پوست درخت سنجد نشان داد که این گونه، جزو پهن‌برگان بخش روزنه‌ای، مرز حلقه رویش مشخص، دارای تیل، دریچه آوندی ساده و دارای منافذ بین دیواره آوندی از نوع متناوب با هاله‌های تحلیل‌رفته می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparing the Anatomical and Biometrical Characteristics of Heartwood and Sapwood of Elaeagnus Angustifolia (Case Study: Khorasan Province)

نویسندگان [English]

 • Ali Hassanpoor Tichi 1
 • Mojtaba Rezanezhad Divekolae 2
 • Amin Khatiri 2
 • Mohammad Mahdi Kazemian 2
1 Assistant Professor, Department of wood industry, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
2 BSc Student, Department of wood industry, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Investigating changes in biometrics and anatomy of wood species in different parts of tree stems is one of the issues that have been of long interest to researchers in the wood and paper industry. In this study, a comparison of the anatomical and biometrical characteristics of heartwood and sapwood Elaeagnus angustifolia was made. For this purpose, a completely healthy tree native to Khorasan Province, Iran was selected and cut. Test specimens with dimensions of 2 × 2 cm and a length of 3 cm sequentially taken from near the pith (heartwood) to near bark (sapwood) were prepared for biometric and anatomical experiments. Biometric characteristics including fiber length, fiber lumen diameter, fiber diameter and cell wall thickness were evaluated. The results showed that the effect of different parts of the stem on the biometric characteristics of the fibers at the upper level was significant, so that biometric properties had an increasing trend as they moved away from the pith area and neared the bark area. Microscopic studies of wood close to the bark of the elaeagnus angustifolia showed that this species is of the ring porous hardwood species, with distinct growth ring, simple perforation plates and scalariform, alternate intervessel pits and presence of Tyloses.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elaeagnus angustifolia
 • Ring porous
 • Alternative pits
 • Simple perforation
[1] Mahdavi, S., Hosseinzadeh, A., Familian, H., & Habibi, M. (2004). Investigation on relation of fiber dimension and wood density with age and ring width in E. camaldulensis Dehnh. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 19(1), 69-98. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=98569
[2] Hosseini Mazhari, S. Z. A.-D., & Naghdi, R. (2004). Evaluation on juvenile period and fiber length variation of maple wood (Acer velutinum Boiss). Journal of Agricultural Science and Natural Resource, 11(2), 7-16. https://www.sid.ir/en/ journal/ViewPaper.aspx?id=30617
[3] Safdari, V. (2010). Morphological and chemical components of Ulmus glabrar, Ulmus compestris, Zelkova carpinifolia, Celtis australis. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 25(2), 248-259. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper. aspx?id=253707
[4] Kiaei, M., Bakhshi, R., & Ahangar, M. (2015). Physiicall And Biiomettriic Properttiies Off Euonymus Latifolia Wood (Case Sttudy: Chamesttan-Nour). Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 6(2), 239-249. https://www.sid.ir/en/Journal/View Paper.aspx?ID=531118
[5] Hasanpoor Tichi, A., & Rezanezhad, M. (2019). Anatomical, physical and biometric properties of Ficus carica in longitudinal and transverse direction of tree stem. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 34(2), 228-241. https:// www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=838496
[6] Hassanpoor Tichi, A., Rezanezhad Divkolae, M., Khatiri, A., & Alizadeh, R. (2020). Investigation of Changing Trends in Morphological and Anatomical Characteristics of fraxinus excelsior in Stem Radial Axis (Case Study: Mazandaran Province). Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(2), 81-91. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.119214
[7] Franklin, G. (1946). A rapid method of softening wood for microtome sectioning. Tropical woods, 88, 35-36. https://eurekamag.com/research/013/622/013622801.php
[8] Gärtner, H., & Schweingruber, F. (2013). Microscopic Preparation Techniques for Plant Stem Analysis. Verlag Dr. Kessel, Remagen. https://www.researchgate.net/publica tion/253341899_Microscopic_Preparation_Techniques_for_Plant_Stem_Analysis
[9] Wheeler, E., Baas, P., & Gasson, P. (1989). IAWA List of Microcopie Features for Hardwood Identification. International Association of Wood Anatomists (IAWA), 10(3), 219–332. https://www.researchgate.net/publication/294088872_IAWA_List_ of_Microcopie_Features_for_Hardwood_Identification
دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 56
کشاورزی / هنر و معماری
بهمن 1400
صفحه 237-250
 • تاریخ دریافت: 20 اردیبهشت 1399
 • تاریخ بازنگری: 06 اسفند 1400
 • تاریخ پذیرش: 07 اردیبهشت 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 07 اردیبهشت 1400