طراحی الگوی ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان در شهر کرمانشاه با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دکترای مدیریت استراتژیک، استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و کارافرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

10.48301/kssa.2021.129162

چکیده

در زندگی پیشرفته بشری امروز، ثروتی بهتر است که از علم به‌دست آید و علمی بهتر است که بتوان از آن ثروت به‌دست آورد و مصداق این موضوع، ایجاد و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان هستند. این مقاله، با هدف طراحی الگوی ایجاد و توسعه شرکت‌های دانشگاه‌بنیان با رویکرد نظریه‌پردازی داده‌بنیاد در شهر کرمانشاه تهیه ‌شده است. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش‌شناسی به‌صورت نظریه‌پردازی داده‌بنیاد می‌باشد. جمع‌آوری داده‌ها طی مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با 26 نفر از مدیران ارشد شرکت‌های دانش‌بنیان شهر کرمانشاه صورت گرفت که با روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. بر اساس فرایند نظریه داده‌بنیاد طی مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی، 518 کد باز و 243 کد مستخرج نهایی ساخته شد و دسته‌بندی در ۶ مقوله اصلی و 20 مقوله فرعی صورت گرفت. الگوی به‌دست‌آمده از تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش در قالب شش گام تحقیقات دانشگاهی، خلق و افشای نوآوری، تصمیم در مورد مالکیت فکری، بازاریابی فناوری، اعطای مجوز فناوری و ایجاد شرکت دانش‌بنیان و شش راهبرد اصلی، شامل توسعه واحدهای تحقیق و توسعه، نیازسنجی بازار، کسب مزیت رقابتی، جذب نیروی انسانی متخصص و خلاق، معرفی الگوی نقش و برگزاری نشست‌های مشترک بین صنعت و دانشگاه قرار دارد. دولت می‌تواند با مهیاسازی بستری برای ارتباط مؤثر میان دانشگاه و صنعت، شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان را تسریع و تسهیل بخشد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Designing a Model of Creation and Development of Knowledge-Based Companies Using Qualitative Approach Grounded Theory in the City of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • mahdi hosseinpour 1
  • bijan rezaee 2
  • Milad Bakhsham 3
  • hossein karimi 4
1 PhD in Strategic Management, Assistant Professor, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Razi University
3 Master student, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
4 Master student, Department of Management and Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

In the advanced human life today, it is believed that wealth is better if obtained from science and science is better if wealth can be obtained from it, and the example of this is the creation and development of knowledge-based companies. This article was prepared with the aim of designing a model for the creation and development of knowledge-based companies with a data theorizing approach in Kermanshah city. The present study is applied in terms of purpose and in terms of methodology uses a data theorizing approach. Data was collected during a semi-structured interview with 26 senior managers of knowledge-based companies in Kermanshah who were selected by purposive sampling. Based on the data theory process of grounded theory, during the open, axial and selective coding stages, 518 open codes and 243 final extracted codes were created and categorized into 6 main categories and 20 sub-categories. The model obtained from the analysis of research findings comprised of six steps of academic research, creation and disclosure of innovation, intellectual property decision, technology marketing, technology licensing and knowledge-based company creation and six main strategies including development of research and development units, market needs assessment, acquisition of competitive advantage, attracting specialized and creative manpower, introducing a role model and holding joint meetings between industry and academia. The government could accelerate and facilitate the formation of knowledge-based companies by providing a platform for effective communication between academia and industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge based economy
  • Pattern of creation and development
  • Knowledge based companies
  • Grounded theory approach
Abili, K. (2011). Social Capital Management in Iranian Knowledge‑Based Organizations. Electronic Journal of Knowledge Management, 9(3), 204‑210. https://academic-publishing.org/index.php/ejkm/article/view/933
Aghajani, H. A., Hosseini, A. H., & Sorouri Eshliki, Z. (2015). Identification And Prioritization Of Effective Factors On Commercialization Of Knowledge-Based Companies’ Products Using Fuzzy Ahp Approach (Empirical Evidence: Knowledge-Based Company Of Incubators Centers Of Iran In North Region). Journal Of Operational Research And Its Applications (Journal Of Applied Mathematics), 12(3), 85-100. https://www.sid.ir/en/ Journal/ViewPaper.aspx?ID=502703
Anderson, R. D., & Gallini, N. T. (2019). Competition policy and intellectual property rights in the knowledge-based economy. University of Calgary Press. https://doi.org/10.43 24/9780367853839
Butnariu, A.-R. (2020). Mechanisms of an Ubiquitous Power-Source in the Knowledge-based Economy: Innovation and Competitive Advantage in Companies. Ovidius University Annals, Economic Sciences Series, 20(1), 298-305. https://stec.univ-ovidius.ro/html/anale/RO/2020/Section%203/9.pdf
Castillo-Montoya, M. (2016). Preparing for interview research: The interview protocol refinement framework. The qualitative report, 21(5), 811-831. https://nsuworks.nova.edu/tqr/vol21 /iss5/2/
Chorev, S., & Anderson, A. R. (2006). Success in Israeli high-tech start-ups; Critical factors and process. Technovation, 26(2), 162-174. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2 005.06.014
Chun Tie, Y., Birks, M., & Francis, K. (2019). Grounded theory research: A design framework for novice researchers. SAGE Open Medicine, 7, 1-8. https://doi.org/10.1177/20503121 18822927
Cupşan, V. C., Țîţu, M. A., & Pop, G. I. (2019). Enhancements to Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) Method, Aiming to Improve Risk Management in the Knowledge-Based Organizations. International conference Knowledge-Based Organization, 25(1), 206-212. https://doi.org/10.2478/kbo-2019-0033
De Jong, T., & Ferguson-Hessler, M. G. M. (1996). Types and qualities of knowledge. Educational Psychologist, 31(2), 105-113. https://doi.org/10.1207/s15326985ep3102_2
Emadzadeh, M., & Shahnazi, R. (2007). A Study of Fundamental and Indices of Knowledge Based Economy (Comparing Iran with Three Groups Candidate Countries). Economics Research, 7(27), 143-175. https://joer.atu.ac.ir/article_3037_9c2f155a3f c86f4b46a3d2578be6d14d.pdf
Esmaielzadeh, M., & Khashei, V. (2015). The Impact of Organizational Resources and Dynamic Capabilities on Performance of Knowledge base Firms. Journal Of Strategic Management Studies, 6(23), 269-286. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=682299
Fadaie Tehrani, A., Salimi, M., Mostahfezian, M., & Aroofzad, S. (2020). The Presentation of the Paradigmatic Model of Social Capital Development in Sports Organizations based on the Grounded Theory Approach. Organizational Culture Management, 18(3), 585-611. https://doi.org/10.22059/jomc.2020.295177.1007969
Fakhari, H. (2014). Review of Knowledge-based Firms Definition Consistent with the Economic Conditions of Iran. Journal of Science and Technology Policy, 7(4), 69-88. https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13756_fe7276eedac62ca7508cd103f6784f53.pdf
Ghasemi, M., Faghihi, M., & Alizadeh, P. (2018). Requirements to Achieve a Knowledge-Based Economy at Macro Level: Analysis of Legal Framework in Iran and Some Policy Recommendations. Economics Research, 18(68), 99-152. https://doi.org/10. 22054/joer.2018.8689
Ghazi Nouri, S., Mokhtarzadeh, N., Abooyee, M., & Rashidi Astaneh, M. (2019). Explaining How Dynamic Capabilities Play a Role in Successful Knowledge-based SMEs (Active in ICT). Journal Of Technology Development Management, 7(2), 89-127. https://doi.org/10.22104/jtdm.2019.3563.2236
Ghlichlee, B., & Makani, A. (2016). The Entrepreneurial Competencies, Innovation and Performance of Knowledge-base Enterprises. Journal Of Strategic Management Studies, 7(27), 89-106. http://www.smsjournal.ir/article_88434_00ff28745e701ce2 a4aa873a6a0caa14.pdf
Grant, R. M. (1996). Toward a knowledge-based theory of the firm. Strategic Management Journal, 17(S2), 109-122. https://doi.org/10.1002/smj.4250171110
Güldenberg, S., & Konrath, H. (2004, April 2-3). Intelligent Leadership in Knowledge-Based Organizations: An Empirical Study. The 5th European Converence on Organizational Knowledge, Learing and Capabilities Innsbruck, Austria. https://www.uni.li/en/research -transfer/research-activities/publications/publications/@@publication_detail/1123.67
Ivaldi, E., Penco, L., Isola, G., & Musso, E. (2020). Smart Sustainable Cities and the Urban Knowledge-Based Economy: A NUTS3 Level Analysis. Social Indicators Research, 150(1), 45-72. https://doi.org/10.1007/s11205-020-02292-0
Khalesi, A. (2005). the new economy and efficiency in iran. economy and new business, 1(1), 1-19.
Khalil, K., Asgher, U., Khalil, M., Khawaja, K., Ayaz, Y., Nazir, S., Oka, N., Ruiz, J. A., & Sajid, M. (2020, July 16-20). Organizational Socialization: An Important Factor for Knowledge Creation in Knowledge Based Industrial Organizations and Enterprises. Advances in Neuroergonomics and Cognitive Engineering: Proceedings of the AHFE 2020 Virtual Conferences on Neuroergonomics and Cognitive Engineering, and Industrial Cognitive Ergonomics and Engineering Psychology, San Diego, California, USA. https://doi.org/10.1007/978-3-030-51041-1-59
Mansuri, S., Vazifeh, Z., & Yusefi Tabas, H. (2017). prioritizing the effective factors in the development of knowledge-based companies of Kerman. Journal of Entrepreneurship Development, 10(2), 319-338. https://doi.org/10.22059/jed.2017.230257.652181
Markovich, A., Efrat, K., Raban, D. R., & Souchon, A. L. (2019). Competitive intelligence embeddedness: Drivers and performance consequences. European Management Journal, 37(6), 708-718. https://doi.org/10.1016/j.emj.2019.04.003
Martina, K., Hana, U., & Jiri, F. (2012). Identification of managerial competencies in knowledge-based organizations. Journal of competitiveness, 4(1), 129-142. https://doi.org/10.7441/j oc.2012.01.10
Meško, M., Suklan, J., & Roblek, V. (2017). The impact of the Internet of Things to value added in knowledge-intensive organizations. In Knowledge management strategies and applications. InTech. https://www.intechopen.com/chapters/56383
Mowlaie, S., Shakeri, R., & Yaghoubi, N. M. (2021). Personal Knowledge Management Influence on Innovative Culture and Performance in Knowledge Based Companies. Management Research in Iran, 22(4), 130-150. https://mri.modares.ac.ir/article_47 9_a76cac01581b4b2405b3239c1e3100d8.pdf
Nazarpoori, A. H., & Shahsiah, N. (2021). Studying Unlearning Moderation Role on Relationship between New Knowledge Compatibility and Knowledge Transfer in Knowledge Based Companies. Management Studies in Iran, 22(4), 22-46. https://mr i.modares.ac.ir/article_475_c1cdf3985a53fc759d232c75c1c32335.pdf
Olopade, B. C., Okodua, H., Oladosun, M., Matthew, O., Urhie, E., Osabohien, R., Adediran, O., & Johnson, O. H. (2020). Economic growth, energy consumption and human capital formation: Implication for knowledge-based economy. International Journal of Energy Economics and Policy, 10(1), 37-43. https://doi.org/10.32479/ijeep.8165
Park, S-T., Jung, J-R., & Liu, C. (2020). A study on policy measure for knowledge-based management in ICT companies: focused on appropriability mechanisms. Information Technology and Management, 21(1), 1-13. https://doi.org/10.1007/s10799-019-00298-w
Roumezi, H., Hosseinpour, M., Bahmei, L., & Nasiri, M. (2020). Designing A Model for the Creation and Development of Knowledge-Based Companies in Human Sciences’ Fields. Library and Information Sciences, 22(4), 119-151. https://doi.org/10.30481/ lis.2019.186946.1581
Shafizadeh, H., & Mohseni, H. S. (2012). The role of technology transfer offices and universities in knowledge commercialization. Journal of Industry and University 5(17), 17-26. http://jiu.ir/Article/50
Shamsi, M., & Nourmohammadi, H. (2019). An Analytical Study of Evaluative Indicators and Models of Science and Technology in order to Offer a Model for Measuring and Evaluating the Performance of Science and Technology Knowledge-based Companies in Iran. Iranian Journal of Information Processing and Management, 34(2), 517-534. http://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-3596-en.html http://jipm.irandoc. ac.ir/article-1-3596-en.pdf
Shane, S. A. (2004). Academic entrepreneurship: University spinoffs and wealth creation. Edward Elgar Publishing. https://books.google.com/books?id=fMRGAgAAQBAJ
Strauss, A., & Corbin, J. M. (1990). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques (2 ed.). SAGE Publications. https://www.amazon.com/Basics-Qualitative -Research-Procedures-Techniques/dp/0803932510
Su, J., Yang, Y., & Duan, R. (2018). A CA-based heterogeneous model for knowledge dissemination inside knowledge-based organizations. Journal of Intelligent & Fuzzy Systems, 34(4), 2087-2097. https://doi.org/10.3233/JIFS-162116
Tayebi Abolhasani, A. h., & Khodabakhshi, M. (2017). Factors Affecting the Persistence of Knowledge-Oriented Human Resource in Knowledge-Based Companies. Journal of Research in Human Resources Management, 9(2), 167-192. https://hrmj.ihu.ac.ir /article_27616_781c562679f0349f76aedd799e38e8b8.pdf
Tunio, M. N. (2020). Academic entrepreneurship in developing countries: contextualizing recent debate. In Research Handbook on Entrepreneurship in Emerging Economies Research Handbook on Entrepreneurship in Emerging Economies: A Contextualized Approach. Edward Elgar Publishing. https://www.elgaronline.com/view/edcoll/978178 8973700/9781788973700.00014.xml
Wu, L-C., Ong, C-S., & Hsu, .-W. (2008). Knowledge-based organization evaluation. Decision Support Systems, 45(3), 541-549. https://doi.org/10.1016/j.dss.2007.06.013