ارائه‌ی الگویی برای استقرار دانشگاه کارآفرین بر مبنای روش فراترکیب و تاپسیس

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشکده‌ مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناخت پژوهش‌های گذشته و با استفاده از روش کیفی فراترکیب صورت گرفت در مرحله ی اول، ابعاد ساختاری، زمینه‌ای و محتوایی و مؤلفه‌های آنها مشخص شد در مرحله‌ی دوم پرسشنامه‌ای طراحی شد که خبرگانی متشکل از 20 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان به آن پاسخ دادند در این مرحله، ابعاد و تعدادی از مؤلفه‌های مرحله ی اول تأیید شد در گام سوم با استفاده از روش تاپسیس از مؤلفه‌های مرحله ی دوم، مؤلفه‌ها اولویت‌بندی شده و مؤلفه‌های اجتماعی ـ فرهنگی، فرهنگ سازمانی، چشم‌انداز و رسالت، ساختار علمی و امور مالی به‌عنوان پیشران تأیید شدند در نهایت با استفاده از ابعاد و پیشران‌های شناسایی ‌شده، الگوی نهایی معرفی و برای تحقیق‌های آینده پیشنهادهایی ارائه شد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A model for the establishment of meta-synthesis technique based entrepreneurial university and TOPSIS

نویسندگان [English]

  • Nourmohammad Yaghoubi 1
  • Masoud Dehghani 2
  • Malihe Omidvar 2
چکیده [English]

This study aimed to identify the status of the past research and qualitative metasynthesis was performed using 3 pm and 25 components were identified The results of the ranking TOPSIS suggests that the first priority of the engine at the University of entrepreneurs belonging to sociocultural factors Driving organizational culture has been the second priority Third place belonged to the vision and mission as well as the structure of the engine remains fourth And finally finance entrepreneurial university is the fifth priority drivers In the third step using TOPSIS fan of the 15 components of the second phase 5 and as propulsion components priorities were confirmed Finally using the final three after 5 engine model was proposed at the end of the suggestions for future researches were presented