تحلیل روند و پیشران های موثر بر مشاغل نوظهور تا سال 2030

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه علوم انسانی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

2 دکتری مدیریت آینده پژوهی، گروه مدیریت، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.

3 دکتری مدیریت آموزشی، گروه مدیریت، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2023.380492.2409

چکیده

در دنیای امروز و آینده شغل به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دغدغه های جوامع بشری است. سرعت تغییر در مشاغل همگام با روند جهانی و پیدایش فناوری‌های جدید بسیار زیاد شده است؛ یکی از مهم‌ترین نهادهای اصلی درعصر حاضر دانشگاه است که باید با توجه به تغییرات جهانی موضوع تجاری‌سازی علم؛ انطباق آموزش‌های دانشگاهی و نیاز بازار کار و همچنین تناسب بین توانمندی‌های فردی و تخصصی دانش‌آموختگان دانشگاه‌ها با نیازهای کشور و اشتغال را مورد توجه جدی قرار دهد؛ در این پژوهش با استفاده از منابع جدید نسبت به احصا و بررسی کلان‌روندها و پیشران‌های مؤثر بر مشاغل نو ظهور در پنج گروه اصلی پیشرفت‌های تکنولوژیکی:  تغییرات جمعیت‌شناختی: تغییر در قدرت اقتصادی جهانی: شهرنشینی سریع: کمبود منابع و تغییرات اقلیمی بررسی شده است و پس از آن مؤثرترین روندها و پیشران‌های مؤثر بر مشاغل نوظهور تا ده سال آینده با رویکرد مهارت‌آموزی ازمنظر نخبگان و کارشناسان حوزه آموزش عالی نظرسنجی شده است و نتایج آن در قالب طیفی بین 0تا 3 مشخص و با استفاده از نرم‌افزار میک مک، داده‌ها تحلیل شده است و نتیجه حاصل از روش مذکور بیانگر اهمیت توجه به دو پیشران اقتصاد و تکنولوژی به‌عنوان متغیرهای تقویت‌کننده می‌باشد و پیشران‌های کمبود منابع و تغییرات اقلیمی و همچنین تغییرات جمعیتی از جمله متغیرهای نافذ می‌باشند و شهرنشینی سریع متغیر وابسته یا حساس می‌باشد و ضروری است نظام آموزش عالی نسبت به بازنگری وتوجه به رشته‌های جدید و میان‌رشته‌ای مانند هوش مصنوعی، مهندسی مکانیک و رباتیک، هوانوردی، رسانه و سرگرمی و غیره و حذف رشته‌هایی که در آینده مشاغل آنها مانند خلبانان، مترجمان، روزنامه‌نگاران، تعمیر و نصب ‌کنندگان وسایل الکترونیکی، کارمندان بانک حذف می‌شود بازنگری و اقدام جدی و مؤثر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Trends and Drivers Affecting Emerging Jobs Until 2030

نویسندگان [English]

  • Sorur Robatjazi 1
  • Qasem Fouladi 2
  • Azarcher Sehat 3
1 Faculty Member, Department of Humanities, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
2 PhD in futures studies management, Department of Management, Maleke Ashtar Industrial University, Tehran, Iran.
3 PhD in educational management, Department of Management, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Currently and in the future, is one of the most important concerns of human societies. The speed of change in jobs has increased in line with the global trend and the emergence of new technologies. One of the most important institutions in the current era is the university, which should be considered according to global changes in the issue of commercialization of science. The adaptation of university education and the needs of the labor market, as well as the fit between the individual and specialized abilities of university graduates with the needs of the country and employment, should be given serious attention. In the present research, using new sources for statistics and macro-analysis of trends and drivers affecting new emerging jobs, five main factors of technological advances, demographic changes, change in global economic power, rapid urbanization, scarcity of resources and climate change were examined, and then the most effective trends and drivers affecting emerging jobs for the next ten years with an educational skills approach were surveyed from the point of view of elites and experts in the field of higher education. The results were determined in the form of a spectrum between 0 and 3, and the data was analyzed by using Mic Mac software. The findings demonstrated the importance of focusing attention on the two drivers of economy and technology as the reinforcement variables, the drivers of lack of resources and climate changes and demographic changes as effective variables and rapid urbanization as a dependent or sensitive variable. The higher education system is concerned with reviewing and focusing attention to new and interdisciplinary fields such as artificial intelligence, mechanical engineering and robotics, civil aviation, media and entertainment, and eliminating disciplines that will be omitted in emerging jobs such as pilots, translators, journalists, repair and installation of electronic devices, bank employees.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures studies
  • Training
  • New jobs
  • Mic Mac Analysis
  • Major trends
Albala, A. M., Lozano, M. J., & Perez Hernandez, P. P. (2009, March 30-April 1). Prospective Structural Analysis: an application to rural development strategies. The 83rd Annual Conference of the Agricultural Economics Society, Dublin, Ireland. http://dx.doi.or g/10.22004/ag.econ.50929
Bazazzadeh, M., Dadashpoor, H., & Motavaf, S. (2014). Analysis the Key Factors Impacting on Regional Development using Regional Foresight approach, The Case Study of West Azerbaijan Province, Iran. Spatial Planning, 4(2), 79-104. https://sppl.ui.ac.ir/articl e_15996.html?lang=en
Beheshti, M. B., & Zali, N. (2011). Dentification of key development factors in regional development with scenario based planning : case study of east azerbaijan province. The Journal of Spatial Planning, 15(1), 41-63. http://hsmsp.modares.ac.ir/article-21-5418-en.html
Brown, J., Gosling, T., Sethi, B., Sheppard, B., Stubbings, C., Sviokla, J., Williams, J., Zarubina, D., & Fisher, L. (2017). Workforce of the future: The competing forces shaping 2030. PWC. http://hdl.voced.edu.au/10707/436729
Godet, M. (1994). From anticipation to action: a handbook of strategic prospective. Unesco. https://books.google.com/books/about/From_Anticipation_to_Action.html?id=Ag1mAAAAMAAJ
Godet, M. (2006). Creating Futures: Scenario Planning as a strategic management tool (2 ed.). Economica. https://www.amazon.com/Creating-Futures-Scenario-Strategic-Manag ement/dp/2717852441
Godet, M., & Durance, P. (2011). Strategic foresight for corporate and regional development. Unesco. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192277
Hashemi, G. R. H., Aliakbari, H., Bazargani, M., & Naderi, A. R. (2011). Futurological Model in Human Resource Development (Case: Sepah). Human Resource Management Researches, 2(2), 47-70. https://www.magiran.com/paper/929271
Jahanian, R. (2011). Reviewing the Strategies of Developing Entrepreneurship in Professional Technical Institutes of Islamic Azad University. Educational Administration Research, 2(6), 51-74. https://jearq.roudehen.iau.ir/article_459.html?lang=en
Liu, Z., Jiang, W., Wu, Y., & Peng, Y. (2016). Risk Factors of Building Apartments for University Talent through the Agent Construction Mode in China: Interrelationship and Prioritization. Sustainability, 8(4), 325. https://doi.org/10.3390/su8040325
Mowlaei, M. M., & Talebian, H. (2016). Futures Studies of Iran’s Issues by Structural Analysis Method. Majlis and Rahbord, 23(86), 5-32. https://nashr.majles.ir/article_156.html ?lang=en
Nazarko, J., Ejdys, J., Halicka, K., Nazarko, Ł., Kononiuk, A., & Olszewska, A. (2015, September 2-4). Application of structural analysis to classification of technology development drivers. The 6th International Conference on Engineering, Project, and Production Management, Gold Coast, Australia. https://depot.ceon.pl/handle/123456789/7713
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2019). TALIS Providing Quality Early Childhood Education and Care Results from the Starting Strong Survey 2018 (A. Schleicher, Y. Belfali, & S. Jamet, Eds.). OECD. https://books.google.com/boo ks/about/Providing_Quality_Early_Childhood_Educat.html?id=Igf4ywEACAAJ&source=kp_book_description
Qaidiha, N. (2019). Fashion management. Entrepreneurship index, 4(14), 111-120. https://w ww.magiran.com/paper/2369672/
Taghavi, N. A. (1999). Basics of demography. Ayddin. https://www.gisoom.com/book/1158348/
World Atlas of Desertification. (2019, April 25). Increasing population impacts on the global environment. European Commission. https://wad.jrc.ec.europa.eu/populationdistrib ution