شناسایی چارچوب طراحی خدمت در کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از روش تحلیل مضمون

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارآفرینی، گروه کارآفرینی کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 استاد، گروه کارآفرینی کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانشیار، گروه کارآفرینی کسب و کار جدید، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار، گروه کارآفرینی سازمانی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2023.392447.2511

چکیده

تغییرات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک، تحوّل در علایق، خواسته‌ها و رفتار مصرف‌کننده ایجاد کرده است و باعث شده است بسیاری از کسب‌وکارهای نوپا به دلیل ارائه ارزش پیشنهادی نامناسب شکست بخورند. با وجود نتایج موفقیت‌آمیز حاصل از اجرای طراحی خدمت در سازمان‌ها، مطالعه اصول و ابزار طراحی خدمت که بتواند کیفیّت ارزش پیشنهادی را در کسب‌وکارهای نوپا بالا ببرد، مغفول مانده است. در نتیجه هدف پژوهش حاضر ارائه الگوی طراحی خدمت در کسب‌وکارهای نوپای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است تا به کمک آن، از شکست دوری گزینند. همچنین به دنبال این مهم هستیم که کدام‌یک از ابزار و اصول طراحی خدمت در کسب‌وکارهای نوپای خدماتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کاربردی هستند و از به‌کارگیری این ابزار و اصول چه نتایجی حاصل می‌شود. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی است. در این مطالعه از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی چندگانه استفاده شده است. برای گردآوری داده‌ها از15 مصاحبه مبتنی بر وقایع با مدیران با سابقه بالا در کسب‌وکارهای نوپای خدماتی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مستقر در پارک‌های علم و فناوری دانشگاه تهران و شریف در شهر تهران استفاده شده است. سپس داده‌ها، با تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شدند. براساس یافته برای طراحی خدمت سه مرحله شناسایی فرصت‌ها، تدوین ارزش پیشنهادی و اجرای آن، مشخص شد که در هر مرحله ابزار و اصول طراحی خدمت جداگانه ذکر شدند. پیامد به‌کارگیری طراحی خدمت، افزایش کیفیت ارزش پیشنهادی در ابعاد ارزش اجتماعی، احساسی، عملکردی، نوآورانه و شخصی‌سازی‌شده می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying a Framework of Service Design in Information and Communication Technology Start-ups by Using Content Analysis

نویسندگان [English]

  • Sadaf Sartipi 1
  • Reza Mohammadkazemi 2
  • Mahmoud Ahmadpour Daryani 3
  • Kamal Sakhdari 4
1 PhD Student, Department of New Business Creation, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
2 Professor, Department of new business creation, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of new business creation, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Associate Professor, Department of Corporate Entrepreneurship, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Political, economic, social, and technological changes have created a shift in consumer interests, desires, and behavior, causing many startups to fail due to an inadequate value proposition. Despite the successful results of the implementation of service design in organizations, the study of the principles and tools of service design that can improve the quality of the value proposition in start-ups has been neglected. Therefore, the purpose of this research was to provide a model of service design in information and communications technology (ICT) start-ups to prevent failure with the application of service design. The applicable tools and principles of service design in ICT start-ups and the results obtained from the use of these tools and principles were examined. The present research was practical with a qualitative approach using a multiple case study method. To collect data, 15 interviews were conducted with the managers of ICT start-ups based at the Science and Technology Parks of Tehran and Sharif Universities. Then, the data was analyzed by content analysis. Based on the results, service design required three stages: identifying opportunities, a compilation of value proposition, and implementation of value proposition; the tools and principles of service design were determined separately in each stage. Using service design resulted in an increase in the quality of the proposed value in the five dimensions of social, emotional, functional, innovative, and personalized value.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Start
  • ups Service Design Entrepreneurship ICT Technology
Ahmadpour Dariani, M., Abdoli Mohamadabadi, T., & Sakhdari, k. (2020). Designing a dynamic capabilities development pattern in new ventures(case study: IT Business). Journal of Entrepreneurship Development, 13(2), 161-180. https://doi.org/10.2205 9/jed.2020.283386.653040
Alkire, L., Mooney, C., Gur, F. A., Kabadayi, S., Renko, M., & Vink, J. (2020). Transformative service research, service design, and social entrepreneurship. Journal of Service Management, 31(1), 24-50. https://doi.org/10.1108/JOSM-05-2019-0139
Allen, G. J. (2022). Concepturealize™: a new contribution to generate real-needs-focussed, user-centred, lean business models. Journal of Innovation and Entrepreneurship, 11(1), 6. https://doi.org/10.1186/s13731-022-00198-4
Alves, R., & Jardim Nunes, N. (2013). Towards a taxonomy of service design methods and tools. Over The Rim, 191-199. https://doi.org/10.2307/j.ctt46nrzt.12
Azevedo, J. R. M. (2018). Understanding Service Design Approaches in Technology Start-ups. [Master Thesis, Universidade do Porto (Portugal)]. https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/116631/2/297725.pdf
Bitner, M. J., Booms, B. H., & Tetreault, M. S. (1990). The Service Encounter: Diagnosing Favorable and Unfavorable Incidents. Journal of Marketing, 54(1), 71-84. https://doi. org/10.1177/002224299005400105
Bitner, M. J., Ostrom, A. L., & Morgan, F. N. (2008). Service Blueprinting: A Practical Technique for Service Innovation. California Management Review, 50(3), 66-94. https://doi.org/10.2307/41166446
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Cai, M., Wu, M., Luo, X., Wang, Q., Zhang, Z., & Ji, Z. (2023). Integrated Framework of Kansei Engineering and Kano Model Applied to Service Design. International Journal of Human–Computer Interaction, 39(5), 1096-1110. https://doi.org/10.108 0/10447318.2022.2102301
Creswell, J. W., & Miller, D. L. (2000). Determining validity in qualitative inquiry. Theory into practice, 39(3), 124-130. https://www.psycholosphere.com/ACE%20-%20edtt %20article%20by%20Creswell%20on%20validity%20in%20quantitative%20research.pdf
Design Council. (2019). The Double Diamond by the Design Council. Design Council. https://www.designcouncil.org.uk/our-resources/the-double-diamond/
Edvardsson, B., & Olsson, J. (1996). Key Concepts for New Service Development. The Service Industries Journal, 16(2), 140-164. https://doi.org/10.1080/02642069600000019
Gholizadeh, S., & Mohammadkazemi, R. (2022). International entrepreneurial opportunity: A systematic review, meta-synthesis, and future research agenda. Journal of International Entrepreneurship, 20(2), 218-254. https://doi.org/10.1007/s10843-021-00306-7
Goldstein, S. M., Johnston, R., Duffy, J., & Rao, J. (2002). The service concept: the missing link in service design research? Journal of Operations Management, 20(2), 121-134. https://doi.org/10.1016/S0272-6963(01)00090-0
Gustafsson, A., Snyder, H., & Witell, L. (2020). Service Innovation: A New Conceptualization and Path Forward. Journal of Service Research, 23(2), 111-115. https://doi.org/10.1177/1094670520908929
Iriarte, I., Hoveskog, M., Justel, D., Val, E., & Halila, F. (2018). Service design visualization tools for supporting servitization in a machine tool manufacturer. Industrial Marketing Management, 71, 189-202. https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2018.01.003
Jalali, R., Mosleh, A., & Nematolahi, Z. (2022). Identifying the Causes of Failure of Bio-Start-Ups in Bushehr Province Based on Fuzzy Cognitive Mapping and Multi-Objective Modelling. Karafan Quarterly Scientific Journal, 19(2), 283-310. https://doi.org/10.48301/kssa.2022.288157.1549
Koria, M., Vasques, R., & Telalbasic, I. (2020). Mind the Systemic Gap(s): Service Ecosystems for Early-Stage Entrepreneurs in the East Zone of São Paulo, Brazil. The Design Journal, 23(6), 843-863. https://doi.org/10.1080/14606925.2020.1823066
Kurtmollaiev, S., Fjuk, A., Pedersen, P. E., Clatworthy, S., & Kvale, K. (2018). Organizational Transformation Through Service Design:The Institutional Logics Perspective. Journal of Service Research, 21(1), 59-74. https://doi.org/10.1177/109 4670517738371
Kustrak Korper, A., Patrício, L., Holmlid, S., & Witell, L. (2020). Service design as an innovation approach in technology startups: a longitudinal multiple case study. Creativity and Innovation Management, 29(2), 303-323. https://doi.org/10.1111/caim.12383
Lechner, A. T., & Paul, M. (2019). Is this smile for real? The role of affect and thinking style in customer perceptions of frontline employee emotion authenticity. Journal of Business Research, 94, 195-208. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2017.06.009
Lei, S. I., Wang, D., & Law, R. (2019). Hoteliers’ service design for mobile-based value co-creation. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 31(11), 4338-4356. https://doi.org/10.1108/IJCHM-03-2018-0249
Mahdi, R., Samadi, M., Zeidi, M., & Keikha, A. (2022). Presenting the Model of an Entrepreneur from the Perspective of the Holy Quran by Using Content Analysis. Karafan Quarterly Scientific Journal, 19(2), 13-35. https://doi.org/10.48301/kssa.2 022.301809.1698
Mohammadkazemi, R., Talebi, K., & Davari, A. (2021). Investigating the Impact of business model innovation on creation of competitive advantage with the mediating effects of entrepreneurial empowering (Case Study: ICT-Based Knowledge-Based Companies). Journal of Entrepreneurship Development, 14(2), 321-329. https://doi. org/10.22059/jed.2021.315134.653534
Ojaghi, H., Mohammadi, M., & Yazdani, H. R. (2019). A synthesized framework for the formation of startups’ innovation ecosystem. Journal of Science and Technology Policy Management, 10(5), 1063-1097. https://doi.org/10.1108/JSTPM-07-2018-0071
Ojasalo, J., & Ojasalo, K. (2018). Service Logic Business Model Canvas. Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 20(1), 70-98. https://doi.org/10.1108/ JRME-06-2016-0015
Ordanini, A., & Parasuraman, A. (2011). Service Innovation Viewed Through a Service-Dominant Logic Lens: A Conceptual Framework and Empirical Analysis. Journal of Service Research, 14(1), 3-23. https://doi.org/10.1177/1094670510385332
Ostrom, A. L., Bitner, M. J., Brown, S. W., Burkhard, K. A., Goul, M., Smith-Daniels, V., Demirkan, H., & Rabinovich, E. (2010). Moving Forward and Making a Difference: Research Priorities for the Science of Service. Journal of Service Research, 13(1), 4-36. https://doi.org/10.1177/1094670509357611
Ostrom, A. L., Parasuraman, A., Bowen, D. E., Patrício, L., & Voss, C. A. (2015). Service Research Priorities in a Rapidly Changing Context. Journal of Service Research, 18(2), 127-159. https://doi.org/10.1177/1094670515576315
Paakkinen, M. (2021). Service Design as a Development Approach for Early-Stage Startups-Finding the Best “Problem/Solution Fit. [Master Thesis of Business Administration, Laurea University of Applied Sciences]. https://www.theseus.fi/handle/10024/496818
Pantazis, V., & Otrok, M. (2020). The Role of Service Design in Startups: Exploring Potential Benefits and Challenges from Service Designers’ Perspectives [Master Thesis in Knowlegh-Based Entrepreneurship, Gutenberg University].
Patrício, L., Fisk, R. P., Falcão e Cunha, J., & Constantine, L. (2011). Multilevel Service Design: From Customer Value Constellation to Service Experience Blueprinting. Journal of Service Research, 14(2), 180-200. https://doi.org/10.1177/10946705114 01901
Patrício, L., Gustafsson, A., & Fisk, R. (2018). Upframing Service Design and Innovation for Research Impact. Journal of Service Research, 21(1), 3-16. https://doi.org/10.1 177/1094670517746780
Prestes Joly, M., Teixeira, J. G., Patrício, L., & Sangiorgi, D. (2019). Leveraging service design as a multidisciplinary approach to service innovation. Journal of Service Management, 30(6), 681-715. https://doi.org/10.1108/JOSM-07-2017-0178
Rezaei, A., & Sabzekar, M. (2022). Investigating the Importance and Impact of Information Technology in Improving the Performance of the Staff of the Vocational Technical University of South Khorasan Province. Karafan Quarterly Scientific Journal, 19(Special Issue), 77-92. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.130036
Roth, A., & Menor, L. (2003). Insights Into Service Operations Management: A Research Agenda. Production and Operations Management, 12(2), 145-164. https://doi.org/ 10.1111/j.1937-5956.2003.tb00498.x
Ruano, M., & Huang, C.-Y. (2023). A Novel Approach to Service Design within the Tourism Industry: Creating a Travel Package with AHP-TRIZ Integration. Systems, 11, 178. https://doi.org/10.3390/systems11040178
Shostack, G. L. (1984). Designing services that deliver. Harvard Business Review, 62(1), 133-139.
Stickdorn, M., Hormess, M. E., Lawrence, A., & Schneider, J. (2018). This Is Service Design Doing. O'Reilly Media. https://books.google.com/books?id=aqRGDwAAQBAJ
Stigliani, I., & Elsbach, K. D. (2018). Identity co‐formation in an emerging industry: Forging organizational distinctiveness and industry coherence through sensemaking and sensegiving. Journal of Management Studies, 55(8), 1323-1355. https://doi.org/10. 1111/joms.12403
Tindall, R. M., Ferris, M., Townsend, M., Boschert, G., & Moylan, S. (2021). A first‐hand experience of co‐design in mental health service design: Opportunities, challenges, and lessons. International Journal of Mental Health Nursing, 30(6), 1693-1702. https://doi.org/10.1111/inm.12925
Trischler, J., Pervan, S. J., Kelly, S. J., & Scott, D. R. (2018). The Value of Codesign:The Effect of Customer Involvement in Service Design Teams. Journal of Service Research, 21(1), 75-100. https://doi.org/10.1177/1094670517714060
Trischler, J., & Westman Trischler, J. (2022). Design for experience – a public service design approach in the age of digitalization. Public Management Review, 24(8), 1251-1270. https://doi.org/10.1080/14719037.2021.1899272
Tuunanen, T., Salo, M., & Li, F. (2023). Modular Service Design of Information Technology-Enabled Services. Journal of Service Research, 26(2), 270-282. https://doi.org/10. 1177/10946705221082775
Urbinati, A., Bogers, M., Chiesa, V., & Frattini, F. (2019). Creating and capturing value from Big Data: A multiple-case study analysis of provider companies. Technovation, 84-85, 21-36. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2018.07.004
Vink, J., & Koskela-Huotari, K. (2022). Building Reflexivity Using Service Design Methods. Journal of Service Research, 25(3), 371-389. https://doi.org/10.1177/1094670521 1035004
Vink, J., Koskela-Huotari, K., Tronvoll, B., Edvardsson, B., & Wetter-Edman, K. (2021). Service Ecosystem Design: Propositions, Process Model, and Future Research Agenda. Journal of Service Research, 24(2), 168-186. https://doi.org/10.1177/109 4670520952537
Zomerdijk, L. G., & Voss, C. A. (2010). Service Design for Experience-Centric Services. Journal of Service Research, 13(1), 67-82. https://doi.org/10.1177/1094670509351960