شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر تاب‌آوری رفتار کارآفرینانه، در دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان البرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، قزوین، ایران.

2 دکتری، گروه مدیریت، دانشکده غزالی، دانشگاه غیرانتفاعی، قزوین، ایران.

3 دکتری، گروه مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2023.393435.2517

چکیده

این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تاب‌آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه به انجام رسیده است. این تحقیق از نوع کاربردی و باکمک روش کمی و‌ پیمایشی انجام‌ گرفته‌ است. اطلاعات‌ لازم‌ با استفاده‌ از‌ پرسش‌نامه زوجی از فارغ‎التحصیلان دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان البرز که درحال حاضر کارآفرین هستند و براساس استعلام و بررسی، تعداد آنها حدوداً 30 نفر می‌باشد، گردآوری شده است. ابزار سنجش از طریق خبرگان و دیدگاه آنان اقتباس شده است. برای تجزیه و تحلیل و اولویت‌بندی شواهد‌ از فرایند تحلیل شبکه‎ای فازی استفاده شده است. شاخص‌های مختلف از اعتبار و روایی‌ مؤلفه‌های شناسایی‌شده در پژوهش پشتیبانی کرده است.‌ در تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری (SPSS) و اولویت‌بندی استفاده‌شده و براساس قاعده نرم‌افزارهای آماری در مورد نتایج، تصمیم‌گیری و تحلیل شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد افرادی که سریع‌تر با محیط هماهنگ می‌شوند، سطح بالاتری از گرایش‌ کارآفرینی‌ را نشان می‌دهند‌‌. بخش یافته‌های پژوهش با شاخص‌های توصیفی و استنباطی تجزیه‌وتحلیل شده است. نتایج نشان داد که عوامل مؤثر بر تاب‌آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه عبارتند از: عوامل توسعه‌دهنده با وزن 0.4686 رتبه اول، بازدارنده‌های محیطی با وزن 0.206 رتبه دوم، محرک‌های محیطی با وزن 0.189 رتبه سوم و محدودکننده با وزن 0.1365 رتبه چهارم. این پژوهش به تاب‌آوری رفتار کارآفرینانه، نگاهی جامع داشته و با توجه به موقعیت کشور و سازمان، عوامل مؤثر بر تاب‌آوری رفتار کارآفرینانه در دانشگاه را ارائه کرده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Ranking of Factors Affecting the Resilience of Entrepreneurial Behavior at Alborz Technical and Vocational University

نویسندگان [English]

  • Ali Abdi Jamayran 1
  • Manouchehr Niknam 2
  • Hassan Rangriz 3
1 PhD Student, Department of Management, Islamic Azad University, Qazvin Branch, Qazvin, Iran.
2 PhD, Department of Management, Faculty of Ghazali, Nonprofit University, Qazvin, Iran.
3 PhD, Department of Human Resources Management, Faculty of Management, University of Kharazmi, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The present research was carried out with the aim of identifying and ranking the factors affecting the resilience of entrepreneurial behavior in the university. This research was conducted with the help of quantitative and survey methods. The necessary data was collected using a questionnaire from a pair of students who graduated from the Technical and Vocational University of Alborz Province, who were current entrepreneurs, and based on the inquiry and investigation of the researcher, they numbered approximately 30 participants. The measurement tool was adapted by experts based on their views. The fuzzy network analysis process was used to analyze and prioritize the results. Various indicators supported the validity of the components identified in the research. In data analysis, statistical software (SPSS) and prioritization were used, and based on the rule of statistical software, decisions about the results were made and analyzed. The results of the research showed that people who adapted to the environment faster showed a higher level of entrepreneurial orientation. The research findings section was analyzed with descriptive and inferential indicators. The results showed that the factors affecting the resilience of entrepreneurial behavior in the university included development factors ranked first with a weight of 0.4686, environmental inhibitors ranked second with a weight of 0.206, environmental stimuli ranked third with a weight of 0.189, and limiting factors ranked fourth with a weight of 0.1365. This research took a comprehensive look at the resilience of entrepreneurial behavior and, considering the situation of the country and the organization, presented the factors affecting the resilience of entrepreneurial behavior in the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Academic entrepreneurship
  • Entrepreneurial behavior
  • resilience
  • Technical and professional university
Al-Haddad, T., Alshannaq, A., Bank, L., Bermek, M., Gentry, R., Henao-Barragan, Y., Li, S., Poff, A., Respert, J., & Woodham, C. (2022, March 2-5). Strategies for redesigning high performance FRP wind blades as future electrical infrastructure. Proceedings of the Architectural Research Centers Consortium-European Association for Architectural Education 2022 International Conference-Resilient City: Physical, Social, and Economic Perspectives, Miami, Florida, USA. https://static1.squarespace.com/static/5b324c4 09772ae52fecb6698/t/622b7b6dbdaa431e86c5242d/1647016817432/Al+Haddad+et+al+ARCC+2022.pdf
Almasifard, M., Bakhsham, M., Karimi, H., & Behvar, S. (2021). Designing a pathology model of academic entrepreneurship development and knowledge commercialization with a structural interpretive approach. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(5), 87-110. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.128449
Arabiun, A., Dehkordi, A. M., Hosseini, E., & Brahmi, M. (2023). A Framework for Strategic Analysis in Dynamic and Complex Environments. In M. Joshi, M. Brahmi, L. Aldieri, & C. P. Vinci (Eds.), Exploring Business Ecosystems and Innovation Capacity Building in Global Economics. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6766-4.ch002
Arce, E., Simmons, A. N., Stein, M. B., Winkielman, P., Hitchcock, C., & Paulus, M. P. (2009). Association between individual differences in self-reported emotional resilience and the affective perception of neutral faces. Journal of Affective Disorders, 114(1-3), 286-293. https://doi.org/10.1016/j.jad.2008.08.015
Assis, A. P. A., & Guimarães Jr., P. R. (2022). Organisms as Complex Structures Wrapped in a Complex Web of Life. The American Naturalist, 199(6), 804-807. https://doi.org/10 .1086/719657
Badzaban, F., Rezaei-Moghaddam, K., & Fatemi, M. (2020). Analyzing the Resilience of Rural Women Entrepreneurs by Connor-Davidson Scale. Science and Technology Policy Letters, 10(1), 39-50. https://stpl.ristip.sharif.ir/article_21766.html?lang=en
Bernard, M-J., & Barbosa, S. D. (2016). Resilience and entrepreneurship: A dynamic and biographical approach to the entrepreneurial act. M@ n@ gement, 19(2), 89-123. ht tps://doi.org/10.3917/mana.192.0089
Bulmash, B. (2016). Entrepreneurial resilience: Locus of control and well-being of entrepreneurs. Journal of Entrepreneurship & Organization Management, 5(1), 171-177. https://d oi.org/10.4172/2169-026X.1000171
Fatoki, O. (2018). The Impact of Entrepreneurial Resilience on the Success of Small and Medium Enterprises in South Africa. Sustainability, 10(7), 2527. https://doi.org/10.3390/su1 0072527
Gillespie, B. M. (2007). The predictors of resilience in operating room nurses [PhD, Griffith University]. South East Queensland, east coast of Australia. https://doi.org/10.2590 4/1912/2273
Harrison, L. M. (1999). A study of the relationship between personal resiliency and academic achievement in middle school students in Alabama [Doctoral, Auburn University]. Alabama, United States. https://www.proquest.com/openview/4e28f92c4858f8e87 2a00fbb3856ea56/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
Hassani, Z., Abolghasemi, M., & Moshabaki Esgahani, A. (2018). Provide a university entrepreneurship model for the technical and vocational college. Journal of Research in Educational Systems, 12(Special Issue), 1213-1234. https://www.jiera.ir/article_66 568.html?lang=en
Hosseini, E., & Sabokro, M. (2022). A Systematic Literature Review of the Organizational Voice. Interdisciplinary Journal of Management Studies (Formerly known as Iranian Journal of Management Studies), 15(2), 227-252. https://doi.org/10.22059/ijms.202 1.323655.674559
Hosseini, E., Tajpour, M., & Mohiuddin, M. (2022). The Role of Knowledge Employees’ Voices in Creating Knowledge in Digital Startups. In M. Mohiuddin, M. A. Azad, & S. Ahmed (Eds.), Recent Advances in Knowledge Management. Intechopen. https ://doi.org/10.5772/intechopen.105646
Karimi, S., Karimi Rad, S., & Karimi, H. (2022). The Effect of Empowerment and Resilience on the Entrepreneurial Success of Rural Women in Sistan Region. Iranian Agricultural Extension and Education Journal, 18(1), 67-86. https://www.iaeej.ir/article_15667 6_en.html?lang=fa
Luthans, F., & Youssef, C. M. (2007). Emerging Positive Organizational Behavior. Journal of Management, 33(3), 321-349. https://doi.org/10.1177/0149206307300814
Morisse, M., & Ingram, C. (2016). A mixed blessing: Resilience in the entrepreneurial socio-technical system of bitcoin. JISTEM-Journal of Information Systems and Technology Management, 13(1), 03-26. https://doi.org/10.4301/S1807-17752016000100001
Nazari, M., Mehrmanesh, H., & Haghighat monfared, J. (2021). Production Resilience Model in Iran, Mix Method Study with Using the Grounded Theory & Structural Equation Modeling Approach. Management Research in Iran, 24(4), 177-198. https://mri.mo dares.ac.ir/article_543.html?lang=en
Nikraftar, T., & Hosseini, E. (2022). The effect of auditing on business performance by modulating organizational culture in knowledge-based companies in the field of information technology. Journal of Research on Management of Teaching in Marine Sciences, 9(2), 215-235. https://doi.org/10.22034/rmt.2021.522505.1762
Norouzinia, R., Heidari, A. E., Ahmadi Basiri, E., & Ahmadi, M. (2017). The Relationship between Resilience and Locus of Control in Students of Alborz University of Medical Sciences in 2017. Sadra Medical Journal, 6(1), 67-76. https://smsj.sums.ac.ir/article _43959.html?lang=en
Rajabipoor Meybodi, A., Hosseini, E., Kazimi, J. K., & Sazawar, A. (2023). Identifying and Analysing Entrepreneurship Barriers in Afghanistan. In M. Joshi, M. Brahmi, L. Aldieri, & C. P. Vinci (Eds.), Exploring Business Ecosystems and Innovation Capacity Building in Global Economics. IGI Global. https://doi.org/10.4018/978-1-6684-6766-4.ch008
Salamzadeh, A., Tajpour, M., & Hosseini, E. (2022). Measuring the Impact of Simulation-Based Teaching on Entrepreneurial Skills of the MBA/DBA Students. In D. Hyams-Ssekasi & N. Yasin (Eds.), Technology and Entrepreneurship Education: Adopting Creative Digital Approaches to Learning and Teaching. Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-84292-5_4
Tabares, A., Chandra, Y., Alvarez, C., & Escobar-Sierra, M. (2021). Opportunity-related behaviors in international entrepreneurship research: a multilevel analysis of antecedents, processes, and outcomes. International Entrepreneurship and Management Journal, 17(1), 321-368. https://doi.org/10.1007/s11365-020-00636-3
Tajpour, M., Ziyae, B., Mobarki, M. H., & Rezvani, M. (2023). Exploring the Relationship Between Internationalization and Entrepreneurial University: The Mediating Effect of Education in University of Tehran, Sharif University of Technology, and Tarbiat Modares University. Iranian Journal of Management Studies, 16(2), 447-464. https: //doi.org/10.22059/ijms.2022.334673.674845
Talari, M., Fallah, M. R., & Hoseinkhani, M. (2021). Investigating the Role of Entrepreneurial Orientation in the Success of New Products Development of Knowledge-based Companies with an Emphasis on Ambidextrous Marketing. New Marketing Research Journal, 11(1), 157-178. https://doi.org/10.22108/nmrj.2021.124800.2225
Torkian, A. (2022). The Effect of Personality Traits of Technical and Vocational University Students on the Entrepreneurial Intention with the Moderating Role of Gender. Karafan Quarterly Scientific Journal, 19(2), 225-244. https://doi.org/10.48301/kssa .2021.297348.1646
Varmazyari, H., & Imani, B. (2017). Analyzing resilience of rural businesses in Malekan County. Journal of Entrepreneurship Development, 10(1), 181-200. https://doi.org/10.2205 9/jed.2017.62327
Zhao, T., Zhang, H., Liu, X., Yao, S., & Wang, P. (2021). Resilient Unit Commitment for Day-Ahead Market Considering Probabilistic Impacts of Hurricanes. IEEE Transactions on Power Systems, 36(2), 1082-1094. https://doi.org/10.1109/TPWRS.2020.3025185