ارزیابی کارایی کودهای زیستی و آلی در افزایش عملکرد سویا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 گروه علوم کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد زراعت و مدرس آموزشکده کشاورزی سمنگان، دانشگاه فنی و حرفه ای، خراسان شمالی

3 استادیار و عضو هیات علمی بخش تحقیقات علوم زراعی و باغی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان

10.48301/kssa.2023.379471.2397

چکیده

با هدف ارزیابی کارایی کودهای زیستی و ارگانیک در افزایش عملکرد سویا، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی بصورت کرت های خرد شده در سه تکرار اجرا شد. عامل اصلی دو رقم سویا شامل هابیت و L17 بود. عامل فرعی شامل شش سطح ترکیب کودی، شاهد بدون کاربرد کود، تلقیح بذور سویا با باکتری ریزوبیوم، کود نیتروژن پایه بعلاوه نیتروژن سرک، تلقیح بذر سویا با ریزوبیوم بعلاوه کود نیتروژن پایه بعلاوه نیتروژن سرک، بذرمال اسید هیومیک بعلاوه کاربرد سرک اسید هیومیک، بذرمال اسید هیومیک بعلاوه کاربرد نیتروژن پایه و اسید هیومیک سرک بودند. نتایج نشان داد در رقم هابیت وزن صد دانه سویا به جز تیمار شاهد بین تمامی تیمارهای کودی از نظرآماری تفاوت معنی داری نداشت. بالاترین عملکرد دانه رقم های هابیت و L17 سویا در تیمار بذرمال اسید هیومیک بعلاوه نیتروژن پایه و اسید هیومیک سرک در مرحله گلدهی سویا به ترتیب 5767 و 5600 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. هر چند عملکرد دانه در رقم L17 در سایر تیمارهای کودی به جز شاهد تفاوت معنی داری با هم نداشتند. بالاترین عملکرد بیولوژیک در رقم L17 نیز در تیمار تلقیح بذر با ریزوبیوم بعلاوه نیتروژن پایه و سرک در مرحله گلدهی به مقدار 73/1 کیلوگرم در مترمربع بدست آمد. طبق نتایج این آزمایش کاربرد اسید هیومیک بصورت بذرمال و سرک به همراه کود نیتروژن پایه یا تلقیح ریزوبیوم به همراه کود نیتروژن پایه و سرک عملکرد مناسبی را در سویا در پی داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the efficacy of biological and organic fertilizers in increasing soybean yield

نویسندگان [English]

 • Saeed Reza Yaghoobi 1
 • Sima Javidi Anaraki 2
 • Mehdi Azizi 3
1 Department of Agricultural Science, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
2 MSc Graduate in Agronomy, Lecturer in Samangan Agriculture Faculty, Technical and Vocational University
3 Professor assistant, Plant & Seed Improvement Research Department, Khorasan Razavi Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Mashhad, Iran
چکیده [English]

In order to evaluating the efficacy of biological and organic fertilizers in increasing soybean yield, an experiment was conducted in the Bojnord Azad Islamic University in 2019 as RCBD in split plots with three replications. The main plot included Hobbit and L17 cultivars. The sub plot included fertilizer arrangement as soybean seed inoculation with Rhizobium (Bradyrhizobium japonicum) biofertilizer, nitrogen fertilizer (Urea, N 45%) application as basal-dressing plus top-dressing, soybean seed inoculation with Rhizobium biofertilizer plus nitrogen fertilizer application as basal-dressing plus top-dressing, seed treatment of humic acid plus top-dressing application of humic acid, seed treatment of humic acid plus application of basal-dressing nitrogen and top-dressing of humic acid. The results showed that, except control treatment, the hundred seeds weight of soybean in the Hobbit cultivar was not significantly affected by fertilizer treatments. The highest grain yield of Hobbit and L17 cultivars obtained 5767 and 5600 kg ha-1, respectively when seed treatment of humic acid plus basal-dressing nitrogen and top-dressing of humic acid in the flowering stage of soybean was applied. However, in cultivar L17, except control, there was no significant difference between all fertilizer treatments in grain yield. The soybean highest biological yield was obtained 1.73 kg m-2 when soybean seeds inoculated with rhizobium and nitrogen fertilizer applied as basal-dressing and top-dressing. Finally application of humic acid as seed treatment and top-dressing plus basal nitrogen fertilizer application or rhizobium inoculation plus nitrogen fertilizer basal-dressing and top-dressing application induced proper grain yield in Hobbit and L17 cultivars of soybean.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Rhizobium
 • Humic acid
 • Sustainable agriculture
 • Nitrogen
 • Symbiosis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 خرداد 1402
 • تاریخ دریافت: 03 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 18 اسفند 1401
 • تاریخ پذیرش: 02 خرداد 1402