نقش تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت در اصلاح ساختار مالی، افزایش ظرفیت بدهی و نقدینگی شرکت‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای حسابداری،گروه حسابداری،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران.

2 استادیارگروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، بیرجند، ایران.

3 دانشیارگروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

10.48301/kssa.2023.351852.2203

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت با اصلاح ساختار مالی شرکت‌های پذیرفته‌‍شده در بازار سرمایه ایران (اعم از بورس و فرابورس) است. از آن‌جا که افزایش ظرفیت بدهی و بهبود نقدینگی واحدهای تجاری نیز می‌تواند کمک شایانی به اصلاح ساختار مالی واحدهای تجاری کند، رابطه تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت با این دو متغیر نیز بررسی شد. در این راستا ابتدا کلیه شرکت‌های یادشده که طی بازۀ زمانی ده ساله 1390 الی 1399 نسبت به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت اقدام کرده بودند، شناسایی و سپس تأثیر تجدید ارزیابی بر ساختار مالی آنها و نیز ظرفیت بدهی و نقدینگی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته بررسی شد و متغیرهای اندازه شرکت، فرصت رشد و سودآوری نیز به‌عنوان متغیرهای کنترل در مدل ساختار مالی در نظر گرفته شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد بین تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و اصلاح ساختار مالی، افزایش ظرفیت بدهی و افزایش نقدینگی، رابطه معناداری وجود دارد. این نتایج هم‌راستای با هدف قانون‌گذار به‌ویژه ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 15/02/1398 مبنی بر تشویق شرکت‌ها به تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و افزایش سرمایه از این محل به‌منظور اصلاح ساختار مالی آنها است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Revaluation of Fixed Assets in Reforming the Financial Structure, Increasing the Debt Capacity and Liquidity of Companies

نویسندگان [English]

  • Ali Hosein Pour Karim Abad 1
  • Habibollah Nakhaei 2
  • Mahmoud Lari Dashtbayaz, 3
  • Karim Nakhaei 2
1 PhD student, Department of Accounting, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Birjand Branch, Islamic Azad University, Birjand, Iran.
3 Associate Professor, Department of Accounting, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

One The purpose of this study was to investigate the relationship between the revaluation of fixed assets and the modification of the financial structure of companies listed on the Iranian capital market (both stock exchange and OTC). Since increasing the debt capacity and improving the liquidity of business units can also help to improve the financial structure of business units, the relationship between fixed assets revaluation and these two variables was also investigated. In this regard, first, all the mentioned companies that had revaluation of fixed assets during the ten-year period from 2011 to 2020 were identified and then the effect of revaluation on their financial structure as well as debt capacity and liquidity using generalized least squares regression. The variables of company size, growth opportunity and profitability were also considered as control variables in the financial structure model. The results of the research demonstrated that there was a significant relationship between the revaluation of fixed assets and the modification of the financial structure, the increase in debt capacity and the increase in liquidity. These results are in line with the goal of the legislator, particularly Article 14 of the law on maximum use of the country production and service capacity and protection of Iranian goods approved on 5th May, 2019, which encourages companies to reform the financial structure, to revaluate fixed assets and increase capital from this point.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Revaluation of fixed assets
  • Financial structure
  • Debt capacity
  • Liquidity
  • Capital increase
Aboody, D., Barth, M. E., & Kasznik, R. (1999). Revaluations of fixed assets and future firm performance: Evidence from the UK. Journal of Accounting and Economics, 26(1), 149-178. https://doi.org/10.1016/S0165-4101(98)00040-8
Agnes Cheng, C. S., & Lin, S. W. J. (2009). When do firms revalue their assets upwards? Evidence from the UK. International Journal of Accounting & Information Management, 17(2), 166-188. https://doi.org/10.1108/18347640911001212
Asadi, G., Khoshnoud, S., & Davallo, M. (2013). Investigation of factors affecting the financial structure of companies. Financial Management Perspective, 1(4), 9-23. https://jfmp .sbu.ac.ir/article_94440.html?lang=en
Aseinimieyeofori, P. A. (2022). Non-current assets investment and financial performance of listed insurance companies in nigeria. Bushwealth Academic Journal, 1(1), 1-17. htt ps://www.bwjournal.org/index.php/bsjournal/article/view/616
Bae, J., Lee, J., & Kim, E. (2019). Does Fixed Asset Revaluation Build Trust between Management and Investors? Sustainability, 11(13), 3700. https://doi.org/10.3390/su11133700
Barlev, B., Fried, D., Haddad, J. R., & Livnat, J. (2007). Reevaluation of Revaluations: A Cross-Country Examination of the Motives and Effects on Future Performance. Journal of Business Finance & Accounting, 34(7-8), 1025-1050. https://doi.org/10.1111/j.146 8-5957.2007.02019.x
Bhole, L., & Mahakud, J. (2004). Trends and determinants of corporate capital structure in India: A panel data analysis. Finance India, 18(1), 37-55. https://www.proquest.com/open view/008d9b1cf3112cab3d682660beaec963/1?pq-origsite=gscholar&cbl=27511
Brown, P., Izan, H. Y., & Loh, A. L. (1992). Fixed Asset Revaluations and Managerial Incentives. Abacus, 28(1), 36-57. https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.1992.tb00268.x
Choe, K. H., & Son, Y. J. (2011). The effect of K-IFRS asset revaluation on firm value and on the accuracy of analysts’ earnings forecasts. Korean Accounting Association, 20(4), 57-90. https://www.kci.go.kr/kciportal/ci/sereArticleSearch/ciSereArtiView.kci?se reArticleSearchBean.artiId=ART001588601
Choi, T. H., Pae, J., Park, S., & Song, Y. (2013). Asset revaluations: motives and choice of items to revalue. Asia-Pacific Journal of Accounting & Economics, 20(2), 144-171. https://doi.org/10.1080/16081625.2012.719858
Cotter, J., & Zimmer, I. (1995). Asset Revaluations and Assessment of Borrowing Capacity. Abacus, 31(2), 136-151. https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-6281.1995.t b00359.x
Črnigoj, M., & Mramor, D. (2009). Determinants of capital structure in emerging European economies: Evidence from Slovenian firms. Emerging markets finance & trade, 45(1), 72-89. https://www.jstor.org/stable/27750653
Delgado-Vaquero, D., Morales-Díaz, J., & Villacorta, M. A. (2022). Relevancia de la información sobre el valor razonable en las entidades de crédito españolas: Relevance of Fair Value Disclosures in Spanish Credit Institutions. Revista de Contabilidad - Spanish Accounting Review, 25(2), 175-189. https://doi.org/10.6018/rcsar.431971
Devine, A., & Yönder, E. (2023). Impact of Environmental Investments on Corporate Financial Performance: Decomposing Valuation and Cash Flow Effects. The Journal of Real Estate Finance and Economics, 66(4), 778-805. https://doi.org/10.1007/s11146-021 -09872-y
Easton, P. D., Eddey, P. H., & Harris, T. S. (1993). An investigation of revaluations of tangible long-lived assets. Journal of accounting research, 31, 1-38. https://doi.org/10.2307/ 2491161
Frank, M. Z., & Goyal, V. K. (2009). Capital Structure Decisions: Which Factors Are Reliably Important? Financial Management, 38(1), 1-37. https://doi.org/10.1111/j.1755-053 X.2009.01026.x
Haghani, V. (2016). Obstacles and implementation problems of revaluation in Iran. Accounting Knowledge and Research, 11(44), 51-62. https://www.noormags.ir/view/en/articlep age/1412824
Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. H. (2009). The elements of statistical learning: data mining, inference, and prediction (2 ed.). Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-84858-7
Hussain, S., Hoque, M. E., Susanto, P., Watto, W. A., Haque, S., & Mishra, P. (2022). The Quality of Fair Revaluation of Fixed Assets and Additional Calculations Aimed at Facilitating Prospective Investors’ Decisions. Sustainability, 14(16), 10334. https://doi.org/10.3390/su141610334
Iqbal, M., & Yaghoubi, M. (2013). Investigating the views of company managers and university professors regarding the method of revaluation of assets. Iranian Accounting Association, 9(32), 1-12. https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/1410479/
Jaggi, B., & Tsui, J. (2001). Management Motivation and Market Assessment: Revaluations of Fixed Assets. Journal of International Financial Management & Accounting, 12(2), 160-187. https://doi.org/10.1111/1467-646X.00070
Jassim, B. H., & Lafta, M. H. (2022). Reassessment of fixed assets in petroleum licensing contracts in accordance with international financial reporting standards and their impact on the quality of financial reporting. World Economics and Finance Bulletin, 8, 91-107. https://www.scholarexpress.net/index.php/wefb/article/view/681
Jefriyanto, & Mulya, H. (2019). Fixed Asset Revaluation : Decision Making. International Journal of Science and Research, 8(2), 433-439. https://doi.org/10.21275/ART20195050
Jin, Y., Niu, F., & Sheng, L. (2022). Fair Value Accounting for Property, Plant, and Equipment: Impact of IFRS 1 Adoption. Journal of International Accounting Research, 21(2), 83-100. https://doi.org/10.2308/JIAR-2021-084
Khalil, R., Asad, M., & Khan, S. (2018). Management motives behind the revaluation of fixed assets for sustainability of entrepreneurial companies. International Journal of Entrepreneurship, 22(Special), 1-9. https://www.abacademies.org/articles/manage ment-motives-behind-the-revaluation-of-fixed-assets-for-sustainability-of-entrepre neurial-companies-7635.html
Kimiagari, A. M., & Ain Ali, S. (2008). A Comprehensive Trend of Capital Structure Case Study of Companies Listed In TSE. Financial Research Journal, 10(25), 91-108. ht tps://jfr.ut.ac.ir/article_27747.html?lang=en
Koh, S., Durand, R. B., Dai, L., & Chang, M. (2015). Financial distress: Lifecycle and corporate restructuring. Journal of Corporate Finance, 33, 19-33. https://doi.org/10.1016/j.jc orpfin.2015.04.004
Lambert, R. A., Leuz, C., & Verrecchia, R. E. (2012). Information asymmetry, information precision, and the cost of capital. Review of finance, 16(1), 1-29. https://doi.org/10.1 093/rof/rfr014
Lin, Y. C., & Peasnell, K. V. (2000). Fixed Asset Revaluation and Equity Depletion in the UK. Journal of Business Finance & Accounting, 27(3-4), 359-394. https://doi.org/10.111 1/1468-5957.00317
Marchica, M-T., & Mura, R. (2010). Financial Flexibility, Investment Ability, and Firm Value: Evidence from Firms with Spare Debt Capacity. Financial Management, 39(4), 1339-1365. https://doi.org/10.1111/j.1755-053X.2010.01115.x
Marfou, M., Marfou, M. M., & Momenzdaeh, M. H. (2020). Revaluation of Fixed Assets Literature Review. Accounting and Auditing Studies, 9(34), 51-66. https://doi.org/10.22034/ia as.2020.112773
Mert, I. (2020). The Importance of Fixed Asset Revaluations in Economic Crises Periods. Journal of Business and Social Science Review, 1(7), 35-45. https://www.researchgate.net/p ublication/343827852_The_Importance_of_Fixed_Asset_Revaluations_in_Economic_Crises_Periods
Missonier-Piera, F. (2007). Motives for fixed-asset revaluation: An empirical analysis with Swiss data. The International Journal of Accounting, 42(2), 186-205. https://doi.org /10.1016/j.intacc.2007.04.006
Mohammadrezaei, F., khosraviyan, I., & Dolatzarei, E. (2020). Asset Revaluation and Earnings Management. Financial Accounting Knowledge, 7(2), 31-61. https://doi.org/10.304 79/jfak.2020.12762.2636
Myers, S. C. (1984). The Capital Structure Puzzle. The journal of Finance, 39(3), 574-592. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1984.tb03646.x
Pavlovich, A. (2022). How Should New Zealand Tax its Inbound Investors? The development of a tax policy framework and an analysis of current settings against the framework [PhD, University of Auckland]. Auckland, North Island, New Zealand. https://resea rchspace.auckland.ac.nz/handle/2292/58814
Piri, P., Mansourfar, G., & Barzegari Sadeghiani, S. (2017). Review the influence of cash holding on the debt capacity and providing a new model for determination of debt capacity (Case study Tehran Stock Exchange (TSE) listed companies). Empirical Research in Accounting, 7(2), 219-236. https://doi.org/10.22051/jera.2017.6626.1010
Pour Heidari, O., & Yousef Zadeh, N. (2012). Determinants of Financial Structure of Iranian Companies Listed in Tehran Stock Exchange: A Structural Equation Modeling Approach. Economics Research, 12(45), 75-98. https://joer.atu.ac.ir/article_951.html?lang=en
Rahman, M. T. (2017). Revaluation of Fixed Assets Before IPO: A Study on Textile Industry in Bangladesh. Journal of Finance and Accounting, 5(5), 200-205. https://doi.org/1 0.11648/j.jfa.20170505.14
Rajabzadeh, H., GorganliDoji, J., Naderian, A., & Ashrafi, M. (2022). Lasso artificial intelligence approach in liquidity forecasting Companies listed on the Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 14(52), 37-48. https://doi.org/10.30495 /jfksa.2022.19833
Rostami, V., & Rezaei, L. (2019). The Effect of Disclosure Quality rank and Proper Notifications on the Debt Capacity. Financial Accounting Knowledge, 6(1), 107-136. https://doi.o rg/10.30479/jfak.2019.9003.2210
Saeedi, S., & Abesht, A. (2013). Factors Explaining Debt Capacity in Tehran Stock Exchange (TSE) Listed Companies. Accounting and Auditing Review, 20(2), 43-64. https://doi .org/10.22059/acctgrev.2013.35524
Sahebgharani, A., & Sejellati, H. (2022). Relationship between Asset Revaluation and Stock Price Fluctuations and Analysis of Shareholder Behavior. Judgment and Decision Making in Accounting and Auditing, 1(2), 117-142. https://doi.org/10.30495/jdaa.20 22.693142
Sajedi, M. (2015). Investigation of the financial effects of revaluation of fixed assets of Gas Company of Provinces of Iran. Iranian Accounting Association 11(41), 1-19. http://i ranianaa.com/sites/default/files/pdf/3_3.pdf
Soltani, R., & Ebrahimnejad, A. (2021). Investigating Market Reaction to Asset Revaluation and Its Effect on Firm’s Access to Financing. Empirical Studies in Financial Accounting, 18(71), 143-170. https://doi.org/10.22054/qjma.2021.58490.2223
Suvorov, N. V., Rutkovskaya, E. A., Balashova, E. E., Maksimtsova, S. I., Treschina, S. V., & Beletskii, Y. V. (2022). Assessing the Performance of Fixed Assets in the Russian Economy. Studies on Russian Economic Development, 33(4), 367-376. https://doi.o rg/10.1134/S107570072204013X
Taghi Nattaj, G., Momenzadeh, M. M., & Momenzadeh, M. H. (2017). Looking to Capital Increase from Asset Revaluation Surplus in the perspective of Fundamental analysis. Accounting and Auditing Studies, 6(23), 31-46. https://www.iaaaas.com/article_98686.html?lan g=en
Tay, I. C. (2009). Fixed asset revaluation: management incentives and market reactions [Master, Lincoln University]. Canterbury, New Zealand. https://researcharchive.lincoln.ac.n z/items/43aaf5da-e69a-444b-8702-3ab6c3083883
Tucker, K. J. (2002). Asset recognitions and revaluations accompanying business combinations: Relations to future operating performance [Doctoral, University of Massachusetts Amherst]. Amherst, Massachusetts. https://www.proquest.com/openview/bec85473 8aca34031aa56e4f1371be23/1?pq-origsite=gscholar&cbl=18750&diss=y
Zakaria, A. (2015). An empirical analysis of the motives for and effects of fixed assets revaluation of Indonesian publicly listed companies [Doctoral, Birmingham City University]. Birmingham, England. https://www.open-access.bcu.ac.uk/3434/
Zamani Sabzi, M., Saeedi, A., & Hassani, M. (2019). Debt Capacity ,Securities Market Approach (Evidence from Tehran Stock Exchange). Journal of Securities Exchange, 12(46), 101-126. https://www.sid.ir/paper/409079/en