تأثیر افزایش قیمت آب، برق و گاز بر شاخص قیمت بخش گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 دکترای مدیریت گردشگری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

10.48301/kssa.2023.380133.2404

چکیده

گردشگری یک بخش اقتصادی با ضریب فزاینده تولید بالا است که از آن به موتور محرک رشد اقتصادی یاد می‏شود و می‏تواند به‌عنوان یک بخش پیشران اقتصادی، در صورت توسعه رونق کل اقتصاد را به همراه داشته باشد. از آن‌جا که محصول گردشگری کشش قیمتی بالایی دارد، برای حفظ و افزایش تقاضای این بخش اقتصادی قیمت‏گذاری از اهمیت ویژه‏ای برخوردار است. قیمت محصولات گردشگری تابعی از هزینه‏های این بخش است و افزایش هزینه‏ها از جمله هزینه‏های برق، گاز و آب مصرفی می‏تواند بر قیمت نهایی محصول تأثیرگذار باشد. با توجه به گرایش به آزادسازی تدریجی قیمت‏های انرژی، این پژوهش به بررسی افزایش هزینه‏های برق، گاز و آب بر شاخص قیمت بخش گردشگری می‏پردازد. به این منظور از رویکرد هزینه‏ای ماتریس حسابداری اجتماعی استفاده شده است. با توجه به فرابخشی بودن محصول گردشگری، ابتدا ماتریسی طراحی شده است که بخش گردشگری ورودی و گردشگری بومی را به‌عنوان دو بخش مجزا در حساب تولید دربرگیرد. یافته‏های تحقیق نشان می‏دهد افزایش یک واحدی هزینه برق، گاز و آب باعث افزایش اندک شاخص قیمت بخش گردشگری می‏شود و نمی‏توان انتظار افزایش قیمت چشمگیری در محصولات بخش گردشگری در پی افزایش قیمت این اقلام داشت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Electricity, Gas and Water Price Increases on the Price Index of the Tourism Sector

نویسندگان [English]

  • Niloofar Abbaspoor 1
  • Marjan Abdi 2
1 Assistant Professor of Department of Business Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.
2 PhD in Tourism Management, Department of Management & Accounting, Alame’ Tabatabaee University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tourism is an economic sector with a high multiplier effect, which is referred to as the driving engine of economic growth and can bring prosperity to the entire economy as an economic stimulator. Since the tourism product has a high price elasticity, its pricing is of particular importance to maintain and increase the demand of this economic sector. The price of tourism products is a function of the costs of this sector, and the increase in costs, including the costs of electricity, gas and water consumption, can affect the price of the final product. Considering the tendency towards the gradual liberalization of energy prices, this research examines the effect of increasing electricity, gas and water prices on the price index of the tourism sector. For this purpose, the cost-based approach of social accounting matrix was used. Due to the multi-sectorality of the tourism product, a matrix was designed to include the inbound tourism sector and the domestic tourism sector as two distinct sectors in the production account. The findings of the research showed that a one-unit increase in the cost of electricity, gas and water caused a slight increase in the price index of the tourism sector, and a significant price increase can be expected in the tourism products following an increase in the price of these items. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • Social accounting matrix
  • Electricity
  • Gas
  • Water
Agency, M. N. (2022, October 30). Ten times increase of electricity prices for tourism enterprises. Mehr News Agency. https://www.mehrnews.com/news/5620099/
Ahmadi, S. M., Pajooyan, J., & Gholami, E. (2015). Targeting the Price of Energy Carriers and Consumption Behavior of Urban Households in Iran. Economic Modeling, 8(27), 1-15. https://eco.firuzkuh.iau.ir/article_554368.html?lang=en
Asghar, N., & Asif Amjad, M. (2022). Asymmetric impact of energy prices on tourism demand in pakistan. Journal of Economics and Management Sciences, 3(1), 1-15. https://jem s.su.edu.pk/article/230
Banouei, A., & Parvin, S. (2008). Policy analysis of the impacts of the essential goods' subsidy elimination on the life cost index of urban and rural households using structural path analysis. Quarterly Journal of Quantitative Economics, 5(4), 1-33. https://www.sid. ir/paper/110833/en
Barat, E. (2023, September 4). Gas Prices for Tourism Enterprises Changed. Isna. https://ww w.isna.ir/news/1402061308713
Connor, R. (2015). The United Nations world water development report 2015: water for a sustainable world. Unesco. https://books.google.com/books/about/The_United_Nat ions_world_water_developme.html?id=zQV1CQAAQBAJ
Farzin, M., Abbaspoor, N., Ashrafi, Y., & Boroojeni, H. Z. (2020). The Impact of Inbound Tourism Development on the Income Distribution among Households and Institutions (A Structural Path Analysis Approach). Social Studies in Tourism, 8(16), 1-26. http:/ /journalitor.ir/en/Article/35945
Farzin, M., Abbaspoor, N., Ashrafi, Y., & Zargham Boroujeni, H. (2019). The Impact of Inbound Tourism Development on the Production and Employment of Economic Sectors: A Structural Path Analysis Approach. Journal of Tourism and Development, 8(4), 38-58. https://doi.org/10.22034/jtd.2019.185917.1738
Farzin, M. R. (2021). Investigating income and price factors in Iran's domestic tourism demand with emphasis on fuel prices. Journal of Tourism Planning and Development, 10(37), 207-229. https://doi.org/10.22080/jtpd.2021.20811.3466
Fattahi, N., Ebrahimi Jamnani, L., & ZolfaliporFar, F. (2021). Investigating and Analyzing the Causes of Citizens' and Tourist's Participation in Environmental Protection (Case Study: Mahmoudabad City). Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(2), 111-132. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.128436
Gołasa, P., Bieńkowska-Gołasa, W., Golonko, M., Trębska, P., Gradziuk, P., Gromada, A., & Wysokiński, M. (2022). Sensitivity of the Agribusiness Sector to Sudden Changes in the Prices of Energy Carriers on the Example of Poland: Current State and Challenges. Energies, 15(22), 8352. https://doi.org/10.3390/en15228352
Heydari, E., Mehdinezhad, J., & Doulabi, P. (2022). Strategic Principles of Designing the form of a Residential Building in Bushehr Based on Reducing Energy Consumption. Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(4), 345-361. https://doi.org/10.48301/kssa.2022.30 6864.1761
Khatib, M. A., Seifipour, R., & Rahimi, S. (2009). An Analysis of prices of energy carriers on the steel industry in Iran. Financial Economics, 3(9), 23-36. https://ecj.ctb.iau.ir/ article_512538.html?lang=en
Khosravinejad, A. (2021). Estimation of gasoline, electricity and gas demand system for urban households of Iran. Economical Modeling, 15(54), 21-46. https://doi.org/10.30495/e co.2021.1938310.2555
Kiani Deh Kiani, M., Mosavi, S. H., & Khalilian, S. (2018). Agricultural sub-sectors to analyze the effects of trade liberalization on income groups in urban and rural cost of living index changes. Journal of Agricultural Economics Researches, 10(3), 83-116. https: //jae.marvdasht.iau.ir/article_2882.html?lang=en
Llop, M., & Pié, L. (2008). Input–output analysis of alternative policies implemented on the energy activities: An application for Catalonia. Energy Policy, 36(5), 1642-1648. ht tps://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.01.019
Pajooyan, J. A., S. (2014). Estimating price and income elasticities of urban households using LA-AIDS. Financial Economics, 8(26), 13-32. https://doi.org/20.1001.1.25383833. 1393.8.26.2.8
Park, H-C., & Heo, E. (2007). The direct and indirect household energy requirements in the Republic of Korea from 1980 to 2000—An input–output analysis. Energy Policy, 35(5), 2839-2851. https://doi.org/10.1016/j.enpol.2006.10.002
Permeh, Z. (2005). The impact of the price increases of essential goods on the price levels using social accounting matrix. The Economic Research, 5(15), 51-64. https://www.sid.ir/ paper/86559/en
Rafiei, F., & Abbaspoor, N. (2022). The impact of exchange rate on domestic tourism demand of Iran. Anatolia, 33(3), 451-462. https://doi.org/10.1080/13032917.2021.1964553
Shahnoushai, N., Abolhasani, L., Davari, K., Hayatgheibi, F., & Nematollahi, Z. (2017). Effects of Energy Carriers and their Price Increases on the National Economic Sectors. Journal of Water and Wastewater; Ab va Fazilab, 28(1), 84-94. https://doi.org/10.22093/ww j.2017.39477
Simpson, J. (2022a). Iran: 2022 Annual Research: Key Highlights. World Travel and Tourism Council. https://wttc.org/DesktopModules/MVC/FactSheets/pdf/704/132_ 20220613162400_Iran2022_.pdf
Simpson, J. (2022b). Travel and Tourism Economic Impact 2022. World Travel and Tourism Council. https://wttc.org/Portals/0/Documents/Reports/2022/EIR2022-Global%20 Trends.pdf
Yaghoubi Manzari, P., & Aghamiri, S. (2019). Study of the Backward & Forward Linkages of hotel industry to increase production and employment. Journal of Tourism and Development, 7(4), 18-37. https://doi.org/10.22034/jtd.2019.97902.1184
Yemelyanov, O., Symak, A., Petrushka, T., Lesyk, R., & Lesyk, L. (2018). Evaluation of the Adaptability of the Ukrainian Economy to Changes in Prices for Energy Carriers and to Energy Market Risks. Energies, 11(12), 3529. https://doi.org/10.3390/en11123529