بررسی فعالیت‌های مدیریت سود واقعی پیش از صدور سهام و تأثیر آن بر بازدهی سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

10.48301/kssa.2022.362368.2292

چکیده

مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی پژوهش‌های زیادی را در ادبیات حسابداری به خود اختصاص داده است، با این‌حال به مدیریت سود مبتنی بر فعالیت‌های واقعی و آثار آن کمتر پرداخته شده است. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی فعالیت‌های مدیریت سود واقعی قبل از صدور سهام و همچنین تأثیر آن بر بازده سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش رابطه بین متغیرها در فاصله زمانی سال‌های 1394-1399 به‌طور سالانه برای 106 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران که از طریق روش غربالگری (حذف سامانمند) انتخاب شده و به‌طور مستمر طی سال‌های مذکور فعال بوده‌اند، بررسی شد. روش آزمون فرضیه‌ها، مدل رگرسیون چند متغیره در مجموعه داده‌های ترکیبی است. در سطح اطمینان 95 درصد، فرضیه اول پژوهش مبنی بر اینکه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت سود واقعی قبل از صدور سهام وجود دارد، تأیید نمی‌گردد. در ارتباط با فرضیه اصلی دوم مبنی بر اینکه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران مدیریت سود واقعی بر بازدهی سهام تأثیرگذار است، تأیید می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Real Earnings Management Activities and its Impact on Stock Returns Prior to Share Issuance in Companies Listed on Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Zahra Khorramdel Masouleh
Faculty Member, Department of Accounting, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran
چکیده [English]

Much research has been conducted on earnings management based on accruals in the field of accounting but earnings management based on real activities and its effects have received less interest. Therefore, the purpose of this research was to investigate the real earnings management activities prior to share issuance and also their impact on the stock returns of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. In this research, the relationship between the variables in the period of 2015-2020 was examined annually for 106 companies accepted in the Tehran Stock Exchange which were selected through the screening method (systematic elimination) and continuously active during the mentioned years. The hypothesis testing method used was the multivariate regression model in the composite data set. At the confidence level of 95%, the first hypothesis of the research (existence of real earnings management prior to share issuance in the companies accepted in the Tehran Stock Exchange) was not confirmed. The second main hypothesis (real earnings management has an effect on stock returns in companies listed on the Tehran Stock Exchange) was confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings management based on real activities
  • Stock issuance
  • Stock returns
  • Operating cycle
  • Altman score
Abbaszadeh, N., Goudarzian, M., & Abbaszadeh Karamjovan, S. (2018). Response of Stock Returns to Earnings Management in the Listed Companies in Tehran Stock Exchange. quarterly journal of fiscal and Economic policies, 5(20), 149-172. http://qjfep.ir/arti cle-1-667-en.html
Almutairi, A. R. (2021). Earnings management and the role of MOSAL in co-ops. Journal of Co-operative Organization and Management, 9(1), 100131. https://doi.org/10.10 16/j.jcom.2021.100131
Ansari, A., Dorri Saddeh, M., & Nargesi, M. (2013, October 9). Investigating the effect of manipulation of real activities on accrual profit management in companies listed on the Tehran Stock Exchange. 11th Iranian Academic Accounting conference, Mashhad, Razavi Khorasan, Iran. https://civilica.com/doc/339925/
Bagheri, F., Molaverdikhani, M. A., & Khoshgoo, R. (2017). The role of corporate governance quality and financial crises in the assessment of real profit management of manufacturing companies. Management and accounting studies quarterly, 3(1), 123-135. https://ci vilica.com/doc/705481/
Ball, R., & Shivakumar, L. (2008). Earnings quality at initial public offerings. Journal of Accounting and Economics, 45(2-3), 324-349. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2007.12.001
Beckmann, K. S., Escobari, D. A., & Ngo, T. (2019). The real earnings management of cross-listing firms. Global Finance Journal, 41, 128-145. https://doi.org/10.1016/j.gfj.20 19.04.001
Chang, C-C., & Pan, H. (2020). How do stock-for-stock acquirers manage earnings? The accruals feature of real earnings management. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 16(2), 100202. https://doi.org/10.1016/j.jcae.2020.100202
Chang, S-C., Chung, T-Y., & Lin, W-C. (2010). Underwriter reputation, earnings management and the long-run performance of initial public offerings. Accounting & Finance, 50(1), 53-78. https://doi.org/10.1111/j.1467-629X.2009.00329.x
Cohen, D. A., Dey, A., & Lys, T. Z. (2008). Real and accrual‐based earnings management in the pre‐and post‐Sarbanes‐Oxley periods. The Accounting Review, 83(3), 757-787. https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.3.757
Cohen, D. A., & Zarowin, P. (2010). Accrual-based and real earnings management activities around seasoned equity offerings. Journal of Accounting and Economics, 50(1), 2-19. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.01.002
Cupertino, C. M., Martinez, A. L., & Da Costa, N. C. A. (2015). Earnings manipulations by real activities management and investors’ perceptions. Research in International Business and Finance, 34, 309-323. https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2015.02.015
Dastgir, M., & Hosseini, S. E. (2013). Comprehensive review of earnings management (part 2). Accounting and Auditing Studies, 2(8), 1-28. https://doi.org/10.22034/iaas.2013. 105426
Dechow, P. M., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (1995). Detecting earnings management. Accounting review, 70(2), 193-225. https://www.jstor.org/stable/248303
Dehdar, F., & Ghaviandam, A. (2016). Investigating the relationship between the composition of the board of directors and real profit management criteria in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Quarterly journal of new researches in management and accounting, 3(16), 27-38. https://civilica.com/doc/644577/
Ebrahimi Kordlar, A., & Hasani Azardaryani, E. (2006). Investigating profit management during the initial public offering of shares in companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 13(3), 3-23. https://acctgrev.ut.ac.ir/article_18473 .html
Eiler, L. A., Filzen, J. J., Jackson, M., & Tama-Sweet, I. (2021). Real earnings management and the properties of analysts' forecasts. Advances in Accounting, 55(1), 100566. htt ps://doi.org/10.1016/j.adiac.2021.100566
Fama, E. F. (1970). Efficient capital markets: A review of theory and empirical work. The journal of Finance, 25(2), 383-417. https://doi.org/10.2307/2325486
Fazeli, Y. S., & Rasouli, H. A. (2011). Real earnings management and the value relevance of earnings. International Research Journal of Finance and Economics, 62(3), 28-37. https://www.researchgate.net/publication/293164460_Real_earnings_management_and_the_value_relevance_of_earnings
García Lara, J. M., García Osma, B., & Penalva, F. (2020). Conditional conservatism and the limits to earnings management. Journal of Accounting and Public Policy, 39(4), 106738. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2020.106738
García Osma, B., Gomez-Conde, J., & Lopez-Valeiras, E. (2022). Management control systems and real earnings management: Effects on firm performance. Management Accounting Research, 55(3), 100781. https://doi.org/10.1016/j.mar.2021.100781
Ge, W., & Kim, J-B. (2014). Real earnings management and the cost of new corporate bonds. Journal of Business Research, 67(4), 641-647. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.201 3.01.021
Goel, A. M., & Thakor, A. V. (2003). Why do firms smooth earnings? The Journal of Business, 76(1), 151-192. https://doi.org/10.1086/344117
Graham, J. R., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2005). The economic implications of corporate financial reporting. Journal of Accounting and Economics, 40(1-3), 3-73. https://doi .org/10.1016/j.jacceco.2005.01.002
Gunny, K. A. (2010). The Relation Between Earnings Management Using Real Activities Manipulation and Future Performance: Evidence from Meeting Earnings Benchmarks. Contemporary Accounting Research, 27(3), 855-888. https://doi.org/10.1111/j.191 1-3846.2010.01029.x
Haga, J., Huhtamäki, F., & Sundvik, D. (2022). Employee effort and earnings management. Global Finance Journal, 53(6), 100622. https://doi.org/10.1016/j.gfj.2021.100622
Healy, P. M., & Wahlen, J. M. (1999). A review of the earnings management literature and its implications for standard setting. Accounting horizons, 13(4), 365-383. https://doi.o rg/10.2308/acch.1999.13.4.365
Hickman, L. E., Iyer, S. R., & Jadiyappa, N. (2021). The effect of voluntary and mandatory corporate social responsibility on earnings management: Evidence from India and the 2% rule. Emerging Markets Review, 46(3), 100750. https://doi.org/10.1016/j.em emar.2020.100750
Hosseini, S. L., & Beshkouh, M. (2017, February 2). Real earnings management, managers' ability and future company performance. International Conference on Modern Development in Management, Economics and Accounting, Tehran, Iran. https://civi lica.com/doc/614963/
Huang, X. S., & Sun, L. (2017). Managerial ability and real earnings management. Advances in Accounting, 39, 91-104. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2017.08.003
Hussain, A., & Akbar, M. (2022). Dividend policy and earnings management: Do agency problem and financing constraints matter? Borsa Istanbul Review, 22(5), 839-853. https://doi .org/10.1016/j.bir.2022.05.003
Izadinia, N., Dorri Sedeh, M., & Nargesi, M. (2015). Investigating Accrual-Based and Real Earnings Management in Pre- and Post-Securities Market Act Periods. Journal of Accounting Knowledge, 6(21), 57-85. https://doi.org/10.22103/jak.2015.987
Jabbarzadeh Langarlouei, S., Mohammadzadeh Salteh, H., Bayazdi, A., & Moneskhah, G. (2010). The Investigation of the Relationship between The Earnings Management of Group (Consolidated) Companies and the Stock Return of the Parent Company Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Securities Exchange, 3(11), 91-106. https://jo urnal.seo.ir/article_10899.html?lang=en
Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3(4), 305-360. https ://doi.org/10.1016/0304-405X(76)90026-X
Khodadadi , V., Aflatooni, A., Noruzi, M., & Mohebkhah, M. (2017). Overinvestment, type of subsequent earning management and CEO tenure: Evidences from TSE. Journal of Accounting Knowledge, 8(3), 203-225. https://doi.org/10.22103/jak.2017.11065. 2519
Kia, A., & Safari Gerayeli , M. (2017). Financial Statements Comparability, Accrual-based Earnings Management, Real Earnings Management؛ An empirical test of Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Knowledge, 4(2), 115-137. https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/arti cle_1191.html?lang=en
Kim, J-B., & Sohn, B. C. (2013). Real earnings management and cost of capital. Journal of Accounting and Public Policy, 32(6), 518-543. https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol. 2013.08.002
Kothari, S. P., Mizik, N., & Roychowdhury, S. (2016). Managing for the moment: The role of earnings management via real activities versus accruals in SEO valuation. The Accounting Review, 91(2), 559-586. https://doi.org/10.2308/accr-51153
Lee, H. W., Xie, Y. A., & Zhou, J. (2011). Role Of Underwriters In Restraining Earnings Management In Initial Public Offerings. Journal of Applied Business Research, 28(4), 709-724. https://doi.org/10.19030/jabr.v28i4.7054
Leggett, D., Parsons, L., & Reitenga, A. (2009). Real Earnings Management and Subsequent Operating Performance. The IUP Journal of Operations Management, 15(4), 7-32. https://doi.org/10.2139/ssrn.1466411
Liu, S., Lin, S., Sun, Z., & Yuan, L. (2021). Earnings management and firms' investment behavior: The threshold effect of ROE. Emerging Markets Review, 47, 100797. https://doi.org /10.1016/j.ememar.2021.100797
Liu, Y., Ning, Y., & Davidson III, W. N. (2010). Earnings Management Surrounding New Debt Issues. Financial Review, 45(3), 659-681. https://doi.org/10.1111/j.1540-6288.2010 .00265.x
Marfou, M., & Hassanzadeh Diva, S. M. (2021). Earnings management; Opportunistic behaviors, regulatory mechanism and financial helplessness. Financial Accounting and Auditing Research, 12(48), 43-70. https://faar.ctb.iau.ir/article_680055.html?lang=en
Mashayekhi, B., & Azimi, A. (2016). Influence Of Manager's Abilities On The Relation Between Real Earning Management And Future Firm Performance. Accounting and Auditing Review, 23(2), 253-267. https://doi.org/10.22059/acctgrev.2016.58471
Mellado-Cid, C., Jory, S. R., & Ngo, T. (2017). Real Earnings Management Activities Prior to Bond Issuance. Business Research Quarterly, 20(3), 164-177. https://doi.org/10.101 6/j.brq.2017.04.004
Mirarab Bayegi, A., Mokari, H., & Azariyon, A. (2020). Dynamic forecasting of financial bankruptcy using the Malm Quest method (Case Study: companies listed on the Tehran Stock Exchange ). Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(3), 211-229. https://doi.org/1 0.48301/kssa.2020.124675
Mohammadikhanghah, G., Piry, P., & Mansourfar, G. (2020). Real Earnings Management, Corporate Governance Quality and Credit Rating. Accounting and Auditing Review, 26(4), 595-614. https://doi.org/10.22059/acctgrev.2020.287779.1008254
Mohammadpour, L., & Noori, A. (2020). The Impact of Abnormal Growth of Inventories on Expected Stock Returns for Listed Companies on the Tehran Stock Exchange. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(3), 231-246. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.12 4668
Moradi, M., Shayan Nazar, S., & Marandi, Z. (2018). The comparative study of earning management and liquidity of stocks between the listed firms of Tehran stock exchange and OTC of Iran. Journal of Investment Knowledge, 7(27), 1-20. https://jik.srbiau.ac.ir/article _12946_en.html?lang=en
Morsfield, S. G., & Tan, C. E. (2006). Do venture capitalists influence the decision to manage earnings in initial public offerings? The Accounting Review, 81(5), 1119-1150. https://doi.org/10.2308/accr.2006.81.5.1119
Nuryaman, N. (2013). The influence of earnings management on stock return and the role of audit quality as a moderating variable. International Journal of Trade, Economics and Finance, 4(2), 73-78. https://doi.org/10.7763/IJTEF.2013.V4.263
Pacheco-Paredes, A. A., & Wheatley, C. M. (2021). Do auditors react to real earnings management? Advances in Accounting, 55(1), 100565. https://doi.org/10.1016/j.adiac.2021.100565
Piosik, A., & Genge, E. (2020). Earnings management prior to mergers and acquisitions: The role of acquirers’ ownership structures. Evidence from Poland. Procedia Computer Science, 176, 1299-1311. https://doi.org/10.1016/j.procs.2020.09.139
Rangan, S. (1998). Earnings management and the performance of seasoned equity offerings. Journal of Financial Economics, 50(1), 101-122. https://doi.org/10.1016/S0304-40 5X(98)00033-6
Reilly, F. K., & Brown, K. C. (2011). Investment analysis and portfolio management (10 ed.). Cengage Learning. https://www.amazon.com/Investment-Analysis-Portfolio-Mana gement-Reilly/dp/0538482389
Riahi Belkobi, A. (2002). Accounting theories (A. Parsaian, Trans.). Cultural Research Office. https://www.gisoom.com/book/1228497/
Ronen, T., & Yaari, V. (2002). On the Tension between Full Revelation and Earnings Management: A Reconsiderastion of the Revelation Principle. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 17(4), 273-294. https://doi.org/10.1177/0148558x0201700401
Roychowdhury, S. (2006). Earnings management through real activities manipulation. Journal of Accounting and Economics, 42(3), 335-370. https://doi.org/10.1016/j.jacceco.20 06.01.002
Saeedi, A., Hamidian, N., & Rabiee, H. (2013). The Relationship between Real Earnings Management Activities and Future Performance of the Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Management Accounting, 6(17), 45-58. https://jma.srbiau.ac.ir/arti cle_2685.html?lang=en
Saghafi, A., & Kordestani, G. (2004). Examining and explaining the relationship between profit quality and market reaction to cash profit changes. Accounting and Auditing Review, 11(3), 51-72. https://acctgrev.ut.ac.ir/article_10458.html?lang=en
Sayari, S., Mraihi, F., Finet, A., & Omri, A. (2013). The impact of earnings management on stock returns: The case of Tunisian firms. Global Journal of Management and Business Research Finance, 13(10), 51-65. https://globaljournals.org/item/2492-the-impact-of-earnings-management-on-stock-returns-the-case-of-tunisian-firms
Schipper, K. (1989). Commentary on earnings management. Accounting horizons, 3(4), 91-102. https://www.proquest.com/openview/177246e104b43553542ab048997f1a4e/1?pq-origsite=gscholar&cbl=3330
Scott, W. R. (2009). Financial Accounting Theory (5 ed.). Pearson Prentice Hall. https://book s.google.com/books?id=76epLQAACAAJ
Setayesh, M. H., Taghizadeh, R., & Jokar, M. (2017). Investigation the effect of accrual based Earnings Management and real Earnings Management on Stock Price Crash Risk of the listed companies in the Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Knowledge, 4(1), 44-23. https://jfak.journals.ikiu.ac.ir/article_1095.html?lang=en
Shivakumar, L. (2000). Do firms mislead investors by overstating earnings before seasoned equity offerings? Journal of Accounting and Economics, 29(3), 339-371. https://doi.org/10 .1016/S0165-4101(00)00026-4
Teoh, S. H., Welch, I., & Wong, T. J. (1998). Earnings Management and the Long-Run Market Performance of Initial Public Offerings. The journal of Finance, 53(6), 1935-1974. https://doi.org/10.1111/0022-1082.00079
Trinh, Q. D., Haddad, C., & Tran, K. T. (2022). Financial reporting quality and dividend policy: New evidence from an international level. International Review of Financial Analysis, 80, 102026. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2022.102026
Valipour, H., Talebinia, G., & Javanmard, A. (2013). The Investigation of Earning Management Effects on Earning Quality in Firms Under Financial Crises. Journal of Accounting Knowledge, 4(13), 75-103. https://doi.org/10.22103/jak.2013.558
Vorst, P. (2016). Real earnings management and long-term operating performance: The role of reversals in discretionary investment cuts. The Accounting Review, 91(4), 1219-1256. https://doi.org/10.2308/accr-51281
Wilson, G. R. (2015). The effect of real earnings management on the information content of earnings. Journal of Finance and Accountancy, 19, 1-10. https://citeseerx.ist.psu.edu/docume nt?repid=rep1&type=pdf&doi=b6aa68d7e14e323122a2ed14d2fd447ee5e2e2a8
Zang, A. Y. (2012). Evidence on the trade-off between real activities manipulation and accrual-based earnings management. The Accounting Review, 87(2), 675-703. https://doi.or g/10.2308/accr-10196