شناسایی و اولویت بندی وظایف و تکالیف اعضای هیأت علمی موثر بر قصد کارآفرینانه دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

استادیار گروه علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

10.48301/kssa.2022.361020.2283

چکیده

پایه‌گذاری توسعه پایدار در پی بالندگی سرمایه انسانی، ترغیب دانشجویان به کارآفرینی را به امری ضروری تبدیل کرده است. شناسایی وظایف و تکالیف اعضای هیأت علمی در حوزه کارآفرینی گامی مهم برای ارتقای انگیزه‌ی کارآفرینی دانشجویان به شمار می‌آید. در این پژوهش با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با 15 نفر از اعضای هیآت علمی که با روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی و هدفمند انتخاب شدند، وظایف و تکالیف یک عضو هیأت علمی در قصد کارآفرینانه دانشجویان به‌طور کامل شناسایی شده است. پس از دسته‌بندی و کدگذاری شواهد استخراج شده، پنج وظیفه شامل "فرهنگی، تربیتی و اجتماعی" با 4 تکلیف، "آموزشی" با 4 تکلیف، "پژوهشی" با 5 تکلیف، "اجرایی" با 5 تکلیف و "توسعه فردی" با 3 تکلیف برای یک عضو هیأت علمی تعیین شد. برای تأیید یافته‌ها یک پرسشنامه با 21 گویه دارای ضریب آلفای کرونباخ 0/817 تنظیم و توسط 265 نفر از اعضای هیأت علمی، که با روش تصادفی و جدول مورگان انتخاب شدند، تکمیل گردید. با توجه به امتیازات داده شده و بهره‌گیری از آزمون فریدمن، وظایف و تکالیف شناسایی شده بر اساس اهمیت رتبه‌بندی شدند. طبق نتیجه بدست آمده وظیفه‌ "توسعه فردی" اولویت اول و وظیفه‌ "فرهنگی، تربیتی و اجتماعی" اولویت پنجم را به خود اختصاص داد. با آزمون تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم‌افزار LISREL8.8، روایی الگوی استخراج ‌شده تأیید شد. نتایج پژوهش نشان داد الگو از برازش مطلوبی برخوردار بوده و رابطه معناداری میان متغیرهای مکنون و اندازه‌گیری شده وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Tasks and Assignments of Faculty Members Affecting Students' Entrepreneurial Intention

نویسنده [English]

  • Zakyeh Akrami
Ph.D. of Chemistry, Assistant Professor, Department of Basic Sciences, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The foundation of sustainable development following the growth of human capital has made it necessary to encourage students to become entrepreneurs. Identifying the duties and assignments of the faculty members in the field of entrepreneurship is an important step to improve the entrepreneurial motivation of students. In this research, by conducting a semi-structured interview with 15 faculty members who were selected by a snowball and purposeful sampling, the duties and assignments of a faculty member on students' entrepreneurial intention have been fully identified. After categorizing and coding the extracted evidence, five tasks including "cultural, educational and social" with 4 assignments, "educational" with 4 assignments, "research" with 5 assignments, "executive" with 5 assignments and "personal development" It was determined with 3 assignments for a faculty member. To confirm the findings, a questionnaire with 21 items with a Cronbach's alpha coefficient of 0.817 was prepared and completed by 265 faculty members, who were selected by random method and Morgan's table. According to the points given and using the Friedman test, the identified tasks and assignments were ranked based on their importance. According to the results, the task of "personal development" was assigned the first priority and the task of "cultural, educational and social" was assigned the fifth priority. The validity of the extracted model was confirmed by a confirmatory factor analysis test using LISREL software. The results of the research showed that the model has a good fit and there is a significant relationship between the latent and observed variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Duties and Assignments
  • Empowerment Model
  • Entrepreneurial Intention
  • Faculty Members
  • Prioritizing

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 آذر 1401
  • تاریخ دریافت: 04 مهر 1401
  • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1401
  • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1401