ارائه الگوی مضامین روان‌سنجی خرید تکانشی: دیدگاه ویژگی‌های شخصیتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

3 استاد، گروه مدیریت، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران.

10.48301/kssa.2022.334706.2051

چکیده

این پژوهش با هدف ارائه الگوی مضامین روان‌سنجی خرید تکانشی با دیدگاه ویژگی‌های شخصیتی انجام شد. پژوهش حاضر اکتشافی-توسعه‌ای است که با بهره‌گیری از روش تحلیل مضمون، مضامین اصلی مرتبط با مفهوم خرید تکانشی را با اتکا به ویژگی‌های شخصیتی 5 عاملی استخراج و در قالب یک مدل ارائه کرده است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات، از روش کتابخانه‌ای (مطالعه ادبیات پیشین) و مصاحبه عمیق از افرادی که درگیر رفتار خرید تکانشی هستند تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. مشارکت‌کنندگان پژوهش شامل 23 نفر از زنان (مشتریان لوازم آرایش برند هدی بیوتی) کشورهای حاشیه خلیج فارس (عمان، کویت، امارات) به انضمام استان‌های جنوبی ایران بود که با استفاده از آزمون‌های آر.اف.ام و بارات، تکانشگری و خرید افراطی آنان اثبات شده بود. همچنین در تحلیل داده‌های جمع‌آوری‌شده، از نرم‌افزار Nvivo10 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد 16 مضمون فراگیر و 32 مضمون سازمان‌دهنده مشتق‌شده از متن مصاحبه‌های انجامی، شکل‌دهنده الگوی تحقیق بودند. همچنین از این حیث که در این الگو مؤلفه‌هایی چون رودربایستی، خودشگفت‌زدگی، پیام کلایتون و ظرفیت خرید به عنوان مضامین جدید مطرح شده است، این الگو جنبه نوآورانه داشت. همچنین در الگوی مطرح‌شده، متغیرهای حظّ از خرید، عواطف، سودمندی توسط مطالعات گذشته تأیید شد و از طرف دیگر متغیرهای فقدان خودکنترلی و عوامل موقعیتی نیز به‌عنوان متغیر مداخله‌گر بین قصد و رفتار خرید تکانشی مطرح شد. در بخش پیامدهای رفتاری نیز دو بخش واکنش‌های عملی و عواقب احساسی، توسعه یافت. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Presenting a Model of Psychometric Themes of Impulse Buying: A Personality Traits Perspective

نویسندگان [English]

  • Raschel Ansari 1
  • Seyed Hasan Hataminasab 2
  • Shahnaz Nayebzadeh 3
1 PhD Student, Department of Management, Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran.
3 Professor, Department of Management, Islamic Azad University of Yazd, Yazd, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted with the aim of providing a sample of psychometric subjects of impulse buying from the perspective of personality traits. The current research was an exploratory-developmental study and using the theme analysis method, extracted the main topics related to the concept of impulse buying based on 5-factor personality traits and presented it in the form of a model. In this research, the library method (previous literature study) and in-depth interviews with participants involved in impulse buying behavior research were conducted until theoretical saturation was reached. The participants of the research included 23 women (buyers of Huda Beauty brand cosmetics) from the border countries of the Persian Gulf (Oman, Kuwait, UAE) and the southern provinces of Iran, whose impulsivity and buying extremism was proven using RFM and Barat tests. Nvivo10 software was also used to analyze the collected data. The findings showed that 16 inclusive themes and 32 organizing themes derived from the text of the final interviews formed the pattern of the research. Furthermore, in this model, components such as bashfulness, self-surprise, Clayton's message and purchasing capacity were proposed as new themes, indicating its innovative aspect. In addition, in the proposed model, the variables of buying pleasure, emotions, and usefulness were confirmed by previous studies, and the variables of lack of self-control and situational factors were also proposed as intervening variables between the intention and impulsive buying behavior. In the behavioral consequences section, two sections of practical reactions and emotional consequences were developed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Impulse buying
  • Big Five personality traits
  • Thematic analyses
Azimi, N., Hassanvandi, S., Valizadeh, M., & Hamid, N. (2011, November 23). The relationship between the factors of the five-factor model of personality and general impulsivity, motor, cognitive and unplannedness. 1st Conference Cognitive Science in Education, Mashhad, Iran. https://civilica.com/doc/169069/
Barkhi, R., & Wallace, L. (2007). The impact of personality type on purchasing decisions in virtual stores. Information Technology and Management, 8(4), 313-330. https://doi .org/10.1007/s10799-007-0021-y
Cakanlar, A., & Nguyen, T. (2019). The influence of culture on impulse buying. Journal of Consumer Marketing, 36(1), 12-23. https://doi.org/10.1108/JCM-03-2017-2139
Coley, A., & Burgess, B. (2003). Gender differences in cognitive and affective impulse buying. Journal of Fashion Marketing and Management: An International Journal, 7(3), 282-295. https://doi.org/10.1108/13612020310484834
Dey, D. K., & Srivastava, A. (2017). Impulse buying intentions of young consumers from a hedonic shopping perspective. Journal of Indian Business Research, 9(4), 266-282. https://doi.org/10.1108/JIBR-02-2017-0018
Dittmar, H., & Bond, R. (2010). I want it and I want it now: Using a temporal discounting paradigm to examine predictors of consumer impulsivity. British Journal of Psychology, 101(4), 751-776. https://doi.org/10.1348/000712609X484658
Ekhtiari, H., Rezvanfard, M., & Mokri, A. (2008). Impulsivity and its Different Assessment Tools: A Review of View Points and Conducted Researches. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology, 14(3), 247-257. http://ijpcp.iums.ac.ir/article-1-567-en.html
Foroughi, A., Buang, N. A., Senik, Z. C., & Hajmisadeghi, R. S. (2013). Impulse buying behavior and moderating role of gender among Iranian shoppers. Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(4), 760-769. https://doi.org/10.5539/ass.v10n21p64
Goldsmith, R. (2016). The Big Five, happiness, and shopping. Journal of Retailing and Consumer Services, 31(6), 52-61. https://doi.org/10.1016/j.jretconser.2016.03.007
Huang, H-C., Huang, L-S., Chou, Y-J., & Teng, C-I. (2017). Influence of temperament and character on online gamer loyalty: Perspectives from personality and flow theories. Computers in Human Behavior, 70, 398-406. https://doi.org/10.1016/j.chb.2017.0 1.009
Huang, L-T. (2016). Flow and social capital theory in online impulse buying. Journal of Business Research, 69(6), 2277-2283. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2015.12.042
Kaur, H., & Anand, S. (2018). Segmenting Generation Y using the Big Five personality traits: understanding differences in fashion consciousness, status consumption and materialism. Young Consumers, 19(4), 382-401. https://doi.org/10.1108/YC-03-20 18-00788
Khan, M. A. (2019). Dispositional and Situational Antecedents of Consumer’s Impulse Buying Behavior. European journal of Business and Management, 11(1), 115-123. https:// doi.org/10.7176/ejbm/11-1-11
Kiani, M., & Mugouei, F. (2013). Socio-economic factors influencing cosmetic products use by females under 20 years old in Yazdanshahr NajafAbad. Dermatology and Cosmetic, 4(1), 1-9. http://jdc.tums.ac.ir/article-1-5021-en.html
Ling, K., Chai, L., & Piew, T. (2010). The effects of shopping orientations, online trust and prior online purchase experience toward customers’ online purchase intention. International Business Research, 3(3), 63-76. https://doi.org/10.5539/ibr.v3n3p63
Mahmoudi Maymand, M., Vazirzanjani, H., & Khalili Yadegari, M. (2013). Dimensions of the Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) and the customersâ purchase Intention. New Marketing Research Journal, 2(4), 151-165. https://nmrj.ui.ac.ir/article_1763 4.html?lang=en
Mohan, G., Sivakumaran, B., & Sharma, P. (2013). Impact of store environment on impulse buying behavior. European Journal of Marketing, 47(10), 1711-1732. https://doi.o rg/10.1108/EJM-03-2011-0110
Nayebzadeh, S., & Jalaly, M. (2014). Investigating Iranian female Muslim consumer impulse buying behaviour used as a form of retail therapy. Journal of Islamic Marketing, 5(2), 302-320. https://doi.org/10.1108/JIMA-05-2012-0029
Olsen, S. O., Tudoran, A. A., Honkanen, P., & Verplanken, B. (2016). Differences and similarities between impulse buying and variety seeking: A personality‐based perspective. Psychology & Marketing, 33(1), 36-47. https://doi.org//10.1002/mar.20853
Parboteeah, D. V., Valacich, J. S., & Wells, J. D. (2009). The Influence of Website Characteristics on a Consumer's Urge to Buy Impulsively. Information Systems Research, 20(1), 60-78. https://doi.org/10.1287/isre.1070.0157
Rouhollahi, M., Khanipour, S. S., Bagheri, M., & Mousavi Davoudi, S. M. (2020). Investigating the Role of Personality Characteristics and Psychological Health on Organizational Citizenship Behavior in Mazandaran Technical and Vocational Training Organization. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(3), 63-80. https://doi.org/10.48301/kssa. 2020.124666
Salari, S. Z., Mahmoudi, E., & Nadaf, M. (2017, February 26). Investigating the relationship between personality traits and impulse buying and diversified shopping behavior in the study: Consumers of cosmetics and health products in Ahvaz city. International Conference on New Approaches in Humanities in the 21st Century, Rasht, Gilan, Iran. https://ci vilica.com/doc/641812/
Stanford, M. S., Mathias, C. W., Dougherty, D. M., Lake, S. L., Anderson, N. E., & Patton, J. H. (2009). Fifty years of the Barratt Impulsiveness Scale: An update and review. Personality and Individual Differences, 47(5), 385-395. https://doi.org/10.1016/j.p aid.2009.04.008
Thompson, E. R., & Prendergast, G. P. (2015). The influence of trait affect and the five-factor personality model on impulse buying. Personality and Individual Differences, 76, 216-221. https://doi.org/10.1016/j.paid.2014.12.025
Verhagen, T., & Van Dolen, W. (2011). The influence of online store beliefs on consumer online impulse buying: A model and empirical application. Information & Management, 48(8), 320-327. https://doi.org/10.1016/j.im.2011.08.001
Wang, X., Tauni, M. Z., Zhang, Q., Ali, A., & Ali, F. (2020). Does buyer-seller personality match enhance impulsive buying? A green marketing context. Journal of Marketing Theory and Practice, 28(4), 436-446. https://doi.org/10.1080/10696679.2020.1780137
Wong, H. L., Tu, Y. H., & Lin, M. C. (2010, December 13-15 ). The Validity of Five-Factor Model of Personality to Predicting Impulse Buying Tendency. 2010 Fourth International Conference on Genetic and Evolutionary Computing, Shenzhen, China. https://doi .org/10.1109/ICGEC.2010.45
Yoon, S. O., Suk, K., Lee, S. M., & Park, E. Y. (2011). To seek variety or uniformity: The role of culture in consumers’ choice in a group setting. Marketing Letters, 22(1), 49-64. https://doi.org/10.1007/s11002-010-9102-5
Zhang, K. Z. K., Xu, H., Zhao, S., & Yu, Y. (2018). Online reviews and impulse buying behavior: the role of browsing and impulsiveness. Internet Research, 28(3), 522-543. https://doi.org/10.1108/IntR-12-2016-0377
Zohrevand, M. M., & Eslami, H. (2018, July  2). Introducing of effective factors on Impulse Buying Behavior in Online Environment. 11th International Conference On Acco unting&Management And 8th International Conference On Entrepreneurship&Open Innovation, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/777867/