ارائه یک روش تأمین منبع فعالانه مبتنی‌بر پیشگویی برای زمان‌بندی گردش کار چندهدفه در رایانش ابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد دولت آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

2 دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد دولت آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

3 دانشیار، گروه مهندسی کامپیوتر، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.

چکیده

به‌منظور مدیریت فعالانه بار کاری در طول اجرای برنامه کاربردی روی سیستم ابر، بار کاری باید از طریق یک روش مناسب پیشگویی شود و از طریق یک کنترل‌کننده سیستم مقیاس­پذیر تعداد منابع موردنیاز مدیریت شوند. از سوی دیگر زمان­بندی گردش­های کار به‌منظور بهره­وری منابع و برآورده کردن نیازمندی­های کیفی کاربران مختلف به نگاشت مناسب منابع ابری به وظایف گردش کار نیاز دارد. زمان­بندی گردش کار یک مسئله NP کامل است و الگوریتم­های تکاملی چندهدفه اغلب برای حل این مسائل مفید هستند. بیشتر کارهای گذشته تنها بر تأمین منبع یا زمان­بندی اجرای گردش کارها تمرکز کرده­اند و تاکنون به ترکیب پویای آن‌ها توجه نشده است. براساس کمبودی که در این زمینه وجود دارد، در این مقاله یک استراتژی تأمین منبع فعالانه با استفاده از شبکه عصبی رقمی­ساز بردار یادگیر (LVQ) برای پیشگویی بارهای کاری آینده ارائه می­شود و یک کنترل‌کننده سیستم فازی برای محاسبه تعداد مناسب منابع موردنیاز پیشنهاد می­شود که این منابع باید به سیستم اختصاص داده شوند. همچنین یک الگوریتم زمان­بندی مبتنی بر روش برنامه­ریزی خطی چندهدفه برای اجرای بارهای کاری روی منابع موجود پیشنهاد می­شود. در نهایت ارزیابی مقاله با سه نوع بارکاری واقعی انجام می­شود. نتایج آزمایش‌ها نشان می­دهند که روش پیشنهادی متوسط هزینه اجرا و زمان پاسخ را در مقایسه با کارهای انجام شده دیگر، کاهش و میزان بهره­وری منابع را افزایش می­دهد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Prediction based Proactive Resource Provisioning Strategy for Multi-Objective Workflow Scheduling in Cloud Computing

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Mahmoudian 1
  • Reihaneh Khorsand 2
  • Mohammadreza Ramezanpour 3
1 M.Sc. Student, Department of Computer Engineering, Dolatabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Associate Professor, Department of Computer Engineering, Dolatabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Associate Professor, Department of Computer Engineering, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

In order to manage the workload proactively on the Cloud system during application execution, workload should be predicted through a proper approach and count of resources handled through an auto-scaling system controller. On the other hand, the workflow scheduling requires proper mapping of cloud resources to workflow tasks to efficiently utilize resources and meet different user’s quality of service requirements. Workflow scheduling is NP-complete problem and multi-objective evolutionary algorithms have shown their merit for solving such problem. Most of the works in the literature focused either on dynamic resource provisioning or scheduling algorithms for executing workloads. Based on this deficiency, in this paper, a prediction‑based proactive resource provisioning strategy based on learning vector quantization (LVQ) artificial neural network was proposed to predict the workloads in future and a fuzzy system controller was proposed to compute the proper number of resources to be allocated to the Cloud system. In addition, the multi-objective linear programming scheduling algorithm was proposed to execute workloads effectively on available resources. An evaluation with three kinds of real scientific workflows was performed. The experimental results showed that the proposed approach efficiently reduced execution average cost, and response time along with higher resource utilization in comparison with its counterparts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cloud computing Multi
  • objective scheduling Scalability Quality of service LVQ
[1] Parida, B. R., Rath, A. K., & Swagatika, S. (2021). Load Balancing of Tasks in Cloud Computing Using Fault-Tolerant Honey Bee Foraging Approach. In D. Mishra, R. Buyya, P. Mohapatra, & S. Patnaik (Eds.), Intelligent and Cloud Computing. Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-6202-0_6
[2] Balla, H. A., Sheng, C. G., & Jing, W. (2021). Reliability-aware: task scheduling in cloud computing using multi-agent reinforcement learning algorithm and neural fitted Q. The International Arab Journal of Information Technology,, 18(1), 36-47. https://do i.org/10.34028/iajit/18/1/5
[3] Wu, L., Garg, S. K., Versteeg, S., & Buyya, R. (2014). SLA-Based Resource Provisioning for Hosted Software-as-a-Service Applications in Cloud Computing Environments. IEEE Transactions on Services Computing, 7(3), 465-485. https://doi.org/10.1109/ TSC.2013.49
[4] Liu, H. (2022). Research on cloud computing adaptive task scheduling based on ant colony algorithm. Optik, 258, 168677. https://doi.org/10.1016/j.ijleo.2022.168677
[5] Dubey, K., Kumar, M., & Sharma, S. C. (2018). Modified HEFT Algorithm for Task Scheduling in Cloud Environment. Procedia Computer Science, 125, 725-732. https://doi.org/10.1016 /j.procs.2017.12.093
[6] Fakhfakh, F., Kacem, H. H., & Kacem, A. H. (2014, September 1-2). Workflow Scheduling in Cloud Computing: A Survey. 2014 IEEE 18th International Enterprise Distributed Object Computing Conference Workshops and Demonstrations, Ulm, Germany. https://doi.org/1 0.1109/EDOCW.2014.61
[7] Huang, K. C., Tsai, Y. L., & Liu, H. C. (2015). Task ranking and allocation in list-based workflow scheduling on parallel computing platform. The Journal of Supercomputing, 71(1), 217-240. https://doi.org/10.1007/s11227-014-1294-7
[8] Jena, R. K. (2017). Energy Efficient Task Scheduling in Cloud Environment. Energy Procedia, 141, 222-227. https://doi.org/10.1016/j.egypro.2017.11.096
[9] Kaur, N., & Singh, S. (2016). A Budget-constrained Time and Reliability Optimization BAT Algorithm for Scheduling Workflow Applications in Clouds. Procedia Computer Science, 98, 199-204. https://doi.org/10.1016/j.procs.2016.09.032
[10] Li, H., Ge, S., & Zhang, L. (2014, May 31 June 2). A QoS-based scheduling algorithm for instance-intensive workflows in cloud environment. The 26th Chinese Control and Decision Conference (2014 CCDC), Changsha, China. https://doi.org/10.1109/CCDC.2 014.6852898  
[11] Li, J., Su, S., Cheng, X., Huang, Q., & Zhang, Z. (2011, September 2-4). Cost-Conscious Scheduling for Large Graph Processing in the Cloud. 2011 IEEE International Conference on High Performance Computing and Communications, Banff, AB, Canada. https://doi.org/10.1109/HPCC.2011.147
[12] Wang, X., Wang, Y., & Zhu, H. (2012). Energy-Efficient Multi-Job Scheduling Model for Cloud Computing and Its Genetic Algorithm. Mathematical Problems in Engineering, 2012, 1-16. https://doi.org/10.1155/2012/589243
[13] Safari, M., & Khorsand, R. (2018). PL-DVFS: combining Power-aware List-based scheduling algorithm with DVFS technique for real-time tasks in Cloud Computing. The Journal of Supercomputing, 74(10), 5578-5600. https://doi.org/10.1007/s11227-018-2498-z
[14] Ergu, D., Kou, G., Peng, Y., Shi, Y., & Shi, Y. (2013). The analytic hierarchy process: task scheduling and resource allocation in cloud computing environment. The Journal of Supercomputing, 64(3), 835-848. https://doi.org/10.1007/s11227-011-0625-1
[15] Kong, X., Lin, C., Jiang, Y., Yan, W., & Chu, X. (2011). Efficient dynamic task scheduling in virtualized data centers with fuzzy prediction. Journal of Network and Computer Applications, 34(4), 1068-1077. https://doi.org/10.1016/j.jnca.2010.06.001
[16] Khorsand, R., Safi-Esfahani, F., Nematbakhsh, N., & Mohsenzade, M. (2017). ATSDS: adaptive two-stage deadline-constrained workflow scheduling considering run-time circumstances in cloud computing environments. The Journal of Supercomputing, 73(6), 2430-2455. https://doi.org/10.1007/s11227-016-1928-z
[17] Alaei, M., Khorsand, R., & Ramezanpour, M. (2021). An adaptive fault detector strategy for scientific workflow scheduling based on improved differential evolution algorithm in cloud. Applied Soft Computing, 99(6), 106895. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2020.106895
[18] Paknejad, P., Khorsand, R., & Ramezanpour, M. (2021). Chaotic improved PICEA-g-based multi-objective optimization for workflow scheduling in cloud environment. Future Generation Computer Systems, 117(10), 12-28. https://doi.org/10.1016/j.fut ure.2020.11.002
[19] Bahrpeyma, F., Haghighi, H., & Zakerolhosseini, A. (2015). An adaptive RL based approach for dynamic resource provisioning in Cloud virtualized data centers. Computing, 97(12), 1209-1234. https://doi.org/10.1007/s00607-015-0455-8
[20] Jamshidi, P., Ahmad, A., & Pahl, C. (2014, June 2-3). Autonomic resource provisioning for cloud-based software. Proceedings of the 9th International Symposium on Software Engineering for Adaptive and Self-Managing Systems, Hyderabad, India. https://doi.org /10.1145/2593929.2593940
[21] Shi, J., Luo, J., Dong, F., Zhang, J., & Zhang, J. (2016). Elastic resource provisioning for scientific workflow scheduling in cloud under budget and deadline constraints. Cluster Computing, 19(1), 167-182. https://doi.org/10.1007/s10586-015-0530-0
[22] Belgacem, A., & Beghdad-Bey, K. (2022). Multi-objective workflow scheduling in cloud computing: trade-off between makespan and cost. Cluster Computing, 25(1), 579-595. https://doi.org/10.1007/s10586-021-03432-y
[23] Abazari, F., Analoui, M., Takabi, H., & Fu, S. (2019). MOWS: Multi-objective workflow scheduling in cloud computing based on heuristic algorithm. Simulation Modelling Practice and Theory, 93, 119-132. https://doi.org/10.1016/j.simpat.2018.10.004
[24] Lakra, A. V., & Yadav, D. K. (2015). Multi-Objective Tasks Scheduling Algorithm for Cloud Computing Throughput Optimization. Procedia Computer Science, 48, 107-113. https://doi.org/10.1016/j.procs.2015.04.158
[25] Zhang, F., Cao, J., Li, K., Khan, S. U., & Hwang, K. (2014). Multi-objective scheduling of many tasks in cloud platforms. Future Generation Computer Systems, 37, 309-320. https://doi.org/10.1016/j.future.2013.09.006
[26] Xia, X., Qiu, H., Xu, X., & Zhang, Y. (2022). Multi-objective workflow scheduling based on genetic algorithm in cloud environment. Information Sciences, 606, 38-59. https://doi.org/10.1016/j.ins.2022.05.053
[27] Zeedan, M., Attiya, G., & El-Fishawy, N. (2023). Enhanced hybrid multi-objective workflow scheduling approach based artificial bee colony in cloud computing. Computing, 105(1), 217-247. https://doi.org/10.1007/s00607-022-01116-y
[28] Sato, A., & Yamada, K. (1995). Generalized learning vector quantization. Advances in neural information processing systems, 8, 423-429. https://proceedings.neurips.cc/paper/1995/f ile/9c3b1830513cc3b8fc4b76635d32e692-Paper.pdf
[29] Klir, G. J., & Yuan, B. (1996). Fuzzy sets and fuzzy logic: theory and applications. Prentice Hall. https://pubs.acs.org/doi/pdf/10.1021/ci950144a
[30] Benayoun, R., De Montgolfier, J., Tergny, J., & Laritchev, O. (1971). Linear programming with multiple objective functions: Step method (stem). Mathematical Programming, 1(1), 366-375. https://doi.org/10.1007/BF01584098
[31] Dantzig, G. (2016). Linear programming and extensions. Princeton university press. http s://www.amazon.de/-/en/George-Dantzig-ebook/dp/B07ZJ2NYT6
[32] Calheiros, R. N., Ranjan, R., Beloglazov, A., De Rose, C. A. F., & Buyya, R. (2011). CloudSim: a toolkit for modeling and simulation of cloud computing environments and evaluation of resource provisioning algorithms. Software: Practice and Experience, 41(1), 23-50. https://doi.org/10.1002/spe.995
[33] Rajaee, M. (2020). Analysis of Quality of Service (QoS) Parameters of Voice over IP (VoIP). Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(1), 43-58. https://doi.org/10.48301/kssa.2020. 112756
[34] Ayoubi, M., Ramezanpour, M., & Khorsand, R. (2021). An autonomous IoT service placement methodology in fog computing. Software: Practice and Experience, 51(5), 1097-1120. https://doi.org/10.1002/spe.2939
[35] Karimi, H. (2021). Sensor Node Clustering Algorithm with Respect to Node Density in Wireless Sensor Networks. Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(3), 253-272. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.269713.1360
[36] Kumar, M., & Sharma, S. C. (2018). Deadline constrained based dynamic load balancing algorithm with elasticity in cloud environment. Computers & Electrical Engineering, 69, 395-411. https://doi.org/10.1016/j.compeleceng.2017.11.018