ارزیابی عملکرد لرزه‌ای قاب خمشی دوگانه با مهاربند برون‌محور دارای لینک افقی برشی و خمشی با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه تحت رکورد حوزه نزدیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران ایران.

2 دکتری زلزله، گروه مهندسی عمران ، دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل،ایران.

چکیده

ارزیابی عملکرد لرزه‌ای سازه‌ها یکی از علایق و مسئولیت‌های مهندسین سازه و زلزله است. سیستم مهاربند برون‌محور به علت مقاومت، سختی و شکل‌پذیری بالایی که دارد همواره یکی از مهم‌ترین و مورد استفاده‌ترین سیستم‌های سازه‌ای محسوب شده است. این سازه‌ها معمولاً با لینک‌های افقی برشی و خمشی طراحی و اجرا می‌شوند. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی پاسخ و عملکرد لرزه‌ای این سازه‌ها تحت رکوردهای حوزه نزدیک با و بدون مؤلفه قائم به همراه در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه بررسی شود. از این‌رو سه تیپ قاب 4، 8 و 12 طبقه طراحی و با استفاده از روش اجزای محدود به‌صورت غیرخطی در نرم‌افزار Perform-3D مدل‌سازی شده است. ماکزیمم جابه‌جایی و جابه‌جایی پسماند بام، دریفت طبقات و برش پایه این سازه‌ها به‌عنوان پارامترهای تقاضای مهندسی انتخاب و بررسی شده است. نتایج نشان داده است سازه با لینک افقی برشی پاسخ‌های به‌مراتب بهتری از قاب‌های دارای لینک افقی خمشی دارد همچنین اثر اندرکنش خاک و سازه جابه‌جایی بام را افزایش و برش وارد بر سازه را کاهش داده است. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Seismic Performance of Dual Flexural Frame with Eccentric Bracing, Horizontal Shear and Flexural Link in Consideration of the Effect of Soil-Structure Interaction under Near Field Record

نویسندگان [English]

  • Mhammad Javad Goodarzi 1
  • Majid Moradi 2
1 Faculty Member, Department of Civil Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
2 PhD in Earthquake Engineering, Department of civil engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Iran.
چکیده [English]

Evaluating the seismic performance of structures is one of the interests and responsibilities of structural and earthquake engineers. The eccentric bracing system has always been one of the most important and widely used structural systems due to its high strength, stiffness and ductility. These structures are usually designed with horizontal shear and bending links. In this research, using nonlinear dynamic analysis, the seismic response and performance of these structures under near-field records with and without vertical components in addition to considering the effect of soil-structure interaction were investigated. Therefore, three types of frames of 4, 8 and 12 floors were designed and modeled non-linearly using the finite element method in Perform-3D software. Maximum displacement and displacement of roof residue, floor drift and base shear of these structures were selected and studied as engineering demand parameters. The results showed that the structure with horizontal shear link had much better responses than the frame with horizontal bending link. In addition, the effect of soil-structure interaction increased the roof displacement and reduced the base shear on the structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bending and shear link Soil
  • structure interaction Seismic response Vertical component effect
[1] Moradi, M., & Abdolmohammadi, M. (2020). Seismic fragility evaluation of a diagrid structure based on energy method. Journal of Constructional Steel Research, 174(10), 106311. h ttps://doi.org/10.1016/j.jcsr.2020.106311
[2] Tavakoli, H., & Afrapoli, M. M. (2018). Robustness analysis of steel structures with various lateral load resisting systems under the seismic progressive collapse. Engineering Failure Analysis, 83, 88-101. https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2017.10.003
[3] Badalassi, M., Braconi, A., Caprili, S., & Salvatore, W. (2013). Influence of steel mechanical properties on EBF seismic behaviour. Bulletin of Earthquake Engineering, 11(6), 2249-2285. https://doi.org/10.1007/s10518-013-9498-4
[4] Singhal, A., & Singh, Y. (2015). Seismic Performance of Eccentrically Braced Frame (EBF) Buildings. In V. Matsagar (Ed.), Advances in Structural Engineering. Springer, New Delhi. https://doi.org/10.1007/978-81-322-2193-7_72
[5] Mirzai, N. M., Attarnejad, R., & Hu, J. W. (2018). Enhancing the seismic performance of EBFs with vertical shear link using a new self-centering damper. International Journal of Earthquake Engineering, 35(4), 57-75. https://www.researchgate.net/publication/33 0353155_Enhancing_the_seismic_performance_of_EBFs_with_vertical_shear_link_using_a_new_self-centering_damper
[6] Caprili, S., Morelli, F., Mussini, N., & Salvatore, W. (2018). Experimental tests on real-scale EBF structures with horizontal and vertical links. Data in Brief, 21(4), 1246-1257. https://doi.org/10.1016/j.dib.2018.10.126
[7] Mohsenian, V., Filizadeh, R., Ozdemir, Z., & Hajirasouliha, I. (2020). Seismic performance evaluation of deficient steel moment-resisting frames retrofitted by vertical link elements. Structures, 26, 724-736. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2020.04.043
[8] Dorri, F., Ghasemi, H., & Nowak, A. (2019). Developing a lateral load pattern for pushover analysis of EBF system. Reliability Engineering and Resilience, 1(1), 42-54. https://doi. org/10.22115/rer.2019.184387.1009
[9] Abdollahzadeh, G., & Faghihmaleki, H. (2014). Response modification factor of SMRF improved with EBF and BRBs. Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems, 6(4), 42-55. https://www.researchgate.net/publication/274509593 _Response_modification_factor_of_SMRF_improved_with_EBF_and_BRBs
[10] Caprili, S., Mussini, N., & Salvatore, W. (2018). Experimental and numerical assessment of EBF structures with shear links. Steel and Composite Structures, 28(2), 123-138. https:// doi.org/10.12989/scs.2018.28.2.123
[11] Hines, E. M., & Jacob, C. C. (2010). Eccentric Braced Frame System Performance. In S. Senapathi, K. Casey, & M. Hoit (Eds.), Structures Congress 2010. American Society of Civil Engineers. https://doi.org/10.1061/41130(369)121
[12] Hamidi, H., & Rouhi, A. (2019, November 11-13). Investigation of Forward Directivity Effect on the Ductility Demand and Reduction Factor of PBPD EBF Frames. 8th International Conferences of Seismology and Earthquake Engineering, Tehran, Iran. https://www.researchgate.net/publication/337161019_Investigation_of_Forward_Directivity_Effect_on_the_Ductility_Demand_and_Reduction_Factor_of_PBPD_EBF_Frames
[13] Buitrago Goyez, L. G. (2017). Soil-Structure Interaction Effects on the Seismic Response of Low-Rise Eccentrically Braced Frames [Master, University of Arkansas]. Fayetteville, Arkansas. https://scholarworks.uark.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3938&context =etd
[14] Bolt, B. A., Tsai, Y. B., Yeh, K., & Hsu, M. K. (1982). Earthquake strong motions recorded by a large near-source array of digital seismographs. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 10(4), 561-573. https://doi.org/10.1002/eqe.4290100406
[15] Richards, P. W. (2010). Estimating the Stiffness of Eccentrically Braced Frames. Practice Periodical on Structural Design and Construction, 15(1), 91-95. https://doi.org/10.1061 /(ASCE)SC.1943-5576.0000027
[16] Nabid, N., Hajirasouliha, I., & Petkovski, M. (2021). Simplified Method for Optimal Design of Friction Damper Slip Loads by Considering Near-Field and Far-Field Ground Motions. Journal of Earthquake Engineering, 25(9), 1851-1875. https://doi.org/10.1080/13632469. 2019.1605316
[17] Salazar, A. R., & Haldar, A. (2000). Structural responses considering the vertical component of earthquakes. Computers & Structures, 74(2), 131-145. https://doi.org/10.1016/S0045 -7949(99)00031-0
[18] Raychowdhury, P. (2011). Seismic response of low-rise steel moment-resisting frame (SMRF) buildings incorporating nonlinear soil–structure interaction (SSI). Engineering Structures, 33(3), 958-967. https://doi.org/10.1016/j.engstruct.2010.12.017
[19] Abdollahiparsa, H., Homami, P., & Khoshnoudian, F. (2016). Effect of vertical component of an earthquake on steel frames considering soil-structure interaction. Korean Society of Civil Engineers, 20(7), 2790-2801. https://doi.org/10.1007/s12205-016-0687-y