طراحی مدل عوامل مؤثر بر خلاقیت نوآورانه و کارآفرینی دانشجویان تربیت‌بدنی با نقش میانجی هوش تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشیار، گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه مدیریت ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، یران.

10.48301/kssa.2022.327603.1983

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی عوامل مؤثر بر خلاقیت نوآورانه و کارآفرینی دانشجویان تربیت­بدنی دانشگاه فنی ‌و حرفه‌ای استان مازندران با نقش میانجی هوش تجاری بود. جامعۀ آماری شامل کلیۀ دانشجویان تربیت­بدنی دانشگاه فنی‌ و حرفه‌ای استان مازندران در سال تحصیلی 99-1398 به تعداد 360 نفر بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان تعداد 186 نفر به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از 5 پرسش‌نامه استفاده شد؛ که شامل مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات (علوی و همکاران، 1396)، انعطاف‌پذیری شناختی دنیس و وندرال (2010)، خلاقیت نوآورانه دی لیلو و هوتون (2008)، کارآفرینی هیل (2003) و هوش تجاری پروویچ (2012) بود. روایی پرسش‌نامه‌ها از طریق تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آنها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. برای تجزیه ‌و تحلیل داده­ها از مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و انعطاف­پذیری شناختی بر خلاقیت نوآورانه و کارآفرینی دانشجویان تأثیر مثبت و معنی­داری دارد. همچنین هوش تجاری نیز در تأثیر مهارت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و انعطاف پذیری شناختی بر خلاقیت نوآورانه و کارآفرینی دانشجویان نقش میانجی را ایفا می‌کند. براساس نتایج به دست آمده از تحقیق در غالب پیشنهاد‌ به مسئولین و متولیان دانشگاهی می‌توان بیان کرد که با ایجاد شرایط آموزش برای دانشجویان در امر کارآفرینی و قراردادن آنها در تجربه‌های کوچک عملی در سطح دانشگاهی و حیطه‌های مرتبط می‌توان بسترهای پیشرفت را هموار نموده و همواره در خلال آموزش‌ها و تجربه‌های عملی برای دانشجویان به امر ترویج و تشویق به خلاقیت توجه نمایند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Modeling the Effective Factors on Innovative Creativity and Entrepreneurship of Physical Education Students with the Mediating Role of Business Intelligence

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein َAlavi 1
  • Farnaz Fakhri 2
1 Associate Professor, Department of Physical Education and Sport Science, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Sport Management, Faculty of Sport Sciences, Arak University, Arak, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the effective factors on innovative creativity and entrepreneurship of physical education students of Mazandaran Technical and Vocational University with the mediating role of business intelligence. The statistical population included all physical education students of Mazandaran University of Technology and Vocational Education in the academic year of 2019 /2020, totaling 360 students who were selected as a statistical sample using Krejcie and Morgan Table. Five questionnaires were used to collect data which included ICT skills (Alavi et al., 2017), Dennis and Vendral (2010), Cognitive Flexibility, DiLilo and Houghton (2008), Hill Entrepreneurship (2003), and Provovich (2012). The validity of the questionnaires was assessed through confirmatory factor analysis and their reliability was assessed through Cronbach's alpha coefficient. Structural equation test and SPSS and AMOS software were used to analyze the data. The results showed that ICT skills and cognitive flexibility have a positive effect on students' innovative creativity and entrepreneurship. Business intelligence also mediates the impact of information and communication technology skills and cognitive flexibility on students' innovative creativity and entrepreneurship. Based on the results obtained from the research, it is recommended that university officials and trustees create training conditions for students in entrepreneurship and by providing students with small practical experiences at the university level and related fields, the foundations for progress can be paved and paying attention to promoting and encouraging creativity during training and practical experiences for students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive flexibility
  • Innovative creativity
  • Entrepreneurship
  • Business intelligence
Ahmadi, F., Eskandari Pour, M., & Rashidinia, M. (2019). The Survey of Affecting Factors on Entrepreneurship of Physical Education and Sport Sciences Students at Universities in Guilan Province. Sport Management and Development, 8(3), 18-39. https://doi.or g/10.22124/jsmd.2019.3783
Alavi, S. H., Farzan, F., & Dousti, M. (2017). Anticipation of Organizational Creativity Based on Job Controlling and Information Technology Skills in the Staff of the Sports and Youth Office of Mazandaran Province. Journal of Sport Management and Motor Behavior, 13(6), 167-178. https://doi.org/10.22080/jsmb.2017.1873
Alavi, S. H., Farzan, F., Dousti, M., & Loghmani, M. (2017). Designing the organizational creativity based on job characteristics and job involvement among physical education units’ employees of Technology University. International Journal of Applied Exercise Physiology, 6(3), 91-102. https://doi.org/10.22631/ijaep.v6i3.199
Aslam, S., & Scholar, M. (2017). Psychological empowerment on creativity among employees of IT sector: The mediating role of creative process engagement and intrinsic motivation. Canadian Social Science, 13(6), 11-34. http://52.196.142.242/index.php/css/article/ view/9556/10350
Barral, M. R. M., Ribeiro, F. G., & Canever, M. D. (2018). Influence of the university environment in the entrepreneurial intention in public and private universities. RAUSP Management Journal, 53(1), 122-133. https://doi.org/10.1016/j.rauspm.2017.12.009
De-La-Peña, C., Fernádez-Cézar, R., & Solano-Pinto, N. (2021). Attitude Toward Mathematics of Future Teachers: How Important Are Creativity and Cognitive Flexibility? Frontiers in Psychology, 12, 713941. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.713941
Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S. (2010). The Cognitive Flexibility Inventory: Instrument Development and Estimates of Reliability and Validity. Cognitive Therapy and Research, 34(3), 241-253. https://doi.org/10.1007/s10608-009-9276-4
DiLiello, T. C., & Houghton, J. D. (2008). Creative Potential and Practised Creativity: Identifying Untapped Creativity in Organizations. Creativity and Innovation Management, 17(1), 37-46. https://doi.org/10.1111/j.1467-8691.2007.00464.x
Ghanbari Ghaleroudkhani, F., & Moazen Jamshidi, M. (2022). The Factors Affecting on Creativity and Innovation of Military Personnel: A Meta-Analysis. Innovation Management Journal, 10(4), 63-88. https://www.nowavari.ir/article_144771.html?lang=en
Hassani, M., Bahadori, R., & Kazemzadehbeytali, M. (2016). Relationship between Transformational Leadership and Organizational Identity with Organizational Entrepreneurship among the Faculty Members of Tabriz University. Journal of Entrepreneurship Development, 9(3), 433-452. https://doi.org/10.22059/jed.2016.60914
Hill, M. E. (2003). The development of an instrument to measure intrapreneurship: Entrepreneurship within the corporate setting [Master, Rhodes University]. Grahamstown, South Africa. http://vital.seals.ac.za:8080/vital/access/manager/Repository/vital:2991?sit e_name=GlobalView
Hoffman, F. P., & Freyn, S. L. (2019). The future of competitive intelligence in an AI-enabled world. International Journal of Value Chain Management, 10(4), 275-289. https://d oi.org/10.1504/ijvcm.2019.103268
Hosseini, S. A., Badizadeh, A., Hosseini, S. R., & Ghahremani, A. A. (2021). Identifying and Explaining the Dimensions of the Entrepreneurial University Affecting Students' Entrepreneurial Behaviour - A Case Study of Alborz Comprehensive University of Applied Sciences. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(5), 129-150. https://doi. org/10.48301/kssa.2021.128455
Irajirad, A., & Lotfi Khatoonabad, F. (2019). The Role of Empowerment in the Relationship between Innovative Behavior and Staff Creativity. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 9(1), 1-22. https://journal.bpj.ir/article_667900_en.html?lang=en
Jamali, B., MohammadKazemi, R., Farsi, J., & Dehkordi, A. (2018). Theories of opportunity creation and effective entrepreneurial actions in opportunity creation context. Decision Science Letters, 7(4), 443-454. https://doi.org/10.5267/j.dsl.2018.1.003
Kazemi, R. M. (2012). Identifying the factors affecting entrepreneurial attitude of athlete & non-athlete university students. Information Management and Business Review, 4(6), 352-361. https://econpapers.repec.org/article/rndarimbr/v_3a4_3ay_3a2012_3ai_3 a6_3ap_3a352-361.htm
Khodadadi, M., Motefakeri, H., & Soleimani, B. (2020). The Mediating Role of Entrepreneurial Skills of Sports Sciences Students in the Effect of Individual Entrepreneurial Orientation (IEO) on intention and self- fulfillment of Starting Sports Business. Applied Research in Sport Management, 8(3), 37-47. https://doi.org/10.30473/arsm.1970.6433
Kousari, R., Niknami, M., Delavar, A., Arasteh, H. R., & Qorchian, N. Q. (2015). Presenting a Structural Model of Scientific Innovation for Members of Young Scholars and Elite Club on the Basis of Personal Factors. Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 4(3), 159-189. https://journal.bpj.ir/article_523485.html?lang=en
Malkoç, A., & Aydın Sünbül, Z. (2020). The relationship between emotional literacy, cognitive flexibility and counseling self-efficacy of senior students in psychology and psychological counseling and guidance. Educational Research and Reviews, 15(1), 27-33. https://d oi.org/10.5897/ERR2019.3848
Mohammad Kazemi, R., Jafarimoghadam, S., & Soheili, S. (2012). Identifying the Effects of Organizational Climate on Innovation (Case study: Mellat Bank). Journal of Entrepreneurship Development, 5(2), 67-86. https://doi.org/10.22059/jed.2012.28541
Mohammadkazemi, R., Talebi, K., Davari, A., & Dehghan, A. (2021). Designing a Model of Empowerment for Small and Medium-Sized Businesses Knowledge-Based with a DEMATEL Approach. Iranian journal of management sciences, 16(61), 1-16. http:/ /journal.iams.ir/article_345.html
Mostaghimi, Z., & Hoseinzadeh, A. (2018). Effect of Talent Management on Creativity Mediating Role of Organizational Trust (Case study: Secretary Teachers of Education City Torbat). Journal of Innovation and Creativity in Human Science, 7(3), 133-162. https://journ al.bpj.ir/article_539222_en.html
Najafali ghandehari, E., Mokhtari, S., & Borhani, K. (2022). Developmental Investigation of Positive Mood Effects on Cognitive Flexibility and Its Relationship to Creativity. Journal of Applied Psychology, 16(2), 81-59. https://doi.org/10.52547/apsy.2021.224313.1196
Ness, I. J. (2021). Mind the Gap: Creative Knowledge Processes Within Interdisciplinary Groups in Organizations and Higher Education. In S. Lemmetty, K. Collin, V. P. Glăveanu, & P. Forsman (Eds.), Creativity and Learning: Contexts, Processes and Support. Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-77066-2_9
Noori Khanyourdi, M., Khabiri, M., & Alidoust Ghahfarrokhi, E. (2021). Analysis of Barriers to Entrepreneurship in Sports from the Perspective of Sports Experts. Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(2), 229-250. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.130681
Okeremi, A., Amoako-Gyampah, K., & Divine Caesar, L. (2021). Exploring the antecedents of entrepreneurship success in information technology firms in Nigeria. Africa Journal of Management, 7(2), 286-313. https://doi.org/10.1080/23322373.2021.1902210
Popovič, A., Hackney, R., Coelho, P. S., & Jaklič, J. (2012). Towards business intelligence systems success: Effects of maturity and culture on analytical decision making. Decision Support Systems, 54(1), 729-739. https://doi.org/10.1016/j.dss.2012.08.017
Popovič, A., Puklavec, B., & Oliveira, T. (2019). Justifying business intelligence systems adoption in SMEs. Industrial Management & Data Systems, 119(1), 210-228. https://doi.org/ 10.1108/IMDS-02-2018-0085
Pruessner, L., Barnow, S., Holt, D. V., Joormann, J., & Schulze, K. (2020). A cognitive control framework for understanding emotion regulation flexibility. Emotion, 20(1), 21-29. https://doi.org/10.1037/emo0000658
Rashidi Choghakhor, H., & Rezaian, A. (2022). The effect of business intelligence on financial performance with the role of mediating brand value and creativity (Case study of private banks in Khuzestan province). Jounal of Marketing Management, 17(56), 85-101. https://doi.org/10.30495/jomm.2022.60249.1807
Sabzehparvar, F., Khodayari, A., & Boroumand, M. (2023). Presentation an evaluation model of entrepreneurial competence of physical education graduates. Sport Management Studies, 14(76), 135-164. https://doi.org/10.22089/smrj.2021.9873.3275
Salim, A-S. I. H., & Zakaria, A. W. (2021). The Relationship between Transformational Leadership and Innovation and Creativity in Management to Improve Employees’ Academic Performance at Sohar University. Journal of Business and Management Studies, 3(2), 75-89. https://doi.org/10.32996/jbms.2021.3.2.8
Sukirman, N., Arwani, M., & Jazuli, A. (2020). Analysis of the Effect of Entrepreneurship Training, Utilization of Information Technology, and Motivation on Entrepreneurial Souls. International Journal of Business and Economics Research, 9(5), 319. https:/ /doi.org/10.11648/j.ijber.20200905.13
Teimouri, H., Mohammadrezaei, N., Ghasemi, E., & Dezhtaherian, M. (2021). The relationship between managers' business intelligence and organizational entrepreneurship (Case Study: Selected Branches of Bank Melli in Isfahan). Journal of Innovation and Value Creation, 9(18), 57-68. http://rimag.ricest.ac.ir/fa/Article/19765
Zarei, B., & Zarei, Z. (2018). The Effect of Business Intelligence on Financial Performance of Iranian Banks. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 7(25), 111-130. htt ps://doi.org/10.22084/aes.2017.13519.2457
Zhu, Y-Q., Gardner, D. G., & Chen, H-G. (2018). Relationships Between Work Team Climate, Individual Motivation, and Creativity. Journal of Management, 44(5), 2094-2115. https://doi.org/10.1177/0149206316638161
Zmigrod, L., Zmigrod, S., Rentfrow, P. J., & Robbins, T. W. (2019). The psychological roots of intellectual humility: The role of intelligence and cognitive flexibility. Personality and Individual Differences, 141, 200-208. https://doi.org/10.1016/j.paid.2019.01.016