دسته‌بندی و پیش بینی دسته های مشتریان به کمک تلفیق روش LRFM، چندک‌ها و روش های داده‌کاوی چندکلاسه

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده مهندسی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

2 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد، گروه فناوری اطلاعات، گرایش تجارت الکترونیک، دانشگاه غیرانتفاعی اترک قوچان، قوچان، ایران.

10.48301/kssa.2022.316104.1852

چکیده

امروزه مدیریت ارتباط با مشتری به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر در سازمان­ها تبدیل شده است. با این حال، یکی از مشکلات اولیه در این زمینه، فقدان معیار مشخص برای طبقه­بندی مشتریان است. ایجاد مدل­های پیش‌بینی از دسته­های مشتری نیز یکی از معضلات مدیریت ارتباط با مشتری است. برای این منظور در این مقاله، از تلفیق روش LRFM به همراه مفاهیم چندک­ها و روش­های داده‌کاوی چندکلاسه برای دسته­بندی مشتریان استفاده شده است. در این راهکار، ابتدا رکوردهای اطلاعاتی مشتریان بررسی و پالایش شدند تا داده­های نامعتبر حذف گردند. سپس با ترکیب مفاهیم روش LRFM و چندک­ها، مشتریان دسته­بندی شده­اند. در ادامه، به‌منظور تشخیص و طبقه­بندی مشتریان جدید، خروجی­های به‌دست‌آمده، در معرض انتخاب ویژگی قرار گرفتند و ویژگی­های اضافی آنها حذف شدند. سپس، ویژگی‌های باقی‌مانده برای ایجاد مدل‌های پیش‌بینی­کننده دسته مشتریان به طبقه‌بند‌های مختلف منتقل ‌شدند. برخلاف تحقیقات پیشین، در این مقاله، از معیارهای ارزیابی چندکلاسه میکروسکوپی و ماکروسکوپی برای ارزیابی عملکرد پیش‌بینی‌کننده‌ها استفاده شده است. به‌منظور ارزیابی نتایج، در یک مطالعه موردی، بخشی از اطلاعات مشتریان شرکت سرچین خراسان مورد استفاده قرار گرفته است. ارزیابی­ها نشان می‌دهد که دقت مدل‌های پیش‌بینی روش پیشنهادی در طبقه‌بندی مشتریان، بالاتر از دقت روش مرسوم دسته­بندی مشتریان به کمک K-Means است. همچنین روش پیشنهادی در تشخیص گروهی رکوردها عملکرد بهتری دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Classification and Prediction of Customer Categories Using Combination of LRFM Method, Quartiles and Multi-Class Data Mining Methods

نویسندگان [English]

  • Hossein Ghaffarian 1
  • Alireza Bamohabbat 2
1 Assistant Professor, Department of Computer Engineering, Faculty of Engineering, Arak University, Arak, Iran.
2 MSc. Graduated from department of Information Technology, E-commerce, Atrak Quchan Non-profit University. Quchan, Iran.
چکیده [English]

Today, Customer Relationship Management (CRM( has become an inevitable necessity in organizations. However, one of the primary problems in this area is the lack of a clear criterion for classifying customers. Creating predictive models from customer categories is also one of the challenges of customer relationship management. For this purpose, in this paper, the combination of LRFM method with quartile concepts and multi-class data mining methods was used to categorize customers. In this solution, customer information records were first reviewed and refined to remove invalid data. Customers were then categorized by combining the concepts of the LRFM method with quartiles. In order to identify and classify new customers, the obtained outputs are subjected to feature selection and their additional features removed. Then, the remaining features were transferred to different classifiers to create predictive customer category models. Contrary to previous research achievements, in this paper, multi-class microscopic and macroscopic evaluation criteria were used to evaluate the performance of predictors. In order to evaluate the results, in a case study, part of the customer information of Sarchin Khorasan Company was used. Evaluations showed that the accuracy of the predicted models of the proposed method in customer classification was higher than the conventional method of customer classification using K-Means. In addition, the proposed method performed better in group detection of records.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Customer relationship management Data mining Clustering LRFM Classification Multi
  • class performance evaluation metrics
Alizadeh Zoeram, A., & Karimi Mazidi, A. R. (2018). New Approach for Customer Clustering by Integrating the LRFM Model and Fuzzy Inference System. Iranian Journal of Management Studies, 11(2), 351-378. https://doi.org/10.22059/ijms.2018.242528. 672839
Babaiyan, V., & Sarfarazi, S. A. (2019). Analyzing Customers of South Khorasan Telecommunication Company with Expansion of RFM to LRFM Model. Journal of Artificial Intelligence and Data Mining, 7(2), 331-340. https://doi.org/10.22044/ jadm.2018.6035.1715
Brahmana, R. W. S., Mohammed, F. A., & Chairuang, K. (2020). Customer segmentation based on RFM model using K-means, K-medoids, and DBSCAN methods. Lontar Komputer: Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi, 11(1), 32-43. https://doi.org/10.24843/LKJITI. 2020.v11.i01.p04
Buckinx, W., & Van den Poel, D. (2005). Customer base analysis: partial defection of behaviourally loyal clients in a non-contractual FMCG retail setting. European Journal of Operational Research, 164(1), 252-268. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2003.12.010
Chang, H. H., & Tsay, S. F. (2004). Integrating of SOM and K-mean in data mining clustering: An empirical study of CRM and profitability evaluation. Journal Of Information Management, 11(4), 161-203. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=3 87779
Cheng, C-H., & Chen, Y-S. (2009). Classifying the segmentation of customer value via RFM model and RS theory. Expert Systems with Applications, 36(3), 4176-4184. https:// doi.org/10.1016/j.eswa.2008.04.003
Christy, A. J., Umamakeswari, A., Priyatharsini, L., & Neyaa, A. (2021). RFM ranking – An effective approach to customer segmentation. Journal of King Saud University - Computer and Information Sciences, 33(10), 1251-1257. https://doi.org/10.1016/j.jksuci.201 8.09.004
Davies, D. L., & Bouldin, D. W. (1979). A Cluster Separation Measure. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, PAMI-1(2), 224-227. https://doi.org /10.1109/TPAMI.1979.4766909
Delangizan, S., Papzan, A., & Armand, S. (2022). Design and Development of a Model for Commercialization of Organic Products Based on Fundamental Theory (Case Study: Kermanshah Province). Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(4), 33-48. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.271211.1375
Dogan, O., Ayçin, E., & Bulut, Z. A. (2018). Customer segmentation by using RFM model and clustering methods: a case study in retail industry. International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences, 8(1), 1-19. https://avesis.k ocaeli.edu.tr/yayin/894de1af-d068-4e33-ad18-d0d727c24fbe/customer-segmentati on-by-using-rfm-model-and-clustering-methods-a-case-study-in-retail-industry
Edelstein, H. (2001). Building profitable customer relationships with data mining. In Customer Relationship Management: The Ultimate Guide to the Efficient Use of CRM. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-84961-8_26
Ernawati, E., Baharin, S., & Kasmin, F. (2021, November 28). A review of data mining methods in RFM-based customer segmentation. 2nd Annual Conference of Science and Technology, Malang, Indonesia. https://doi.org/10.1088/1742-6596/1869/1/012085
Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data mining: concepts and techniques (3 ed.). Morgan Kaufmann. https://www.amazon.com/Data-Mining-Concepts-Techniques-Manage ment/dp/0123814790
Horrei, H. (2014). Apply Data Mining in Customer Relationship Management. Tebyan. http s://library.tebyan.net/en/165757/
Huang, Y., Zhang, M., & He, Y. (2020, June 19-21). Research on improved RFM customer segmentation model based on K-Means algorithm. 2020 5th International Conference on Computational Intelligence and Applications, Beijing, China. https://doi.org/10. 1109/ICCIA49625.2020.00012
Hughes, A. M. (1994). Strategic Database Marketing: The Masterplan for Starting and Managing a Profitable, Customer-Based Marketing Program. Probus Publishing Company. h ttps://www.amazon.com/Strategic-Database-Marketing-Masterplan-Customer-Bas ed/dp/1557385513
Hwang, H., Jung, T., & Suh, E. (2004). An LTV model and customer segmentation based on customer value: a case study on the wireless telecommunication industry. Expert Systems with Applications, 26(2), 181-188. https://doi.org/10.1016/S0957-4174(03 )00133-7
Jonker, J-J., Piersma, N., & Van den Poel, D. (2004). Joint optimization of customer segmentation and marketing policy to maximize long-term profitability. Expert Systems with Applications, 27(2), 159-168. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2004.01.010
Kao, Y-T., Wu, H-H., Chen, H-K., & Chang, E-C. (2011). A case study of applying LRFM model and clustering techniques to evaluate customer values. Journal of Statistics and Management Systems, 14(2), 267-276. https://doi.org/10.1080/09720510.2011 .10701555
Kim, S-Y., Jung, T-S., Suh, E-H., & Hwang, H-S. (2006). Customer segmentation and strategy development based on customer lifetime value: A case study. Expert Systems with Applications, 31(1), 101-107. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2005.09.004
Kumar, V., & Reinartz, W. J. (2005). Customer relationship management: A databased approach. Wiley. https://www.amazon.com/Customer-Relationship-Management-Databased-Approach/dp/0471271330
Liu, D-R., & Shih, Y-Y. (2005). Integrating AHP and data mining for product recommendation based on customer lifetime value. Information & Management, 42(3), 387-400. htt ps://doi.org/10.1016/j.im.2004.01.008
Maimon, O., & Rokach, L. (2010). Data mining and knowledge discovery handbook (2, Ed.). Springer New York. https://doi.org/10.1007/978-0-387-09823-4
Marisa, F., Ahmad, S. S. S., Yusof, Z. I. M., Hunaini, F., & Aziz, T. M. A. (2019). Segmentation Model of Customer Lifetime Value in Small and Medium Enterprise (SMEs) using K-Means Clustering and LRFM Model. International Journal of Integrated Engineering, 11(3), 169-180. https://doi.org/10.30880/ijie.2019.11.03.018
Maryani, I., Riana, D., Astuti, R. D., Ishaq, A., & Pratama, E. A. (2018, October 17-18). Customer Segmentation based on RFM model and Clustering Techniques With K-Means Algorithm. 2018 Third International Conference on Informatics and Computing, Palembang, Indonesia https://doi.org/10.1109/IAC.2018.8780570
Saeida Ardakani, S., Konjkav Monfared, A., & Hosseini Tavabe, Z. (2021). A Model of Customer’s Stickiness in Online Retail with Emphasis of Their Perceived Value (Case study: DigiKala). Karafan Quarterly Scientific Journal, 19(5), 573-595. https://doi.org/1 0.48301/kssa.2021.287817.1546
Seyedhosseini, S., Gholamian, M., & Maleki, A. (2011). A methodology based on RFM using data mining approach to assess the customer loyalty. International Journal of Industrial Engineering, 22(2), 171-179. http://ijiepm.iust.ac.ir/article-1-661-en.html
Sokolova, M., & Lapalme, G. (2009). A systematic analysis of performance measures for classification tasks. Information Processing & Management, 45(4), 427-437. https: //doi.org/10.1016/j.ipm.2009.03.002
Tale, A., Khani, H., Zendehdel, T., Hajtalebi, H., Behzadfar, F., & Razaqiazar Azar, M. (2017). SPSS Software Applied Training. Vandad. https://www.gisoom.com/book/11321411/
Tavakoli, M., Molavi, M., Masoumi, V., Mobini, M., Etemad, S., & Rahmani, R. (2018, October 12-14). Customer Segmentation and Strategy Development Based on User Behavior Analysis, RFM Model and Data Mining Techniques: A Case Study. 2018 IEEE 15th International Conference on e-Business Engineering Xi'an, China https://doi.org/1 0.1109/ICEBE.2018.00027
Tsai, C. Y., & Chiu, C. C. (2004). A purchase-based market segmentation methodology. Expert Systems with Applications, 27(2), 265-276. https://doi.org/10.1016/j.eswa.2004.02.005
Veisi, H., & Gharavi, E. (2015. (Data mining based approach in customer relationship management and marketing. Consumer Behavior Studies Journal, 2(2), 25-44. https://cbs.uok.a c.ir/article_7657.html?lang=en
Vohra, R., Pahareeya, J., Hussain, A., Ghali, F., & Lui, A. (2020). Using Self Organizing Maps and K Means Clustering Based on RFM Model for Customer Segmentation in the Online Retail Business. In D. Huang & P. Premaratne (Eds.), Intelligent Computing Methodologies: 16th International Conference, ICIC 2020, Bari, Italy, October 25, 2020, Proceedings, Part III. Springer Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-60 796-8_42
Wu, J., Shi, L., Lin, W-P., Tsai, S-B., Li, Y., Yang, L., & Xu, G. (2020). An Empirical Study on Customer Segmentation by Purchase Behaviors Using a RFM Model and K-Means Means Algorithm. Mathematical Problems in Engineering, 2020, 1-7. https://doi.o rg/10.1155/2020/8884227
Zalaghi, Z., & Abbasnejad Varzi, Y. (2014). Measuring customer loyalty using an extended RFM and clustering technique. Management Science Letters, 4(5), 905-912. https://doi.o rg/10.5267/j.msl.2014.3.026