تحلیل موانع استقرار شش سیگما ناب-سبز با استفاده از مجموعه فازی بایپولار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، پردیس فنی (1)، یزد، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی نوشیروانی، بابل، ایران.

10.48301/kssa.2022.302414.1704

چکیده

شش سیگما یکی از مفاهیم عملیاتی در مدیریت پروژه است که با توجه به فعالیت پروژه‌های صنعتی و تولید پساب و پسماند در محیط، استفاده از رویکرد ترکیبی ناب-سبز ضرورت یافته است. شش سیگما ناب-سبز در عرصه عمل با موانعی همراه می‌شود؛ازاین‌رو مقاله حاضر با هدف تحلیل موانع استقرار این رویکرد در پروژه‌های صنعتی انجام شده است. رویکرد ناب-سبز بر حداقل استفاده از منابع از طریق کاهش ضایعات تأکید می‌کند که باعث کاهش تأثیرات منفی زیست محیطی می‌شود. ازاین‌رو در ابتدا با استفاده از نظرات خبرگان وزن مربوط به دسته‌بندی موانع از طریق آنتروپی شانون بدست آمد؛ سپس با استفاده از تاپسیس فازی بایپولار رتبه موانع استخراج شده از ادبیات موضوعی محاسبه شد. مطابق محاسبات انجام شده سه رتبه اول موانع به ترتیب «عدم آگاهی در مورد فلسفه‌های شش سیگما ناب-سبز»، «عدم قطعیت بازگشت از پذیرش شش سیگما ناب-سبز» و «مواد اولیه بی‌کیفیت» است. بر اساس نتایج این پژوهش مدیران این نوع از پروژه‌ها، تدابیر لازم برای مدیریت مؤثر انجام می‌دهند تا در راستای اجرای پروژه با رویکرد ناب-سبز علاوه‌بر کاهش ضایعات در طراحی و اجرای سیستم‌های مدیریت پساب و پسماند، اقداماتی همسو با کنوانسیون‌های بین‌المللی و استانداردهای جهانی و ملی را در جهت حفظ محیط زیست و مسئولیت اجتماعی انجام دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Barriers to the Establishment of Green-Lean Six Sigma Using Bipolar Fuzzy Sets

نویسندگان [English]

  • S. Sina Masoumi 1
  • Mohammad Hosein Asgharpour 2
  • Mehrzad Jamshidi Guilani 3
1 Sc.M., Department of Industrial Management, Faculty of Economics Management & Accounting, Yazd University, Yazd, Iran.
2 M.Sc., Department of Industrial Engineering, Technical Campus (1), Yazd, Iran.
3 Sc.M., Department of Industrial Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, Babol, Iran,
چکیده [English]

Six Sigma is one of the operational concepts in project management that due to the activity of industrial projects and the production of wastewater and waste in the environment, the use of a pure-green combined approach has become necessary. Six Sigma Lean-Green is associated with obstacles in practice; therefore, the present article aims to analyze the obstacles to the implementation of this approach in industrial projects. Accordingly, using the opinions of experts, the weight related to the classification of obstacles was obtained through Shannon entropy. Then, using bipolar fuzzy TOPSIS, the rank of obstacles extracted from the thematic literature was calculated. According to the calculations, the first three ranks of obstacles are "lack of knowledge about the philosophies of Six Sigma Green", "uncertainty of returning from the acceptance of Six Sigma Green" and "poor quality raw materials". Based on the results of this study, the managers of this type of projects take the necessary measures for effective management in order to implement the project with a pure green approach, in addition to reducing waste in the design and implementation of wastewater management systems, measures in line with international conventions and international standards. Do national work to protect the environment and social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green-Lean Six Sigma
  • Total Quality Management (TQM)
  • Bipolar Fuzzy
  • Construction and Production Projects

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 07 اردیبهشت 1401
  • تاریخ دریافت: 22 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 09 بهمن 1400
  • تاریخ پذیرش: 05 اردیبهشت 1401