ارزیابی وضعیت و ارائه راهکار اجرای قانون مدیریت پسماند (مطالعه موردی: شهرستان رامسر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

استادیار، گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

چکیده

رشد روزافزون جمعیت و افزایش تولید مواد زاید، مدیریت پسماند شهری را ضروری کرده و متأسفانه به دلیل نبود مدیریت مناسب و استفاده از روش‌های نامطلوب، سلامت جامعه و محیط‌زیست نیز در معرض خطر قرار گرفته است. هدف این مطالعه تحلیل ارزیابی و بررسی چرایی تحقق نیافتن قانون مدیریت پسماند و ارائه راهبردهای مناسب در این حوزه می‌باشد و در راستای مطالعه موردی با تکنیکSWOT  و ماتریس کمی (QSPM)، شهرستان رامسر به‌عنوان منطقه جغرافیایی با ویژگی‌های خاص طبیعی و اکوتوریستی با جمعیت شناور فصلی انتخاب شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار کتابخانه‌ای به همراه روش میدانی و پیمایشی (دلفی) استفاده شده است. جامعه آماری با روش نمونه‌گیری و طبق تکنیک دلفی 25 نفر انتخاب شده‌اند. داده‌ها نیز براساس تکنیکSWOT ، روش ماتریس کمی و برنامه‌ریزی استراتژیک (QSPM) تجزیه‌وتحلیل شده‌اند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که مدیریت پسماند شهری، با ایده راهبرد تهاجمی، اثربخشی مطلوبـی خواهد داشت. ایجاد اشتغال و کارآفرینی مرتبط با حوزه تفکیک و بازیافت پسماند، به‌روزرسانی ناوگان حمل پسماند و تسهیل ضوابط و مقررات دولتی در زمینه کمک به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی از جمله تأثیرات و پیامدهای مطلوب این رویکرد هستند. براساس تحلیل‌های صورت گرفته و راهبرد تهاجمی پیشنهادی، این‌گونه استنباط می‌شود که نقاط ضعف چشمگیر در ساختار شهری؛ اعم از مسائل درآمدی و مدیریت پسماند را می‌توان به کمک نقاط قوت و فرصت‌های موجود در قانون مدیریت پسماند، اصلاح کرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation and Providing a Solution for Implementing Waste Management Law (Case Study: Ramsar City)

نویسنده [English]

  • Seyyed Yousef Hashemi
Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Increasing population and increasing waste production have made urban waste management essential and unfortunately, due to lack of appropriate management and the use of undesirable methods, public health and the environment have been endangered. The purpose of this study was to evaluate and investigate why waste management laws are not implemented and to provide appropriate strategies using SWOT and quantitative matrix (QSPM) techniques for the case under study. The city of Ramsar was selected because of its special natural and ecotourism features and seasonal floating population. To collect data, library tools were used in addition to field and survey methods (Delphi). The statistical population was selected by sampling method and based on the Delphi technique, 25 people were selected. Data analysis was performed based on SWOT technique, quantitative matrix method and strategic planning (QSPM). The results of this study indicated that an aggressive strategy needed to be implemented in urban waste management for it to be effective. Creating employment and entrepreneurship related to the field of waste segregation and recycling, updating waste transportation fleet and facilitating government rules and regulations to help private sector investors were among the favorable effects and consequences of this approach. Based on the analysis and the proposed aggressive strategy, it was inferred that significant weaknesses in the urban structure including revenue and waste management issues could be remedied with the help of strengths and opportunities in waste management law.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic planning
  • Waste management
  • Ramsar city
  • SWOT
  • QSPM
[1] Farahmand, S., Habibi, A., & Mohammadi, M. (2018). Waste Cooking Oil Conversion to the Biofuel. Karafan Quarterly Scientific Journal, 15(44), 67-78. https://karafan. tvu.ac.ir/article_100524.html?lang=en
[2] Zeintizadeh, S., & Zeintizadeh, A. A. (2015, September 7). Investigation of solid waste management in Kermanshah (collection and transportation). International Conference on Environment and Natural Resources, Kharazmi Higher Institute of Science and Technology, Shiraz, Iran.  https://civilica.com/doc/551254
[3] Abedinzadeh, N., Abedinzadeh, F., & Abdi, T. (2011). Study of Strategic Factors of Rasht City Solid Waste Management by SWOT Method and QSPM Matrix Formation. Environmental Quarterly, 37(57), 1-12. https://jes.ut.ac.ir/article_22552.html?lang=en
[4] Fakharzadeh, M. (2021). Removal of Zinc from Wastewater Using Green Pea Pods as Bio-adsorbent. Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(1), 221-232. https://doi. org/10.48301/kssa.2021.131059
[5] Jamshidi, B., & Dehvari, M. (2012, November 14-15). New methods of waste management. 2nd International Conference and Exhibition on Recycling and Biomass Waste Management, Simatin Management Services Institute, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.  https://civilica.com/doc/237832
[6] Vaez Madani, B. S., Majlisi, M., & Monavari, M. (2015, November 5). Predicting the costs of municipal waste collection and transportation system using WAGS software (Case study: Region 5 of Tabriz Municipality). First International Congress on Earth, Space and Clean Energy, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil.  https:// civilica.com/doc/456677
[7] Ghose, M. K., Dikshit, A. K., & Sharma, S. K. (2006). A GIS based transportation model for solid waste disposal – A case study on Asansol municipality. Waste Management, 26(11), 1287-1293. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2005.09.022
[8] Al-Khatib, I. A., Arafat, H. A., Basheer, T., Shawahneh, H., Salahat, A., Eid, J., & Ali, W. (2007). Trends and problems of solid waste management in developing countries: A case study in seven Palestinian districts. Waste Management, 27(12), 1910-1919. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2006.11.006
[9] Khorzani, A. (2007, April 21-22). Strategic planning in waste management. Third National Conference on Waste Management, Organization of Municipalities and Dehdars, Environmental Protection Organization, Tehran, Iran.  https://civilica.com/doc/13850
[10] Chang, N.-B., Parvathinathan, G., & Breeden, J. B. (2008). Combining GIS with fuzzy multicriteria decision-making for landfill siting in a fast-growing urban region. Journal of Environmental Management, 87(1), 139-153. https://doi.org/10.1016/j. jenvman.2007.01.011
[11] Ganji, M. R., Taghavi, L., & Omrani, Q. A. (2017). Review and prioritize environmental training methods in segregation and collection of waste management. Journal of Environmental Sciences and Technology, 19(4), 485-494. https://journals.srbiau.ac. ir/article_10747.html?lang=en
[12] Medhat, A., Monavvari, M., Javid, A. H., Eslami, A., & Ahad Negad, M. (2011). Evaluation and optimization of the collection and transportation system of solid waste management in Zanjan with GIS application. Human and Environment Quarterly, 9(1), 33-40. https://he.srbiau.ac.ir/article_3697.html?lang=en
[13] Yesilnacar, M., & Cetin, H. (2005). Site selection for hazardous wastes: A case study from the GAP area, Turkey. Engineering Geology, 81(4), 371-388. https://doi.org/ 10.1016/j.enggeo.2005.07.012
[14] Rezaei, A., Dehzad, B., Omrani, G. A., & Hashempour, Y. (2007, October 29-November 1). Location studies and management of optimal solid waste disposal in the new city of Hashtgerd. 10th National Conference on Environmental Health, Hamadan University of Medical Sciences and Health Services, Hamadan, Iran.  https://civilica. com/doc/74949
[15] Shahram, A., & Karami Tilko, S. (2019, June 13). Investigating the role of public education and culture in urban waste management The first conference on basic research in agricultural and environmental sciences, Permanent Secretariat of the Conference, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.  https://civilica.com/papers/l-10042/
[16] Omrani, G. A. (2017). Solid Waste Includes: Collection and Transportation Management, Sanitary Landfill and Compost Preparation. Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran.
[17] Larijani, M. (2020). Principles and concepts of environmental education. Payame Noor University. https://press.pnu.ac.ir/book_30622.html
[18] Yazdanian, A., & Bateni, F. (2016). Civil liability for the transport of hazardous waste under the 1989 Basel Convention and Additional Protocol. Quarterly Journal of Legal Studies, 8(1), 173-199. https://doi.org/10.22099/JLS.2016.3759
[19] Moazen, E. (2011, March 10). The importance of education in the separation of waste from the source. First National Conference on Strategies for Achieving Sustainable Development (Agriculture, Natural Resources and Environment), General Department of Passive Defense (Ministry of Interior), Natural Disaster Research Institute, Amo Institute, Tehra, Iran.  https://civilica.com/doc/198452
[20] Mehdizadeh, S., Mehdizadeh, S., & Mehdizadeh, Z. (2015, September 7). Teaching appropriate environmental waste management behaviors in schools. International Conference on Environment and Natural Resources, Kharazmi Higher Institute of Science and Technology, Shiraz, Fars, Iran.  https://civilica.com/doc/551120
[21] Khalaj, A., & Pourghasem, M. (2008, November 18-19). Management of hazardous waste transportation The first conference on the transport of hazardous substances and its environmental effects, Ministry of Roads and Transportation and Environmental Protection Organization, University of Tehran, Tehran, Iran.  https:// civilica.com/doc/51383
[22] Abdoli, M., Tavakoli, B., & Menhaj, M. H. (2011). Hazardous waste management as an approach for conservation of nature and urban Environment. Journal of Studies of Human Settlements Planning, 6(15), 88-101. http://jshsp.iaurasht.ac.ir/article_51 9273.html?lang=en
[23] Turkmennia, N., & Abdollahpour, M. (2012, May 8-9). Urban waste management in Iran. The fourth national scientific conference of geography students, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/152321
[24] Hashemi, S. Y. (2018). Environmental Regulation (Third ed.). Sanei Publication.
دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 56
کشاورزی / هنر و معماری
بهمن 1400
صفحه 411-427
  • تاریخ دریافت: 05 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 04 آذر 1400
  • تاریخ پذیرش: 02 بهمن 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 03 بهمن 1400