شناسایی ترکیبات موجود در روغن اسانس برخی گیاهان رویشگاه منطقه جیرفت با استفاده از دستگاه GC/MS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم و صنایع غذایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه جیرفت، جیرفت، ایران.

2 استادیار، گروه شیمی، واحد جیرفت، دانشگاه آزاد اسلامی، جیرفت، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه باغبانی، دانشکده تولیدات گیاهی، دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی، گرگان، ایران.

چکیده

در این پژوهش شش گیاه دارویی بومی شهرستان جیرفت به نام‌های آویشن (Thymus vulgaris)، مرزه (Satureja hortensis)، نعناع فلفلی (Mentha piperita)، مریم‌گلی (Salvia officinalis)، رزماری (Rosmarinus officinalis) و بومادران (Achillea millefolium) برای انجام آزمایش‌ها نمونه‌برداری شدند. اسانس­گیری از قسمت‌های هوایی به روش تقطیر با بخار صورت گرفت و اسانس­ها به‌وسیله دستگاه گاز کروماتوگرافی مجهز به طیف‌سنج جرمی آنالیز شد. نتایج نشان داد بیشترین میزان ترکیبات فنولی کل مربوط به اسانس­های نعناع فلفلی و کمترین میزان ترکیبات فنولی مربوط به اسانس مرزه بود. اسانس گیاه مریم‌گلی دارای بالاترین درصد مهارکنندگی رادیکال آزاد DPPH  و اسانس مرزه دارای کمترین درصد حذف رادیکال آزادDPPH  بود. تجزیه اسانس این گیاهان نشان داد که ترکیب آلفا پینن در اسانس این گیاهان مشترک است. در بین ترکیبات تشکیل‌دهنده روغن فرار مریم‌گلی بیشترین مقدار مربوط به کامفر (60/33 درصد)، آلفا-توجن (45/25 درصد)، 1، 8-سینئول (83/13 درصد)، آلفا-پینن (01/7 درصد) و بتاپینن (49/6 درصد)، در اسانس بومادران بیشترین مقدار مربوط به 1، 8-سینئول (37/24 درصد)، کارواکرول (57/15 درصد) و گاما–ترپینن (63/9 درصد) بود. ترکیبات عمده اسانس آویشن شامل تیمول (23/56 درصد)، گاما-ترپینن (59/14 درصد) و سیمن (49/13 درصد)، ترکیبات عمده اسانس مرزه، کارواکرول (16/54 درصد)، گاما-ترپینن (87/28 درصد) و سیمن (74/8 درصد)، اسانس نعناع فلفلی منتول (34/40 درصد) و منتون (57/29 درصد) و ترکیبات اصلی اسانس رزماری وربنون (93/16)، آلفا پینن (48/15 درصد)، کامفر (99/11 درصد) و بورنیل استات (32/10 درصد) بودند. در این تحقیق مشخص شد که اسانس همه‌ گیاهان موردمطالعه دارای ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی‌اکسیدانی هستند و می‌توانند به‌عنوان آنتی‌اکسیدان طبیعی در صنعت مواد غذایی و دارویی به‌کار روند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Compounds in Essential Oils of Some Plants in Jiroft Region Using GC/MS

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Shahdadi 1
  • Tayebeh Sataei Mokhtari 2
  • Ali Salehi Sardoei 3
1 Assistant Professor, Department of Food Science and Technology, Faculty of Agriculture, University of Jiroft, Jiroft, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Chemistry, Jiroft Branch, Islamic Azad University, Jiroft, Iran.
3 PhD Student, Department of Horticulture, Faculty of Plant Production, University of Agriculture and Natural Resources, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

In this study, experiments were carried out on six native medicinal plants of Jiroft (Thymus vulgaris, Satureja hortensis, Mentha piperita, Salvia officinalis, Rosmarinus officinalis and Achillea millefolium). Essential oils were obtained from the aerial parts of plants by hydro-distillation and analyzed by gas chromatography using mass spectrometric detection. The results showed that the highest amount of total phenolic compounds was related to Mentha piperita, Salvia officinalis sage essential oils (18.1 mg gallic acid/ ml) and the lowest amount of phenolic compounds was related to Satureja hortensis essential oil (4 mg gallic acid/ ml). Salvia officinalis essential oil had the highest percentage of free radical scavenging of DPPH in all concentrations and Satureja hortensis essential oil had the lowest. Chemical composition of the essential oils by GC/MS showed one common chemical compound of alpha-pinene was found in all the oils. Major composition oil of salvia officinalis were campher (33.60%), alpha-thujone (25.45%), 1,8-cineol (13.83%), alpha-pinene (7.01%) and beta-pinene 6.49%) while those of Achillea millefoliom were 1,8-cineol (24.37%), carvacrol (15.57%) and gama-terpinene (9.63%). Major composition oil of Thymus vulgaris were Thymol (56.23%), gamma-Terpinene (14.59%) and Cymene (13.49%) and those of Satureja hortensis L. were carvacrol (54.16%), gama-terpinene (28.87%) and Cymene (8.74%). Major composition oil of Mentha piperita were Menthol (40.34%) and Menthone (29.57%) and those of Rosmarinus officinalis were Verbenone (16.93), α-pinene (15.48), Camphor (11.99%) and Bornyl acetate (10.32%). In this study, it was found that the essential oils of all studied plants had phenolic compounds and antioxidant activity and could be used as natural antioxidants in the food and pharmaceutical industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant activity
  • Chemical composition
  • Medicine plants
  • Total phenolic compounds
[1] Smith-Palmer, A., Stewart, J., & Fyfe, L. (2001). The potential application of plant essential oils as natural food preservatives in soft cheese. Food Microbiology, 18(4), 463-470. https://doi.org/10.1006/fmic.2001.0415
[2] Hosni, K., Zahed, N., Chrif, R., Abid, I., Medfei, W., Kallel, M., Brahim, N., & Sebei, H. (2010). Composition of peel essential oils from four selected Tunisian Citrus species: Evidence for the genotypic influence. Food Chemistry, 123(4), 1098-1104. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2010.05.068
[3] Mahmoudi, R., Hussein, T., Farshid, A. A., Ehsani, A., Zare, P., & Moradi, M. (2011). Determination of chemical composition and antimicrobial effects of oregano essential oil against Staphylococcus aureus. Armaghan-e-Danesh, 16(5). http://arma ghanj.yums.ac.ir/article-1-307-en.html
[4] Burt, S. (2004). Essential oils: their antibacterial properties and potential applications in foods—a review. International Journal of Food Microbiology, 94(3), 223-253. https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2004.03.022
[5] Akoh, C. C., & Min, D. B. (2008). Food Lipids: Chemistry, Nutrition, and Biotechnology (Third ed.). CRC Press, Taylor & Francis. https://books.google.com/books?id=s PglndmgXU8C
[6] Saei Dehkordi, S., Tajik, H., Moradi, M., Jafari Dehkordi, A., & Ghasemi, S. (2009). Chemical Composition and Antibacterial Effects of. Armaghan-e-Danesh, 14(3), 1-11. http://armaghanj.yums.ac.ir/article-1-606-en.html
[7] Gholamshahi, S., Salehi Sardoei, A., & Motamedi Shark, H. (2019). Phenolic Compounds and Antioxidant Activity of Plant Milkweed (Calotropis Procera). Eco-phytochemical Journal of Medicinal Plants, 7(1), 77-86. http://ecophytochemical. gorganiau.ac.ir/article_665614.html?lang=en
[8] Mohsenpour, M., Vafadar, M., Vatankhah, E., & Meighani, H. (2017). The impact of the environmental factors on yield and chemical compositions of essential oil of water mint, Mentha aquatica L. from different habitats of Mazandaran province. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 30(2), 440-451. https://plant.ijbio. ir/article_943.html?lang=en
[9] Bibak, H., & Moghbeli hanjaee, F. (2017). Collection, identification and traditional usage of medicinal plants in Jiroft County. Journal of Medicinal Plants, 16(64), 116-140. http://jmp.ir/article-1-1380-en.html
[10] Al-Asmari, A. K., Athar, M. T., Al-Faraidy, A. A., & Almuhaiza, M. S. (2017). Chemical composition of essential oil of Thymus vulgaris collected from Saudi Arabian market. Asian Pacific Journal of Tropical Biomedicine, 7(2), 147-150. https://doi.org/10.1016/j.apjtb.2016.11.023
[11] Aflatuni, A., Uusitalo, J., Ek, S., & Hohtola, A. (2005). Variation in the Amount of Yield and in the Extract Composition Between Conventionally Produced and Micropropagated Peppermint and Spearmint. Journal of Essential Oil Research, 17(1), 66-70. https://doi.org/10.1080/10412905.2005.9698833
[12] Beigi, M., Torki-Harchegani, M., & Ghasemi Pirbalouti, A. (2018). Quantity and chemical composition of essential oil of peppermint (Mentha × piperita L.) leaves under different drying methods. International Journal of Food Properties, 21(1), 267-276. https://doi.org/10.1080/10942912.2018.1453839
[13] Toncer, O., Basbag, S., Karaman, S., Diraz, E., & Basbag, M. (2010). Chemical Composition of the Essential Oils of some Achillea Species Growing Wild in Turkey. International Journal of Agriculture and Biology 12(4), 527-530. http:// www.fspublishers.org/published_papers/22099_..pdf
[14] Turkmenoglu, F. P., Agar, O. T., Akaydin, G., Hayran, M., & Demirci, B. (2015). Characterization of Volatile Compounds of Eleven Achillea Species from Turkey and Biological Activities of Essential Oil and Methanol Extract of A. hamzaoglui Arabacı & Budak. Molecules, 20(6), 11432-11458. https://doi.org/10.3390/molecules200611432
[15] Pfefferkorn, A., Krüger, H., & Pank, F. (2008). Chemical Composition of Satureja hortensis L Essential Oils Depending on Ontogenetic Stage and Season. Journal of Essential Oil Research, 20(4), 303-305. https://doi.org/10.1080/10412905.2008.9700018
[16] Salehi Sardoei, A., Sataei Mokhtari, T., & Shahdadi, F. (2021). The effect of different solvents on the percentage of free radical scavenging DPPH and antioxidant activity of native medicinal plants in Jiroft city. Karafan Quarterly Scientific Journal. https://doi.org/10.48301/kssa.2021.279158.1454
[17] Arabshahi-Delouee, S., & Urooj, A. (2007). Antioxidant properties of various solvent extracts of mulberry (Morus indica L.) leaves. Food Chemistry, 102(4), 1233-1240. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2006.07.013
[18] Ebrahimzadeh, M. A., Nabavi, S. M., Nabavi, S. F., Bahramian, F., & Bekhradnia, A. R. (2010). Antioxidant and free radical scavenging activity of H. officinalis L. var. angustifolius, V. odorata, B. hyrcana and C. speciosum. Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences, 23(1), 29-34. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20067863/
[19] Borugă, O., Jianu, C., Mişcă, C., Goleţ, I., Gruia, A. T., & Horhat, F. G. (2014). Thymus vulgaris essential oil: chemical composition and antimicrobial activity. Journal of Medicine and Life, 7(Special Issue 3), 56-60. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/258 70697/
[20] Kamkar, A., Tooryan, F., Akhondzadeh Basti, A., Misaghi, A., & Shariatifar, N. (2013). Chemical composition of summer savory (Satureja hortensis L.) essential oil and comparison of antioxidant activity with aqueous and alcoholic extracts. Journal of Veterinary Research, 68(2), 183-190. https://doi.org/10.22059/jvr.2013.31966
[21] Sefidkon, F., & Jamzad, Z. (2004). Essential oil composition ofSatureja spicigera (C. Koch) Boiss. from Iran. Flavour and Fragrance Journal, 19(2), 571-573. https:// doi.org/10.1002/ffj.1357
[22] Sefidkon, F., & Jamzad, Z. (2005). Chemical composition of the essential oil of three Iranian Satureja species (S. mutica, S. macrantha and S. intermedia). Food Chemistry, 91(1), 1-4. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2004.01.027
[23] Ghorbani, M., Movahedi, Z., Kheiri, A., & Rostami, M. (2018). Effect of salinity stress on some morpho-physiological traits and quantity and quality of essential oils in Peppermint (Mentha piperita L.). Environmental Stresses in Crop Sciences, 11(2), 413-420. https://doi.org/10.22077/escs.2018.953.1188
[24] Golparvar, A. R., & Hadipanah, A. (2013). Chemical compositions of the essential oil from peppermint (Mentha piperita L.) cultivated in Isfahan conditions. Journal of Herbal Drugs, 4(2), 75-79.
[25] Ghanadi, A., Sajjadi, S. I., & Mohammad Muslimi, M. A. (2002). Phytochemical study of flavonoids and volatile oil of rosemary cultivated in Iran. Jundishapur Scientific Medical Journal, (43), 33-40. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=10749
[26] Govahi, M., Ghalavand, A., Nadjafi, F., & Sorooshzadeh, A. (2017). Comparing Different Soil Fertility Systems on Some Physiological Characteristics, Yield and Essential Oil of Sage (Salvia officinalis L.) under Different Irrigation Regimes. Journal Of Agroecology, 9(2), 445-457. https://doi.org/10.22067/jag.v9i2.45974
[27] Hedayati, A., Mirjalili, M. H., & Hadian, J. (2017). Chemical Diversity in the Essential Oil from Different Plant Organs of Salvia sahendica Boiss. & Buhse. Journal of Plant Research (Iranian Journal of Biology), 29(4), 908-918. https://plant.ijbio. ir/article_1079.html
[28] Sajadi, S. A., Emami, S. A., & Nemati, R. (2000). Review of Essential Oil of the Organs of the Spleen. Journal of Pharmaceutical Sciences, 3(2), 51-56.
[29] Sonboli, A., Kanani, M. R., Yousefzadeh, M., & Mojarad, M. (2009). Chemical composition and antibacterial activity of the essential oil of Salvia Hydrangea in two different habitats. Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants, 29, 20-30.
[30] Raoofi Rad, V., Ebrahimi, A., & Arzani, H. (2017). Extraction and Identification of Chemical components of the essence of Achillea Santolina. Journal of Natural Iranian Ecosystems, 7(2), 1-10. http://neijournal.iaunour.ac.ir/article_527623.html?lang=en
[31] Ahmadi, Z., Sattari, M., Tabarraee, B., & Bigdeli, M. (2011). Identification of the constituents of Achillea santolina essential oil and evaluation of the anti-microbial effects of its extract and essential oil. Journal of Arak University of Medical Sciences, 14(3), 1-10. http://jams.arakmu.ac.ir/article-1-603-en.html
[32] Elmastaş, M., Dermirtas, I., Isildak, O., & Aboul‐Enein, H. Y. (2006). Antioxidant Activity of S‐Carvone Isolated from Spearmint (Mentha Spicata L. Fam Lamiaceae). Journal of Liquid Chromatography & Related Technologies, 29(10), 1465-1475. https://doi.org/10.1080/10826070600674893
[33] Kanatt, S. R., Chander, R., & Sharma, A. (2007). Antioxidant potential of mint (Mentha spicata L.) in radiation-processed lamb meat. Food Chemistry, 100(2), 451-458. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2005.09.066
[34] Shahdadi, F., Payandeh, M., & Salehi Sardoei, A. (2021). Comparison of Antioxidant Activity of Dracocephalum polychaetum Bornm and Nepeta cataria L. and Their Effect on Probiotic Bacteria in a Simulated Gastrointestinal Environment. Journal of Medical Microbiology and Infectious Diseases, 9(1), 5-11. https://doi.org/10.52 547/JoMMID.9.1.5
[35] Singh, A., Singh, R. K., Bhunia, A. K., & Singh, N. (2003). Efficacy of plant essential oils as antimicrobial agents against Listeria monocytogenes in hotdogs. LWT - Food Science and Technology, 36(8), 787-794. https://doi.org/10.1016/S0023-6438(03)00112-9
[36] Gedikoğlu, A., Sökmen, M., & Çivit, A. (2019). Evaluation of Thymus vulgaris and Thymbra spicata essential oils and plant extracts for chemical composition, antioxidant, and antimicrobial properties. Food Sciences and Nutrition 7(5), 1704-1714. https://doi.org/10.1002/fsn3.1007
[37] Mancini, E., Senatore, F., Del Monte, D., De Martino, L., Grulova, D., Scognamiglio, M., Snoussi, M., & De Feo, V. (2015). Studies on Chemical Composition, Antimicrobial and Antioxidant Activities of Five Thymus vulgaris L. Essential Oils. Molecules, 20(7), 12016-12028. https://doi.org/10.3390/molecules200712016
[38] Wu, Z., Tan, B., Liu, Y., Dunn, J., Martorell Guerola, P., Tortajada, M., Cao, Z., & Ji, P. (2019). Chemical Composition and Antioxidant Properties of Essential Oils from Peppermint, Native Spearmint and Scotch Spearmint. Molecules, 24(15). https://doi. org/10.3390/molecules24152825
[39] Amini, B., Keramat, J., Hojjatoleslami, M., Jihadi, M., & Mahmoudian, K. (2015). Evaluation of antioxidant effects of savory essential oil in rapeseed oil and kilka fish oil. Food Science and Nutrition, 12(3), 29-38. https://journals.srbiau.ac.ir/article_ 6825.html?lang=en
[40] Vakili Shahr Babaki, S. M. A. (2016). Essential oil composition and antioxidant activity of Salvia officinalis L. and Achillea millefoliom L. from Kerman province. Eco-phytochemistry Journal of Medicinal Plants, 4(2), 33-43. http://ecophytochemical. gorganiau.ac.ir/article_579496.html
[41] Kaveh, S., Sadeghi Mahoonak, A., & Sarabandi, K. (2020). The Effect of Solvent Type, Time and Extraction Method on the Chemical Compositions and Antioxidant Activity of Eggplant Peel Extract. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(2), 129-141. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.119226