طراحی و تدوین مدل تجاری‌سازی محصولات ارگانیک براساس تئوری بنیادی (مطالعه موردی: استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه اقتصاد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه آموزش و ترویج کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

با توجه به اولویت تأمین غذای سالم برای جامعه، برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه که در سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 هجری شمسی، آورده شده است و عبارتند از: تعهد سیاسی و عزم کلی دولت در سیاست‌گذاری‌های سطح ملی برای کاهش گرسنگی و سوءتغذیه و دستیابی به امنیت غذایی پایدار اعلام شده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی مدلی برای تجاری­سازی محصولات ارگانیک استان کرمانشاه است. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی است و با رویکرد نظریه داده‌بنیاد انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از استادان فعال در زمینه محصولات ارگانیک در دانشکده کشاورزی دانشگاه رازی و همچنین فروشگاه­های محصولات ارگانیک سطح شهر و کارشناسان سازمان­های مرتبط با موضوع پژوهش. از نمونه‌گیری هدفمند در ابتدا و در ادامه از روش گلوله برفی استفاده شد. شمار مشارکت‌کنندگان در پژوهش با استفاده از شاخص اشباع نظری به 19 نفر رسید. داده­ها به روش مصاحبه عمیق، مشاهده مستقیم و اسناد کتابخانه‌ای و اینترنتی گردآوری شد. نتایج پژوهش نشان‌دهنده 27 مقوله اصلی است که به‌صورت پارادایمی ترسیم شده است. در هسته مدل پارادایمی تولید و تجاری­سازی محصولات ارگانیک قرار دارد. براساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش آزمایشگاه­های مجهز، فعالیت‌های تحقیق و توسعه محصولات ارگانیک در مراکز علمی، سطح درآمد قابل‌تصرف مصرف‌کنندگان، طراحی آمیخته بازاریابی، قوانین و مقررات پشتیبان، ضرورت ارگان واحد در زمینه محصولات ارگانیک و راهبردهای جایگزین فرایندهای تولید مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر راهبردهای تجاری‌سازی محصولات پاک (ارگانیک) بخش کشاورزی استان کرمانشاه می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Design and Development of a Model for Commercialization of Organic Products Based on Fundamental Theory (Case Study: Kermanshah Province)

نویسندگان [English]

  • Sohrab Delangizan 1
  • Abdolhamid Papzan 2
  • Shirin Armand 3
1 Faculty Member, Department of Economics, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
2 Faculty Member, Department of Agricultural Education and Extension, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran.
3 MA. Student, Department of Entrepreneurship, Faculty of Social Sciences, Razi University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Taking into consideration the priority of providing healthy food for all society and eliminating all forms of nutritional deprivation mentioned in the Islamic Republic of Iran's Vision Policy of 1404 which declares the government's political commitment and overall determination in national-level policies to reduce hunger and malnutrition and achieve sustainable food security, the aim of the present study was to design a model for commercialization of organic products in Kermanshah Province. The present study used qualitative research methodology and with data foundation theory approach. The statistical population of the research included active professors in the field of organic products in the Faculty of Agriculture of Razi University, as well as city stores of organic products and experts of organizations related to the research topic. Targeted sampling was used first and then the snowball method. The number of participants in the study using the theoretical saturation index reached 19 people. Data was collected through in-depth interviews, direct observation, and library and online document study. The results of the research showed 27 main categories drawn paradigmatically. At the core of the paradigm model was the production and commercialization of organic products. Based on the findings in research of equipped laboratories, research and development of organic products in scientific centers, consumer disposable income level, marketing mix design, support rules and regulations, the need for a single organ in the field of organic products and alternative production process strategies were the most important factors influencing the commercialization strategies of clean (organic) products in the agricultural sector of Kermanshah Province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Commercialization
  • Cleaner production
  • Organic farming
  • Organic products
[1] Karatu, V. M. H., & Mat, N. K. N. (2015). Predictors of Green Purchase Intention in Nigeria: The Mediating Role of Environmental Consciousness. American Journal of Economics, 5(2), 291-302. https://doi.org/10.5923/c.economics.201501.39
[2] Osman, A., Othman, Y. H., Salahudin, S. N., & Abdullah, M. S. (2016). The Awareness and Implementation of Green Concepts in Marketing Mix: A Case of Malaysia. Procedia Economics and Finance, 35, 428-433. https://doi.org/10.1016/S2212-56 71(16)00053-8
[3] Hassani Khorshidi, F., Azizi, M., Zare Hossein Abadi, H., & Faezipour, M. (2020). Identification and Explanation of Cleaner Production Indicators and Solutions in Medium Density Fiberboard (MDF) Factory. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(2), 65-79. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.119213
[4] Gutierrez, C., Panameño, R., Pérez Velázquez, A., Álvarez, B., Kiperstok, A., & César, S. (2017). Cleaner Production Applied in a Small Furniture Industry in Brazil: Addressing Focused Changes in Design to Reduce Waste. Sustainability, 9(10), 1867. https://doi.org/10.3390/su9101867
[5] Pimenta, H. C. D., & Gouvinhas, R. P. (2011, May 18-20). Cleaner Production as a Corporate Sustainability Tool: An Exploratory Discussion. 3rd International Workshop, Advances in Cleaner Production, Sao Paulo, Brazil.  http://www.advance sincleanerproduction.net/third/files/sessoes/4B/6/Pimenta_HCD%20-%20Paper% 20 -%204B6.pdf
[6] Abergel, T., Dean, B., & Dulac, J. (2017). Global Status Report 2017 - World Green Building Council. U. N. E. P. (UNEP). https://www.worldgbc.org/sites/default/ files/UNEP%20188_GABC_en%20%28web%29.pdf
[7] Wilson, C., & Tisdell, C. (2001). Why farmers continue to use pesticides despite environmental, health and sustainability costs. Ecological Economics, 39(3), 449-462. https://doi.org/10.1016/S0921-8009(01)00238-5
[8] ISNA. (2014, September 30 ). Details of the presence of unauthorized nitrate in urban and rural water wells. ISNA. https://www.isna.ir/news/0000864121/
[9] Manavi Fard, M., Dashti, F., Ershadi, A., & Jalali, M. (2008). Effect of sources (urea and ammonium nitrate fertilizer) and different levels of nitrogen fertilizer on quantitative, qualitative and nitrate accumulation in Iranian leek (Allium ampeloprasum Tareh Group). Iranian Agricultural Sciences, 39(2), 301-308. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=85798
[10] Schleenbecker, R., & Hamm, U. (2013). Consumers’ perception of organic product characteristics. A review. Appetite, 71, 420-429. https://doi.org/10.1016/j.appet.20 13.08.020
[11] Annunziata, A., & Pascale, P. (2009, September 3-6). Consumers' behaviours and attitudes toward healthy food products: The case of organic and functional foods. 113th EAAE Seminar “A resilient European food industry and food chain in a challenging world”, Chania, Crete, Greece.  https://ageconsearch.umn.edu/record/57661/?ln=en
[12] Rembialkowska, E., & Srednicka, D. (2009). Organic food quality and impact on human health. Agronomy research, 7(2), 719-727. https://www.semanticscholar.org/paper/ Organic-food-quality-and-impact-on-human-health.-Rembia%C5%82kowska-% C 5%9Arednicka/28c755f4c00b0ad6831f2a5bb68313bf68a1a163
[13] European Commission. (2016). Facts and figures on organic agriculture in the European Union. E. Commission. https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/463762/
[14] Phillip, B., & Dipeolu, A. (2010). Willingness to pay for organic vegetables in Abeokuta, South West Nigeria. African Journal of Food, Agriculture, Nutrition and Development, 10(11). https://doi.org/10.4314/ajfand.v10i11.64282
[15] Juroszek, P., & Tsai, H. H. (2008, June 16-20). Research Needs in Organic Vegetable Production Systems in Tropical Countries With a Focus on Asia. 16 IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy.  https://nanopdf.com/download/research-needs-in-organic-vegetable-production-systems-in_pdf
[16] Akbari, M., & Asadi, A. (2008). A comparative study of Iranian consumers’ versus extension experts’ attitudes towards Agricultural Organic Products (AOP). American Journal of Agricultural and Biological Sciences, 3(3), 551-558. https:// doi.org/10.3844/AJABSSP.2008.551.558
[17] World Food Summit. (1996, November 13-17). Food and Agriculture Organization of United Nations. W. F. Summit. https://www.fao.org/3/w3548e/w3548e00.htm
[18] Mirakzadeh, A. A., Akbari, M., Ghiasvand Ghiasy, F., Hashemi, S. M., & Rezvanfar, A. (2012). Attitudes of Iranian consumers' towards agricultural organic products (AOP). African Journal of Agricultural Research, 7(20), 3088-3095. https://doi. org/10.5897/AJAR11.094
[19] Soltani, S., Azadi, H., Mahmoudi, H., & Witlox, F. (2014). Organic agriculture in Iran: Farmers' barriers to and factors influencing adoption. Renewable Agriculture and Food Systems, 29(2), 126-134. https://doi.org/10.1017/S1742170513000069
[20] Mahmoudi, H., Sharghi, A., Vossoughi, S., & Salama, S. (2009). Organic agriculture as a strategy for improving small farmers' livelihood in Iran. Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, 1-4. https://www.academia. edu/5233294/Organic_Agriculture_as_a_Strategy_for_Improving_Small_Farmers_Livelihood_in_Iran
[21] Kledal, P. R., Mahmoudi, H., & Damghani, A. M. M. (2012, February 10). Organic Food & Farming in Iran. The World of Organic Agriculture-Statistics and Emerging Trends 2012. Research Institute of Organic Agriculture (FiBL), and International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM), Bonn. https://orgprints.org/id/eprint/20 505/4/20505.pdf
[22] Helga, W., & Lernoud, J. (2018). The World of organic agriculture-Statistics & Emerging Trends 2018. Research Institute of Organic Agriculture FiBL, IFOAM – Organics International. https://orgprints.org/id/eprint/34669/1/WILLER-LERNOUD-2018-fin al-PDF-low.pdf
[23] Asadi, A., Akbari, M., Sharifzadeh, A., & Hashemi, S. M. (2009). Analysis of factors affecting agricultural organic products diffusion among consumers: Perception of extension workers. World Applied Sciences Journal, 6(3), 331-338. https://cites eerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.388.5818&rep=rep1&type=pdf
[24] Dadashi, M. A., Mohammadian, M., Dehdashti Shahrokh, Z., & Khashe’ie, V. (2017). Determining the impact of the management of market orientation dimensions on the performance of organic food production industries in Iran. Public Management Researches, 10(35), 267-297. https://doi.org/10.22111/jmr.2017.3304
[25] Ghaffari, B., & Zand Hesami, H. (2017). Identification and extract success factors influencing the commercialization of technology development projects. Science and Technology Policy Letters, 07(2), 17-28. http://stpl.ristip.sharif.ir/article_20265.html?lang=en
[26] Emami, H., Radfar, R., & Emami, F. (2017). Presentation of a Novel Model for Evaluation of Commercialization of Research and Development: Case Study of the Pharmaceutical Biotechnology Industry. Iranian Journal of Pharmaceutical Research and Education, 16(3), 1214-1222. https://doi.org/10.22037/IJPR.2017.2068
[27] Baghdadi, M., & Shawardi, M. (2012). Successful technology commercialization with a team approach. Technology Development (Roshd-e-Fanavari), 9(33), 37-45. http:// www.roshdefanavari.ir/en/Article/20068
[28] Aghazadeh, S., Ghaforian, K., Safardoust, A., Ojani, M., & Naghizadeh, M. (2016). Investigating the Challenges in the Laws and Rights of Intellectual Property in Commercialization of Biotechnological Goods. Technology Development (Roshd-e-Fanavari), 12(47), 1-10. https://doi.org/10.7508/jstpi.2016.03.003
[29] Aslani, A., Eftekhari, H., Hamidi, M., & Nabavi, B. (2015). Commercialization Methods of a New Product/service in ICT Industry: Case of a Science & Technology Park. Organizacija, 48(2), 131-139. https://doi.org/10.1515/orga-2015-0007
[30] Torkiantabar, M., Mohammad Esmaeil, S., & Nooshin Fard, F. (2020). Commercialization of Scientific Research Results of Knowledge-Based Companies in the Field of Medical Sciences (Case Study: Iran). International Journal of Resistance Economics 8(3). https://civilica.com/doc/1220900/
[31] Yaro, J. A., Teye, J. K., & Torvikey, G. D. (2017). Agricultural commercialisation models, agrarian dynamics and local development in Ghana. The Journal of Peasant Studies, 44(3), 538-554. https://doi.org/10.1080/03066150.2016.1259222
[32] Carletto, C., Corral, P., & Guelfi, A. (2017). Agricultural commercialization and nutrition revisited: Empirical evidence from three African countries. Food Policy, 67, 106-118. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2016.09.020
[33] Mohammad Poormir, M. M., Shojaei, S., Samiei, R., & Ashrafi, M. (2020). Investigating the underlying factors affecting the commercialization of technological research achievements A Mixed Approach (Case Study: Technical and Vocational University of Iran). Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(46), 33-50. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105312.html?lang=en
[34] Martin, P. Y., & Turner, B. A. (1986). Grounded Theory and Organizational Research. The Journal of Applied Behavioral Science, 22(2), 141-157. https://doi.org/10.1177 /002188638602200207
[35] Glaser, B. G. (2005). The Grounded Theory Perspective III: Theoretical Coding. Sociology Press. https://books.google.com/books?id=j3QnGwAACAAJ
[36] Iman, M. T., & Mohammadian, M. (2008). Fundamental Theory Methodology. Methodology of Humanities (Seminary and University) 14(56), 31-54. https://www. sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=89717
[37] Papzan, A., Aliabadi, V., & Moosivand, M. (2014, August 13-14). Investigating and Analyzing Barriers to Rural Ecotourism Management Development Using Basic Theory (Case Study: Fash Village, Kangavar County, Kermanshah Province). Third National Conference on Sustainable Rural Development, Institute of Civil Engineering and Development, Hamedan, Iran.  https://civilica.com/doc/282207
[38] Afjeh, S. A. A., & Saleh Ghaffari, A. (2013). Factors affecting the retention and dismissal of knowledge-based employees: Tehran University Jihad. Journal of Culture Strategy, 6(21), 79-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=207450
[39] Amiri, S., Naderi, N., Mohammadifar, Y., & Rezaee, B. (2020). Designing and Arranging a Model for Revival Stagnant Industrial Enterprises (Case Study: Kermanshah Province). Journal of Industrial Management Perspective, 9(4), 63-88. https://doi.org/10.52547/jimp.9.4.63
[40] Norouzi, T., Delangizan, S., & Rezaee, B. (2016). Design a model for the commercialization of the research findings. Journal of Entrepreneurship Development, 9(3), 553-572. https://doi.org/10.22059/jed.2016.60916