تحلیل الگوی اندرونی- بیرونی به‌مثابه نظام پنهان فضایی با استفاده از روش نحو فضا در خانه‌های اواخر قاجاریه و اوایل پهلوی در بهبهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 دانشیار مدعو، گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران./دانشیار، گروه معماری و ساختمان، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

3 استادیار، گروه معماری، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران./ استادیار، گروه معماری، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

چکیده

براساس منابع تاریخی و شواهد باستان‌شناختی، بهبهان واقع در دو مسیر برون‌منطقه‌ای خوزستان به فارس و خوزستان به اصفهان بوده است. به دلیل موقعیت سوق‌الجیشی منطقه از یک‌سو و قرارگیری بر سر شاهراه ارتباطی بصره به هندوستان، این منطقه به‌صورت بارانداز و استراحتگاه کاروان‌های تجاری بوده است. خصوصیت «پل- چهارراه بودن» شهر بهبهان، زندگی ساکنان آن را دارای دو رو کرده است؛ «اندرونی» و «بیرونی». این ویژگی به‌صورت یکی از مشخصه‌های فرهنگی مردم این منطقه، خود را در معماری خانه، با استفاده از الگوی «اندرونی- بیرونی» بروز داده است. پژوهش حاضر به تحلیل ساختار فضایی خانه‌های سنتی در شهر بهبهان می‌پردازد و در این خصوص از تکنیک نحو فضا استفاده می‌کند. هدف اصلی پژوهش حاضر، تحلیل و مقایسه نظام فضایی پنهان خانه‌های سنتی بهبهان با در نظر گرفتن تأثیر حضور تجار در این شهر و به کمک نرم‌افزارهای نحو فضا بوده است. روش تحقیق این پژوهش ترکیبی از روش‌های کمی و کیفی است. در بخش تحلیل کمی، از داده‌های حاصل از نمودارهای توجیهی و نرم‌افزار، به‌منظور استخراج یافته‌ها استفاده‌ شد و درنهایت یافته‌های به‌دست‌آمده به‌وسیله روش کیفی استدلال منطقی، تجزیه‌وتحلیل گردید. نتایج تحقیق نشان داد که به‌رغم استفاده از الگوی ثابت «اندرونی- بیرونی» در خانه‌های بهبهان، بر اساس میزان رفت‌وآمد اغیار، تفاوت‌هایی در نظام فضایی و الگوی چیدمان فضا در آن‌ها، وجود دارد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of Interior-Exterior Pattern as a Hidden Spatial Order Using the Method of Space Syntax in Last Ghajar and Early Pahlavi Behbahan Houses

نویسندگان [English]

  • Mahrokh Mousavinasab 1
  • Vida Taghvaei 2
  • Mohammad Ibrahim Mazhari 3
1 PhD Student, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Visiting Associate Professor, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran./ Associate Professor, Department of Architecture and Building, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran./ Assistant Professor, Department of Architecture, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

According to historical sources and archaeological evidence, Behbahan was located on two extra-regional routes from Khuzestan to Fars and Khuzestan to Isfahan. This region has been a dock and a resting place for commercial caravans due to its strategic position on the one hand and its location on the highway connecting Basra to India on the other. The characteristic of "being a bridge-crossroads" of Behbahan city has made the life of its inhabitants have two faces; "interior" and "exterior". This feature, as one of the cultural characteristics of the people of this region, has manifested itself in the architecture of the house using the "interior-exterior" pattern. The present study analyzes the spatial structure of traditional houses in Behbahan city and uses the space syntax technique in this regard. The main purpose of this study was to analyze and compare spatial organization and hidden order of traditional houses in Behbahan, considering the impact of the presence of merchants in this city with the help of space syntax software. The research methodology was a combination of quantitative and qualitative methods. In the quantitative section, the data obtained from the explanatory graphs and software were used to extract the findings. Finally, the findings were analyzed by the qualitative method of logical reasoning. The results showed that despite the use of a fixed "interior-exterior" pattern in Behbahan houses, there are differences in their spatial order and space arrangement pattern based on the amount of commuting of strangers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interior
  • exterior pattern Hidden spatial order Space syntax Behbahan traditional houses
[1] Memarian, G. H. (2020). A look at the theoretical foundations of architecture. Soroush Danesh.
[2] Hillier, B. (1998). Space is the Machine: A Configurational Theory of Architecture. Cambridge University Press. https://books.google.com/books?id=8CygHAAACAAJ
[3] Groat, L. N., & Wang, D. (2002). Architectural Research Methods. Wiley. https://books. google.com/books?id=3OhPAAAAMAAJ
[4] Groat, L. N., & Wang, D. (2013). Architectural Research Methods (Second ed.). John Wiley and Sons. https://books.google.com/books?id=3OhPAAAAMAAJ
[5] Abbaszadegan, M. (2002). The method of arranging the space in the urban design process with a look at the city of Yazd. Urban Management, 3(9), 64-75. https://www.sid. ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=167152
[6] Memarian, G. H. (2002). Architectural space syntax. Soffeh, 12(35), 75-83. https://soffeh. sbu.ac.ir/article_99829.html
[7] Rismanchian, O., & Bell, S. (2010). The application of space Syntax in studying the structure of the cities. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 2(43), 49-56. https://jfaup.ut.ac.ir/article_23063.html
[8] Yazdanfar, A., Mousavi, M., & Zargar Daghigh, H. (2008). Analysis of the spatial structure of the city of Tabriz in the Fortress area using the Space Syntax technique. International Monthly of Roads and Buildings(67), 58-69. https://hamino.ir/files/ docs/1398675780422951.pdf
[9] Memarian, G. H., & Sadoughi, A. (2011). Application of access graphs and home culture: examining factors relative to climate and privacy in Iranian houses. Scientific Research and Essays, 6(30), 6350-6363. https://doi.org/10.5897/SRE11.1620
[10] Kamlipour, H., Memarian, G. H., Faizi, M., & Mousavian, S. M. F. (2012). Formal Classification & Spatial Configuration in Vernacular Housing: A Comparative Study on the Zoning of the Reception Area in Traditional Houses of Kerman Province. JHRE, 31(138), 3-16. http://jhre.ir/article-1-404-fa.html
[11] Madahi, S. M., & Memarian, G. H. (2017). A Space Syntax Analysis of Vernacular Dwelling Configuration (Case Study: Boshrooyeh City). Journal of Housing and Rural Environment, 35(156), 49-66. http://jhre.ir/article-1-846-fa.html
[12] Feridonzade, H. (2018). Exploring the Norm of Forms in Rural Housing, Case study: The Cold and Mountainous Climate of Ardabil province. [PhD Dissertation, NAZAR Research Center for Art, Architecture and Urbanism].
[13] Sa‘adati Vaqar, P., Zarghami, E. i., & Qanbaran, A. a.-H. (2022). Analysis of the Interaction between the Formal Types of Traditional Houses and Spatial Configurations using Space Syntax Case Study: Traditional Houses of Kashan. Journal of Iranian Architecture Studies, 8(16), 153-179. https://doi.org/10.22052/1.16.153
[14] Adeokun, C. O. (2013). The Orowa House: a typology of traditional Yoruba architecture in Ile-Ife, Nigeria. WABER 2013 Conference, Accra, Ghana.  http://eprints.covena ntuniversity.edu.ng/2084/
[15] Mustafa, F., Hassan, A., & Baper, S. (2010). Using space syntax analysis in detecting privacy: a comparative study of traditional and modern house layouts in Erbil city, Iraq. Asian Social Science, 6(8), 157-166. https://doi.org/10.5539/ass.v6n8p157
[16] Al-Muqaddasi. (1994). The Best Divisions for Knowledge of the Regions: A Translation of Ahsan Al-taqasim Fi Maʻrifat Al-aqalim (B. A. Collins, Trans.). Centre for Muslim Contribution to Civilization. https://books.google.com/books?id=IjCdAAAAMAAJ
[17] Ghobadiani, N. K. (2002). Itinerary of Naser Khosrow. 7th ed, Zavar.
[18] Pourjavan, K. (2019). Explanation of Smart City and Urban Smart Transportation Solutions. Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(45), 15-34. https://karafan.tvu. ac.ir/article_100529.html?lang=en
[19] Beheshti, S. M. (2015, December 22). Iranshahr series of meetings, re-reading the concept of Iranshahr-Text of the speech of Engineer Seyed Mohammad Beheshti [Interview]. Ministry of Roads and Urban Development, Iran Urban Development and Improvement Company. https://udrc.ir/images/old/UserFiles/file/Meeting%207.pdf
[20] Raygani, I., Mousavi Kouhpar, M., & Neyestani, J. (2016). An Analysis of Effective Reasons on Destruction of Arajan After Long Time Prosperity. History of Islam and Iran, 25(28), 41-64. https://doi.org/10.22051/hii.2016.2214
[21] Ebn Hoghel, M. (1938). Sooratolarz. Beirut: Dar Sader-Efset Liden.
[22] Iskandar Beig. (1991). Aalam Araye Shah Tahmasb (I. Afshar, Trans.). Donyay-e-Ketab.
[23] Strange, G. L. (1976). The Lands of the Eastern Caliphate: Mesopotamia, Persia, and Central Asia from the Moslem Conquest to the Time of the Timur. AMS Press. https://books.google.com/books?id=7gwOAQAAMAAJ
[24] Dubod, B. (2006). Travelogue of Lorestan and Khuzestan. Scientific and Cultural Publishing Company.
[25] Taghvaei, V. (2016). From theoretical foundations to theoretical foundations in art and architecture. Publications of Technical and Vocational University.
[26] Taghvaei, V. (2007). The Hidden Space System of Iranian Architecture and its Structure. Honar-ha-ye Ziba, 30(30), 43-52. https://jhz.ut.ac.ir/article_18058.html?lang=en
[27] Haeri, M. R. (2009). The Role of Space in Iranian Architecture (Seven Discourses on Language and Architectural Power). Cultural Research Office.
[28] Ardalan, N. (2001). Sense of unity. Khak Publishing. https://lib1.ut.ac.ir:8443/site/catal ogue/1038707
[29] Beheshti, S. M. (2018). Alley After Alley of Everyday Life, A collection of short notes; Second Office. Rozaneh Publications.
[30] Navai, K., & Haji Ghasemi, K. (2011). Clay and Imagination. Soroush.
[31] Manum, B. (2009, June 8-11). AGRAPH Complementary Software for Axial-Line Analysis. Proceedings of the 7th International Space Syntax Symposium, Stockholm, Sweden.  http://www.sss7.org/Proceedings/09%20New%20Modes%20of%20 Mode lling%20and%20Methodological%20Development/070_Manum.pdf
[32] Mustafa, F. A., & Hassan, A. S. (2013). Mosque layout design: An analytical study of mosque layouts in the early Ottoman period. Frontiers of architectural research, 2(4), 445-456. https://doi.org/10.1016/j.foar.2013.08.005
[33] Hillier, B., & Hanson, J. (1989). The Social Logic of Space. Cambridge University Press. https://books.google.com/books?id=-_0LBAAAQBAJ
[34] Mansouri, M. (2019). Explanation of security in urban neighborhoods based on physical indicators and environmental design (Case Study: Ilam city). Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(45), 75-92. https://karafan.tvu.ac.ir/article_100533.html?lang=en
[35] Turner, A. (2007, September). SalaScript manual (Vol. 7). Depthmap version. https:// archtech.gr/varoudis/depthmapX/LearningMaterial/salascript.pdf
[36] Markhede, H., & Miranda Carranza, P. (2007, June 12-15). Spatial Positioning Tool (SPOT). 6th International Space Syntax Symposium, Faculty of Architecture, Istanbul Technical University, Istanbul, Turkey.  https://citeseerx.ist.psu.edu/view doc/download?doi=10.1.1.1052.814&rep=rep1&type=pdf
[37] Turner, A., & Pinelo, J. (2010, September). Introduction to UCL Depthmap. https://archtech. gr/varoudis/depthmapX/LearningMaterial/introduction_depthmap-v10-website.pdf
[38] Heidari, A. A., Peivastegar, Y., & Kiai, M. (2017). The role of the courtyard in the configuration of the mosque in orrer to improve functional efficiency by using space syntex. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 22(3), 91-104. https://doi.org/ 10.22059/jfaup.2017.64779
[39] Bentley, I. (1985). Responsive Environments: A Manual for Designers. Architectural Press. https://books.google.com/books?id=pMCjgvyPOYQC
دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 56
کشاورزی / هنر و معماری
بهمن 1400
صفحه 375-393
  • تاریخ دریافت: 09 مرداد 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 07 آذر 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 07 آذر 1400