بهینه مقاومتی شیشه‌های اکریلیکی با استفاده از پوشش اپوکسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 استادیار دپارتمان مهندسی مکانیک، دانشکده شهید چمران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان گیلان، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی شیمی، دانشکده چمران، دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان گیلان، ایران،

چکیده

در سال‌های اخیر استفاده از پلیمر‌های شفاف در زمینه‌هایی مانند کاربردهای نوری، شیشه‌های خودرو و غیره مرسوم می‌باشند. در میان آنها، پلی (متیل‌ متاکریلات) از شناخته‌شده‌ترین و پر‌مصرف‌ترین پلاستیک‌ها با خواص عبور نور عالی هستند که برای ساخت شیشه‌ها استفاده می‌شوند. عیب اصلی شیشه‌های اکریلیکی خراش‌پذیری آنها می‌باشد که اغلب متأثر از شرایط نگهداری، حمل‌ونقل، فرایند شکل‌دهی است و موجب کاهش کیفیت شیشه‌های پلیمری می‌شود و در نتیجه کاهش عملکرد و طول عمر آنها را در پی دارد. برای این منظور برای بهبود مقاومت خراش از رزین گلیسیدوکسی پروپیل متوکسی سیلان به‌عنوان افزودنی به میزان 5/0 و 1 درصد وزنی برای بهبود خواص سطحی استفاده شد. برای بررسی تأثیر اعمال پوشش رزین اپوکسی و افزودنی سیلانی (به‌عنوان عوامل کاهش دهنده ضریب اصطکاک) بر مقاومت به خراش و سایش از آزمون‌های سختی سنجی، سختی‌سنجی مدادی، مقاومت به خراش، ساییدگی و شستشو، ضریب اصطکاک و سایش Taber استفاده گردید. از نتایج به‎دست‌آمده مشاهده شد که با اعمال پوشش اپوکسی بر ورق‌های پلی (متیل متاکریلات)، با حفظ شفافیت، بهبود در مقاومت به خراش و سایش به‌ترتیب به میزان 28 و 200 درصد ایجاد شده است. با اینکه اعمال پوشش اپوکسی ضریب اصطکاک را کمی افزایش داده است اما استفاده از افزودنی سیلانی نه تنها این کاستی را جبران کرده و ضریب اصطکاک را کاهش داده است بلکه مقاومت سایشی و خراشی را بیشتر از 50 درصد بهبود داده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Optimal Resistance of Acrylic Glass Using Epoxy Coating

نویسندگان [English]

  • Mojtaba Masoumnezhad 1
  • Rasoul Shemshadi 2
1 Department of Mechanical Engineering, Faculty of Chamran, Guilan Branch, Technical and Vocational University (TVU) ,Tehran, Iran,
2 Faculty Member, Chemical Engineering, Faculty of Chamran, Guilan Branch, Technical and Vocational University. (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

In recent years, the use of transparent polymers in fields such as optical applications and car glass has become common. Among these transparent polymers, poly (methyl methacrylate) is one of the most well-known and widely used plastics with excellent light-transmitting properties, which is used to make glass. The main disadvantage of acrylic glass is its scratch resistance which is often affected by storage conditions, transportation, and molding process, reducing the quality of polymer glass and thus its performance and longevity. For this purpose, glycidoxypropyl trimethoxysilane resin was used as an additive in the amount of 0.5 and 1% by weight to improve surface properties. To investigate the effect of epoxy resin coating and silane additive (as friction reducing agents) on scratch and abrasion resistance, hardness test, pencil hardness test, scratch resistance, abrasion and wash, friction coefficient and Taber abrasion were carried out. The results obtained by applying epoxy coating on poly (methyl methacrylate) sheets, while maintaining transparency, improved scratch and abrasion resistance by 28 and 200%, respectively. Although the application of epoxy coating slightly increased the coefficient of friction, the use of silane additive compensated for this shortcoming and reduced the coefficient of friction, and improved the abrasion and scratch resistance by more than 50%. It was also observed that the use of epoxy coatings and additives that improve surface properties did not have a negative effect on transparency and light transmission.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scratch resistance
  • Acrylic
  • Epoxy
  • Coating
  • Silane
[1] Alkawaz, A., Hadi, N., & Hamzah, A. (2017). Study the Effect of Bi-Layers on the Friction and Impact Resistance of PMMA/Nano-composite Hard Coatings. International Journal of Applied Engineering Research, 12(16), 6176-6181. https://www.researchgate.net/publi cation/319493655_Study_the_Effect_of_Bi-Layers_on_the_Friction_and_Impact_Resist ance_of_PMMANano-composite_Hard_Coatings
[2] Nakhaei, M. R., & Ghorbankhan, A. (2021). Experimental Investigation on Mechanical Properties of PA6/NBR/Graphene Nanocomposite by Response Surface Methodology. Karafan Quarterly Scientific Journal, 18(3), 327-341. https://doi.org/10.48301/kssa.20 21.275252.1405
[3] Scharfe, B., Lehmann, S., Gerdes, T., & Brüggemann, D. (2019). Optical and Mechanical Properties of Highly Transparent Glass-Flake Composites. Journal of Composites Science, 3(4), 1-17. https://doi.org/10.3390/jcs3040101
[4] Mohamadpour, S., Pourabbas, B., & Fabbri, P. (2011). Anti-scratch and adhesion properties of photo-curable polymer/clay nanocomposite coatings based on methacrylate monomers. Scientia Iranica, 18(3), 765-771. https://doi.org/10.1016/j.scient.2011.06.0 01
[5] McGarvey, J., & Kay, B. (1976). Design and Development of Helicopter Transparent Enclosures. Army air mobility research and development lab fort eustis va eustis directorate. https://apps.dtic.mil/sti/pdfs/ADA092981.pdf
[6] Wiser, G. L. (1970). New Materials in Aircraft Windshields. Society of Automotive Engineers Technical Paper. https://www.sae.org/publications/technical-papers/con tent/700862/
[7] Messori, M., Toselli, M., Pilati, F., Fabbri, E., Fabbri, P., & Busoli, S. (2003). Poly(caprolactone)/silica organic-inorganic hybrids as protective coatings for poly(methyl methacrylate) substrates. Surface Coatings International Part B: Coatings Transactions, 86(3), 181-186. https://doi.org/10.1007/BF02699651
[8] Song, K. (2018, May 13-16). Wear-resistant coatings for solar cell panels. 11th Annual TechConnect World Innovation Conference and Expo, Held Jointly with the 20th Annual Nanotech Conference and Expo, the 2018 SBIR/STTR Spring Innovation Conference, and the Defense TechConnect DTC Spring Conference, Anaheim, United States. https://asu.pure.elsevier.com/en/publications/wear-resistant-coating s-for-solar-cell-panels
[9] Memar Maher, B. (2019). Mechanical properties (scratch resistance) improvement of nano composite with nano filers. [Doctoral, Semnan]. Iran.
[10] Kay, B. F. (1978). Design, Test, and Acceptance Criteria for Helicopter Transparent Enclosures. United technologies corp stratford ct sikorsky aircraft div. https://apps .dtic.mil/sti/citations/ADA064318
[11] VanLandingham, M. R., Sung, L-P., Chang, N-K., Wu, T. Y., Chang, S-H., & Jardret, V. D. (2004). Measurement approaches to develop a fundamental understanding of scratch and mar resistance. Journal of Coatings Technology and Research 1(4), 257-266. https://doi.org/10.1007/s11998-004-0028-9
[12] Ayatollahi, M. R., Alishahi, E., Doagou-R, S., & Shadlou, S. (2012). Tribological and mechanical properties of low content nanodiamond/epoxy nanocomposites. Composites Part B: Engineering, 43(8), 3425-3430. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.01.0 22
[13] Bautista, Y., Gonzalez, J., Gilabert, J., Ibañez, M. J., & Sanz, V. (2011). Correlation between the wear resistance, and the scratch resistance, for nanocomposite coatings. Progress in Organic Coatings, 70(4), 178-185. https://doi.org/10.1016/j.porgcoat.2010 .09.022
[14] Chang, L., & Zhang, Z. (2006). Tribological properties of epoxy nanocomposites: Part II. A combinative effect of short carbon fibre with nano-TiO2. Wear, 260(7-8), 869-878. https://doi.org/10.1016/j.wear.2005.04.002
[15] Dasari, A., Yu, Z-Z., & Mai, Y-W. (2009). Fundamental aspects and recent progress on wear/scratch damage in polymer nanocomposites. Materials Science and Engineering: R: Reports, 63(2), 31-80. https://doi.org/10.1016/j.mser.2008.10.001
[16] Asadi Boroojeni, B., & Mozafari Vanani, L. (2020). The effect of tool geometry on the tensile strength of polypropylene Components Welded by Friction Stir Welding Method. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(1), 133-145. https://doi.org/10.48301/kssa.2020 .112761
[17] Azeez, A. A., Rhee, K. Y., Park, S. J., & Hui, D. (2013). Epoxy clay nanocomposites – processing, properties and applications: A review. Composites Part B: Engineering, 45(1), 308-320. https://doi.org/10.1016/j.compositesb.2012.04.012
[18] Gu, H., Ma, C., Gu, J., Guo, J., Yan, X., Huang, J., Zhang, Q., & Guo, Z. (2016). An overview of multifunctional epoxy nanocomposites. Journal of Materials Chemistry C, 4(25), 5890-5906. https://doi.org/10.1039/C6TC01210H
[19] Song, K., Zhang, Y., Meng, J., Green, E. C., Tajaddod, N., Li, H., & Minus, M. L. (2013). Structural Polymer-Based Carbon Nanotube Composite Fibers: Understanding the Processing–Structure–Performance Relationship. Materials, 6(6), 2543-2577. https://d oi.org/10.3390/ma6062543
[20] Dyett, B. P., Wu, A. H., & Lamb, R. N. (2014). Toward Superhydrophobic and Durable Coatings: Effect of Needle vs Crater Surface Architecture. American Chemical Society Applied Materials & Interfaces, 6(12), 9503-9507. https://doi.org/10.1021/am501900b