الگوریتم خوشه‌بندی گره‌های حسگر با توجه به تراکم گره‌ها در شبکه-های حسگر بی‌سیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (توسعه ای)

نویسنده

عضو هیات علمی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

چکیده

در رویکردهای مبتنی بر خوشه‌بندی در شبکه‌های حسگر بی­سیم، سرخوشه‌های نزدیک به گره سینک[1] معمولاً با ترافیک رله بسیار بیشتری روبه‌رو می‌شوند و بنابراین به‌سرعت انرژی خود را از دست می­دهند. برای رفع این مشکل، رویکردهای خوشه‌بندی آگاه از فاصله[2]، مانند الگوریتم خوشه‌بندیEEUC[3]  که اندازه خوشه را با توجه به فاصله بین گره سینک و هر سرخوشه تنظیم می­کنند پیشنهاد شده است. با این حال، طول عمر شبکه با استفاده از چنین رویکردهایی بسیار وابسته به توزیع گره­های حسگر می­باشد؛ زیرا در شبکه‌های حسگر توزیع شده تصادفی، رویکردها تضمین نمی‌کنند که مصرف انرژی خوشه متناسب با اندازه خوشه باشد. برای رفع این مشکل، ما یک روش جدید به نام الگوریتم خوشه‌بندی با در نظر گرفتن توزیع گره­ها پیشنهاد می­کنیم که نه‌تنها آگاه از فاصله است بلکه آگاه از تراکم گره­ها نیز می­باشد. در الگوریتم پیشنهادی ما(DBCA)[4] ، خوشه­ها دارای گره­های محدودی هستند که با توجه به فاصله بین گره سینک و سرخوشه تعیین می­شوند. نتایج شبیه­سازی نشان می­دهد که DBCA  در شرایط مختلف عملیاتی با توجه به طول عمر شبکه، 25 درصد الی 45 درصد کارآمدتر از الگوریتم­های قبلی از لحاظ مصرف انرژی می­باشد.
 
1 Sink node
2 Distance-aware
3 Energy-efficient unequal clustering
4 Distribution based clustering algorithm

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Sensor Node Clustering Algorithm with Respect to Node Density in Wireless Sensor Networks

نویسنده [English]

  • Hamid Karimi
Faculty Member, Department of Computer Engineering, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

In clustering algorithms for wireless sensor networks, cluster heads close to the sink node usually encounter much more relay traffic and therefore lose energy rapidly. To address this problem in wireless sensor networks, distance-aware clustering approaches such as EEUC that adjust the cluster size according to the distance between the sink node and each cluster head have been proposed. However, the network lifetime of such approaches is highly dependent on the distribution of the sensor nodes because in randomly distributed sensor networks the approaches do not guarantee that the cluster energy consumption is commensurate with the cluster size. It might be necessary, for example, for sensors to be randomly distributed over the surveillance region (e.g., via aircraft). To solve this problem in wireless sensor networks, a new method called distribution based clustering algorithm (DBCA) was proposed in the present research which is not only aware of the distance but also the density of the sensor nodes. In DBCA, clusters have limited sensor nodes that are determined by the distance between the sink node and the cluster head. The simulation results show that DBCA is 25% to 45% more efficient than previous algorithms in terms of power consumption under different operating conditions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wireless sensor network
  • Clustering algorithm
  • Energy efficient
  • Node density
[1] Abdul-Salaam, G., Abdullah, A. H., Anisi, M. H., Gani, A., & Alelaiwi, A. (2016). A comparative analysis of energy conservation approaches in hybrid wireless sensor networks data collection protocols. Telecommunication Systems, 61(1), 159-179. https//:doi.org/10.1007/s11235-015-0092-8
[2] Akkaya, K., & Younis, M. (2005). A survey on routing protocols for wireless sensor networks. Ad Hoc Networks, 3(3), 325-349. https://doi.org/10.1016/j.adhoc.2003. 09.010
[3] Chang, F.-C., & Huang, H.-C. (2016). A Survey on Intelligent Sensor Network and Its Applications. J. Netw. Intell., 1(1), 1-15 .
[4] Kong, L., Pan, J.-S., Tsai, P.-W., Vaclav, S., & Ho, J.-H. (2015). A balanced power consumption algorithm based on enhanced parallel cat swarm optimization for wireless sensor network. International Journal of Distributed Sensor Networks, 11(3), 729680. https://doi.org/10.1155/2015/729680
[5] Snasel, V., Kong, L., Tsai, P.-W., & Pan, J.-S. (2016). Sink Node Placement Strategies based on Cat Swarm Optimization Algorithm. J. Netw. Intell., 1(2), 52-60 .
[6] Horng, M.-F., & Shieh, C.-S. (2016). An Energy-based Cluster Head Selection Algorithm to Support Long-lifetime in Wireless Sensor Networks. Network Intelligence, 1(1), 27-37 .
[7] Jangwan, H., & Negi, A .(2016) .Enhanced Energy-Efficient Balanced Clustering Protocol for WSN. International Journal of Applied Engineering Research, 11(5), 3619-3623 .
[8] Liu, X. (2012). A Survey on Clustering Routing Protocols in Wireless Sensor Networks. Sensors, 12(8), 11113-11153 .https://doi.org/10.3390/s120811113
[9] Chengfa, L., Mao, Y., Guihai, C., & Jie, W. (2005, Nov 7-7 ). An energy-efficient unequal clustering mechanism for wireless sensor networks. IEEE International Conference on Mobile Adhoc and Sensor Systems Conference, 2005., Washington, DC, USA. https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1542849
[10] Heinzelman, W. B. (2000). Application-specific protocol architectures for wireless networks. [Massachusetts Institute of Technology]. Cambridge. http://hdl.handle.net/1721.1/26881
[11] Li, H. (2010, Oct 22-24). LEACH-HPR: An energy efficient routing algorithm for Heterogeneous WSN. 2010 IEEE International Conference on Intelligent Computing and Intelligent Systems, Taiyuan, China. https://ieeexplore.ieee.org/ abstract/document/5620564
[12] Aslam, M., Javaid, N., Rahim, A., Nazir, U., Bibi, A., & Khan, Z. A. (2012, June 25-27). Survey of Extended LEACH-Based Clustering Routing Protocols for Wireless Sensor Networks. 2012 IEEE 14th International Conference on High Performance Computing and Communication & 2012 IEEE 9th International Conference on Embedded Software and Systems, Liverpool, UK. https://ieeexplore.ieee.org/ abstract/document/6332317
[13] Ding, P., Holliday, J., & Celik, A. (2005). Distributed energy-efficient hierarchical clustering for wireless sensor networks. In International conference on distributed computing in sensor systems (pp. 322-339). Springer. https://doi.org/10.1007/
11502593_25
[14] Nasri, N., Ben Fradj, A., & Kachouri, A. (2017). Optimised cross-layer synchronisation schemes for wireless sensor networks. International Journal of Electronics, 104(7), 1178-1189. https://doi.org/10.1080/00207217.2017.1292555
[15] Ali, H., Shahzad, W., & Khan, F. A. (2012). Energy-efficient clustering in mobile ad-hoc networks using multi-objective particle swarm optimization. Applied Soft Computing, 12(7), 1913-1928. https://doi.org/10.1016/j.asoc.2011.05.036
[16] Kuila, P., & Jana, P. K. (2012). Energy Efficient Load-Balanced Clustering Algorithm for Wireless Sensor Networks. Procedia Technology, 6, 771-777. https://doi.org/10.1016/j.protcy.2012.10.093
[17] Aissa, M., Belghith, A., & Drira, K. (2013). New strategies and extensions in weighted clustering algorithms for mobile ad hoc networks. Procedia Computer Science, 19, 297-304. https://doi.org/10.1016/j.procs.2013.06.042
[18] Singh, H., & Singh, D. (2019). An energy efficient scalable clustering protocol for dynamic wireless sensor networks. Wireless Personal Communications, 109(4), 2637-2662. https://doi.org/10.1007/s11277-019-06701-7
[19] Panag, T. S., & Dhillon, J. S. (2018). Dual head static clustering algorithm for wireless sensor networks. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 88, 148-156. https://doi.org/10.1016/j.aeue.201.803019
[20] Toor, A. S., & Jain, A. K. (2019). Energy Aware Cluster Based Multi-hop Energy Efficient Routing Protocol using Multiple Mobile Nodes (MEACBM) in Wireless Sensor Networks. AEU - International Journal of Electronics and Communications, 102 ,41-53 .https://doi.org/10.1016/j.aeue.2019.02.006
[21] Nehra, V., Sharma, A. K., & Tripathi, R. K. (2019). NMR inspired energy efficient protocol for heterogeneous wireless sensor network. Wireless Networks, 25(6), 3689-3700. https://doi.org/10.1007/s11276-019-01963-2
[22] Gupta, P., Raj, P., Tiwari, S., Kumari, P., & Mehra, P. S. (2020, Apr 1). Energy efficient diagonal based clustering protocol in wireless sensor network. Proceedings of the International Conference on Innovative Computing & Communications (ICICC), Delhi 110089, India https://ssrn.com/abstract=3565781
[23] Elsmany, E. F. A., Omar, M. A., Wan, T. C., & Altahir, A. A. (2019). EESRA: Energy Efficient Scalable Routing Algorithm for Wireless Sensor Networks. IEEE Access, 7, 96974-96983. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2929578
[24] Anzola, J., Pascual, J., Tarazona, G., & Gonzalez Crespo, R. (2018). A clustering WSN routing protocol based on kd tree algorithm. Sensors, 18(9), 2899. https://doi.org/10.3390/s18092899
[25] Younis, O., & Fahmy, S. (2004). HEED: a hybrid, energy-efficient, distributed clustering approach for ad hoc sensor networks. IEEE Transactions on Mobile Computing, 3(4), 366-379. https://doi.org/10.1109/TMC.2004.41
[26] Kim, K., & Cha, B. (2007, Aug 26-29 ). A Topology Control Scheme for Avoiding Sensing Hole in Wireless Sensor Networks. 2007 International Conference on Computational Science and its Applications (ICCSA 2007), Kuala Lampur, Malaysia https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/4301174
[27] Asaduzzaman & ,Kong, H. Y. (2010). Energy efficient cooperative LEACH protocol for wireless sensor networks. Journal of Communications and Networks, 12(4), 358-365. https://doi.org/10.1109/JCN.2010.6388472
[28] Kim, H., Kim, C., Kim, J., Seo, M., Lee, S., & Lee, T .(2015) .A context aware cooperative communication method in wireless sensor networks. International Journal of Distributed Sensor Networks, 11(6), 357509. https://doi.org/10.1155/2015/357509