شناسایی و اعتباریابی راهبردهای مؤثر بر نوآوری راهبردی در کسب و کارهای ورزشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت ورزشی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران.

2 دانشیارگروه مدیریت ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

3 استادیار گروه مدیریت ورزشی، دانشگاه اراک، اراک، ایران.

10.48301/kssa.2021.287687.1545

چکیده

هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اعتباریابی راهبردهای مؤثر بر نوآوری راهبردی در کسب­‌وکارهای ورزشی بود. روش پژوهش از نظر گرد­آوری داده­‌ها آمیخته بود که به صورت کیفی-کمی بود. جامعه‌ی آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه و صاحب‌نظران حوزه‌ی کسب و کار ورزشی بودند. رشته‌ی تحصیلی و داشتن تألیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت‌های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه‌ی کارافرینی و کسب و کار ورزشی معیارهای انتخاب این افراد بود. در بخش کمی مدیران و کارکنان باشگاه ورزشی، مدیران و کارکنان کسب و کارهای ورزشی، مدیران رده‌ی بالای وزارت ورزش و جوانان، دانشجویان دکترا رشته‌ی بازاریابی ورزشی و مشتریانی بودند  که خدماتی ورزشی به آن‌ها ارائه می­‌شود، تعداد آنان 360 نفر بود.  ابزار پژوهش شامل مصاحبه‌های نیمه ساختارمند و پرسش‌نامه‌ی محقق ساخته­‌ای بود که با توجه به کدهای استخراج شده در قسمت کیفی، طراحی گردید. تجزیه و تحلیل قسمت کیفی با نرم افزار Maxqda، همچنین تجزیه و تحلیل قسمت کمی با نرم افزار مدل معادلات‌­ساختاری AMOS انجام گرفت. نتایج مربوطه به راهبردهای مؤثر بر نوآوری راهبردی در کسب­‌و­کار ورزشی نشان داده شده است که شامل، 5 مفهوم و 18 کدنهایی شناسایی و مورد تایید قرار گرفته‌اند. در نهایت نتایج مدل به لحاظ اعتبار یابی نیز تایید گردید نتایج این تحقیق نشان داد عواملی مانند خط مشی کارآفرینانه در کنار وجود فرصت­های نوآورانه و در نتیجه توانایی در ارائه‌ی ایده­‌های نوآورانه، در کنار وجود زیرساخت­‌های نوآوری، وجود فرهنگ نوآوارنه در جامعه، قوانین و سایر عوامل محیطی بتواند زمینه را برای حرکت کسب و کارهای ورزشی به سمت و سوی نوآوری استراتژیک فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Validating Strategies Affecting Strategic Innovation in Sports Businesses

نویسندگان [English]

  • Shirin Agha Mohammadi 1
  • Esfandyar khosravizadeh 2
  • Zainad Mandalizadah 3
1 PhD Student, Department of Sports Management, Borujerd Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
2 Associate Professor, Department of Sports Management, Arak University, Arak, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Sports Management, Arak University, Arak, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to identify and validate strategies affecting strategic innovation in sports businesses. The research method was mixed in terms of data collection which was qualitative-quantitative. The statistical population in the qualitative section included university professors and experts in the field of sports business. The field of study and having scientific papers related to the subject, having managerial positions and executive experiences in the field of entrepreneurship and sports business were the criteria for selection of the 360 participants that consisted of a small number of sports club managers and staff, sports business managers and staff, senior managers from the Ministry of Sports and Youth, PhD students in sports marketing, and sports service clients. The research tools included semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire that was designed according to the extracted codes in the qualitative part of the study. Qualitative analysis was performed with Maxqda software and quantitative analysis was performed with AMOS structural equation modeling software. The findings related to the strategies affecting strategic innovation in the sports business consisted of 5 concepts and 18 codons identified and approved. Finally, the results of the model were confirmed in terms of validation. Society, laws and other environmental factors can pave the way for sports businesses to move towards strategic innovation. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Validation
  • Technology operations
  • Technology infrastructure
  • Organizational innovation
  • Sports departments
Adrodegari, F., Saccani, N., & Kowalkowski, C. (2016). A Framework for PSS Business Models: Formalization and Application. Procedia CIRP, 47, 519-524. https://doi.org/10.101 6/j.procir.2016.03.073
Ansoff, H. I. (1994). Comment on Henry Mintzberg’s rethinking strategic planning. Long Range Planning, 27(3), 31-32. https://www.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=1 59728
Azimzadeh, S. M., Ehsani, M., Kordnaeij, A. A., & Kozechian, H. (2014). Identifying a conceptual model for starting-up small and medium sized sport enterprises. Sport Management Studies, 6(22), 189-208. https://smrj.ssrc.ac.ir/article_216.html?lang=en
Badzaban, F., Rezaei-Moghaddam, K., & Fatemi, M. (2020). Entrepreneurship Education and its Effects on the Function of Rural Women's Businesses. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(3), 79-94. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.124671
Beheshti, S. S. (2016). Qualitative data analysis with MAXQDA 11 software. Methodologists. https://www.gisoom.com/book/11238473/
Bonn, I. (2005). Improving strategic thinking: a multilevel approach. Leadership & Organization Development Journal, 26(5), 336-354. https://doi.org/10.1108/01437730510607844
Danaeifard, H., Alvani, S, M., & Azar, A. (2019). Qualitative research methodology in management: a comprehensive approach (6 ed.). Safar. https://www.gisoom.com/book/11532286/
Davari, A., & Rezaei, H. R. (2006). The Role Of Government Policies On Entrepreneurship Development. Iranian Journal Of Management Sciences, 1(2), 109-129. https://ww w.sid.ir/en/Journal/ViewPaper.aspx?ID=112969
Fakour, B., & Ansari, M. T. (2009). A study of barriers to and motives for innovation in the selected Iranian small enterprises. Journal of Entrepreneurship Development, 2(2), 39-65. https://jed.ut.ac.ir/article_22906.html?lang=en
Galloway, L., Anderson, M., Brown, W., & Wilson, L. (2005). Enterprise skills for the economy. Education + Training, 47(1), 7-17. https://doi.org/10.1108/00400910510580593
Giesen, E., Berman, S. J., Bell, R., & Blitz, A. (2007). Three ways to successfully innovate your business model. Strategy & Leadership, 35(6), 27-33. https://doi.org/10.1108/1087 8570710833732
Haghshenas, M., & Keimasi, M. (2018). Identify and present the framework of strategic innovation components (Case study: Tehran Science and Technology Parks). Journal Of Technology Development Management, 5(4), 169-205. https://doi.org/10.22104/jtdm.2018.263 5.1890
Hardy, S., & Pope, S. (1996). Entrepreneurs, organizations, and the sport marketplace. In S. W. Pope (Ed.), The new American sport history. University of Illinois Press.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In T. Cavusgil, R. R. Sinkovics, & P. N. Ghauri (Eds.),  New Challenges to International Marketing. Emerald Group Publishing Limited. https:// doi.org/10.1108/S1474-7979(2009)000 0020014
Homayouni Bayi, S. M., Shafiei, M., & Nabipour, E. (2015, May 20). Identification of financing mechanisms in small sports businesses. 2th National Conference of the Scientific Association of Sports Management of Iran, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/10 27755/
Hosseinpour, M., Jamshidi, M. J., Mohamadifar, Y., & Behvar, S. (2021). Investigating the effect of strategic innovation on innovative performance with the role of the moderator of the business environment (Case study: small and medium companies in Kermanshah). Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(5), 177-194. https://doi.org/10.48301/kssa .2021.128450
Izadfar, V., Sharififar, F., & Mohammad Kazemi, R. (2021). Designing the Business Model of the Sports Academies (Case Study: National Academy of Gymnastics). Research in Sport Management and Motor Behavior, 11(22), 105-129. https://doi.org/10.52547/ jrsm.11.22.105
Kuratko, D. F., & Audretsch, D. B. (2009). Strategic Entrepreneurship: Exploring Different Perspectives of an Emerging Concept. Entrepreneurship Theory and Practice, 33(1), 1-17. https://doi.org/10.1111/j.1540-6520.2008.00278.x
Liao, C., Wang, H-Y., Chuang, S-H., Shih, M-L., & Liu, C-C. (2010). Enhancing knowledge management for R&D innovation and firm performance: An integrative view. African Journal of Business Management, 4(14), 3026-3038. https://www.researchgate.net/ publication/267305019_Enhancing_knowledge_management_for_RD_innovation_and_firm_performance_An_integrative_view
Magretta, J. (2002). Why business models matter. Harvard Business School Publishing Corporation. http://designblog.uniandes.edu.co/blogs/dise2102pc/files/2013/08/Why_Business_Models_Matter2.pdf
Misaghi Farooji, M., & Ghamati Tavil, H. (2020, July 16). Presenting a financing model for the implementation of development projects in small cities with a social business approach. International Conference on Civil, Architecture, Development and Reconstruction of Urban Infrastructure in Iran, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/1113924/
Mohamadkazemi, R., Zaffarian, R., Khodayari, A., & Javadinia, M. (2014). Identifying Entrepreneurial Business Opportunities in Sports Industry with an IT Approach. Journal of Entrepreneurship Development, 7(1), 95-112. https://doi.org/10.22059/j ed.2014.51557
Mohammadpour, A. (2013). Anti-Method Qualitative Research: (Practical Steps and Procedures in Qualitative Methodology) (Volume 2) (2 ed.). Sociologists. https://www.gisoom.c om/book/1889909/
Mondalizadeh, Z., Ehsani, M., Kozechian, H., & Honari, H. (2015). The Environmental Factor Affecting on Sport Entrepreneurship. Sport Management Studies, 7(29), 99-116. htt ps://smrj.ssrc.ac.ir/article_433.html?lang=en
Moon, B-J. (2013). Antecedents and outcomes of strategic thinking. Journal of Business Research, 66(10), 1698-1708. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2012.11.006
Moretta Tartaglione, A., Cavacece, Y., Russo, G., & Granata, G. (2019). A Systematic Mapping Study on Customer Loyalty and Brand Management. Administrative Sciences, 9(1), 1-21. https://doi.org/10.3390/admsci9010008
Napier, G., Serger, S. S., & Hansson, E. W. (2004). Strengthening innovation and technology policies for SME development in Turkey. International Organisation for Knowledge Economy and Enterprise Development. http://www.iked.org/pdf/Strengthening%20 Innovation%20and%20Technology%20Policies%20for%20SME%20Development%20in%20Turkey.pdf
Nobakht, F., Ehsani, M., Koozehchian, H., & Amiri, M. (2014, November 20). Effective Success Factors of Small and Medium Enterprise in Sports in Iran. National Conference on New Approaches in Business Management, Tabriz, Iran. https://civilica.com/doc/32 4755/
Özdemir, S. (2010). ‘To err is human, but to persist is diabolical’: Loss of organizational memory and e-learning projects. Computers & Education, 55(1), 101-108. https://doi.org/10. 1016/j.compedu.2009.12.007
Ruvio, A., Rosenblatt, Z., & Hertz-Lazarowitz, R. (2010). Entrepreneurial leadership vision in nonprofit vs. for-profit organizations. The Leadership Quarterly, 21(1), 144-158. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2009.10.011
Sepehrdoust, H., Fotros, M. H., & Berjisian, A. (2016). A Comparative Study of Corruption's Effect Channels on Economic Growth in Rentier and Non Rentier Economies. Quarterly Journal of Applied Theories of Economics, 3(1), 59-88. https://ecoj.tabrizu.ac.ir/arti cle_4830_0.html?lang=en
Skinner, J., Edwards, A., & Corbett, B. (2014). Research methods for sport management. Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203856123
Tabejamaat, M., Mousakhani, M., Alvani, S. M., & Davari, A. (2017). Strategic entrepreneurial model: the case of ministry of energy. Journal of energy planning and policy research, 7(7), 171-200. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?ID=602276
Wong, A., Tjosvold, D., & Liu, C. (2009). Innovation by Teams in Shanghai, China: Cooperative Goals for Group Confidence and Persistence†. British Journal of Management, 20(2), 238-251. https://doi.org/10.1111/j.1467-8551.2008.00563.x