بررسی خواص آناتومی و فیزیکی چوب درخت آلوچه (Prunus Cerasifera) در صنعت چوب و کاغذ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی، گروه صنایع چوب، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه صنایع چوب، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران.

چکیده

هدف از انجام این پژوهش، بررسی ویژگی‌های بیومتری، آناتومی و فیزیکی چوب درخت آلوچه و قابلیت کاربرد آن در صنعت چوب و کاغذ می‌باشد. به همین منظور سه اصله درخت کاملاً سالم آلوچه به‌صورت کاملاً تصادفی از باغ مرکبات واقع در استان مازندران انتخاب و قطع گردید. سه دیسک به ضخامت 5 سانتی‌متر در سه سطح ارتفاعی (قطر برابر سینه، 3 و 5/4 متر) از ساقه درخت قطع و نمونه‌های آزمونی  cm2×2 به طول cm 3 در جهت عرضی از مغز به سمت پوست به‌صورت متوالی تهیه و بررسی شدند. به سمت پوست از یک الگوی افزایشی پیروی می‌کند؛ به طوری که بیشترین میزان طول الیاف در ارتفاع برابر سینه در ناحیه نزدیک به پوست به میانگین 23/1 میلی‌متر و کمترین میزان آن در ارتفاع 5/4 متر در ناحیه نزدیک به مغز به میانگین 62/0 میلی‌متر محاسبه شد. اما روند تغییرات این ویژگی‌ها در محور طولی با افزایش ارتفاع از کنده به سمت تاج درخت، الگویی نزولی دارد. نتایج بررسی‌ها حاکی از آن بود که دانسیته خشک و بحرانی از مغز به سمت پوست درخت دارای روندی صعودی و از کنده به سمت تاج درخت دارای روندی نزولی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of Anatomical and Physical Properties of Plum Wood (Prunus Cerasifera) in the Wood and Paper Industry

نویسندگان [English]

 • Mojtaba Rezanezhad Divekolae 1
 • Amin Khatiri 1
 • Ali Hassanpoor Tichi 2
1 Undergraduate Student, Department of Wood Industry, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Wood Industry, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to investigate the biometric, anatomical and physical characteristics of plum wood and its applicability in the wood and paper industry. For this aim, three completely healthy plum trees were selected and cut from citrus orchards located in Mazandaran Province. Three discs of 5 cm thickness at three heights (breast height, 3 m height, and 4.5 m height) were cut from the tree trunk in transverse direction and the test specimens were 2 cm × 2 cm × 3 cm- long from the pith to the bark and cut consecutively for examination. Fiber biometric properties including fiber length, fiber lumen diameter, fiber diameter, and cell wall thickness were evaluated. Physical properties including oven-dry density and basic density were calculated. Microscopic sections (transverse, tangential and radial) were prepared and evaluated in accordance with the list of the International Association of Anatomists of the World (IAWA) to study anatomical features. Examination of the anatomy of the plum tree showed that this wood is a semi ring porous hardwood that has distinct growth ring, heterogeneous rays, simple perforation plates, alternative intervessel pits and helical thickenings in vessel elements. In addition, the results of the plum tree biometrics showed that the biometric properties of the fibers in the radial axis of the stem from the pith to the bark follow an increasing pattern, so that the maximum fiber length at the breast height in the area close to the bark averages 1.23 mm and its lowest value at a height of 4.5 m in the area close to the pith was calculated to an average of 0.62 mm. However, in the longitudinal axis with increasing height from the trunk to the crown of the tree, a downward pattern was observed. The results showed that the oven-dry density and basic density from the pith to the bark of the tree had an upward trend and from the bottom of the tree to the crown of the tree had a downward trend.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Prunus Cerasifera
 • Semi ring porous
 • Simple perforation plates
 • Basic density
[1] Efhami, D., & Saraeyan, A. R. (2009). Evaluation of anatomical and physical properties of juvenile/mature wood of Populus alba and Populus× euramericana. Iranian Journal of Wood and Paper Science Research, 24(1), 134-147. https://doi.org/10.2 2092/IJWPR.2009.117363
[2] Gruber, L., & Schweinager, F. (2003). Atlas of Woods of Northern Iran: Microscopic description and diagnosis of important species (D. Parsapjooh, Trans.). Institute of Printing and Publishing, University of Tehran.
[3] Chavesta, M., Tomazello Filho, M., Carneiro, M., & Nisgoski, S. (2020). Axial and radial evaluation of the basic density and fiber dimensions of Guazuma crinita Martius wood. Revista Floresta, 50(2), 1143-1150. https://doi.org/10.5380/rf.v50i2.58356
[4] Rezanezhad Divkolae, M. (2020). Changes of Biometric, Physical and Anatomical Properties of juvenile wood and mature wood of Morus alba tree in Longitudinal and Transverse Directions. Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 11(2), 305-316. http://www.ijwp.ir/article_38023.html?lang=en
[5] Hassanpoor Tichi, A., Rezanezhad Divkolae, M., Khatiri, A., & Alizadeh, R. (2020). Investigation of Changing Trends in Morphological and Anatomical Characteristics of fraxinus excelsior in Stem Radial Axis (Case Study: Mazandaran Province). Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(2), 81-91. https://doi.org/10.48301/kssa.2 020.119214
[6] Hassanpoor Tichi, A., & Rezanezhad Divekolae, M. (2021). Comparing the anatomical and biometrical characteristics of heartwood and sapwood of Elaeagnus angustifolia (case study Khorasan province). Karafan Quarterly Scientific Journal. https:// karafan.tvu.ac.ir/article_129725.html?lang=en
[7] Franklin, G. (1946). A rapid method of softening wood for microtome sectioning. Tropical woods, 88, 35-36. https://eurekamag.com/research/013/622/013622801.php
[8] ISO. (2014). Physical and mechanical properties of wood-Test methods for small clear wood specimens-Part 2: Determination of density for physical and mechanical tests. ISO 13061-2. 2014. International Organization for Standardization Geneva, Switzerland. https://www.iso.org/standard/60064.html
[9] Wheeler, E., Baas, P., & Gasson, P. (1989). IAWA List of Microcopie Features for Hardwood Identification. International Association of Wood Anatomists (IAWA), 10(3), 219–332. https://www.researchgate.net/publication/294088872_IAWA_List_of_Microcopie_ Fe atures_for_Hardwood_Identification
[10] Zobel, B. J., & Sprague, J. R. (1998). Juvenile Wood in Forest Trees. Springer Berlin Heidelberg, Germany. https://books.google.com/books?id=PXNFAQAAIAAJ
[11] Zobel, B. J., & Van Buijtenen, J. P. (1989). Wood Variation: Its Causes and Control. Springer Berlin Heidelberg. https://books.google.com/books/about/Wood_Variation. html?id=XyTxAAAAMAAJ
[12] Kiaei, M., Bakhshi, R., & Ahangar, M. (2015). Physiicall And Biiomettriic Properttiies Off Euonymus Latifolia Wood (Case Sttudy: Chamesttan--Nour). Iranian Journal of Wood and Paper Industries, 6(2), 239-249. https://www.sid.ir/en/Journal/View Paper.aspx?ID=531118
دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 56
کشاورزی / هنر و معماری
بهمن 1400
صفحه 251-263
 • تاریخ دریافت: 21 خرداد 1400
 • تاریخ بازنگری: 22 مرداد 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 27 شهریور 1400