طراحی مدل ترکیبی استراتژی مدیریت منابع انسانی در حوزه آموزش و ساختار سازمانی در شرکت توزیع نیروی برق مازندران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (نظری)

نویسندگان

1 دانشجوی گروه مدیریت (مدیریت منابع انسانی)، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

2 دانشیار، گروه مدیریت، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران.

10.48301/kssa.2021.271659.1379

چکیده

با توجه به نقش کلیدی منابع انسانی در خلق مزیت رقابتی و لزوم برنامه‌ریزی برای مدیریت این دارایی‌ها، این تحقیق بر­مبنای مدل یکپارچه بامبرگر و مشولم و دیدگاه مینتزبرگ درباره ساختار سازمانی و در پی شناسایی استراتژی مدیریت منابع انسانی شرکت توزیع برق مازندران در حوزه آموزش و سایر معاونت‌ها براساس رویکرد نقاط مرجع استراتژیک (SRP) و تعیین نوع ساختار سازمانی شرکت و واحدها به­عنوان عامل اثرگذار در اجرای استراتژی می­باشد. آیا هم­سویی بین ساختار سازمانی و استراتژی منابع­انسانی در حوزه آموزش وجود دارد؟ چه ترکیبی از آن اثربخش‌تر خواهد بود؟ روش تحقیق توصیفی و پیمایشی است. در این مقاله از سه چک‌لیست برای شناسایی متغیرهای تمایز و رهبری هزینه، متغیرهای استخدام از بازار کار داخلی و خارجی، تعیین استراتژی مدیریت منابع انسانی و تعیین نوع ساختار سازمانی و برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از روش‌های آماری آزمون KS، آزمون فرض، T استیودنت، و منطق فازی استفاده شده است. برای اعتبار تحقیق از مدل‌سازی معادلات ساختاری بهره‌گیری شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد استراتژی منابع انسانی در کل شرکت از وضعیت مطلوبی برخوردار است و ساختار سازمانی برای اجرای آن، هم‌سو تشخیص داده شد اما واحدهای بهره‌برداری و مالی از لحاظ ساختار و در واحدهای مهندسی، مشترکین، هماهنگی و حسابرسی از لحاظ نوع استراتژی باید اصلاحاتی را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Integrative Human Resource Management Strategy in Training and Organizational Structure in Mazandaran Electricity Distribution Company

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Asadi Gorji 1
  • Mojtaba Tabari 2
1 Department of Management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
2 Associate professor, Department of Management, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
چکیده [English]

According to the critical role of human resources (HR) in creating competitive advantage and the necessity of planning for managing these assets, this research identified the strategy of HR management and other deputies of Mazandaran Electricity Distribution Company based on the Strategic Reference Point Approach (SRP). It determined the organizational structure of the company and units as an influential factor in implementing strategy. Finally, the following questions were addressed: is there alignment between organizational structure and HR strategy and what combination would be most effective? The research method was descriptive and survey based. In this research, three checklists were used to identify differences and cost management variables, variables of recruitment from the domestic and foreign labor market, and determine HR strategy and organizational structure used. For data analysis, statistical methods such as KS test, assumption test, T student, and fuzzy logic were used. In addition, structural equation modeling was used for the validity of the research. Findings show that the human resources strategy in the whole company is in a desirable state and the organizational structure for its implementation was recognized as consistent, but Engineering Department, Clients Department, Coordination Department, and Audit Department should be modified in terms of strategy and units such as the Financial Department and Project Implementation Department needs modification in structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human resource strategy
  • Human resource strategic reference model
  • Organizational structure
  • Training
  • Strategy
Amini, t., Nasiri, m., Saeedi, p., & Abbasi, E. (2020). Strategic entrepreneurship model based on financial development with a fuzzy AHP approach. Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(3), 127-141. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.124674
Arabi, S. M. (2002). Organizational Structure Design (2 ed.). Cultural Research Office. https://www.gisoom.com/book/11050066/
Arabi, S. M., & Rezvani, H. R. (2007). The Relationship Between Business and Marketing Strategies Fit and Organizational Performance: A Study in Tamin Pharmaceutical Investment Co. Iranian Journal of Management Sciences, 2(5), 71-97. http://journal. iams.ir/article_27_cfd3fbb6b457814d6ab70dadf70b6a31.pdf
Bamberger, P., & Mosholem, I. (2006). Formulation, implementation, and results of human resources strategy (A. Parsaiyan & S. M. Arabi, Trans.; 2 ed.). Cultural Research Office. https://www.gisoom.com/book/1319234
Ebrahimi, e., & Fathi, m. (2016). A Framework for Designing Human Resource Strategies. Journal of Research in Human Resources Management, 8(3), 30-59. https://hrmj. ihu.ac.ir/article_22536_e5eb1f2c289d69b599dd2f96a9413e36.pdf
Farahi Bilouei, R. (2008). New Approaches to Human Resource Strategic Management. Tadbir, 19(4), 14-19. http://ensani.ir/file/download/article/20110214174042-0%20(929).pdf
Golamzadeh, D., & jalali, s. (2012). Human Resources Strategy Formulation by Strategic Reference Points Theory (Case Study: RPK Company). Journal of Public Administration, 4(10), 137-152. https://doi.org/10.22059/jipa.2012.29135
Irajpour, a., Yazdanian, h., & Moharrami, T. (2018). A quantitative assessment of the effect of human resources strategies on the overall organizational strategy (Case study: Saipa factory). Karafan Quarterly Scientific Journal, 15(1), 85-98. https://karafan. tvu.ac.ir/article_100515.html?lang=en
Miller, D. (1986). Configurations of strategy and structure: Towards a synthesis. Strategic Management Journal, 7(3), 233-249. https://doi.org/10.1002/smj.4250070305
Omidi, S. (2009, January 17). Strategic Development of Human Resources 3rd International Conference of Management, Tehran, Iran. https://civilica.com/doc/65869/
Seyed Javadin, S. R. (2012). A Comprehensive Review of Fundamental Concepts of Management and Organization Theories (3 ed.). Negah-e-Danesh.
Stewart, G. L., & Brown, K. J. (2017). Human resource management: Linking strategy and practice (S. M. Arabi & M. Fayazi, Trans.; A. Ghanbari, Ed. 7 ed.). Mahkameh. https://www.gisoom.com/book/11222950
Verma, W. (1990). University Management and Administration. Deep & Depp.
Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. (2017). Strategic management and business policy (S. M. Arabi & H. Aghazadeh, Trans.; 3 ed.). Cultural Studies Office. https://www-gisoom-com.translate.goog/book/11252236