تدوین یک نرم‌افزار هوشمند تصمیم‌یار برای مدیریت عملیات مکانیزه کشاورزی و سنجش عملکرد آن در عملیات خاکورزی شالیزار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی (کاربردی)

نویسنده

عضو هیات علمی، گروه مهندسی کشاورزی، دانشگاه فنی و حرفه ای، تهران، ایران.

چکیده

انتخاب و تطابق صحیح تراکتور با تجهیزات و بالعکس و در نظر داشتن سطح توجیه‌کننده مالکیت در اقتصاد کشاورزی و بازدهی آن و انجام به‌موقع عملیات زراعی نقش مهمی را ایفا می‌کند؛ از این رو نیاز به دقت و حساسیت زیاد در این امر حس می‌شود. مدیریت، زمانی به موفقیت کامل از به‌کارگیری مکانیزاسیون خواهد رسید که با حداقل تعداد ماشین‌های کشاورزی و کمترین میزان توان به بالاترین درجه مکانیزاسیون کشاورزی با توجه به زمان قابل کار دست یابد. در این تحقیق، یک سامانه رایانه­ای تصمیم­یار با استفاده از زبان برنامه‌نویسی ویژوال بیسیک طراحی و تدوین شد. این سامانه قادر است با استفاده از معیارهای ارزیابی مؤثر و متداخل، برای منبع توان در دسترس، ماشین زراعی متناسب و بالعکس را با توجه به تقویم زراعی برای انجام عملیات مکانیزه انتخاب کند. در پایان، این سامانه برای سنجش میزان انعطاف و کارایی، در مزرعه شالیزاری به مساحت 6/8 هکتار مورد استفاده قرار گرفت. کاهش هزینه‌های مشاوره‌ای، حذف سلیقه‌ها و اتکا به دانش فنی و واقعی، افزایش راندمان کار، جلوگیری از اتلاف انرژی، سرمایه و فشردگی بیش از حد خاک مزرعه و ... را می‌توان از مدیریت صحیح عملیات مکانیزه کشاورزی به‌دنبال به‌کارگیری از سامانه تصمیم‌یار نام برد. به علاوه، این سامانه را می‌توان برای اهداف مدیریتی، آموزشی و پژوهشی در زمینه ماشین‌های کشاورزی به‌کار برد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Decision-Making Intelligent Software to Manage Mechanized Agricultural Operations and Measure its Performance in Paddy Tillage Operations

نویسنده [English]

  • Rasoul Loghmanpour zarini
Faculty Member, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.
چکیده [English]

Since the correct selection and adaptation of the tractor to the equipment and vice versa and considering the justifying level of ownership in the agricultural economy and its efficiency and timely performance of agricultural operations play an important role, there is a need for great care and sensitivity in this matter. A farm manager or farmer will achieve complete success in applying mechanization when they achieve the highest degree of agricultural mechanization according to the working time with the minimum number of agricultural machines and the least amount of power. In this research, a decision-making computer system was designed and developed using Visual Basic programming language. This system is able to use effective and overlapping evaluation criteria to select the appropriate crop for the available power source and vice versa according to the crop calendar to perform mechanized operations. Finally, this system was used to measure flexibility and efficiency in a paddy field with an area of ​​8.6 hectares. The advantages of using the decision-making system developed in the study project include reduced consulting costs, elimination of personal preferences and reliance on technical and real knowledge, increased work efficiency, and prevention of energy loss, capital and over-compaction of farm soil. In addition, this system can be used for management, training and research purposes in the field of agricultural machinery.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decision support system
  • Agricultural operations
  • Tractor
  • Agricultural machines
  • Mechanization
[1] Almasi, M., Luimi, N., & Kiani, S. (2018). Basics of agricultural mechanization (principles and application) with editing and revision. Javdane, Jungle. http://fipak. areo.ir/site/catalogue/18484896
[2] Loghmanpour zarini, R., & Nabipour Afrouzi, H. (2020). Estimation of Energy Balance and Greenhouse Gas Emissions in Dairy Farms (Case study: Qazvin Province). Karafan Quarterly Scientific Journal, 17(2), 13-21. https://doi.org/10.48301/kssa.2020.119204
[3] Bowers, W., Deere, & Company. (1975). Fundamentals of Machine Operation: Machinery Management. Deere & Company. https://books.google.com/books?id= KmZ7zQEACAAJ
[4] Teylor, R., Schrock, M., & Wertz, K. (1991). Getting the Most from Your Tractor https://bookstore.ksre.ksu.edu/pubs/MF588.pdf
[5] Yousefi, R. (2013). Agricultural Mechanization. Institute of Higher Education for Applied Scientific Jihad Agriculture. https://www.adinehbook.com/gp/product/9648748963
[6] Loghmanpoor Zarini, R., Akram, A., Alimardani, R., & Tabatabaei Koloor, S. R. (2016). Applying the Decision Support Software for evaluation of Tractor-Plow system matching and effect on energy consumption in plowing operation. Iranian Journal of Biosystems Engineering, 47(3), 511-518. https://doi.org/10.22059/ijbse.2016.59359
[7] Sharifnasab, H. (2010). Creation of expert system software for agricultural machinery. [PhD Dissertation, Faculty of Agricultural Biosystems Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran].
[8] Loghmanpour Zarini, R., Akram, A., Alimardani, R., & Tabatabaei koloor, R. (2014). Development of decision software to provide the correct matching of tractor and agricultural machinery power and time management of agricultural operations (case study of Sari city). [MSc Thesis, Faculty of Agricultural Biosystems Engineering, University of Tehran].
[9] Behrozilar, M., Jafari, A., Mobli, H., & Ghaffari, A. (2008). Agricultural Machinery Management and Mechanization (Agricultural Science). Payam Noor University. https://www.adinehbook.com/gp/product/9643874018
[10] Singh, M., Singh, P., & Singh, S. B. (2008). Decision support system for farm management. World Academy of Science, Engineering and Technology, 39, 346-349. https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.307.2699&rep=rep1&type=pdf
[11] Grisso, R., Perumpral, J., & Zoz, F. (2006,  July 9-12). Spreadsheet for matching tractors and implements. 2006 ASABE Annual International Meeting. https://moam.info/spread sheet-for-matching-tractors-and-implements_5a26e5061723dd24bd2b8eda. html
[12] Sahu, R., & Raheman, H. (2008). A decision support system on matching and field performance prediction of tractor-implement system. Computers and electronics in agriculture, 60(1), 76-86. https://doi.org/10.1016/j.compag.2007.07.001
[13] Ghojahbeig, F. (2011). Development of a decision-making system for energy consumption management in vegetable and summer greenhouses. [MSc Thesis, Faculty of Agricultural Biosystems Engineering, University of Tehran].
[14] Khani, M. (2010). Determining the probability of working days for tillage operations in Karaj city. [MSc Thesis, Faculty of Agricultural Biosystems Engineering, University of Tehran].
[15] Edwards, W. (2017, January). Farm Machinery Selection | Ag Decision Maker. Lowa State University. https://www.extension.iastate.edu/agdm/ crops/html/a3-28.html
[16] Hunt, D. (1999). Farm Power and Machinery Management. Wiley. https://books.goog le.com/books?id=SKkXMQAACAAJ
[17] Modarres Razavi, M. (2012). Management of agricultural machinery. Ferdowsi University of Mashhad Press. https://www.adinehbook.com /gp/product/9643861681
[18] Witney, B. (1995). Choosing and Using Farm Machines. Land Technology Limited, West Savile Terrace. https://books.google.com/books?id=4-muAAAACAAJ
دوره 18، شماره 4 - شماره پیاپی 56
کشاورزی / هنر و معماری
بهمن 1400
صفحه 49-71
  • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1398
  • تاریخ بازنگری: 23 آبان 1399
  • تاریخ پذیرش: 28 بهمن 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 25 شهریور 1400